De Boomklever Maart 2004

Page 22

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving December 2003

-

februari 2004

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode december bruari

2004.

2003 -

fe­

De bestreken regio omvat de gemeenten Herent, Bertem, Leuven,

Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren. De volgende rubriek zal de periode maart - mei

2004

omvatten. Waarnemingen worden voor

juni

2004 verwacht bij Kelle Moreau, Celestijnenlaan 27 A, bus 0201, 3001 Heverlee, t: 0486/ 125877, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be.

Klimatologisch gezien liet de winter

2003 - 2004

10

zich vooral opmerken door zijn

zacht en nat karakter. Met een gemiddelde temperatuur van

4.2 °C

bleef het

maar liefst

1 .1 °C warmer dan in de doorsnee winter (gebeurt gemiddeld eens in de zes jaar) en ook de 267 .1 liter neerslag per m_ was heel wat hoger dan de 186.8 l/m_ uit de gemiddelde winter (gebeurt eens in de 10 jaar). Deze neerslag viel wel erg geconcentreerd zodat er geen afwijkingen werden geconstateerd wat het aantal neerslagdagen betreft. In december viel van dat alles nochtans nog niet veel te merken. Op de laatste dagen van de maand na gedroeg het weer zich heel normaal. Veel echt bijzondere vogels werden er dan ook niet opgemerkt, al waren een Sneeuwgors vanaf de op de

13e en een

Taigaboomkruiper

14e wel onverwacht.

T ijdens de laatste dagen van december en de eerste drie dagen van januari werd het weer in onze streken dan bepaald door continentale Scandinavische luchtstromen en er werd een Kleine of Wilde Zwaan gezien. Het vervolg van januari (van de

4e tot de 26e)

werd gekenmerkt door een zéér uitzonderlijk hoog

neerslagtotaal (gebeurt eens in de ? jaar) en een abnormaal lage zonneschijn­ duur, vergezeld van normale waarden van de gemiddelde windsnelheid en de temperaturen. Er waren tijdens deze maand 11 vorstdagen (min. T van er twee winterse dagen waren (max. T

>

0

°

<

0 °C)

waar­

C ) . Het grootste deel van de

neerslag viel echter niet onder de vorm van regen, op maar liefst

24

dagen in

januari bestond de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw! Avifaunistisch gezien werden er in deze periode geen zeer uitzonderlijke vogels waargeno­ men, maar enkele Smellekens en Boomleeuweriken vormden erg mooie mel­ dingen. Vervolgens kwamen er van

27

tot

30

januari luchtstromingen van po­

laire oorsprong tot bij ons afgezakt en hoe is het mogelijk, er werd ook terug een Sneeuwgors ontdekt, ruim binnen de regiogrenzen ditmaal. Februari was wat alle weerkarakteristieken betreft dan weer een zeer normale maand.

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.