De Boomklever September 2002

Page 22

Vogels

Broedseizoen 2002 brengt broedende Woudaap lxobrychus minutus naar Heverlee. Na soorten als Watersnip, Bijeneter, Rietzanger en Bonte Vliegenvanger kon in het Dijleland tijdens het broedseizoen van 2002 nog een vijfde nieuwe broed足 vogelsoort worden genoteerd. Na 27 jaren van volledige afwezigheid broedde namelijk een koppel Woudaap lxobrychus minutus te Heverlee/Abdij van 't Park.

Een kort relaas van de waarnemingen van voorbije zomer: Het begon hier allemaal op 25/06 met een auditieve waarneming van een roepende Woudaap door Bart Creemers. De verschillende tonen werden door pauzes van 3 tot 5 seconden van elkaar gescheiden. Ook Jos Grootjans hoorde tijdens de laatste week van juni voor 't eerst een Woudaap langs de vijvers van de Abdij van 't Park. Vanaf dan kon de soort daar onafgebroken tot 15 augus足 tus worden gehoord, voornamelijk 's morgens en 's avonds op zonnige dagen (waarnemers: Jos Grootjans, Wim Coucke, Johan Vanautagerden, Chris Von足 den Haute e.a.). In deze periode werden ook enkele visuele waarnemingen verricht, met onder meer een koppel vliegend tussen de twee vijvers langs de spoorweg en een mannetje klimmend in de lisdodde en daarna vfiegend naar een volgende vijver. Eind juli werd op een dag rond 6u30 's morgens dan ook een juveniel waargenomen (met lichter wordende armdekveren) langs de eerste vijver langs de spoorweg (Jos Grootjans). Iedereen zal begrijpen dat deze waarnemingen, in het belang van het welslagen van het broedgeval, werden stilgehouden tot na het vertrek van de vogels. Een korte historische schets van het verleden van deze soort in regio Dijleland (naar Hens, 2000) : De Woudaap was in ieder geval een voormalige broedvogel in de Dijlevallei, maar veel concrete data omtrent de historische broedgevallen is er niet. Herroelen ( 1952) vermeldt nestvondsten in 1943, 1944 en 1951 (Oud-Heverlee, 6 eieren). Te Oud-Heverlee waren er ook in 1959 en 1960 nog broedgevallen. De laatste twee broedgevallen voor het Dijleland werden genoteerd in 1964. Te Kessel-Lo, waar de soort tot dan jaarlijks broedde, werd toen een broed足 geval vastgesteld, alsook te Florival (Ottenburg), waar een nest met 7 eieren werd gevonden en verzameld (verz. KBIN). Voor het laatste broedgeval voor 2002 moesten we dus al 37 jaren terugtellen.

84


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.