De Boomklever Maart 2001

Page 1

Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 driemaandelijks (maart, juni, sept, december)

Belgiê-Belgique P. 8. 3000 Leuven 1 2/ 2803

V8 1300vUK�8V8� Tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling LEUVEN

\

\ De door U meegedeelde en op het verzend­ etiket afgedrukte persoonsgegevens, werden opgeslagen In een bestand dat beheerd wordt door De Wielewaal. Ze worden uitsluitend ge­ bruikt voor verzending van tijdschriften, docu­ mentatie en Informatie door De Wielewaal. U heeft recht op Inzage van uw persoonlijke gegevens en kunt hiervan altijd verbetering vragen. BIJ het Openbaar Register kan altijd aanvullende lnforrnatle worden bekomen.

Wet van 8 dec 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

t

,:

·I

,"

•. ··J·

Jan r g ang 29

Verantw. ultg.

mnart 2001

P. Herroelen, Leuvensesteenweg 347, 3370 Boutersem


DE BOOMKLEVER De BOOMKLEVER is het tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling Leuven. De Koninklijke Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie DE WIELEWAAL heeft tot doel de kennis en de bescherming van de natuur, en In het bijzonder van de In het wild voorkomende vogels, te bevorderen door alle middelen: ondermeer door het oprichten van plaatselijke afdelingen, het houden van studiedagen, het uitgeven van tijdschriften, het verspreiden van vogel-en natuurboeken en het oprichten van natuurreservaten. De vereniging werd In 1933 opgericht door E. H. Segers; ze telt meer dan 10.000 leden-gezinnen, verdeeld over meer dan 60 afdelingen waaronder afd. Leuven. Een waaier van voordrachten, dia-en filmavonden, lessen, tentoonstellingen, gelelde wandelingen, studieprojecten, deelname aan regionale en Internationale onderzoeken en Inventarisaties, beheerswerken, uitstappen en reizen In binnen-en

buitenland staan jaarlijks op de agenda. De vereniging heeft meer dan 80 natuurreservaten In eigendom of in beheer met een totale oppervlakte van meer dan 3000 ha, verspreid over heel Vlaanderen. Ze te Turnhout waar naast het Wielewaalhuis bezit bovendien een eigen secretariaat ook een ornithologisch museum, een bibliotheek, een vergaderzaal en een boekhandel zijn ondergebracht. •

Men wordt lid van DE WIELEWAAL door overschrijving van 7 o 6 BF op rekening 096- 2218078-97 ten name van De Wielewaal, Graatakker 11, 2300 Turnhout. Maken deel uit van de lei di n g van de Natuurstudiegroep D ijlelan d:

" Monique Bekkers, Oostremstraat 4. 3020 Herent

tel 016/ 23 13 38 bekkers.monique@pandora.be

"

R De Borger. Edel weisslaan 14, 3080 Tervuren

tel 02/ 767 60 90

.

" F. Fluyt, Spitsberg 4, 3040 Huldenberg

broedvogelatlas

tel 02/ 687 47 34

" M. Hens. p/a Sint-Jansbergsesteenweg 79, 3001 Heverlee

tel 016/ 20 06 67

" P. Herroelen, Leuvensesteenweg 347, 3370 Boutersem

tel 016/ 73 40 69 secretaris & redactie Boomklever

" K. Moreau, Kerspelstraat 36, 3001 Heverlee

tel 0486/ 12 58 77

watervogeltellingen & veldornithologie Oij leland " K. Van Scharen, Korbeekstraat 27, 3061 Leefdaal, penningmeester

"A. Verboven, Groeneweg 60, 3001 Heverlee, insecten

tel 021767 26 38

tel 016/ 23 81 84

Leden ontvangen het tijdschrift WIELEWAAL (6 nummers), het driemaandelijks tijdschrift ORIOLUS en het afdelingsblad de BOOMKLEVER. ABONNEMENT " DE

BOOMKLEVER"

Personen die lld zijn van een andere Wlelewaalafdellng doch tevens de Boomklever wensen te ontvangen, kunnen dit door 200 BF over te schrijven op rekenlngnr. 001-1552168-50 van De Wlelewaal, afd. Leuven met vermeldlng Boomklever en opgave van hun naam en adres. •

"

ARTIKELS: Artlkels dienen getl)pt te worden Ingezonden. De redactie kan artlkels wijzigen, steeds In overteg met de auteur die verantwoordelijk blljft voor zijn tekst. ADV ER T ENT 1 ES : voor tarteven, vorm en Inhoud Informeer bij K Van Scharen (zie hoger).

REDACTIE Paul Herroelen


Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving .

oktober 2000-februari 2001

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode oktober 2000-februari 2001. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode maart-mei 2001 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 juni 2001 verwacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat 36, 3001 Heverlee, t: 0486 12 58 77, e: kelle.moreau@student.kuleuven.ac.be Met ingang van dit nummer hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de opzet van deze rubriek. Kelle Moreau neemt de taken over van Maarten Hens en staat vanaf 2001 in voor het beheer van het waamemingenarchief en de samenstelling van de diverse waarnemingsoverzichten

(De Boomklever, website, ... ). Een tweede wijziging betreft de

periodiciteit van de overzichten. Tot op heden werd gewerkt volgens een indeling van het kalenderjaar

Uanuari-maart,

april-juni, juli-september,

oktober-december).

De nieuwe

indeling volgt de meteorologische seizoenen: december-februari (winter), maart-mei (lente), juni-augustus (zomer), en september-november (herfst) en beoogt een snellere publicatie van de verzamelde gegevens. Bovendien sluit deze indeling nauwer aan bij de 'vogelseizoenen' op het terrein en hanteren we hiermee hetzelfde systeem als

Oriolus. Deze rubriek vormt de

overgang tussen beide systemen en omvat de periode oktober 2000-februari 2001. Tot slot willen we vanaf 2001 deze overzichten ruimer opvatten en ook gebruiken om waarnemingen van zoogdieren en insekten te verspreiden. Gegevens van deze taxonomische groepen werden in het verleden reeds opgenomen in het archief, doch niet systematisch gepubliceerd. Alle waarnemingsoverzichten worden Wielewaz.1

tevens

gepubliceerd

op de website van

afdeling Leuven (http://members.tripod.lycos.nl/Wielewaal_Leuven/), waar Je

terecht kan voor het meest recente natuurnieuws uit het Dijleland. Waarnemingen van ondermeer Zwarte Zwaan, Canadese Gans, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Dodaars, Aalscholver, Havik, Waterral, Houtsnip, Witgat, Kerkuil, Steenuil, Ijsvogel, Halsbandparkiet, Zwarte Specht, Waterpieper en Grote Gele Kwikstaart werden niet in dit verslag opgenomen, maar wel verwerkt.

Vogels Kleine Zwaan

21 of 22/01 Grauwe Gans

Cygnus bewickii 1 ex. over de Celestijnelaan te Heverlee

(J. Elst)

Anser anser

03/12 om 9u30 13 ex. over Oud-Heverlee-Noord naar ZO (M. Hens). 16/12 in totaal 149 ex. (38

+

48

+

46

+

17 ex.) over te Sint-Agatha-Rode ( tussen 12u25 en

13u00, F. Fluyt, K. Moreau, K. Van Scharen,

1

J. Menten).


19112 Heverlee, Tiensesteenweg: rond 12u00 vlucht van een 50-tal ex. over naar Z (W. Claes). 11102 1 ad te Neerijse-Grote Bron (K. Moreau, D. Vanderlinden). Deze vogel wordt op 14/02 waargenomen in de weiden langs Oud-Heverlee-Noord (K. Moreau), op 17/02 weer te Neerijse-Grote Bron (K. Van Scharen, F. Fluyt, K. Moreau, F. Vandekeybus, J. De Baere), op 24/02 bij een groep Canadese Ganzen in de weiden langs Oud­

Heverlee-Noord (F. Geenen) en tot slot op 25/02 terug te Neerijse-Grote Bron (L. Hendrickx, F. Dondeyne) 25/02 18 ex. te Sint-Agatha-Rode (L. Hendrickx, J. Menten, F. Dondeyne) Kolgans Anser albifrons 24/12 10 ex. luid roepend over naar N te Oud-Heverlee-Noord (K. Moreau). Bergeend Tadorna tadorna Gedurende de maanden januari en februari verbleven maximaal 9 ex. in de Dijlevallei, deze vogels werden hoofdzakelijk waargenomen te Neerijse-Grote Bron en te Sint-Agatha-Rode (versch. waarn.), maar op 14/02 werden telkens twee ex. gemeld in de Doode Bemde (R. Guelinckx) en te Oud-Heverlee-Zuid (K. Moreau). Krooneend Netta rofina Het vermoedelijk ontsnapt vrouwtje Krooneend dat in september en oktober op de vijvers van de Abdij van 't Park te Heverlee verbleef, werd hier voor het laatst waargenomen op 21 oktober (K. Moreau). \Vitoogeend Aythya nyroca Van 11 november 2000 tot minstens 17 februari 2001 een (vermoedelijk ontsnapt) wijfje in het provinciaal domein te Kessel-Lo (M. Hens, K. Moreau, F. Meysman, H. Blockx, W. Rommens, e.a.). Topper Aythya marila Van 3 tot minstens 20 december een eerste-winter mannetje te Sint-Agatha-Rode (M. Hens, L. Hendrickx, K. Van Scharen, K. Moreau, F. Fluyt, A. Smets, J. Menten, e.a.). Op 23 december zat deze vogel in een wak te Oud-Heverlee Noord (K. Van Scharen, F. Fluyt). .

Daags nadien werd hij nergens teruggevonden.

¡

Nonnetje Mergellus albe/lus 16-20/12

1 mannetje te Sint-Agatha-Rode (F. Fluyt, K. Moreau, J. Menten, K. Van

Scharen, M. Hens, L. Vandaele). 21/12 !mannetje in het provinciaal domein te Kessel-Lo (F. Verdonckt). Te Sint-Agatha-Rode worden op 07/01 1 m+2w (K. Van Scharen, L. Hendrickx) en op 13/01 2w (F. Fluyt) opgemerkt. Vanaf 26/01 tot minstens 25/02 verbleven hier l m+4w, hoewel ze niet allen bij elk bezoek werden waargenomen (versch. waarn.). Op 07/01 werden de vogels van Sint-Agatha-Rode later op de dag te Neerijse-Grote Bron aangetroffen (F. Fluyt). Te Wilsele waren op 08/01 3 w aanwezig, op 03/02 lm+2w, op 13/02 lm+ l w (R. Guelinckx) en op 17/02 terug lm+2w (K. Van Scharen, F. Fluyt, J. De Baere, K. Moreau).

2

.1


Brilduiker

Bucephala clangula

23/12 2 ex. in wijfjeskleed te Oud-Heverlee-Noord (F. Fluyt, K. Van Scharen). 06 tot 14/01 1 ad w + 1 1 win m te Sint-Agatha-Rode (F. Fluyt, T. Roels, K. Van Scharen, L. Hendrickx) 03/02 een mannetje komt in de avondschemer laag boven het kanaal vanuit Wijgmaal aanvliegen en valt in te Wilsele-Zuid (R. Guelinckx) c

Grote Zaagbek

Mergus merganser

20/12 kortstondig 1 wijfje te Sint-Agatha-Rode (F. Fluyt). 11 tot 18/02 1 wijfje te Sint-Agatha-Rode (L. Hendrickx, K. Moreau, S. Peten). Ook deze vogel werd niet bij elk bezoek waargenomen.

Smient

Mareca penelope

Alle waarnemingen: 07/01 1 wijfje te Oud-Heverlee-Noord (F. Fluyt) 13/02 3 mannetjes te Wilsele-Noord (R. Guelinckx) 17 en 18/02: 2 m + 2 w te Oud-Heverlee-Noord (K. Van Scharen, F. Fluyt, K. Moreau, J. De Baere, L. Hendrickx)

Pijlstaart

Anas acuta

Alle waarnemingen: 02/01 rond 15u l m+lw te Neerijse-Grote Bron, rond 15u30 arriveren l m+lw te SAR (wellicht de Neerijse-exemplaren, L. Hendrickx) 3-1: l m+lw te Sint-Agatha-Rode (A. Smets, L. Hendrickx) 7-1 : 1m+1w te Sint-Agatha-Rode (L. Hendrickx), later op de dag hetzelfde koppel te OudHeverlee-Noord (F. Fluyt) 22-1: l m+lw te Neerijse-Grote Bron (A. Smets) 28-1: l m te Sint-Agatha-Rode (F. Fluyt, H. Blockx) en l m+1w te Neerijse-Grote Bron (G. Vandermeulen) 24-2 : lm+2w te Sint-Agatha-Rode (L. Hendrickx), l m te Neerijse-Grote Bron (F. Fluyt) 25-2 : 1m+1w te Neerijse-Grote Bron (F. Dondeyne) ¡

Zomertaling

Anas querquedula

03/11 1 ex. op de noordelijke vijver te Oud-Heverlee (M. Hens).

