De Boomklever September 2002

Page 14

Vogels

De Bijeneter Merops apiaster succesvolle broedvogel in Neerijse Nieuw voor het Dijleland en voor Vlaams-Brabant

i

· � ) �iJéi1et.��:J<;i n .Né'e�iJ s � J" � et '('Fqtq: Fre�e.fi!<: fl t:Jy.t) " .· .

� �p�

t �t �.���.� �·

.:

.

·

· .

· .

.

0�( :;·

:�·

�ijtjê"tn�t"prq'6î ::tS.--çü�;·26

"

;, :: "" .

. .

"

·

.;

.. . . �

·

"

: :"J

Î;

Wat vooraf ging Ik vermoed dat wel elke Boomklever-lezer Bijeneters automatisch associeert met Zuid-en Oost-Europese landschappen en met het bijhorend klimaat. Hun veelkleurig, ronduit exotisch uiterlijk doet immers wat 'vreemd' aan in het 'grijze' Noorden. Nochtans is het voorkomen van deze soort in Noord-Europa niet geheel nieuw. Reeds 150 jaar geleden bereikten de Bijeneters Noord-Europa. Ook in onze regio zijn hiervan enkele sporen te vinden: 6 mei 1871, 6 ex. te Leuven waarvan 4 verzameld en in 1891 te Budingen, verz. KBIN (Giervalk 1943: 110). Sindsdien hebben de noordelijke grenzen van hun broedgebied zich herhaal­ defijk in zuidelijke richting teruggetrokken en dan weer naar het noorden uit­ gebreid. De redenen voor deze fluctuaties zijn vooralsnog onbekend en het is daarom zeker nog wat vroeg om de recente broedgevallen in Noordwest­ Europa (o.a. Nederland, België en zelfs Denemarken en Rnland!) zomaar op rekening van de 'Global Warming' te zetten.

76


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.