De Boomklever September 2002

Page 8

Ongewervelden

Wapenvliegen van het Dijleland Wapenvliegen zijn misschien niet even bekend als zweefvliegen, maar vor­ men een groep van zeer aantrekkelijke vliegen. Daarenboven is het voorko­ men van wapenvliegen vaak een goede indicator van hoge natuurwaarden, bv. zuiver water, een gezonde humuslaag, of oude bossen. Dit artikeltje geeft een overzicht van de wapenvliegenfauna van de Dijlevallei.

Inleiding Wapenvliegen zijn een van de primitiefste families van de vliegen. Ze danken hun naam aan de doorntjes aan het schildje die een aantal soorten hebben. Sommige soorten zijn, soms erg overtuigende, nabootsers van wespen en bijen. Andere zijn onopvallende zwarte vliegjes, weer andere zijn glimmende, brons­ kleurige vliegen. De familie is herkenbaar aan een typische, ronde cel in het centrum van de vleugel, de discaalcel. De volwassen vliegen zijn bloembezoekers en leven van nektar. Ze hebben korte monddelen en worden daarom vooral op bloemen met oppervlakkige nektarklieren, zoals schermbloemigen en Duizendblad, waargenomen. Bos­ soorten zijn vaak aan te treffen op bladeren, waar ze zonnen of zich met meel­ dauw voeden. De larven leven van organisch afval. Terrestrische soorten leven in mest, com­ post, of andere rottende plantendelen. Enkele soorten leven onder loszittende boomschors of in rottende boomholtes. De meeste soorten zijn aquatisch. Deze soorten vereisen zuiver en basenrijk water. Ze komen vooral voor in zout­ moerassen of in kalkrijke bronnen en beekjes. De larven kunnen tot 5 jaar oud worden voor ze verpoppen tot adulte vliegen. De meeste wapenvliegen zijn eerder zeldzaam en zijn hoogst uitzonderfijk in aantal aan te treffen. Een aantal soorten stellen bijzondere eisen aan hun bio­ toop. Vele soorten zijn gebonden aan zuiver water en kalkrijke kwel. Wapen­ vliegen zijn dan ook voor natuurbehoud belangrijk als indicators van deze uit­ zonderlijke milieuomstandigheden. Houtbewonende soorten zijn indicators van goed ontwikkelde bos-ecosystemen.

Wapenvliegen van het Dijleland Achtien soorten wapenvliegen zijn waargenomen in het Dijleland (gegevens van Natuurstudiegroep Dijleland). Uit geheel Belgie zijn 46 soorten bekend. In het Dijleland is dus ongeveer 403 van de Belgische fauna waargenomen. Ter vergelijking, de voorlopige soortenlijst van Natuurpark Viroin-Hermeuton telt 23 soorten.Vooral de zeldzame kalkgebonden soorten zijn daar meer aangetrof­ fen. 70