De Boomklever Maart 2002

Page 19

De Boom.klever 1102

Zoogdienvaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving December 2001

-

februari 2002

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante zoogdierwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode december 2001 februari 2002. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud­ Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren. De volgende rubriek zal de periode maart­ mei 2002 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 juni 2002 verwacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat 20, 3001 Heverlee, t: 048612 58 77, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be. -

Grootoorvleermuis Plecotus auritus 04/12 1 dood ex. te Leuven (R. Guelinckx) Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Vroege waarnemingen in de Weldadigheidsstraat te Leuven: op 30/01 werd hier reeds 1 ex. rondvliegend waargenomen (B. Saveyn). Bij verbouwingswerken in de Appeltuin in dezelfde straat werd een w eek eerder bij het afbreken van een muurtje een groep van 10 Dwergvleermuizen gevonden(E. Macquoy). Bever 03102

Castor fiber vrij verse vraatsporen (een omgeknaagde forse boom) te Sint-Agatha-Rode (K. Van Scharen)

Dwergmuis Micromys minutus 04101 op een stuk kaalkap op de rand van het Bertembos twee nesten (F. Claessens) 10/01 één mogelijk nest in braamstruiken aan ZO-punt Bertembos (F. Claessens) Steenmarter Martesfoina 02/02 's nachts 2 ex. te Everberg (A. Smets) Vos Vulpes vulpes 25/12 1 ex. te Oud-Heverlee-Zuid (W. Dirckx) 17/02 1 vers doodgereden ex. op de E314 te Holsbeek/Winksele (F. Volckaert) Samenstelling Kelle Moreau, kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be

1�copyright .

.

. .

Medewerkers Frank Claessens, Wim Dirckx, Freek Fluyt, Frans Geenen, Robin Guelinckx, Eddy Macquoy, Kelle Moreau, Wouter Rommens, Bert Saveyn, Maarten Schurmans, Axel Smets, Geert Sterckx, Filip Vandeputte, Frederik Vanlerberghe, KrisVan Scharen, Andre Verboven Bart Vercoutere en Filip Volckaert. 17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.