De Boomklever Juni 2004

Page 14

Amfibieën

De Vroedmeesterpad in het Dijleland Door uitbreiding naar een zekere toekomst? De Vroedmeesterpad is in het Dijleland een bijzondere verschijning. Op de Voerstreek na, komen er in Vlaanderen immers slechts een vijftal geïsoleerde populaties voor. De soort is vooral gekend omwille van het bijzonder gedrag van het mannetje, dat de 'dril' rond z'n achterpoten windt. Natuurliefhebbers in het Dijleland kennen vooral de klassieke en bijzondere roep van de soort. Het is een zeer typisch en bijzonder geluid dat de zomernachten op het plateau doorsnijdt. De toekomst van de soort in het Dijleland is al geruime \

tijd het zorgenkind van de lokale natuurbeschermers. bevindt

zich

D e soort

immers

zowel

ecologisch (noordrand van het areaal)

als

lan dschappelijk

(landbouwgebied) in een hoekje.

Ecologie De Vroedmeesterpad is een zuiderse soort die zich in onze streken aan de noordgrens van z'n areaal bevindt. Hierdoor is de pad Mannetje Vroedmeesterpod met eipokket. (Neen/se, 1 mei2004) Foto:HonsRoosen

in onze streken gevoelig voor koude, vooral in de zomer. De soort is

in

Vlaanderen

dan

ook

gebonden aan gebieden die een snel opwarmend landbiotoop bieden (muren, rotsen,

".

). Ideaal zijn weinig

begroeide zuidhellingen. Voor de voortplanting is vooral de relatie tussen land­ en waterbiotoop belangrijk. Het snel opwarmende landbiotoop bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van een poel. De soort verplaatst zich immers over beperkte afstanden. Aan de poel zelf worden weinig eisen gesteld, de larven bezitten een grote temperatuurtolerantie. Er is weinig geweten over de gevoeligheid voor verontreinigingen. De koude van de winter wordt ontvlucht in vorstvrije graften of hellingsbossen. In het Dijleland is dit biotoop nog frequent aanwezig. Het is dan ook vooral het voortplantingsbiotoop, in combinatie met het landbiotoop, die geschikte plaatsen voor de vroedmeesterpad creëren.

48

-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.