Roerdomp

Botaurus stellaris

27 en 30/12 telkens 1 ex. te Neerijse-Grote Bron (K. Moreau). 09/02 1 ex. te Oud-Heverlee-Noord (F. Verdonckt) 10/02 1 ex. langs de Florivalvijver te Ottenburg (H. Roosen) 18/02 1 ex. te Oud-Heverlee-Noord (F. Fluyt) en 1 ex. foeragerend te Neerijse-Grote Bron (F. Geenen)

Grote Zilverreiger

Egretta garzetta

17111 2 ex. overvliegend in W-ZW richting boven Terlanen (H. Roosen).

Ooievaar

Ciconia ciconia

20/10 1 ex. overtrekkend boven Overijse-centrum (F. Fluyt). 17-18/02 Op 17/02 rond 17u15 2 geringde ex. in een weide te Herent (Planckendaalvogels ?). Op 18/02 nog 1 ex. tot ong. 14u (M. Bekkers, M. Hens).


\Vespendief Pernis apivorus

Oktobergegevens:

op

3

oktober

een

juveniel

laag

naar

ZW

boven

de

trektelpost

'Kwakkelbosstraat' te Bierbeek (H. Blockx). Op 7 oktober 1 ex. over naar Z te Bertem (S. Bouillon). Rode Wouw Milvus milvus

29/10 1 ex. te Loonbeek (F.Fluyt). Blauwe Kiekendief Circus cyaneus

Er werden 10 waarnemingen, waarvan 2 van adulte mannetjes en 1 van een duo, ontvangen: 02/01 1 w op het plateau te Huldenberg/Loonbeek (F. Fluyt) 03/01 rond 9u 1w over het plateau te Leefdaal (A. Smets) 07/01 2 ex. in wijfjeskleed te Bossut (langs weg Pécrot-Bossut)

(J. Menten)

14/01 1 w laag overvliegend te Neerijse-Grote Bron. Een half uurtje later te Oud-Heverlee­ Noord ook 1 w/imm (dezelfde vogel?) (S. Bouillon). 14/01 1 ad w op het plateau te Huldenberg/Loonbeek (Hollestraat) (F. Fluyt) 28/01 1 ad m hoog cirkelend te Huldenberg (F. Fluyt) en 1 w over te Sint-Agatha-Rode (F. Fluyt, H. Blockx) 24/02 1 w opvliegend uit de sneeuw te Bertem-Zwanenberg (F. Geenen) 26/02 1 ad m op het plateau te Loonbeek (F. Fluyt) Ruigpootbuizerd Buteo lagopus

14/01 1 ad. te Oud-Heverlee-Noord (IOu - 11u lO, L. Hendrickx : gedurende een uur mooi kunnen waarnemen zittend in één van de boompjes ten noorden van de vijver. Eén brede eindband en vier lichtere, smallere. Witte staart. Duidelijk zwart schild. Leek ook opvallend groter dan gewone buizerd.) Visarend Pandion haliaetus

02110 1 ex. boven de vijver te Oud-Heverlee-Zuid (S. Bouillon). 14/10 1 juveniel boven de Doode Bemde te Neerijse

(J. Menten, M. Hens, K. Van Scharen,

F. Dondeyne, W. Claes). 28/10

1 ex. over naar ZW te Terlanen, Abstraat (H. Roosen).

30/10

1 ex. door stormweer laag over naar ZW te Terlanen (H. Roosen).

Roodpootvalk Fa/co vespertinus

20/10 Bierbeek, trektelpost Kwakkelbosstraat: 1 wijfje laag en snel naar Z om l l u l 5 (H. Blockx). Smelleken Fa/co columbarius

Maar liefst 10 doorttrekkende Smellekens werden genoteerd in oktober 2000, gevolgd door 1 ex. in februari 2001 : 05110 1 jagend mannetje op het plateau te Bertem (K. Moreau). 09/10 1 ex. pleisterend te Heverlee (G. Bleys). 09110 1 ex. te Bierbeek (J. Vanautgaerden). 20110 1 ex. naar ZW langs de Usevallei te Huldenberg (F. Fluyt). 20/10 Bierbeek, trektelpost Kwakkelbosstraat: 1 ex. naar ZW om 9u45 (H. Blockx). 21110 1 ex. te Bierbeek (J. Vanautgaerden). 22/10 1 wijfje te Haasrode (K. Moreau). 22/10

l ex. over naar ZW te Terlanen (H. Roosen).

...


gel 24/10 1 ad mannetje te Bierbeek (J. Vanautgaere � 26/10 1 ex. te Bierbeek (J. Vanautgaerden). 24/02 1 ex. laag over de Zwanenberg te Bertem (F. Geenen)

Slechtvalk

Fa/co peregrinus

09110 1 ex. overtrekkend naar Z te Heverlee (G. Bleys). 11/02 1 ex. redelijk laag (ongeveer op 40m hoogte) over Terlanen naar ZO Roosen)

Kraanvogel

(H.

Grus grus

08-09/11

37 ex. overnachten in de Doode Bemde te Oud-Heverlee. Arriveren 's avonds

08/11 en zijn vertrokken rond 7u00 's ochtends (P. De Becker). 17-18/12

94 ex. overnachten op een akker in de Dijlevallei te Neerijse. Arriveren rond

22u00 in volledige duisternis en zijn vertrokken (en geteld) rond 8u30 's ochtends (P. De Becker). 22/12 Om Oul5 een groep van rond de 200 vogels laag en luid roepend over boven het centrum van Leuven (P. Claes). 26/12 Rond 16u00 18 ex. over naar ZZO boven Terlanen (H. Roosen). 28/12 Om 13u50 14 ex. laag en langzaam overvliegend in ZO-richting boven centrum Neerijse (M. Hens).

Goudplevier

Pluvialis apricaria

29/10 1 ex. over op het plateau te Bertem/Korbeek-Dijle (J. Menten, D. Vanaenroyde). 28/12 1 ex. laag over naar ZW op plateau te Korbeek-Dijle/Bertem (M. Hens). 31/12 1 roepend ex. over op het plateau te Loonbeek/Huldenberg (F. Fluyt).

Bokje

Lymnocryptes minimus

19/11 1 ex. in de Doode Bemde te Neerijse (K. Moreau). 24/11 1 ex. in de Doode Bemde te Neerijse (F. Fluyt, J. Menten). 16112 1 ex. in de Doode Bemde te Neerijse (F. Fluyt, J. Menten, K. Van Scharen, K. Moreau). 06/01 1 ex. in de 'Snippenwei' tss. Oud-Heverlee en Korbeek-Dijle (K. Moreau, A. verboven, J. De Baere, R. Verhuizen) 03/02 1 ex. in de 'Snippenwei (F. Fluyt) 14/02 1 (mogelijk 2) ex. in de 'Snippenwei' (K. Moreau) 17/02 1 ex. in de 'Snippenwei' (F. Fluyt, K. Moreau, K. Van Scharen, F. Vandekeybus, J. De Baere) 24/02 1 ex. in de Doo . de Bemde te Neerijse (F. Fluyt)

Watersnip Gal/inago gal/inago Watersnippen werden waargenomen in de 'Snippenwei' tussen Oud-Heverlee en Korbeek­ Dijle, in de Doode Bemde te Neerijse/Sint-Joris-Weert en op twee plaatsen in Sint-Agatha­ Rode (versch.

waarn.).

Er werden in totaal 12 waarnemingen ontvangen met als

maximumconcentratie 18 ex. in de weiden rechts van de Steenbeekstraat te SAR op 23/01 (S. Peten).

Zwarte

Ruiter Tringa erythropus

Van 21 oktober tot 3 december regelmatig een pleisterende vogel te Neerijse Grote Bron (M. Hens, K. Moreau, J. Menten, L. Hendrickx, A. Smets, K. Van Scharen, F. Fluyt, e.a.).


Allicht dezelfde vogel werd ook opgemerkt in het park van Tervuren (A. Reygel, med. P. Herroelen). Dwergmeeuw Larus minutus

Op 16 december een adulte vogel gedurende de ganse dag pleisterend in het Grootbroek te Sint-Agatha-Rode (F. Fluyt, K. Moreau, J. Menten, K. Van Scharen). Geelpootmeeuw Larus michahel/is

Op 28111 zit 's middags een adult winter in het Leopoldspark te Kessel-Lo. Op 16/12 wordt hier 's avonds een adult winter gezien op de meeuwen-voorverzamelplaats (K. Moreau). Pontische Meeuw Larus cachinnans cachinnans

Alle waarnemingen : 03112 1 3c winter te Oud-Heverlee-Noord (9u30-10ul 5, M. Hens, F. Fluyt), rond 12u00 allicht dezelfde vogel samen met een adult te Sint-Agatha-Rode (M. Hens, K. Van Scharen, F. Fluyt). 09/12 1 adult te Sint-Agatha-Rode (K. Van Scharen, L. Hendrickx). 16112 1 adult te Neerijse-Grote Bron {l l u30, K. Moreau, J. Menten, F. Fluyt, K. Van Scharen). 's Avonds 1 ad. winter op de meeuwen-voorverzamelplaats te Kessel-Lo (16ul 5-17u30, K. Moreau). 28/12 1 adult op het ijs te Neerijse-Grote Bron {l l u45-12u00, M. Hens, F. Fluyt), 1 adult op de (bevroren) noordelijke vijver te Wilsele (15u30-15u45, M. Hens). Telling meeuwenvoorverzamelplaats in het provinciaal domein te Kessel-Lo: rond 16u30 arriveren 1 adulte Pontische Meeuw en 1 adulte Zilvermeeuw; blijven in groep meeuwen en vertrekken samen met Kokmeeuwen na l 7u25 (M. Hens). Allicht betreft het hier steeds dezelfde 'Dijlevallei'-vogel. 30112 1 ex. laag naar N overvliegend te Oud-Heverlee-Noord (K. Moreau). 02/01 1 ad te Neerijse-Grote Bron, opent vakkundig vakkundig een zwanemossel (F. Fluyt) 06/01 1 ad te Neerijse-Grote Bron (11u) (F. Fluyt) 07/01 1 ad te Neerijse-Grote Bron (15u40) (F. Fluyt) 11101 1 ad win op de vijvers van de Abdij van 't Park te Heverlee (K. Moreau) 13/01 1 ad win te Oud-Heverlee-Noord (F. Fluyt) 14/01 1 ad te Sint-Agatha-Rode (L. Hendrickx) 22/01 1 ad+ 1 1c winter te Neerijse-Grote Bron (A. Smets) 26/01 1 ex. te Neerijse-Grote Bron (F. Dondeyne) 2610 l l ex. te Sint-Agatha Rode (B. Chiwy) 04/02 1 ad te Sint-Agatha-Rode (L. Hendrickx, K. Van Scharen) 04/02 1 ad in de Abdij van 't Park te Heverlee (F. Verdonckt) 17/02 1 ad te WLS-N (K. Van Scharen, K. Moreau, J. De Baere) 24/02 1 ad te Sint-Agatha-Rode (L. Hendrickx) Drieteenmeeuw Rissa tridactyla

08/10 rond 12u00 passeert een eerstejaars laag over het plateau te Leefdaal in oostelijke richting (K.Van Scharen). Oehoe Bubo bubo

17/12 1 ex. in Elzenbosje te Sint-Agatha-Rode (M. Hens, L. Hendrickx, F. Fluyt, A. Smets, J. Menten, J.-Ph. Ferette, A. Boeckx, e.a.). Opgemerkt om 10ul 5. Voortdurend op dezelfde plaats blijven zitten. Rond 16u00 plots verdwenen; niet zien vertrekken.

6


Gezien grote waarnemingsafstand (zat O}lloegenoeg onbereikbare plaats) geen details (pootriemen, ringen, ... ) kunnen waarnemen. Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius

De recent ontdekte populatie in het Meerdaal- en Mollendaalwoud laten zich reeds eind januari opmerken. Op 28/01 worden drie roepende exemplaren gehoord in het Mollendaal­ woud, waarvan twee die elkaar 'zingend' antwoordden (M. Walravens). Boomleeuwerik Lullula arborea

03/10 Bierbeek, trektelpost Kwakkelbosstraat, 8u00-12u00: 7 ex. naar ZW (11u25) (H. Blockx). 07/10 1 ex. over naar Z te Bertem (S. Bouillon). 07/10 Bierbeek, trektelpost Kwakkelbosstraat, 8u00-12u00: 4 ex. hoog naar ZW (llulO), aud. (1lu35), ca. 15 ex. naar ZW (12u05) (H. Blockx). 10110 Bierbeek, trektelpost Kwakkelbosstraat, 10u00-llu40: 1 ex. naar 0 (H. Blockx). 14/10 Leefdaal/Korbeek-Dijle, trektelpost Brede weg: 1 ex. over (enkel aud., dichte mist) (G. Meeus). 1 ex. overtrekkend op plateau te Loonbeek (F. Fluyt). 16110 2 ex. naar Z te Bertem (S. Bouillon). 22/l 0 Leefdaal/Korbeek-Dijle,

trektelpost

Brede

Vanderlinden, K. Van Scharen, F. Fluyt,

weg:

groep

van

22

ex.

over

(D.

