De Boomklever December 2003

Page 8

Onge wervelden

Ongewerveldeninventarisatie van de Koeheide (Bertem) en omgeving Tijdens 2003 deed de Natuurstudiegroep Dijleland enkele ongewervelden­ inventarisatie-tochten in de Koeheide en omgeving. Het onderzochte gebied betreft de Zuidrand van het plateau tussen Bertem en Veltem-Winksele. Het gebied wordt in het Oosten begrensd door de E314, in het Zuiden door de dopskern van Bertem, in het Westen door de steenweg Bertem-Meerbeek, en in het Noorden door het boscomplex Eikenbos-Bertembos. De volgende deelgebieden kregen minstens 1 bezoek: Zwanenberg (16 augustus), Koeheide (17 mei, 14 september), bosrand Eikenbos (13 juli), en Hellegracht (29 juni). Buiten Zwanenberg, dat grotendeels op het grondgebied Leuven ligt, bevinden deze gebieden zich in de gemeente Bertem.

De eerste resultaten van deze excursies worden in dit artikel beschreven. De insektenordes waar meer uitgebreide inventarisaties van gebeurden, met name Dag- en Nachtvlinders (Lepidoptera) en Vliegen en Muggen (Diptera), zullen later worden beschreven. De groepen behandeld in dit artikeltje werden eerder oppervlakkig onderzocht. Hierdoor is het aantal soorten aangetroffen vrij laag. Deze resultaten moeten dan ook eerder gezien worden als een aanzet naar verder onderzoek dan een definitieve soortenlijst. De lijst van de waargenomen soorten (Tabel

1) bevat 46 soorten; het werkelijk aantal soorten dat in dit

natuurgebied voorkomt is wellicht tientallen malen zo groot! Er valt dus zeker nog heel wat te ontdekken.

Sprinkhanen (Othoptera) Negen soorten sprinkhanen werden waargenomen. Alle zijn vrij algemene soorten in de Vlaanderen. Drie soorten zijn gebonden aan open, droge graslanden en pioniersvegetaties. Dit zijn Gewoon doorntje, Bruine sprinkhaan, en Ratelaar. In grazigere, vochtigere stukken werden Krasser en Gewoon spitskopje aangetroffen. Eerder typisch voor bosranden, struwelen en hagen zijn de Struiksprinkhaan,

Boomsprinkhaan, Grote groene sabelsprinkhaan, en

Bramensprinkhaan.

Wantsen (Hemiptera Heteroptera) De wantsen zijn een relatief soortenrijke insektengroep. Ongeveer 620 soorten zijn bekend uit BelgiĂŤ. Helaas bestaat er slechts voor enkele deelgroepen van deze insektenorde Nederlandstalige determinatieliteratuur; enkel deze groepen werden onderzocht.

110


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.