De Boomklever December 2003

Page 16

Vogels

Steenuilonderzoek in het Dijleland Speur mee naar steenuilen De steenuil is de kleinste onder onze uilen. Hij is herkenbaar aan de geringe grootte (22cm). De helder citroengele ogen met de donkere pupil geven hem een streng uiterlijk. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit ongewervelden (insecten, wormen). Ook staan muizen (vooral veldmuis) en soms wel eens kikkers en kleine vogels op het menu. De steenuil is een vogel van het halfopen landschap met korte vegetatie. Belangrijk is dat er genoeg voedsel

en

voldoende

broedgelegenheid

aanwezig zijn. Hij nestelt vooral in boomholten (knotwilgen en oude fruitbomen). Het verdwijnen van hoogstamboomgaarden en oude knotwilgen hebben geleid tot grote veranderingen in de biotoop van de steenuil. Zowel het voedsel als de broedplaatsen gingen verloren. Van groot belang is het scheppen van nieuwe, natuurlijke broedplaatsen in geschikte biotopen. Maar helaas lukt dit niet altijd. Met het aanbieden van kunstmatige nestgelegenheid kunnen we de steenuil helpen. 1998 was dan ook een speciaal jaar: de start van een nieuw project rond de steenuil in de streek. Op het grondgebied van Overijse werden de eerste nestbakken geplaatst. Later kwamen Huldenberg, Tervuren, Bertem, Hoeilaart, Oud-Heverlee en Herent aan bod. Vorig jaar is men gestart met het plaatsen van nestbakken in Bierbeek en Kortenberg. Begin 2003 is Boutersem aan de beurt. T ijdens het voorbije broedseizoen beschikten de Steenuilen over niet minder dan 144 nestkasten. Voordien werd de regio doorkruist op zoek naar geschikte locaties. Heel wat gebieden leken ons geschikt voor de steenuil, maar bezaten weinig of geen broedgelegenheid. Zij kregen dan ook de voorkeur voor het plaatsen van een nestkast. De nestkasten worden betaald door de respectievelijke gemeenten. Ze worden vervaardigd naar het voorbeeld van een kast die in de regio Oost-Brabant succesvolle resultaten oplevert. De nestbakken zijn zodanig geconstrueerd dat, bij de diverse controles, de adulte vogels de kast niet verlaten. De verstoring blijft dan ook minimaal. 118


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.