J. Menten, A. Verboven, M. Hens).

03/11 Bierbeek, trektelpost Kwakkelbosstraat, 8u30-13u30: 3 ex. naar ZW (H. Blockx). 05/11 3 ex. over te Bierbeek

(J. Vanautgaerden, J. Grootjans).

10/12 1 ex. pleisterend op akker in Bertem (G. Bleys). Oeverzwaluw Riparia riparia

Laatste waarneming op 16/10: 3 ex. over te Haasrode (K. Moreau). Boerenzwaluw Hirundo rustica

Laatste waarneming op 22/10: 2 ex. over op trektelpost 'Brede weg' te Leefdaal/Korbeek­ Dijle (K. Van Scharen, F. Fluyt,

J. Menten, M. Hens).

Grote Pieper Anthus richardi

14/10 Leefdaal/Korbeek-Dijle, trektelpost Brede weg: 1 ex. over (enkel auditief, dichte mist) (G. Meeus). Roodkeelpieper Anthus cervinus

14/l 0 Leefdaal/Korbeek-Dijle, trektelpost Brede weg: 1 ex. over (enkel auditief, dichte mist) (G. Meeus). Roodborsttapuit Saxicola torquata

03/02 tussen 9u en lOu 1 mannetje in de velden langs de Ziptstraat te Everberg (G. Vandeputte) Beflij ster Turdus torquatus

22/10 Bierbeek, trektelpost Kwakkelbosstraat: lm+4w laag naar ZW om 1Ou25 (H. Blockx). 16/11 1 ex. te Heverlee

(R. Guelinckx, J. Lambrechts).


Bladkoning Plzylloscopus inornatus 04/10 1 ex. op de campus te Heverlee (J. Elst).

Tjiftjaf Plzylloscopus collybita 16/12 1 ex. te Wilsele (M. Hens). 24112 1 ex. te Sint-Agatha-Rode (W. Claes). 1 ex.

aan

de noordelijke vijver te Oud-Heverlee (K. Moreau).

In februari worden Tjiftjaffen waargenomen op 03/02 te Bertem (S. Bouillon), op 06/02 te

Sint-Agath�-Rode (A. Smets) en op 17/02 te Herent (M. Bekkers, M. Hens).

Klapekster Lanius excubitor Vanaf 16/12

tot

minstens

01/03

werd

een

overwinterende

Klapekster

doorlopend

waargenomen aan de vijver van Florival te Ottenburg (versch. waam.).

Keep Fringilla montifringil/a Deze winter werden, enkele doortrekkende exemplaren in oktober buiten beschouwing gelaten, slechts twee waarnemingen van Kepen ontvangen : 21/01 1 ex. auditief in het Mollendaalwoud te Bierbeek

(F.

Fluyt, K. Moreau)

11/02 2 ad roepend naar zuiden over Neerijse-Grote Bron (K. Moreau)

Europese Kanarie Serinus serinus 02111 Bierbeek, trektelpost Kwakkelbosstraat: 1 ex. naar ZW

(H.

Blockx).

Kruisbek Loxia curvirostra 16112 1 ex. te Sint-Agatha-Rode

(F.

Fluyt, K. Moreau, K. Van Scharen, J. Menten).

30/12 3 ex. ter plaatse rondvliegend te Oud-Heverlee Noord

(K.

Moreau).

Goudvink Pyrrhula pyrrhula Gedurende de ganse periode waarnemingen te �eerijse Grote Bron (1-2 ex.), Sint-Agatha­ Rode (max. 4 ex.), Loonbeek, Florival-Ottenburg (max. 6 ex. op 17/11, R. Guelinckx), Terlanen, in de Doode Bemde te Neerijse (max . 5 ex. op 16/12, K. Moreau, J. Menten, F. .

Fluyt, K. Van Scharen), te Heverlee-militair domein (max. 5 ex. op 25/02, K. Moreau) en in het Mollendaalwoud.

Appelvink Coccothraustes coccothraustes coccothraustes Vanaf 15/12 dagelijks 2 vogels op en rond voederplank in tuin in Terlanen, samen met een 40-100 Groenlingen en Vinken. Op 20-2 worden hier tot 4 à 5 ex. samen gezien

(H.

Roosen).

IJsgors Calcarius lapponicus 02/10 1 ex. overtrekkend te Bertem/Leefdaal

(I.

Jacobs/De Wielewaal Vogellijn).

Zoogdieren Vos Vulpes vulpes 14/01 Een zeer hoge kwaliteitswaarneming van een jagende Vos (een prachtexemplaar); wandelend door het riet, rechtopzittend als een hond, dit alles gedurende een 3tal minuten mooi belicht tegen een oranje gloeiend rietveld (T. Roels e.a.).

.....

0


Wezel Mustela

nivalis

26/12 1 ex. in de Doode Bemde te Neerijse (K. Moreau). Bunzing Mustela putorius

07Il 0 1 ex. in het veld ter hoogte van Bertembos (S. Bouillon). 25/12 1 ex. in het Margijsbos te Loonbeek (F. Fluyt). Steenmarter Martes foina

08/10 1 verkeersslachtoffer langs de Boudewijnlaan tussen de Sint-Jansbergsesteenweg en de Celestijnenlaan (S. Bouillon).

Samenstelling

Maarten Hens, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be Kelle Moreau,

kelle.moreau@student.kuleuven.ac.be

Medewerkers

Monique Bekkers, Geert Bleys, Heiwig Blockx, Alain Boeckx, Steven Bouillon, Brigitte Chiwy, Paul Claes, War Claes, Johan De Baere, Piet De Becker, Francis Dondeyne, Joris Elst, Jean-Philippe Ferette, Frederik Fluyt, Frans Geenen, Jos Grootjans, Robin Guelinckx, Luc Hendrickx, Jo Hendriks, Maarten Hens, Paul Herroelen, Jorg Lambrechts, Gert Meeus, Joris Menten, Filip Meysman, Kelle Moreau, Bruno Nef, Stephan Peten, Toon Roels, Wouter Rommens, Hans Roosen, Jos Rutten, Axel Smets, Dirk Vanaenroyde, Désiré Vanautgaerden, Johan Vanautgaerden, Filip Vandekeybus, Geert Vandeputte, Dirk Vanderlinden, Geert Vandermeulen, Kris Van Scharen, André Verboven, Freek Verdonckt, en Marc Walravens. Met dank aan Gerald Driessens voor het bezorgen van de waarnemingen ingesproken op De Wielewaal Vogellijn

(03 488 01 94).


Oproep tot medewerking zoogdierproiekten Tot op heden waren de studieaktiviteiten van de Wielewaal afdeling Leuven en daaropvolgend ook de berichtgeving in dit tijdschrift hoofdzakelijk toegespitst op vogels. Vanaf

2001 zouden we binnen de nieuw op te richten natuurstudiewerkgroep Dijleland onze

aandacht willen uitbreiden naar andere diergroepen waaronder ook de zoogdieren. Hierbij streven we in eerste instantie naar een medewerking aan reeds lopende zoogdierprojekten en een nauwe samenwerking met de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie (BRAKONA). In de toekomst (vanaf

2002) zullen nog andere projekten, zoals onderzoek naar de

verspreiding van slaapmuizen (Hazelmuis, Eikelmuis) en vleermuizen, opgestart worden indien er hiervoor voldoende interesse blijkt te bestaan en voldoende medewerkers gevonden worden. In samenwerking met BRAKONA en de afdeling Natuur van AMINAL zal tevens een poging ondernomen worden tot de uitvoering van het soortbeschermingsplan Das. Projekten die momenteel reeds lopen en waarop we zo snel mogelijk zouden willen inpikken zijn :

Inventarisatie Europese rode eekhoorn

(UIA, Wielewaal)

Alle informatie over dit projekt kan worden teruggevonden op de website van de provincie Vlaams-Brabant waar ook de handleiding van het projekt

kan worden

gedownload: http://www.vl-brabant.be (dienstverlening - leefmilieu - Brakona - projekten). •

Soortbeschermingsplan Hamster (Wielewaal) Over dit projekt zal in een volgende editie van de Boomklever gerapporteerd worden. Zoals elders in dit tijdschrift nog vermeld wordt zullen opmerkelijke waarnemingen

van zoogdieren (die in het verleden wel reeds werden opgenomen in het. archief) vanaf dit jaar ook op regelmatige basis gepubliceerd worden in de driemaandelijkse rubriek

«

Opmerkelijke

waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving» die de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek .beslaat. Waarnemingen van alle in onze regio voorkomende zoogdiersoorten worden hierbij verzameld, dus niet enkel van zeldzame (bv. Hamster) en weinig waargenomen (bv. marterachtigen) soorten, maar ook van algemene soorten zoals Konijn, Haas, Ree, Mol en Egel. Ook de gegevens van braakbalpluizers kunnen belangrijke data leveren in verband met de verspreiding van spitsmuizen, woelmuizen en echte muizen.

Voor vragen, opgave tot medewerking, het verkrijgen van projekthandleidingen en het insturen van waarnemingen kunnen jullie terecht bij de zoogdierenverantwoordelijke van de Wielewaal afdeling Leuven en tevens themaverantwoordelijke zoogdieren van BRAKONA: Kelle

Moreau,

Kerspelstraat

36,

3001

Heverlee;

Kel le.Moreau@student.kuleuven.ac.be.

1 0

tel. :

0486/12.58.77

;

e-mail:


Vogels in het Dijleland Maarten Hens (red.) Midden maart 2001 verscheen het boek

Vogels in het Dijle/and. Dit boek behandelt

het voorkomen en de verspreiding van vogels in regio Leuven tijdens de voorbije eeuw. Herwig Blockx, Maarten Hens, Bernard van Elegem en Kris Van Scharen belichten in een 10-tal gevariëerde bijdragen ondermeer de aantalsevolutie en het voorkomen

van

specifieke

soortgroepen

in

het

Dijleland,

relaties

tussen

habitatkenmerken en broedvogels, en de belevingswaarde van het vogels kijken als dusdanig. Het geheel vormt een neerslag van de gegevens die tijdens de voorbije 26 jaar verzameld werden door de Vogelwerkgroep van Wielewaal afdeling Leuven. Dat het boek nu verschijnt is geen toeval. Met het einde van de twintigste eeuw en de symboliek van het jaar 2000 bood zich een mooi moment aan om een synthese te maken van de beschikbare kennis en gegevens over de vogels in het Leuvense. Bovendien werd net zestig jaar geleden, in februari 1941, de Leuvense afdeling van De Wielewaal opgericht. Tot slot wil de uitgave van dit boek ook een keerpunt in de werking van onze afdeling beklemtonen. In 2001 worden De Wielewaal Natuurvereniging vzw, De Wielewaal Natuur- en Milieu-educatie

vzw

en

Natuurreservaten vzw omgevormd tot één grote Vlaamse natuurvereniging. De werking van onze afdeling zal in deze nieuwe vereniging verdergezet worden onder de vleugels van een nieuw op te richten natuurstudiewerkgroep Dijleland. Het boek werd uitgegeven door De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw in samenwerking met De �ielewaal afdeling Leuven en met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie. Alle leden van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en De Wielewaal afdeling Leuven zouden ondertussen een gratis exemplaar van dit boek moeten ontvangen hebben. Indien U in 2000 lid was van beide verenigingen ontvangt U slechts één exemplaar. Vanaf 15 maart is

Vogels in het Dij/eland ook verkrijgbaar op het Infocentrum

van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Waversebaan 66, 3001 Heverlee, t 016 23 05 58. Tot 30 april bedraagt de verkoopprijs 9 euro

( + evt.

verzendingskosten), vanaf 1 mei betaalt u 10 euro. Bestellen kan schriftelijk of telefonisch bij het Infocentrum.


zaterdag 31 maart 2001 Tweede contactdag van Brakona (Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie)

plaats

Erasmushuis, Justus Lipsiuszaal, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (K.U.L.) Blijde-lnkomststraat 21 te 3000 Leuven

bereikbaar

op wandelafstand vanuit NMBS-station Leuven, langs de Maria Theresiastraat tot aan de eerste verkeerslichten, dan rechtsaf in de Blijde-lnkomststraat

programma

9.00 u ontvangst en koffie, 9.20 u voorwoord door de dagvoorzitter vanaf 9.30 u, voordrachten: - Helen Defever: proefproject wegbermbeheer ring Brussel - Hendrik Devriese: sprinkhanen in Vlaams-Brabant 10.30 u koffiepauze vanaf 11.00 u, voordrachten: - Freek Fluyt: broedvogelatlas in de regio Leuven - Hans Van Dyck: natuurbehoud aan de hand van soorten vanaf 12.00 u: middagpauze, broodjesmaaltijd en bezoek aan de standen 14.00 u: samenkomst themagroepen 15.00 u: koffiepauze vanaf 15.30 u voordrachten: - Jorg Lambrechts: inventarisatie/opvolging van Tijgerspinnen - Goedele Verbelen: Europese Rode Eekhoorn in Vlaanderen - Famke Valck: poelenproject van HYLA - Hans Vermeulen: inventarisatie van planten op de wegbermen van Halle 16.30 u: slotwoord door gedeputeerde voor leefmilieu Jean-Pol Olbrechts

inschrijving

door overschrijving van 200 Bef op rek.nr 091-0106007-15 van de provincie Vlaams-Brabant met de vermelding "leefmilieu-Brakona 2001".

informatie

Frederik Vanlerberghe, provincie Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu Diestsesteenweg 52 te 3010 Leuven (Kessel-Lo), tel 016/ 26 72 69.

