De Boomklever December 2001

Page 13

Opmerkelijke waarneming o; in de Dijlevallei en omgeving .

September - november 2001 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode september-oktober 2001. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Overijse. De volgende rubriek zal de periode december 2001 - februari 2002 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 maart 2002 verwacht

bij

Kelle

Moreau,

Kerspelstraat

20,

3001

Heverlee,

t:

0486

12

5 8 77,

e:

kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be .Voor het meest recente natuurnieuws uit het Dijleland kan je ook terecht

op

de

website

van

Wielewaal

afdeling

Leuven

(http://members.tripod.lycos.nl/Wielewaal Leuven/). Waarnemingen van ondermeer Knobbelzwaan, Canadese Gans, Nijlgans, Tafeleend, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Bruine Kiekendief, Havik, Waterral, Watersnip, Witgat, Kleine Mantelmeeuw, Ijsvogel, Halsbandparkiet, Zwarte Specht, Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Waterpieper, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit, Kramsvogel, Koperwiek, Tjiftjaf, Fitis, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Keep, Putter, Sijs, Goudvink, Appelvink, Geelgors en Rietgors werden niet in dit verslag opgenomen, maar wel verwerkt.

Vogels Grauwe Gans

Anser anser

08/09 1 ex. te Neerijse-Grote Bron (K.Van Scharen) 01/10 om 9u 25 ex. naar ZW over de Doode Bemde (W. Rommens) 16/10 34 ex. over Leuven (F.Van de Meutter) 20/10 2 ex. over Huldenberg/Spitsberg (F. Fluyt) 20/10 om 1 l u15 8 ex. naar Z over Tourinnes-la-Grosse (H. Blockx) 24/10 tss 9u en 10u30 4 ex. naar ZW over Leefdaal/Brede Weg (K. Van Scharen) 01111 2 ex. naar 0 over Huldenberg/Spitsberg (F. Fluyt) 05/11 rond 1 l u15 een 40tal ex. in V-vlucht naar ZW over Winksele

J.

(J. Wellekens, F. Vandekeybus,

Derycke), later over dezelfde plaats nog een 200tal ex. (J. Derycke)

09/11 's avonds een groep (>20 ex.) auditief naar ZW over Leuven/Ridderstraat (R. Guelinckx)

Kolgans

Anser albifrons

08/11 omstreeks 22u een groepje auditief over Winksele

(J. Wellekens)

Ongedetermineerde Gans Anser sp. 09/ l 0 tijdens de middag 100-tal ganzen (waarschijnlijk. Grauwe Ganzen) naar ZW over Bertem/Zwanenberg (G. Bleys) 20/10 6 ex. naar over Z over Tourinnes-la-Grosse (H. Blockx) 23/11 rond 11u ongeveer 195 ex. over Winksele/Predikherenberg (waarschijnlijk Grauwe Ganzen) (F. Vandekeybus).

111


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.