De Boomklever December 2002

Page 38

Vo els

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, September - november 2002 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode september - novem­ ber 2002. De bestreken regio omvat hoofdzakelijk de gemeenten Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren. De volgende rubriek zal de periode december 2002 - februari 2003 omvatten. Waarnemingen wor­ den voor 1 O maart 2003 verwacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat 20, 3001 Heverlee, t: 0486/125877, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be.Voor het meest recente uitgebreide natuurnieuws uit het Dijleland kan je ook terecht op de website van de Natuurstudiegroep Dijlel and (http://members.lycos.nl/ Wielewaal_ Leuven/).

Wat de klimatologische omstandigheden in september

2002

betreft, kunnen

we kort en eenvoudig volstaan met te stellen dat het een erg normale septembermaand betrof. Op vogelvlak was vooral de eerste helft van de maand interessant. Onder meer een Geoorde Fuut 9 Ooievaars, l

4 Visarenden,

2 Zwarte

à 2 Zwarte Wouwen,

Sternen en de laatste waarnemingen van Bijeneter

en Duinpieper werden opgetekend. Oktober

2002

werd gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde

temperatuur (max.

23°

op

2/10),

ten gevolge van de overwegend maritieme

luchtstromingen (windrichtingen tussen NNW en WZW). Ook het neerslagtotaal en de gemiddelde windsnelheid gedroegen zich grotendeels zoals in een ge­ middelde

oktober maand.

Nie ttemin

onweersverschijnselen voor (gemiddeld is dit

deden

3,3

er

zich

op

data

5

dagen voor oktober). Het to­

taal van de zonneschijnduur lag dan ook lager dan normaal. Tijdens de eerste decade waren de opmerkelijkste vogels 6 Rode Wouwen (met 5 ex. op l Visarend,

2 Smellekens en een Roodkeelpieper.

09/ l 0),

Ook de eerste Bokjes versche­

nen terug in de streek. Een tweede Roodkeelpieper en nog een Visarend pas­ seerden in de tweede oktober-decade. Er bestond toen echter heel wat meer commotie rond een juveniele Roodhalsfuut en de piektrek van Kraanvogels. In de derde decade vogelde vooral de Abdij van 't Park zich in de kijker, met op twee opeenvolgende data eerst 2 mannetjes Baardmanntje en vervolgens een mannetje Buidelmees. Verder werden tijdens de maanden september en okto­ ber de trekvoorspellingen van de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen (http:/ /www.zwvlkoepel.be/vwg/) in onze regio met zeer veel aandacht opgevolgd. Vooral op woensdag 9 oktober wierp dit zijn vruchten af, verschillende gepas­ sioneerde trektellers namen die dag, met vooruitzicht op trekcode 9, zelfs een dagje vrijaf! 136

I


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.