1 2


Aiguamolls de l'emporda

: tf

tu devrais avoir honte

n

Herwig Blockx

«

lls souffrent, regardez ...

»

Jawel, hij had gelijk, deze Fransman. Met tientallen kropen ze zo dicht moge­ lijk op elkaar om het toch maar een beetje minder koud te hebben. Als Boerenzwaluw is een temperatuur om en bij het vriespunt nu niet bepaald om te juichen... Op de elektriciteitsdraden : vogel aan vogel, bijna aan elkaar geplakt. Op een laag dak zat een kluwen vogels op de pannen waarbij regelmatig een zwaluw worstelde om in het midden van de groep terecht te komen. Een schuchtere zonnestraal bestreek nu de overgang tussen dak en een hoger stuk muur en als bij toverslag landden alle zwaluwen op dat plekje. "Merde, ils souffrent" klinkt het nog eens.

Ik kan dat wel beamen. Is dit april in Spanje ? Ik ben al 10 dagen aan het rondzwerven ten zuiden van de Pyrenneeën. Weersgewijs was het zeker "ge­ ne vetten". Het Embalse de Sotonera is een bekende verzamelplaats voor Kraanvogels in de lente. 's Morgens had ik inderdaad 3 dozijn zien overvliegen, boven mijn bevroren tent... Riglos, een schitterend dorp aan de voet van torenhoge rode conglomeraat­ rotsen : niet naartoe geweest wegens zware buien van sneeuwregen. In de Garganta de Mascun kon ik uiteindelijk wel wat vogels zien maar ik moest er wel

de

koude

noordenwind

voor

trotseren.

De

commentaar

van

de

campingeigenaar loog er niet om : "januariweer". Gisteren heb ik dan besloten om toch maar naar de kust af te zakken. Dat hield echter wel een rit van zo'n 450 km in, gevolgd door een niet zo


comfortabele nacht in de auto. Mijn hoofd staat nu echt niet naar nog meer kou... 11

Moi, je souffre aussi" sta ik op het punt hem te antwoorden maar in de plaats

daarvan kijk ik mee naar het kleine trekvogeldrama dat zich voor onze ogen afspeelt. 11Ca ira dans un ou deux heures" probeer ik en één van de andere Fransen, denkend dat ik naar de zwaluwen verwijs, antwoordt : 110ui, quand Ie soleil les réchauffe un peu plus". Een half uur later, na mijn ontbijt, hebben de zwaluwen nog steeds géén ont­ bijt gehad: ze zitten nu broederlijk in kleine groepjes naast elkaar op een lage prikkeldraad : vanop een dikke anderhalve meter kijken ze met aan met half dichtgeknepen oogjes maar aan wegvliegen denken ze niet. Vluchten kan niet meer... Je zal het maar meemaken: de Sahara over én de Middellandse zee om dan hier te stranden aan de Costa Bravo in midwinterse tempera­ turen... De Fransen zijn er ook nog steeds: hun auto stond hier al toen ik deze morgen dit vertrouwde plekje opreed. Ik ben hier al eens geweest en zij ook al ver­ schillende malen. Ze zijn met 3 : twee mannen en een vrouw en zijn ook giste­ ren gearriveerd van nog verder weg : uit Extremadura. Uit het gesprek dat zich onmiddellijk ontspint (ik ben al jaren wég van Extremadura... } blijkt dat het ook daar kou geblazen was met veel wind. Als ze mij vragen waar ik tij­ dens deze Paasvakantie heb rondgehangen spitst er één van hen de oren als ik het heb over Laguna de Pitillas. In mijn beste Frans probeer ik hen wat te vertellen over Laguna de Pitillas. A l'autre cóté des Pyrenées, site merveilleux." De leider van het stel kijkt naar de andere man met een blik van «zie je wel» en als ik van start ga met: « Ik was nog maar een halve minuut uitgestapt of ik had al Baardmannetjes in 't oog» barst hij uit tegen de andere. 11Tu vois, je t'avais dit. Toi, tu veux toujours qu'on passe par ici». Waarop zijn maat tegensputterend inbrengt: « Mais, c'est bien ici, en tout cas ...» Ik probeer met te distantiëren van dit gekift en kijk nu de plas af die zich voor ons uitstrekt. Dit is echt een plas want eigenlijk is het een weide die elke lente


kunstmatig onder water wordt gezet. A\n �raan heeft zich een brede band lisdodde ontwikkeld maar de rest ligt er plas/dras bij. Tussen de biezen-en graspollen grazen witte paarden "à la Camargue". Ertussen zoeken tientallen Kleine Zilverreigers en Steltkluten naar lekkers. Zomertalingen ontbreken even­ min ; dit reservaat is één van de weinige broedplaatsen in Spanje. Achter een paaltje vlak voor mij komt een steltlopertje langs : tot mijn verbazing waadt een Zwarte Ruiter op nauwelijks 2 m voor mij langs... Naast de normale "zoetwater" steltlopers zijn er, net zoals 3 jaar geleden, ook tientallen Bosruiters opvallend aanwezig. De zon heeft nu wat meer kracht, de zwaluwen beginnen aarzelend rond te vliegen. De Fransen produceren nu een kreet. "Là haut" om mij op een zuil cirkelende vogels te wijzen. "Milans noir de passage" klinkt het nu. Jawel, een groep cirkelende Zwarte Wouwen komt nu naderbij. Achtentwintig tellen we er en ze passeren langzaam in noordelijke richting. Een half uur later ontmoet ik de Fransen opnieuw in één van de hutten. Er zijn nu veel roofvogels in de lucht met nog meer Zwarte Wouwen die thermiek winnen en ook de lokale Bruine Kiekendieven. Eén van de Fransen uit plots een kreet gevolgd door: "C'est quoi, tu vois ? A gauche de ce nuage, très haut". Na een tijdje zien we «het» allemaal : een roofvogel met lange vleugels en «geen» of een korte staart. De discussie ont­ spint zich nu gevoed door de afstand en het tegenlicht van de zon : C'est quoi çà, un aigle ? Ik weet het ook niet zo goed, hij is zo ver dat de grootte nauwelijks is in te schatten. De "leidende" Fransman meent dat het een Brui­ ne Kiekendief is die zijn staart is kwijtgespeeld. Ik twijfel daaraan en probeer met de telescoop uitsluitsel te brengen in dit raadsel. Dat lukt ook : het is inderdaad een staartloos

(S Bruine Kiekendief dat even later zelfs begint te

baltsen. Een korte wandeling naar het strand leert dat we daar niet kunnen passeren : het strand is afgesloten vanaf 1 april. Als men je toch betrapt, kan de boete oplopen tot 45.000 fr. De Franssen zijn hierover opgetogen : 1111 faut faire ça pour que ce soit efficace. Chez nous...» Waarop een hele uitleg volgt, dit zijn fervente natuurfanaten, zoveel wordt nu duidelijk. Er is één zaak die hun ken-

1�


nelijk erg hoog zit : "La France, c'est tout à fait con." Ik kan daarmee instem­ men. De Franse jagerslobby is immers tot ver over hun grenzen berucht...

Als we terug bij de auto's aankomen, zien we een "dikke roofvogel" komen aanglijden. Eén van de Fransen vangt hem het eerst in de kijker en verkondigt met een twijfelende stem : "Balbusard

11•

De roofvogel hoeft maar een halve

cirkel te draaien voor ik hem herken. Ik heb al tientallen Slangenarenden ge­ zien en ik wijs hem er dus op dat dit geenVisarend is : "non, non, c'est un cir­ caète". Hij roept onmiddellijk op een vragende toon naar zijn maat : "Hé Jean-Marie, ce n'est un Balbusard, hein". Dat had hij beter niet gedaan. Het antwoord kom snel: "Ca, un Balbusard, tu devrais avoir honte ... " Gevolgd door een hele uitleg waaruit ik opmaak dat ze uit de Cevennen ko­ men en dat daar redelijk wat Slangenarenden broeden. Deze jongens zijn hard

voor

elkaar

;

want

als

er

één

roofvogel

is

die

gelijkt

op

een

Slangenarend is het zeker een Visarend. De verwarring ligt dus voor de hand. Daarbij, iedereen heeft al eens "een slechte dag".

In de namiddag doe ik een lang uitgesponnen toer langs de andere hutten waarbij zoals verwacht de éne na de andere ornithologische parel opduikt : een Purperkoet met kleine jongen, een vroeg teruggekomen Ralreiger en de onvermijdelijke Purperreigers zijn hier "gewoon grut". In het drogere gedeelte van het reservaat fladderen 3 Hoppen rond. Ook een Paapje en de onvermij­ delijke Roodborsttapuiten, het is tenslotte Spanje, maken hun opwachting. Een Kuifkoekoek roept uit de dekking van wat tamarisken, jammer genoeg krijg ik hem niet in de kijker. De plaatselijke Catalaanse vogelkijkers zijn daar­ tegen wél enthousiast over een éénzame Lepelaar die staat te slapen. Over de grootste plas aan het infocentrum "El Cortalet" scheert de eerste Wit­ wangstern van deze lente. Alweer ontmoet ik een vogelkijker : een jonge Brit die mij vraagt wat je hier zo al kan zien. Om dat even te illustreren overrompel ik hem met een straf verhaal van in '95, toen ik in deze hut was. "As 1 said, 1 was in this hide, when a Catalan child suddenly said ; Mommy, look, there is a chick of a duck running around. 1 immediately popped my


head out of the hide and there it was : i vnning around over the reedmace literally under this hide : a Little crake !!" Ik stel hem overigens gerust : ik heb me daarnet in dezelfde bocht van toen gewrongen om hetzelfde plekje af te kijken : nee, er is deze keer niks. Of toch ? Na een vijftal minuten rondgekeken te hebben komt er een aarzelend : "I think 1 see something" uit de hoek van de Engelsman. De hut kijkt daar uit op een 1,5 m brede rietgordel waar ik even later ook gretig zit in rond te kijken. Ik doe niks liever dan goed verscholen in een hut zitten en in onoverzichtelijke vegetatie rondspeuren : je weet nooit wat er in de jungle verborgen zit en nog minder wat uiteindelijk wil tevoorschijn komen. "There, you see ?" Ja, nu heb ik het ook gezien ! Een glimp van een Roer­ domp die zich nu even beter toont. De Brit heeft hem ook herkend: "lsn't that a Bittern ?" En even later volgt : 11This is probably as good a view as you can get". Ik moet dat volmonding bijtreden : een Roerdomp is nu eenmaal een echt moeilijke soort. Als er plots een Cetti's zanger 11uitbarst" spurt de Brit de hut uit, op zoek naar dit voor hem nieuwe kleinood. De Ro�rdomp vliegt nu op en met hangende poten verdwijnt hij tussen de wilgenstruiken. Het begint te schemeren als ik te­ rug aan de oude rijstvelden van 11EI Mata" arriveer waar deze morgen de zwaluwen net niet het onderspit dolven. Een superslank mannetje Grauwe Kiekendief vliegt over. Het wordt nu snel donker maar nog steeds is het opletten geblazen want uit de bosjes maken zich nu grijze schaduwen los die met een langgerekt 11kwaarr" tussen de lis­ doddes landen. Het gebrek aan licht maakt dat ik ze moeilijk kan tellen maar uiteindelijk zijn er minstens 6 Kwakken neergegaan. Een Boomvalk scheurt over om nog vlug een gevleugelde snack te be­ machtigen en zelfs een Havik profiteert van het allerlaatste licht om even pa­ niek te zaaien tussen de steltlopers. 11This would make for a superb local patch" zegt één van de Engelse tijdschrif­ ten over de Aiguamolls. 11The local patch" is je plekje kort bij huis of kort bij je vakantieverblijf dat je dagelijks kan uitkammen op zoek naar interessant ge­ vleugelte. De nabijheid speelt hierbij een essentiële rol zodat de niet bird-

1?


minded medereizigers zich niet ergeren aan je dagenlange afwezigheden. De Engelsen die dit schreven, sloegen de nagel op de kop. De Aiguamolis ligt immers slechts op een steenworp afstand van meer mondaine strandgenoe­ gens.

