De Boomklever September 2003

Page 7

Zoogdieren

Over bevers, cowboys en rang ers

...

Illegale uitzetting van bevers in de Vlaamse Dijlevallei

Op 1 1 april werden er op zes plaatsen in de valleien van de Dijle en de Laan twintig bevers losgelaten. Geen officiële herintroductie van een verdwenen inheemse soort weliswaar, maar een initiatief van enkele privépersonen. De zaak zorgde de voorbije maanden voor commotie in Vlaamse natuurbehoudskringen, en op 1 O juli legde Vlaams minister van Leefmilieu Sannen klacht neer tegen onbekenden voor het illegaal uitzetten van bevers. De onbekenden blijken ondertussen oude bekenden: beverfanaat Jorn Van Den Bogaert, Geert Rossaert van Aminal afdeling Natuur, en Olivier Rubbers van de Waalse natuurvereniging Castor Rangers. Dat er dit voorjaar iets gaande was rond bevers in de streek werd ons (NSG Dijleland) al duidelijk op de dag van de uitzetting. Een niets vermoedende vogelaar stootte ter hoogte van de vijver van Florival op een versgegraven kuil. Inhoud: één bever... Ook in de buurt: een dienstwagen van Aminal. Navraag bij Jorn Van Den Bogaert, coördinator van het recent opgestarte Vlaams Netwerk Bever, stuitte op een resoluut 'onmogelijk'. Vreemd. Na het indienen van een klacht tegen onbekenden door Vlaams leefmilieuminister Sannen begin juli, kreeg de zaak ruime media-aandacht. Een artikel in Knack noemde uiteindelijk man e n paard. Daags voordien had alvast Jorn Van Den Bogaert ons zijn betrokkenheid toegegeven. In bijgaand artikel schetst Jorn Van Den Bogaert de motivatie achter de uitzetting. Zijn verhaal sluit nauw aan bij de bevindingen en aanbevelingen die de Nederlandse beverexpert Freek Niewold onlangs for muleerde in een haalbaarheidsstudie besteld door Aminal afdeling Natuur. Samengevat: Het Vlaamse rivierenlandschap herbergt nog voldoende geschikte leefgebieden voor bevers; Vlaanderen bezit net als andere Europese landen een belangrijke verantwoordelijkheid bij de bescherming van de Europese bever; het ontwikkelen van een Vlaamse beverpopulatie kan enkel door middel van een herintroductie; en een logisch vertrekpunt hiervoor is de bevers aanwezig in het Dijlebekken ten zuiden van Leuven te ondersteunen met een bijplaatsing (Niewold, 2002). Het lijkt er dus op dat dit voor de uitzetters niet snel genoeg kon gebeuren. Op basis van een inventarisatie van geschikte beverleefgebieden en knelpunten , schatte Niewold (2002) dat er in het gebied langs Dijle en Laan stroomopwaarts van Leuven tot Wavre en Rixensart ruimte is voor acht beverfamilies. Zijn aanbevelingen betreffende het aantal dieren en de wijze van uitzetting werden door de uitzetters keurig opgevolgd. Maar hij adviseerde ook om uitgezette

77


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.