De Boomklever December 2003

Page 34

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, juni - november 2003 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode juni - november

2003.

De bestreken regio omvat de gemeenten Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren. De volgende rubriek zal de periode decem­ ber

2003

-

februari

2004 omvatten.

Waarnemingen worden voor

verwacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat

20, 3001

Heverlee, t:

10 maart 2004 0486/125877, e:

kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be .

Met een gemiddelde temperatuur van 19 .7°C (ten opzichte van het langjarig gemiddelde van

l 6.S°C) zorgde

de zomer van

2003

voor een wel erg bijzon­

dere situatie , een dergelijk hoge gemiddelde temperatuur komt theoretisch immers slechts één keer per

200 jaar(!!) niet meer zo'n

l 00

jaar voor en in dit geval was het al minstens in

warme zomer geweest. Zowel de maanden juni, juli

en augustus bleven voortdurend abnormaal droog en zonnig. In juni resulteerde dat onder meer in redelijk wat Kwartels , en er waren tijdens deze maand ook nog wat uitlopers van de voorjaarstrek merkbaar, met soorten als Zwarte Ooie­ vaar, Zwarte Wouw, V isarend en Zwarte Stern. Voor de streek leuke soorten wa­ ren bijvoorbeeld ook Rietzanger, Scholekster en Kluut (eerste juniwaarneming voor de regio). Wat het broedvoorkomen betreft kwam er goed nieuws van heel wat soorten, waaronder Krakeend, Zomertaling

(l

broedgeval), Kuifeend

x

Tafeleend (hy­

bride die zich zelf verder voortplantte), Dodaars, Wespendief (7 territoria), Porseleinhoen

(3

territoria) , en Cetti's Zanger

(l

territorium). Ook de Braamslui­

per kende een goed jaar, wat niet kan worden gezegd van bijvoorbeeld Spot­ vogel, Europese Kanarie en Grauwe Gors. Vanaf de maand juli begon de steltlopertrek al weer op gang te komen. Dit leverde in de natte komgronden langs de Dijle vele waarnemingen van Groen­ pootruiter, Bosruiter, Witgat en Watersnip op, maar steeds in kleine aantallen. Voorts was de eerste helft van de maand op avifaunistisch vlak zeer kalm , op een kort pleisterende V isdief na. In de tweede helft van juli konden een Zwart­ kopmeeuw, enkele Kleine Zilverreigers en een ringvangst van een Snor bijzon­ der genoemd worden. Op het einde van de maand werden de eerste over­ trekkende Ooievaars en Regenwulpen gemeld, samen met de eerste waarne­ mingen van Grauwe Kiekendief en Slechtvalk. Dit was ook de periode van de ontdekking van een mannetje Woudaap dat tijdens de maand augustus nog door vele vogelkijkers werd bezocht. De eerste decade van augustus was ook eerder kalm, al trokken er toen al

2

vroege Rode Wouwen door en werden er nog waarnemingen van V isdief en 136


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.