In april '95 zat ik hier in een hut met een Catalaanse. Ze was in de wolken toen ik haar wees op een baltsend paar Geoorde Fuutjes. Ze waren voor haar "nieuw" op haar "thuis" - terrein. Op mijn vraag of ze hier vaak kwam zei ze "Ja, ja, telkens als ik een beetje tijd heb". Waarop ik, redelijk j_aloers op zo'n weelde vlak bij huis, dacht : "En wij maar zitten wachten in de Dijlevallei op ... " Ja, waarop eigenlijk ???

,1Ton h

TS �,.T '" G r - t t 1 l' LJ l

ût 11;.-irniJuät- \all 15111ct.11L 2vJI itd, 111ii tt11 �utJe Jatu111 vm een ee1 ste Lwaluw te LÎt:ll bvvenJe (;IUlt: vij\t:I \äll Ut: Gcrnp. ih. r.Wälll Jaat äêtll lllll 16. '-hi

u.

t:ll Ldde et Je A alscho l v ers eu de

ctmle11. tit:i e1 1 1 aal links a�i1te1 ::en 1i_i st1uikt11 it.:tu ih. een wiile vlek ge zien. \\·aaraan il-. nid <li recl .M11J�1�l1l �d1u11k. Tve11 Jt.: ltiti11� af�eivµe11 l1:=vUt:11 oµ J1,;

"

"

itte

v Id,·-.

''a�.

�i11t. ih. een stuk. naai rechl:s vm een beter Lichl le

Tul 111i_i n 'e1 bé1L.i1t � blttk ltei ttll :; r olt wille 1 ei�erndllig.e te zi_iu. Jie a a n

Je 1 a11J va11 een h. l ei 11 c si ih.plaäl slu11<l. IIi_i vit..:! up Juot Lijn grootte \·veg.ens Je la11ge 11ek. de lichl�tidt.:u1Je pultll e11 de Juuhere snavel. De a fsta ml tut UI.! vog el schatte ik opJal ogenblik 200 1111,;te1. lid \v1.:Jc1

"'as 1 1ie l

iJeaai. Je lucl1t 1..a� t!ri_is c11 er was µeen zo1111eschij11. De vo�d Vtt tuou<le

�t.:e11 :-.it1\c1t11 aan <le kl>µ. 111aa11i. j11 ·aci1lc1we1h." 1.ag.e1 1 1u galJik uit zoals bij een Kn:tallH>t!el. De pv'\1i�lt:U1 lx.1\t!ll !Jet ltjeJ�l:\\'licltt \\·a� ltid �ecl l ll aetl ee1Jcr nets Vleeskleurig Op j(, 1 1 1 ä a 1 t was il-.. 1 i11 1 Y

l"U/X.

20 u. let plaähe til Je G rulc Zilve11 ciger stun<l up 11icu w aa11Je1a11<l va11

Je :--likpi:ial. Je1,e kce1 nitl \Cl v a1 1 l\\'ee immature I3Jauwe Reigers. De voge l was slank gel>uuwd til oµ,·alle11<l �rulet Ja11 Je Blauwe Rei t.cis. me<le <luor <le lange hals. De bdidtting was iets beter

111aa1 J1; lucht bleef gt ijs tun<le1 1.01111esd1ij11. AanJe snavel was geen gee l of andere bleke kleur te l>ck.t:lllltll en ik 111ec11<le Jat Cl Ct:ll nall\\' biaU\\·e lint te Lien was. Tijdens het voedsel zoeken k\·Vam

ct11 f31 a u w e Rei gt:t twct h.ect te ko1 t bij maar hij <lroup af toen de Grote Zilverreiger e n kele passen in zijn richting. <lee<l. Op l7 11 1aa rl 200l (watervugeltdling) werd de Grote Zilverreiger vanaf 8.50 u.

waai g.ct1l>llle11 Juut Jus Cuµ pe11 s. J\iids til Alain Reyg.el en Paul Henuclen. Op 20 maait, bij een

le111pe1atuur va11 ·r C 0111 14 uu1. was <lc vogel 11og. aanweL.ig. op de slikplaat, 1 1i c l ver

Reigers.Op 16 maart l 99ï 1 lJoomkiever een

<""lrotc /ih·errcigcr

in

van

9 Blauwe

1997: 1 ï) nissen 16.30 en 16.35 uur werd voor het eerst

winterkleed aan de Gcmp te Sint-Joris-Winge waargenomen door

A.

Rrygel: dr7e waarneming werd verkeerdelijk al� ··2(, maart·· gepuhliceerd in Orin/11s 1997: 50 en

op die dJtum m·crgcr.omcn door het 13 ..\HC (Oriolus 1999: 63)

en

Carpodacus �000: 23.


VOGELWAA R NEMI NGE N UIT DE PERIODE DECEMBER 2000 tot FEBRUARI 2001 Samenstelling: Paul Herroe/en en Jos Cuppens Dodaars: 15 jan Oud-Heverlee/Zoete Waters 1 ex (DCC); 18 febr St. Joris-Winge-Gemp 1 ex (REA). Fuut: St. Joris-Winge/Gemp: 05 en 08 dec 2 ex (1 ex zomerkl, 1 ex winterkl); REA,HEP

18 en 20 feb 4-5 ex; Roosbeek: 20 feb 4 ex aanwezig Aalscholver: Tervuren-park

18 dec,30 jan laag cirkelend,09 en 13 feb respect. 1, 1, 1

en 2 ex (vissend) op Vossemvijver; 01 dec Haasrode 11.30 u. 2 ex cirkelend boven industrieterrein; 14 jan Vissenaken-Velpevallei 2 ad+ 1 imm,20 jan Hoeleden-Velpe 1 ex, 18 feb Kumtich-Roosbeekveld 2 ex;St-Joris-Winge/Gemp : 05 dec 1 ex, 08 dec 17 ex, 18 en 20 feb 33-32 ex (te vergelijken met 31 ex op 06 dec te Kessel-Lo/ ProvDomein). REA,CUJ,DCC,HEP,LAJ,LUJ Blauwe Reiger: in de ganse periode 2-5 ex op 9 locaties aanwezig; maximum 7 ex o p 08 dec te Tervuren-park op St. Gertrudevijver

CUJ,DCC,HEP,LAJ,LUJ,REA DCC

Ooievaar: 16-17 feb Wilsele 2 ex

Knobbelzwaan: in de ganse periode 2-6 ex op 6 locaties aanwezig; maximum ruim 30 e x in december te Wilsele.

CUJ,HEP,REA,DCC DCC

Zwarte Zwaan: in dec-feb 1 juv/imm te Kessel-Lo/Provinciaal Domein

Grauwe Gans:17 dec Boutersem 5 ex over,25 feb Tienen 11 ex ter plaatse GUR, COP. Canadese Gans: Tervuren-park: 10-11 ex vanaf 29 jan,evenwel 6 ex op 09 feb; 06 en 08 dec Kessel-Lo/ProvDom 93-70 ex n de late namiddag, te vergelijken met 100-98 ex op 07 en 19 dec rond de middag te Haasrode op een stoppelveld met plassen; 18 feb Kerkom-zandgroeve 2 ad + 5 imm (geboren in 2000) ter plaatse, 20 feb Roosbeek 1 REA, CUJ, DCC, LUJ, HEP

koppel op vijver.

Nijlgans: 11 dec Oud-Heverlee/ZoeteWaters 1 koppel met jong; tot i1 feb 1-3 ex op 6 locaties of overvliegend; Tienen : 13 feb 12 ex (1 ex met geelzwarte kteuning) op akker, 20 feb 11 u. 11 ex aankomend.

DCC,CUJ,GUR,LAJ & al.,HEP

Bergeend: Tienen 21-22 dec 1 ex,28 dec en 07 jan 2 ex.

CUJ,HEP, MOK

Carolina-eend: 05 dec Tildonk-Kasteeldreef 1 ex op kleine vijver bij boerderij, 21 jan Kessel-Lo/ProvDomein 1 M (DCC}. Smient: 07 dec Neerijse-Gr.Bron 1 koppel,19 jan Kessel-Lo/ProvDom 3 ex ; Tienen : 09 DCC,CUJ,HEP, HOE

dec één M, 09 feb één koppel

1 9


Krakeend: Oud-Heverlee/N : 06 jan 1 koppel, 08 jan 10 ex, 08 feb 3 M+ 2 V; Kesse/­ Lo!ProvDom : 27 dec 1 koppel, 07 feb 2 M+ 1 V (DCC); Tienen : 09 dec 6 koppels, 21

dec-20 feb 11-15 ex, St.Joris-Winge!Gemp 18-20 feb 1 koppel; Miskom

24 feb 17 e x

(CUJ, COP, HEP, HOE, MOK, REA). Wintertaling: Tervuren-park: 08 dec 1 M, 18 dec 1 M en 4 M, 12 jan 1 M; Tienen: 22 dec

60 ex, 28 dec 150 ex tijdens vorstperiode, 07 jan 11 ex; Vissenaken 14 jan en 14 feb respect. 27 en 6 ex op de Velpe; 18 feb St.Joris-Winge/Gemp 9 ex, 24 feb Miskom REA, CUJ, HEP, MOK, LAJ, COP

30 ex. Wilde Eend: Tienen

36 ex,

m

09 dec 62 ex, 21 dec- 07 jan 140-154 ex; 21 dec Lubbeek-kapel

Vissenaken-Velpevallei

14 jan 110 ex, 17 feb 40 ex; 18 feb St. Joris­

Winge/Gemp 21 ex en Kerkom-zandgroeve 4 ex. Pijlstaart: Tienen

COP, CUJ, HEP, LAJ, LUJ, REA

21 dec 3 M, 22 dec 4 M+ 1V; 28 dec 8 M + 3V; 07 jan 4 M; 18 feb

St. Joris-Winge/Gemp 1 V.

CUJ, HEP, MOK, REA

Ringtaling: 09 jan en 09 feb Tervuren-park 1 V (REA). Slobeend: Tervuren-park 05 dec en 02 jan één M; 07-09 dec Neerijse-Gr. Bron ruim 20

ex (DCC); Tienen : 09 dec 1 M, 20 .feb één koppel; St Joris-Winge!Gemp : 18 en 20 feb 5 M + 3V

CUJ, REA, HEP

Tafeleend: 06 dec tot eind dec (vorstperiode) Kessel-Lo/ProvDomein 30-40 ex (DCC,

CUJ); Tienen : 07 jan 45 ex (meestal M), 09 feb 77 ex, 20 feb 24 M + 5 V; Roosbeek : 09 feb 46 ex, 20 feb 40 ex; 18 feb St. Joris-Winge/Gemp 31 ex

CUJ, HEP, HOE, REA

Witoogeend: 25 jan Kessel-Lo/ProvDom 1 V (opvallend witte onderstaart), hield zich

afzijdig van de aanwezige Kuifeenden (DCC). Kuifeend: 06 dec Kessel-Lo/ProvDom 30 ex; Tienen: 09 dec 1 koppel, 21 dec 3 M +

1V, 07 jan 21 ex (meestal M), 09 feb 35 ex, 20 feb 27 M + 23 V; Roosbeek ex, 20 feb 20 ex; 18 feb St. J. Winge/Gemp 15 ex. Nonnetje: Kessel-Lo/ProvDomein

09 feb 8

DCC, CUJ, HEP, HOE, REA

tot eind dec 1 M en opnieuw op 07 feb; 12 januari 2

V, 19 januari 1 V (DCC). Grote Zaagbek: 12 jan Tervuren-park 1 M + 1 V (REA). Rode Wouw: 07 jan Zichem 1 ex een ganse namiddag cirkelend (HEM); 11 feb Neervelp

(VAM). Blauwe Kiekendief: aanvulling 2000: 12 nov Opvelp 1 V (HUR), 19 nov Roosbeek­

Grote Kouter 1 V, ook op 17 dec (GUR); Opvelp-Hazenberg : 03 en 23 dec één M en waarschijnlijk hetzelfde M op 16 dec te Opvelp-Perrestr en 28 jan Boutersem-Bost; 09 dec Tienen 1 M, 04 dec Breisemveld 1 v.

