De Boomklever September 2002

Page 19

Vogels

Regenwulpen Numenius phaeopus in Vlaams-Brabant

(1946-2002)

Meer dan vijftig jaar geleden waren volgens Lippens ( 1954} Regenwulpen 11rare

à l'intérieur des terres" en citeerde hij buiten gevallen in de Kempen en Hene­ gouwen, slechts één waarneming uit Brabant : 25 aug 1948 St. Joris-Weert. Oudere vondsten (zonder datum, Leuven en 16 april 1946 Pamel, alle twee in de verz. KBIN, Brussel} waren hem blijkbaar niet bekend. V ijftien jaar later deden Lippens & W ille { 1972) het beter; ze gaven aan dat er co 15 gevallen waren voor Brabant, evenveel als voor Henegouwen. In de Avifauna van België echter worden Brabant of Limburg niet vernoemd en wordt nogmaals aangeduid dat Regenwulpen "zelden diep in het binnenland" voor­ komen (Commissie voor de Belgische Avifauna 1967). Waarschijnlijk bedoelde men de provincies Namen, Luik en Luxemburg. In de periode 1948-1971 werden Regenwulpen in V laams-Brabant 12maal ge­ noteerd waarvan 7 gevallen in de Dijlevallei in de maanden april-mei 19651971 (Van Scharen & Joiris 1972}. Met de komst van meer waarnemers werd de soort beter bekend en werden de eerste gevallen in de Demervallei opgete­ kend vanaf 1981 (De Fraine 1983). Vanaf 1983 worden Regenwulpen alle jaren waargenomen, uitgezonderd in 1994.

Tabel 1 : Verdeling van de waarnemingen (per decade} tijdens het voorjaar

eerste decade

8wn

l2wn

tweede decade

l3wn

4wn

derde decade

18wn

Totaal: 55 waarnemingen

Voor zover bekend werden in maart nog geen Regenwulpen in V laams-Bra­ bant geobserveerd; de publicatie van een maartgeval (25-30 maart 1976 Wemmel overgenomen uit Aves 1976: 264) door Herroelen & al. (1978) slaat in werkelijkheid op een Wulp N. arquata.

81


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.