De Boomklever September 2003

Page 9

Zoogdieren

Bevers in Vlaams-Brabant: Historiek, heden en toekomst

De recente aanwezigheid van de bever in de Dijlevallei en op andere plaatsen in Vlaams-Brabant is niet onopgemerkt voorbijgegaan. In deze bijdrage brengen we het verhaal van de opmerkelijke come back van een erg bijzondere diersoort.

De Europese bever Castor fiber verdween in 1890 uit Wallonië, terwijl in 1848 de laatste bever in Vlaanderen {Vlaams-Brabant) werd geschoten. Oorzaak was de overbejaging omwille van zijn vlees en pels. Desalniettemin is in zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied een groot deel van zijn biotoop bewaard gebleven. De bever is terug in België aanwezig sinds 1991. Toen dook deze soort op natuurlijke wijze weer op, in de buurt van de Hoge Venen. Deze bever was afkomstig van een herintroductieproject in de Duitse Eifel. Meer recent werden er in de periode 1998-2000 in Wallonië een honderdtal bevers uitgezet verspreid over een vijftal valleigebieden. Dit (herintroductie) project werd gecoördineerd door de Waalse milieuvereniging Castor Rangers. Sinds hun {her) introductie hebben deze populaties zich langzaam weten uit te breiden en momenteel {2003) wordt de Belgische beverpopulatie op zo'n 250 - 300 dieren geschat. Bevers in de Dijlevallei In Vlaams-Brabant zijn nog vele geschikte beverbiotopen in overvloed aanwezig. De meeste trajecten van de Dijle en zeker de Laan, meanderen nog natuurlijk en werden nooit rechtgetrokken. Het beverbiotoop is dus vrijwel onveranderd gebleven. De eerste beverwaarneming in Vlaanderen betrof een zichtwaarneming in de Dijle te Heverlee op l april 2000. Dit dier is meer dan waarschijnlijk één van de 12 bevers die begin 2000 werden uitgezet op de Zilverbeek (L'Argentine) en de Laan in Waals-Brabant. Dit dier is dus beginnen zwerven en was tot voor kort de noordelijkste waarneming in de provincie Vlaams-Brabant. De periode nadien volgden er steeds meer zichtwaarnemingen of vondsten van knaagsporen in de valleien van de Laan en de Dijle, waar zich uiteindelijk enkele bevers vestigden. Volgens inventarisaties in 2002 zou het hier gaan om drie tot vijf dieren. Van de twaalf oorspronkelijk uitgezette dieren op Waals grondgebied kwamen er op korte termijn enkele om in het verkeer. Eén bever werd dolend op een voetpad in Terhulpen aangetroffen en overgebracht naar het plaatselijk dierenopvangcentrum. Hier beviel de bever, een hoogdrachtig wijfje, van drie 79


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.