LUJ, CUJ,LAJ, GUR, VEF, ABK/P, VOM, COR, VAJ

Havik: 14 jan Melkwezer (HUR). Sperwer: 16 observaties van solitaire ex op 7 locaties,

behalve 2 ex kringend boven Mollendaalbos op 1 O dec REA, DCC, CUJ, HEP, LUJ Buizerd: 35 observaties van 1-3 ex op 21 locaties, behalve 4 ex te Breisem-Velpewad

DCC, CUJ, GUR, LAJ, LUJ, VEF, ABK/P, REA

20


20 feb 11 u. Tienen 1 ex kringend (CUJ).

Ruigpootbuizerd:

17 aug Veltem-Beisem 1 ex laag naar Z over Molenbeekvallei

Visarend aanvulling :

23

Torenvalk:

observaties van

Grote Kouter en Smelleken: Bost

1

23

1-2

ex op

11

locaties, behalve

3

ex op

28

(GUR).

jan Kumtich-

20 feb Tienen

CUJ, GUR, LAJ, LUJ, VEF, ABK/P, REA

dec St. Katharina-Houtem

1

M op weidepaal,

21

en

28

feb Boutersem­

ad M (CUJ, VAJ).

22 dec 1 M tweemaal in snelle duikvlucht (HEP, HOE), 20 feb één V in populier (CUJ); 18 feb Roosbeek-Grote Kouter 1 ex (LUJ). Waterral: 28 dec Tienen 1 ex geobserveerd (MOK). Meerkoet maxima : 130 ex Tienen op 21 dec, 34 ex St.J. Winge/Gemp op 08 dec en

Slechtvalk: Tienen

16

ex op

18

feb ( CUJ, HEP, REA).

Kraanvogel, nog doortrek in laatste decade december: (ABH) e n nog 3 ex naar W o m 16.45 u

& al.);

(LAJ

23

dec Opvelp-Ha zen b e rg

26 dec Ecluse (Sluizen) 13.15

pleisterend en o p dezelfde dag o m

16.30 u 49 e x eveneens pleisterend te Nerm; 31 dec Vissenaken 16.30 u 28 ex Z)N ABH, CUJ, VIJ, GUR, VEF, ABK/P Goudplevier: solitaire ex overvliegend 19 dec Tienen,

Boutersem-Bost;

feb

07

Boutersem-Bost

11

ex

ZO, 24

pleisterend.

09

dec

300 ex, 07 jan 150 ex, 09 feb 250 ex, 20

14 jan 104 ex, 17

Kerkom-Bijvoo rde 65 ex, ca

200 ex in

38

ex

en

Miskom

01

}:lil

8

ex

GUR, VEF, VAJ, COP

Kievit: Tienen Velpevallei :

feb

ex

Hoegaarden­

25 dec Meldert-Gijzendel naar

u

38

20

feb

55

ex; elders:

16

feb Boutersem-Butsel

feb

81

ex; Vissenaken­

jan Kerkom-Muizenakker ex erg onrustig,

50

20

11

ex,

18

feb

feb Bekkevoort

CUJ, HEP, LAJ, LUJ

weidegebied.

09 dec 7 ex, 24 feb 3 ex; Tienen 28 dec 1 ex, 20 februari GUR, ABP, VEF, COE, COP, CUJ, MOK, VAJ Korbeek-Lo/De Mol 1 ex

Bokje: Miskom-wachtbekken :

3

ex;

17

jan

Watersnip: aanvulling

09

09 nov Neerlinter 5 ex (HUR);

34-40 ex; Tienen : 21 en 28 Velpevallei 1 ex en Budingen 6 ex. dec

Houtsnip aanvulling

2 ex

(GUR);

14 dec

12

dec

5

en

4

Miskom-wachtbekken :

ex,

20

feb

10

ex;

14

02

dec

12

ex,

jan Vissenaken­

COP, COE, GUR, ABP, VEF, CUJ, LAJ, HUR, MOK

nov Neervelp-Molensteen

Bunsbeek-Gasthuisbos.

21

1

ex,

16

nov Meldert/Mene-Jordaan

GUR, LAJ; ABK/P, VEF, CUJ, lAJ


Wulp: Oplinter (HUR,

11 feb 2 ex, 18 feb 1 ex; 17 feb Vissenaken-Velpevallei 1 ex baltsend

LAJ). Tureluur: 09 dec Tienen auditief (CUJ).

Zwarte Ruiter: overwintering van 1 ex, gezien op 08 dec, 12, 22 en 29 jan te Tervuren足 park (REA); in de periode 21 okt-19 nov, op 03 dec en tussen 22 en 30 dec 2000 werd (dezelfde

?)

vogel

waargenomen

te

Neerijse-Grote

Bron

(M.

Hens

&

archief

Natuurstudiegroep Dijleland). Eerste overwintering i1 de Dijlevallei: in vroegere jaren werd de soort reeds in november gemeld: 09 november 1963 te Neerijse, 02 november 1991 en 10 november 1991 respectievelijk te Oud-Heverlee en te Sint- Agatha-Rode 2 e x (arch. HEP, Boomkl. 1991, 4: 25). Witgatj e: 17 dec Roosbeek 2 ex, 09 feb Tienen 1 ex, 18 feb Breisem-Velpewad 2 ex.

GUR, HEP,HOE, LUJ

Kokmeeuw: 06 dec Kessel-Lo/ProvDom 16 u. ruim 4000 ex (CUJ); 23 dec Bierbeek足 Klein Scherpenheuven 300 ex (voorverzamelplaats St.J.Winge/Gemp 92 ex.

?),

07 jan 14 u. Tienen 160 ex, 18 feb

LAJ, GUR, VEF, ABK/P, CUJ, REA

Stormmeeuw: solitaire ex in dec-feb op 4 locaties; 06 jan Meldert-Hoksem 4 ex over DCC, LAJ, GUR, VEF, ABK/P, REA

Jordaan-Molenbeekvallei.

Zilvermeeuw: in dec 1-3 ex tussen Kokmeeuwen te Kessel-Lo/ProvDomein; 15 jan Oud足 Heverlee/Zoete Waters 5 ex; 18+ 20 feb St.J. Winge/Gemp 2 ad ex. DCC, CUJ, REA, HEP CUJ, HEP

Holenduif: in dec en eerste week jan Tienen 16-19 ex Kerkuil: 21 dec 20 u. Boutersem-Leuvensesteenweg 1 ex overvliegend

HEP

IJsvogel: 07 dec Neerijse-Grote Bron 1 ex, 08 jan Oud-Heverlee-N 2 ex achter elkaar vliegend, 23 jan Leuven 1 ex op Dijle aan St. Geertrui (DCC); Tervuren-park 05 dec en 03 jan 1 ex aan Spiegelvijver (REA). Kleine Bonte Specht: 18 nov Vertrijk-Snoekengracht 1 V

GUR, ABH, BUG

Veldleeuwerik: 16 jan plateau Korbeek-Dijle/Leefdaal 50 ex Graspieper: Tienen Waterpieper: Tienen

DCC

09 dec en 07 jan 6 en 3 ex op afgedekte "gipsberg".

CUJ

09, 21 en 22 dec 1 ex ; 25 -31 dec Zichem 15 ex op gerooid CUJ, HEP, HEM

ma誰sveld met waterplassen. Grote Gele Kwikstaart: solitaire vogels te Tervuren-park

:

05 en 18 dec, 09 jan aan

Zeeslagvijver; 11 dec Oud-Heverlee/Zoete Waters, 13 feb Roosbeek bij mestvaalt; 29 dec Vertrijk oprit E40: drinkt zout smeltwater uit goot Witte Kwikstaart: 09 dec 16.30 u Tienen

REA, DCC, HEP, CUJ

45 ex over naar ZW (vermoedelijk naar

slaapplaats), 16 jan Vertrijk 15 ex op drassige akker, 09 feb Boutersem aankomst van vrouwtje op broedplaats van 2000.

CUJ, HEP

.J


Roodborsttapuit: 07

mest;

jan Oplinter 1 ex, 17 jan Kerkom-Hertbosstr één M op akker met vers

feb Meldert-Babelom, Wommersom en Oplinter telkens

11

1

koppel (BUG, VAM,

07

jan Bierbeek ad M o p

HUR). Beflijster: 26

nov Winksele-Gasthuisberg één ad (GUR, LAJ);

akker (VAJ): zie tekst elders in dit blad. Kramsvogel: 26

jan Holsbeek

ex over

29

naar

ZO,

Breisemveld

42-60

30

ex samen met Spreeuwen (DCC);

dec Bierbeek-Blauwschuur

ex,

16

ex overvliegend;

35

jan St. J. Winge/Gemp

ca

Kramsvogels,

dec Oud-Heverlee/N

17

ex met

dec Tienen 58 jan Kumtich­

17-18

20

Koperwieken

en

in

CUJ, LUJ, HEP

boven laagstamboomgaard. Koperwiek: 04

130

21

6

ex,

jan Kumtich-Breisemveld

jan St. J.Winge/Gemp

16

4

ex,

19

20

feb Tervuren-park

20

ex samen met ex

in

top van

boom (DCC, HEP, LUJ, REA). Grote Lijster: 26 Zwartkop: 04 Tjiftjaf: 18

HEP, CUJ

jan Vertrijk zingend, 20 feb Tienen meerdere zingend

feb Wilsele één M in tuin (DCC).

solitaire ex

Boutersem-Bost

31

dec en

28

jan,

jan Korbeek-Lo/De Mol; VAJ, LUJ, HUR

20

jan Kumtich-Breisemveld en 21 jan Wommersom

Goudhaantje: 1-4

ex op

locaties o.

ex neemt bad

n

drinkschaal in tuin (DCC,LAJ,LUJ,CUJ). Vuur(goud)haantje: 03 dec Wilsele-dorp 1 ex

n

5

a

20

feb

14

u. Roosbeek

ex

2

1

tuin; 04 dec Roosbeek 2 ex in tuin samen met Pimpelmezen (DCC, CUJ). Staartmees: 06

dec Kessel-Lo/ProvDom groep van

Korbeek-Lo/St. Kamillus ex (LAJ).

Kuifmees 03

Halsbandkauw: 29

8

ex. (DCC, CUJ).

1O

ex;

Glanskop 03

29

dec en volgende dagen

dec Zuurbemde-Kasteelbos

1

dec Wilsele-dorp 1 ex in tuin (DCC).

dec Bierbeek-Blauwschuur 3 ex met andere Kauwen en

55

Roeken

n

besneeuwde weide (CUJ); 06 jan Kerkom-Muizenakker 1 ex met 3 andere Kauwen tussen 120

Roeken (HEP).

Kauw:

overdag groepen tot

30

ex,

in

de late namiddag oplopend tot

Roeken op voorverzamelplaats; maximum

ca

Lo/ProvDomein. Roek:

overdag groepen van

36

tot

60

ex,

n

1500

ex op

06

100

ex samen met

dec naar N over KesselHEP, LUJ, CUJ

late namiddag concentraties tot

500

ex o p

1000

op

dec Tervuren-park 38 ex met Houtduiven foeragerend op bospad; REA, CUJ dec 16.30 u. Tienen totaal 80 ex in groepen tot 10 ex, richting ZO.

09

akkers, samen met Kauwen, in de richting van een vaste slaapplaats; maximum REA, CUJ, HEP, LAJ, LUJ 09 jan te Pellenberg-Ganzendries. Zwarte Kraai: 05

23

ca


Ringmus: 25 dec Roosbeek-Grote Kouter 70 ex met gorzen en Vinken.

GUR, VEF

Groenling: in janari dagelijks 30 ex vanaf 10 u. op voederplaats in tuin te Roosbeek; 17 }an

CUJ, LUJ

Kumtich-Breisemveld 6 ex .

VAM

Distelvink (Putter): 11 feb Meldert-Babelom 13 ex Goudvink: 17 nov Grez-Doiceau/ Florival 6 ex

GUR

Appelvlnk solitaire vogels: 23 dec Heverlee-kazerne, 31 dec en 20 jan Zichem, 10 feb

GUR, LAJ, VEV, HEM, VAJ

Boutersem-Bost

Geelgors: 22 dec Korbeek-Dijle 20 ex , 09 jan plateau Korbeek-Dijle/ Leefdaal 40

ex(DCC); 25 dec Roosbeek-Grote Kouter 45 ex met Vinken en Groenlingen; 06 }an Meldert-Hoksem/ Jordaan-Molenbeek 25 ex; Kumtich-Breisemveld

in jan-feb 2-10 ex,

GUR, VEF, LAJ, LUJ

maximum 19 ex op 17 jan

Rietgors: 1-3 ex in dec-jan met Geelgorzen en vinken op braakliggende akkers of i1

maisveld; minder dan 10 ex op slaapplaats te Tienen.

