De Boomklever Maart 2001

Page 29

Winterwaarneming

van

een Beflijster Ttorqu; torquatus te Bierbeek.

Op 7 januari 2001 zagen Romain Ackerm.ans en ikzelf een "merel" die op een akker met wintergraan zat. Daar het niet de gewoonte is van merels om helemaal open op een akker te vertoeven , ver van elke dekking, werd deze "merel" eens nader bekeken met de lcijker. In achteraanzicht vielen onmiddellijk de bleke randen aan de vleugelpennen op en wanneer de vogel zich naar ons toe draaide was er geen twijfel meer mogelijk : een Beflijster ! Door het

ontbreken van bleke randen op de boven - en onderzijde en het feit dat de

vleugelpennen even zwart waren als de mantel werd deze vogel gedetermineerd als een adult mannetje. Ook de bef was zeer breed en volledig wit zonder donkere randen. De dagen nadien werd nog enkele malen de omgeving afgespeurd maar de vogel werd niet teruggevonden. Heeft deze vogel in de streek overwinterd of was het een abnormaal vroege doortrekker? Tijdens dezelfde periode was er opvallend veel "beweging" onder de Koperwieken , doortrekkende groepen

van soms tientallen vogels ( de grootste bedroeg ± 60 ex. op 11

januari ) wa.ren ook niet gewoon op dit tijdstip.

Winterwaarnemingen ( december tot februari ) van Beflijsters zijn zeldzaam in onze regio , evenals in de rest van het land. Voor Vlaams-Brabant en Brussel zijn slechts een viertal gevallen bekend : •

1941 : 14 februari Elsene 1 M.

1946

1969 : van ca. 15 tot einde februari , Halle-St.Rochus 2 ex. in tuin

1983 : 15 januari Tervuren

:

"overwintering" te Brussel

Elders in België zijn er een vijfentwintigtal gevallen � slechts in één geval ging het om meer dan één vogel nl. 3 ex. op 13 december 1969 te Tongeren-Koninksem. Beflijsters van de norninaatvorm torquatus (broedvogels van Groot-Britannië en Noord-Europa , die bij ons doortrekken) overwinteren voornamelijk in Zuid-Spanje en Noordwest-Afrika (van Tunesië tot Marokko), hoofdzakelijk in het Atlasgebergte.

Referentie : Snow D.W. and Perrins C.M. : "The Birds of the Western Palearctic" Concise edition Oxford University Press 1998.

27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.