De Boomklever Maart 2003

Page 4

Ongewervelden

Trekvlinders in het Dijleland in 2002 Trekvlinders Trekvlinders zijn afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied of de subtropen en zelfs de tropen. Ze worden regelmatig of toevallig in onze contreien opgemerkt. Ze kunnen doorgaans in geen enkel stadium onze winter overleven. Ze moeten bijgevolg ieder voorjaar opnieuw naar ons land vliegen. De volgende soorten werden waargenomen in het Dijleland in 2002:

Oranje Luzernevlinder Colias crocea De Oranje Luzernevlinder werd in 2002 vier maal waargenomen: •

13augustus,1 exemplaar te Terlanen (Hans Roosen)

15 augustus, l exemplaar foerageert verschillende dagen op rode klaver nabij het Appelfabriekje te Sint-Joris-Weert (Jan Butaye)

18 augustus, 2 exemplaren te Wilsele-Putkapel (Wouter Rommens)

26 oktober, 1 laat exemplaar te Overijse (Paul Nuyts)

Atalanta Vanessa atalanta Ook in 2002 werd de Atalanta talrijk waargenomen. André Verboven nam het eerste exemplaar waar op 26 mei in de Doode Bemde. De ganse zomer door werd de soort dan waargenomen. Ook dit jaar weer werden in het najaar vlin­ ders gezien op hun terugtrek naar het zuiden, onder andere tijdens de vogel­ trektellingen langs de Bredeweg in Leefdaal. De laatste exemplaren werden gezien op 23 November: l exemplaar te Meerbeek door Mark Depauw en een tweede exemplaar door Robin Guelinckx te Kessel-Lo.

Distelvlinder Vanessa cardui De Distelvlinder was dit jaar véél talrijker dan in 2001. Hans Roosen nam het eerste exemplaar al op 25 mei waar in Terlanen. Vanaf half juni was de soort dan talrijk aanwezig. Herwig Blockx meldde bijvoorbeeld dat tijdens een fiets­ tocht op 29 juni in de velden ten ZO van Meerdaal iedere 20 m een exemplaar opvloog. Mark Depauw meldde het laatste exemplaar op 17 augustus in Vel­ tem.

Gamma-uil Autographa gamma De Gamma-uil kwam dit jaar vanaf 20 mei in kleine aantallen in de lichtval te Heverlee.

2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.