GUR, VEF, LAJ, LUJ, CUJ

Grauwe Gors: 23 nov Kumtich-Kapittelberg 40 ex; 21 jan Neerlinter 13 ex, 11 feb

Wommersom 20 ex, 24 feb Tienen ca 80 ex (GUR, HUR, COP).

Lijst van medewerkers (stars) en hun drielettercode: ABH= H. Abts, ABKIP= K. & P. Abts, BUG= G. Buelens, COE= E. Collaerts, COP= P. Collaerts, COR= M. Convents, CUJ= J. Cuppens, DCC= C. De Clercq, GUR= R. Guelinckx, HEM= M. Herremans, HEP= P. Herroelen, HOE= E. Hoebrechts, HUR= R. Huybrechts, LAJ= J. Lambrechts, LUJ= J. Luypaert, MOK= K. Moreau, REA= A. Reygel, VAJ= J. Vanautgaerden, VAM= M. Vanderhallen, VEF= F. Verdonckt, VOM= M. Vos.

24


OVERWINTERENDE ZWARTE RUITER

(Trinf(J-erythropus) IN DE DIJLE-VALLEI

Tijdens mijn wandeling door het Park van Tervuren op 08 december 2000, werd mijn aandacht getrokken door een ijverig foeragerende steltloper met opvallend rood-oranje poten, ter hoogte van de dam tussen de Vossemvijver en de Reservevijver. De vogel liep dartel rond op de grasstrook langs de oever, regelmatig stoppend om met de bek in de aarde naar voedsel te zoeken. Daar de vogel onverstoorbaar langs de oever bleef lopen, was hij ook vrij dicht (ongeveer 5 meter) te benaderen en ook duidelijk te observeren. Volgende kenmerken werden genoteerd: middelgrote steltloper, rood-oranje poten, lange bek (rood aan basis van de ondersnavel, de rest zwart tot rood-zwart), witte vlek boven snavelbasis en reikend tot boven het oog dat donker was, kleed vrij donker, grijsachtig gestreept op buik en zwart-wit getekend op de rug. Vermits ik geen veldgids bij mij had, dacht ik eerst dat het een Tureluur (Tringa

totanus) was. Bij controle achteraf was het duidelijk dat het om een Zwarte Ruiter ging. Mijn observatie van het verenkleed kwam het best overeen met dat van een jonge vogel of een adult in overgangskleed. Dat het weer voor begin december nog vrij goed was (zonnig en ongeveer 15° C) kon de reden zijn voor een nog late doortrekker in rui of een achtergebleven jonge vogel, daar normaal de Zwarte Ruiter doortrekt van juni tot november (meestal langs de kust, doch ook solitaire vogels in het binnenland) en enkel overwintert .langs de kust in vrij klein aantal (Vogels in Vlaanderen, 1989). Toen ik Paul Herroelen over deze observatie sprak, vertelde hij mij dat in de Dijle­ vallei rond die datum ook een Zwarte Ruiter werd _geobserveerd. Via Maarten Hens (met dank) kreeg ik de waarnemingen te zien en bleek er reeds tussen 21 oktober en eind december 1 exemplaar een tiental malen te zijn gezien aan de Grote Bron in Neerijse. Vermits ik geen gegevens had over het verenkleed van deze vogel, kan niet met zekerheid worden achterhaald of het om hetzelfde exemplaar ging, alhoewel dit niet onmogelijk is en zelfs zeer waarschijnlijk, daar de soort in het binnenland in de winter nooit erg talrijk is. Toen zich in januari eindelijk een periode van vorst aankondigde, verwachtte ik zeker de soort niet meer te zien in het Park van Tervuren. Groot was dus mijn verbazing toen ik op 12 januari 2001, midden in een koude-periode met nachtvorst, terug een

25


Zwarte Ruiter (dezelfde nu in winterkleed

?)

waarnam op .exact dezelfde plaats als in

december. Het lichtere verenkleed zonder opvallende zwart-wit tekening op de rug duidde zeker op een vogel in winterkleed. Helemaal leuk werd het toen de vogel bij nog twee gelegenheden op andere plaatsen in het Park werd waargenomen : op 22 januari 2001 op een grasveld langs het Spiegelkanaal foeragerend (de vogel werd hier voor het eerst in vlucht geobserveerd, waarbij de witte rug opviel en de afwezigheid van wit in de vleugel) en op 29 januari 2001 aan de Spiegelvijver. Deze opeenvolging van waarnemingen duidt duidelijk op een geval van overwintering, wat voor het binnenland toch eerder zeldzaam is. De soort werd in Tervuren tot nu toe slechts éénmaal geobserveerd : 1 exemplaar aan de Sint-Hubertusvijver op 23 augustus 1947. Een zachte winter levert zo ook zijn leuke ornithologische momenten op!

REYGEL Alain

Er

I::> uil u�

01.iie•Jäi:�: �it:\;f 1 t� één 'NÏl1 ier 'Nädlf)err rir 19 beken<.i . 02 f eur uari 199û Sir li­

Ag::t!"°' ?.-�0::1'? (�. \/?.n Sc-h?,:'?n in

�i1. f-l9ns (r8cl.) 2001. Voge!� i.� h'?t Oij!elê.'7d. 0'?

Vrienden ·.;an l :.s·v·0r:cS1SbC·S en iv1aerdaa:woud ism De \Vialewaal afdeling Leuven. Leuven.

r:

c c ]. 0 1:. 1r ..... l.

..

( .L


Winterwaarneming

van

een Beflijster Ttorqu; torquatus te Bierbeek.

Op 7 januari 2001 zagen Romain Ackerm.ans en ikzelf een "merel" die op een akker met wintergraan zat. Daar het niet de gewoonte is van merels om helemaal open op een akker te vertoeven , ver van elke dekking, werd deze "merel" eens nader bekeken met de lcijker. In achteraanzicht vielen onmiddellijk de bleke randen aan de vleugelpennen op en wanneer de vogel zich naar ons toe draaide was er geen twijfel meer mogelijk : een Beflijster ! Door het

ontbreken van bleke randen op de boven - en onderzijde en het feit dat de

vleugelpennen even zwart waren als de mantel werd deze vogel gedetermineerd als een adult mannetje. Ook de bef was zeer breed en volledig wit zonder donkere randen. De dagen nadien werd nog enkele malen de omgeving afgespeurd maar de vogel werd niet teruggevonden. Heeft deze vogel in de streek overwinterd of was het een abnormaal vroege doortrekker? Tijdens dezelfde periode was er opvallend veel "beweging" onder de Koperwieken , doortrekkende groepen

van soms tientallen vogels ( de grootste bedroeg ± 60 ex. op 11

januari ) wa.ren ook niet gewoon op dit tijdstip.

Winterwaarnemingen ( december tot februari ) van Beflijsters zijn zeldzaam in onze regio , evenals in de rest van het land. Voor Vlaams-Brabant en Brussel zijn slechts een viertal gevallen bekend : •

1941 : 14 februari Elsene 1 M.

1946

1969 : van ca. 15 tot einde februari , Halle-St.Rochus 2 ex. in tuin

1983 : 15 januari Tervuren

:

"overwintering" te Brussel

Elders in België zijn er een vijfentwintigtal gevallen � slechts in één geval ging het om meer dan één vogel nl. 3 ex. op 13 december 1969 te Tongeren-Koninksem. Beflijsters van de norninaatvorm torquatus (broedvogels van Groot-Britannië en Noord-Europa , die bij ons doortrekken) overwinteren voornamelijk in Zuid-Spanje en Noordwest-Afrika (van Tunesië tot Marokko), hoofdzakelijk in het Atlasgebergte.

Referentie : Snow D.W. and Perrins C.M. : "The Birds of the Western Palearctic" Concise edition Oxford University Press 1998.

27


Vogelbescherming Vlaanderen organiseert:

lnventarisatiecampagne 2001 Faunaslachtoffers op onze wegen Oproep tot medewerking Vogelbescherming Vlaanderen organiseert in 2001 opnieuw een inventarisatie van verkeersslachtoffers onder wilde dieren. Na de succesvolle campagne in 1995-1996 - die resulteerde in de realisatie van het boek 'Dieren onder onze wielen'

-

wil de vereniging deze keer zoveel mogelijk

knelpunten in het Vlaamse wegennet in kaart brengen. Knelpunten zijn plaatsen waar (te) veel verkeersslachtoffers onder dieren - hierna 'faunaslachtoffers' genoemd - sneuvelen.

Op basis van cijfermateriaal, verzameld tijdens de vorige inventarisatiecampagne, komen de auteurs van het boek tot de conclusie dat jaarlijks minimum vier miljoen grotere dieren het slachtoffer worden van het wegverkeer in BelgiĂŤ. Met een zekere ironie zou je kunnen stellen dat de weggevallen dieren zo meer ruimte geven aan de rest van de populatie. Toch zijn er ongetwijfeld grenzen aan de draagkracht van deze diergroepen, waaruit elk jaar een groot aantal gezonde dieren wegvalt: seksueel actieve individuen in het voorjaar, grote aantallen eerstejaarsdieren later. Voor een aantal zeldzamere soorten, zoals das, boom- of steenmarter, kerk- of steenuil is het wegvallen van elk gezond individu een kleine catastrofe. Door op de juiste wijze faunaslachtoffers te registreren, wordt informatie verkregen over welke diersoorten worden doodgereden, de plaatsen waar dieren in opvallend hoge aantallen sneuvelen en de aantalsverhoudingen tussen de gevonden soorten. Uit deze gegevens kan afgeleid worden waar

28

.1


-

belangrijke trekroutes liggen, welke dierso6lfén in een gebied voorkomen of welke factoren in de omgeving van de ·weg van invloed zijn op het aantal faunaslachtoffers. Informatie over faunaslachtoffers geeft ook aanwijzingen over de ernst, mogelijke oorzaken en oplossingen van het probleem. In combinatie met gegevens over populatiegrootte, landschappelijke kenmerken en plaatselijke natuurwaarden, levert het inventariseren van doodgereden dieren de benodigde informatie op. Op basis daarvan kan door de bevoegde overheden besloten worden hoe de maatregelen aan het bestaande wegennet eruit zouden moeten zien en op welke locaties ze precies gewenst zijn. Ben jij als individu geïnteresseerd om hieraan mee te werken (van 1 januari tot 31 december 2001}, schrijf je dan vandaag nog in - met behulp van onderstaande strook - bij Vogelbescherming Vlaanderen: Veeweidestraat 4345, 1070 Brussel, Tel. (02) 521.28.50, fax (02) 527 .09.89, e-mail: vogelbescherming@birdprotection.be Elke inventariseerder ontvangt van Vogelbescherming Vlaanderen een aantal invulformulieren waarop de vindgegevens van de faunaslachtoffers op een eenvoudige en weinig arbeidsintensieve manier kunnen worden aangekruist en ingevuld. Een begeleidende tekst zal de inventariseerder helpen bij zijn belangrijke taak. Het secretariaat van Vogelbescherming Vlaanderen zal voor de nodige ondersteuning zorgen via een

'Helpdesk'.

Contactpersoon voor en algemeen coördinator van de campagne is Jan Rodts (jan.rodts@birdprotection.be}.

Meewerkende instanties

Voor deze campagne krijgt Vogelbescherming Vlaanderen de deskundige medewerking van een aantal overheidsdiensten, twee wetenschappelijke instellingen, een adviesbureau en een natuurvereniging: de afdeling Bos Groen,

&

de afdeling Natuur en de Werkgroep Natuurtechnische Milieubouw

van de afdeling Algemeen Milieu-

en Natuurbeleid,

maar ook het Instituut


voor Bosbouw en Wildbeheer.

Deze afdelingen en instelling behoren tot de

Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer {AMINAL). Ook de afdeling

Verkeerskunde

en de Projectgroep

afdeling Wegenbeleid en Verkeer

Natuurtechniek

van de

hebben hun medewerking toegezegd.

Deze afdelingen behoren tot de Administratie Wegen en Verkeer (AWV). Net zoals tijdens de vorige inventarisatie wordt de campagne wetenschappelijk begeleid door het Polaire Ecologie

Laboratorium voor Ecotoxicologie en

van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De deskundige inbreng

van het studiebureau Econnection en de amfibieĂŤnwerkgroep 'De Wielewaal',

vereniging

'HYLA'

van de

mocht in deze campagne niet ontbreken.

lnsc hrijvingsstrook Ondergetekende .................................................................

.

wil meewerken aan de inventarisatiecampagne van Vogelbescherming Vlaanderen en zal dit doen : - in naam van de vereniging ...................................................

.

