De Boomklever September 2002

Page 24

Vogels

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, Juni - augustus 2002 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode juni - augustus 2002. De bestreken regio omvat de gemeenten Herent, Bertem, Leuven, Oud­ Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren. De volgende rubriek zal de pe­ riode september - november 2002 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 december 2002 verwacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat 20, 3001 Heverlee, t: 0486/125877, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be . Voor het meest recente uitgebreide natuurnieuws uit het Dijleland kan je ook terecht op de website van

de

N a t u urstudiegroep

Dijleland

(http://members.lycos.nl /

Wielewaal_Leuven/). Met een gemiddelde temperatuur van 17,8 °C was de zomer van 2002 één van de warmste van de afgelopen tien jaar. De totale neerslaghoeveelheid van slechts 340,9 l/m_ maakte dat hij bovendien één van de droogste uit de laatste 30 jaren werd. Juni gedroeg zich klimatologisch vrij normaal. Op avifaunistisch gebied leverde deze maand onder meer 6 Ooievaars, 1 Grauwe Kiekendief, 4 Visarenden, 5 Scholeksters, 1 Visdief en 9 groepjes Kruisbek op. Tijdens deze maand doen zich (zekere of waarschijnlijke) broedgevallen voor van Rietzanger en Bonte Vfiegenvanger, beiden nieuw voor de regio. Broedgevallen van Kleine Plevier (zeker} en Watersnip (waarschijnlijk, nieuwkomer!) moeten nu zowat ten einde lopen. Op de plateaus ten W van de Dijlevallei lijkt de Kwartel het dit jaar nog eens behoorlijk gedaan te hebben terwijl daar ook een nieuwe zangpost van Grauwe Gors werd ontdekt. De hoop dat er dit jaar rond de Bertemse Koe­ heide Grauwe Klauwieren zouden gaan broeden werd ook dit jaar niet ingelost, hoewel er daar in mei een vrouwtje gezien werd. Tijdens de eerste twee decaden van juli bleken er geen drastische veranderin­ gen op te treden in het weer. Dit was het moment om de plaatselijke watervo­ gels eens extra in het oog te houden. Met slechts één zeker broedgeval van Krakeend en één mogelijk van Wintertaling (en dus geen van Zomertaling} was het voor de eenden dus zeker geen goed broedseizoen. In de derde decade van juli steeg de gemiddelde temperatuur echter tot 19,9 °C, wat 2,3

°C warmer is dan in de gemiddelde julimaand (gebeurt eens per zes jaar).

Plots verschenen te Neerijse/Grote Bron grotere aantallen fuutachtigen met tot 73 Futen en 3 Geoorde Futen. Ook verscheen er een vroege juveniele Berg­ eend en twee al even vroege Smienten (gevolgd begin augustus door nog 2 ex.}.

86


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.