De Boomklever December 2003

Page 20

Vogels

Territoriumkartering van grote gele kwikstaart in Leuven en omgeving in kader van het BBV project Inleiding Het Bijzondere Broedvogel project is in 1993 opgestart om te voldoen aan de frequente vraag vanuit het beleid naar gegevens over voorkomen en trends van enerzijds zeldzame broedvogels en anderzijds kolonievogels en exoten. Het project omvat samen een 90-tal soorten (Anselin et al. 2003). Tot de groep van de zeldzame vogels behoort ook de grote gele kwikstaart (Motacilla

Cinerea Tunst 1771). Tijdens de afgelopen inventarisatiejaren voor de broedvogelatlas stond dit project op een laag pitje. Vanaf dit jaar heeft men echter gepoogd vanuit het Instituut voor Natuurbehoud, waar het project gecoรถrdineerd wordt, om het BBV project terug op te starten en hiermee voort te bouwen op de kennis en ervaring van de vrijwilligers, opgedaan met het atlasproject, i.v.m. het inventariseren van broedvogels. Vermits ik aan het atlasproject

niet

heb

meegedaan

was

mijn

ervaring

i .v.m.

broedvogelinventarisaties nihil. Uit interesse ben ik gaan luisteren naar een coรถrdinerende vergadering van de Natuurstudiegroep Dijleland i.v.m. het BBV project. Daar bleek dat niemand tijd zou kunnen (of willen) maken om in het stadscentrum van Leuven te gaan zoeken naar de aanwezige grote gele kwikstaarten. Dit terwijl ik al wilde verhalen had gehoord dat er in de Leuvense regio bijna evenveel koppels binnen de ring zouden zitten, dan er buiten. Ik zelf wist op dat moment maar van een koppel in het Groot Begijnhof en een zangpost aan de Naamsepoort in 2002, maar ik wou graag weten wat er nu juist was van die verhalen. Als die waarheid zelfs maar een deel van de wilde verhalen weergeven, dan zou het zonde zijn moesten de gegevens over het aantal koppels grote gele kwik in Leuven ontbreken in de gegevens van het BBV-project. Op die vergadering heb ik dan beloofd om eens eenmalig de Dijle binnen de ring van Leuven af te lopen om een ruwe schatting te krijgen van het werkelijk aantal territoria. Na een eerste ochtendwandeling in mei , is de grote gele kwik mij echter blijven intrigeren en heb ik nog tijd gevonden, tussen wat examens door, om extra gegevens te verzamelen en zo een betrouwbaar zicht te krijgen op het aantal grote gele kwikken in Leuven.

122


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.