- te persoonlijken titel (aankruisen wat past) Contactadres:

-Straat: ........................................................ Nr................ - Postnummer: ................Gemeente: .........................................

.

- Telefoon: ................................. Fax ................................... -GSM:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- E-mailadres: ..................................................................... (Graag invullen in drukletters a.u.b.en zo snel mogelijk terug te sturen)

30

.

.

.

.


lnve:i!:::-l� '.'a:l c!� '1 cgc!� vn:-? Be!gië (1901-2000) t�ÏêUWE: �Ovft�n en ondt:rsoorten Vlak na dA ru1:111cat1e 'IRn C18 lnv'?ritans

(Hi?.rroel€'n 2000 ) werden nieuwe s oorte n of .. "" ,i 1 ed .i g '-'-'

bijgewerkt wil heul.Jen, dient rekening le houuen rnel de volgende toevoeginyen: blz 9. tcievo9gen 00820

Dwe!"g2al�ch0!ver Phalacrocorax pygmeus

Ccrr: o r a n

pygrt.áa \nleuv'v'6 soort): 28 dec 2000-01 januari 2001 Warneto n en Ploegstaçi1 \H). blz. i 1. toevoegen Oi683 Zwane Rotgans Branra (bernicla) nigricans Bernacne du P:!cl!�q�e (nlcuv.1e or.dersoort): 22 ncv tot 17 dec 2000 Uitkerke (\foJ), adult. blz i 9, to�v·oegan OS270 G1 ott: Gïiii.e S1·1i1J i..i11i110dromus scolopaceu� a�cassin à l onn he� ...,,,/

t

\

n18ll\.-'Ie so0rr1'

·

113- ï � '1�n :..·po1 K.n0v1<A t\J\1\ adult ' "

blz 21, toevoegen cr.d(;r 05898 Ring�n�velmccu\.AJ : 06 en 08 januari 1998 !'Jimy

(H), eer�te geväl pr&111ier cas en l./l/äilonit1 . b!z. 26. t o e v o e g � n 011d'?.r 08400 B ije �i::-ter, !)�oedgevallen: Arlon-Lagl2.!ld 1994; " 1 · - ·�·�-1 s · 11••-r• ",_ . ... er• 1995 Somm-th----r n••V• , f"\llv l - 1v'1c;l'l , 1 11 c; 1 v1111c; � :;99; y1c� 1 c; ...' qo.� "' v""t, c.. 1>.Vf.Jj..i v "" ..... ""'1-1r: e··1-ngoro.2coociina Lubbeek 2000 ..J •

bi:. 39, to evo eg e n 00 1 -10 \Vc�kbrnuwa!b2tros �iomedea melanophris s0urciis noirs: M

(melding menliün ) os

Albatr�s à

11011 20GO ter hoogte van Oostduinkerke

(W)

neaen 1<1!ometer or zee. �.duit; v1e111cht deze soort blz. 41, t(;avoegen onder 02190 Kolrnrdczn�gbck, eerste ge val prem i er cas 22 okt 1S83 Latour

(Lx).

blz 43, to e voegen onder 04630 Krokodilvvachter P/u\lianus aegyptius

M (melding mentfon ) begin mei î S9î Lom1ïiel (L) M ( m e ld i ng menrion .l 01 juni 2000 Vvïjnegem (A) blz. 47, t oevoegen 16890 Pa!las' Rcodmus Carpodacus roseus

(melding

mention) 17

sept 2000 Zeebrugge

Rose!ln r o se : M

(VJ) (ontsnapt) manne tje.

Ref eren!les 2000, 13. 440. 477, 2001. 14: 8. Capelle C. 2001. Outc/1 Bi1Ciing 23. 64. Criessens G. 2001. Outcl1 Birding 23: 57. Oufourny H. 2000. Aves 37: 63-67.

Bitding Vv'orfd

Herroelen P. 2000. /.'H'Dntarjs i1an de Vogels i1an België. Jacob J.-P. & a!. 1999 in otth <� m r w .wallonie. be. Jenard P. 1999 in Rapport ornitho. du Hainaut Occidental. Le Gu iyna1 d : 48-58. Va11aulyäeruen & ai. 2000. Boom kle ver 28: 63. van der Eist D. & al. ,... Il' C vU'-T. rt ·":is C.. v. 1 '"' " " r) 1. 25� •

3 1


KALENDER f3ELANGHl._IK

DER

ACTIVITEITEN 2001

AFRICHT· weeJ81îS w e r lt en in C1e o m g e v i n g van het station de

Leuve11. wer<J ue µiäais van Séilltenkomst �ewijzigd: wi,i s pr eke n voortaan af op de

80da�-par�iï1g naa.5t de ïing rond Leuven ( tege r. o ve r C a pucienen voe r).

met e i ge n wagens g aat n!et d()or bij slechte \Jle�rs0mstand1gh1?d�n, ?oals dichte mist, zwC1re sneeuwval, gladde WAgen, enz ...

:=en

za

31

7.8

14

g 8 �! 2 n d e

uitstap

jaarlijkse stu di e d a g

maart 2001 voor h�t !Xooramma zie elders in dit blad �pril 2001

van B r a k on a

ornithologie in de Dijlevallei

::;änn:rnkur11sl äärt Gerneentehuis van Heverlee om 8.30 u. leidi n g K. Van Scharen tel

02/ 7G7 28 38. './ergeet uw laarz0n niet !

vTij-za 20-21 apïil in gans Vlaanderen g,....,. ,. ., ,. . . .. .. ., .... . 1 · c-�::>",.., ,.., ,... . or De 1"ncl r...,t1 e"'aal_.,�'-"•• v-"""'•L.f Vv ; , , '' tü · on-=-al

nacht van de uil

Europa en ons mi/feu

Dag va r. de A ar de

1u

_

Zv

22 éJ pïil 2001

ze

29 april 2001

di

01

mP.i

2001

24ste Vlaamse Ardennendag op zoek naar Tapuiten en doortrekkende roofvogels op het

uialeau van Huluenl>erg1Loonbeek. olv. F. Fluyt (tel

021687 47 34). S a m en k umst om 8.

�5 u. t& Leuven-G0dartparking en om 9 u . te Loonbeek op de pa rking tegeno ve r de voorrr.a!ige watermc!en, lang s de baan L e u ven - Overijse, net voorbij het kerkje. De speurtocht duurt ca 3 uur. Het ts de bedoeling uit te kijken naar Tapuiten, Paapjes en

roof vo ge ls en tevens kennis te maken met de plaatselijke broedvogels zoals

Toren Vä1k, Gele Kwit\staart en Geelgors.

za-zo

05-06 mei 2001

Open natuurdagen

gecrgan:sGerd d o or de \".'ielewaal en Natuurreservaten 20 mei 2001 voormiddagtocht te Harchies: in dit moeras-en v ijverg e bied broeder. Geo orde Fuut, R o erdo m p, Boomvalk, Blauwborst, Cetti's Zange r , Grote K ar8K1et, Wielewaal en kan men doortrekkers observeren: Wespendief, V isare n d , Zwarte- en Vv'itvleu�elstern. Afspraak om 7.30 u. Bodartparking te Leuven en om 9 u.

Lo

aan de kerk van Pommeroe u l

(schéve toren) (niet

te verwarren met Pommeroeul­

Vll!e �). H�rchies berel!<t men via de E19 tot voorbij Mons, afrit 26 en rechts afslaan. Leid i n g P. H erroe l en , tel 016/ 73 40 69 Einde rond 12.30 u . . laarzen noodzakelijk.


NUTTIGE

ADRESSEN

Bijzonder Broedvogelproject

rhnrg - rl·k Fluyt", C:ni+ ...-,....,"_.._._, Fred'"'

regio Leuven·.

, tl-;,-,..-1 ,....",.., f"\ u A '10/l I--� ·--· ·--• ::1 • -4t, ...

......

·-

l +n -. "

,-,r,

· --·

r::Q7 �7 · · - -·

'"l" - '

regio Tienen: Peter Collaerts, Zuurbemde 97, 3380 Glabbeek tel 016/ 77 82 12 Gekwetste vogels: Vogelasiel p/a H. Ceusters, Engelenberg 51, 3271 Messelbroek tel 013/ 77 27 02 Geringde vogels

J. Vanautgaerden, Boststraat 69, 3370 Boutersem

tel 016/ 72 09 15

Homologatiecomité (BAHC) nieuwe secretaris p/a M. Vandegehuchte , W. de Zwijgerstr. 8, 8020 Oostkamp tel 0501827260 http://users.skynet.be/birding e-mail: marnix.vandegehuchte@skynet.be

Internet: Zeldzamevogels in België http://rareblrds.mypage.org en e-mail jos.cuppens@village.uunet.be Kerkuilenwerkgroep

nieuw adres : Postbus 6, 3110 Rotselaar p/a L. Smets, Baron E. Descampslaan 64, 3018 Wijgmaal, tel 016/ 44 83 34 (tussen 14 en 20 uur)

Steenuilenproject, reqio Leuven Toon Roels, Rene Everstraat 14, 3020 Herent

1-1i::110ric.� H0olvogelt8111n�J n��10 LeuvAn f< P.llA l\Anrec:1U K Prc:;rp1c::rr��t :�r. :.{nn1 i�I Û4ÖÓt -, � 00 77 ·

Recente waarnemingen: p/a D. Symens, n i euw adres Bredabaan 300, 2990 Wuustwezel Vogellijn tel 03/ 488 01 94 Vogelbescherming Vlaanderen, Veeweydestr. 43, 1070 Brussel, tel 02/ 521 28 50

IM,,.,+ r:n;ogn 1 + �11i� ,.., ::in • •"""""'"'' '-''c...:. •• • :;, C

· .

t

1 ()/10P,/1 1) �� c:o 77 ·

, �� · • .�. c "'""' ....., ,'","• ,, v8"c-rr.i K . 1·f-111"'\ l c:-+ r-:i::it '1C --, '1(1(\1 ��·.10�!88 ·- t""" -·-'· � vr Y)() J Van<ieolr1s Hot 21. 3221 Nieuwrode tel 016/ j 7 23 --

....

1

.....

Wetgeving Leefmilieu p/a Stichting Leefmilieu, Kipdorp 11, 2000 Antwerpen tel 03/ 231 64 48, fax 031232 63 98 Wielewaal V1-W Natuurvereniging & Natuur-& Milieu Educatie v-z>N: Graatakker 11, 2300 Turnhout, tel 014/ 47 29 50 ('s maandags gesloten), fax 014/ �7 29 51

·


• ....," ... ,....�n,.... ,--·· �-·· ·:;;,

')()

n, .r, ,

---,

1

m:?!!rt 2001 blz.

OpmArkAl'!�u�

w.::i.::ir

nc:rn1ng�n in de U1Jl�Vé1llP1 P.n om�eving

uk louer 20l�'1J-ieur u<:u 1 -'.:: ü (J 1 7nr-in�1· -....; -:;:j- orprr11oldnr, .._;,_,,,_ ' -·

v

iviäat ten Hens & f\"e/le 1'vlureau

1-9

Kel!c More::iu

10

Mdat ten Hens (reu.)

1 1

r1nr'"'0" _,...... --r--

uue1 � tr 1 i1e t 1.=111 lt�1 <:H iu-Actflr,or 1d1u111u .

12 lu UeVI ais i::lVUtr t1unle.

Herwiy BlocAx

0 ��! .:: \.11.'.' ::e;i Grct9 Z !l1:e�rei ge� aan c� Ger.ip te Sint-Joris-'Ninge

Paul Herroelen

13-18

18

'/()Q'?h.M::ie. rn'?n11 r1gi:n 1.1it d'? i-''?ri0�e d'?cemt.'er 2000 tot februari 2001 Po.ui Herroelen en Jos Cuppens

A!oin Reygel •11:n10r·•1;::iarnAm1nu •1:1r. ��n

25 2C

�P.1111s1Ç)r i 11ro115 tnrn11m11s te:

1flvr=11:'è11;;j vdfl 'Jd

19-24

Joi1an 'v'dt1duiL1aerJt:11

G1c:1 bc:c:I\

21

VL0t..Jr:3iv väri ot3/t..JJ2 - i� i c u w c Sü\...'l lenen ondersoort�n Paul 1-!crrcc!cn

31 32

...... • •

�i�

I•-•-

· ·-

.....,,j

1' -···) ,.-�..-·----•�1·'"'--�·-__ ..__•lfl'::j'-""11 r\ vl" ....... 11 • .._,

P:::u11 H.:.1rr .�o:'? n r�n 1"y.:1·--:: v.-.: uw ,..,

h,..,t 11\.J'-

"'"mrr.f' " 11-.n1·ur11· � �001 '•"v"' 01,'1'l \..l ..., ch,,t b1·1; 1·r. g 11 , .i l 'f ,rd0n 1 IVI "'�

o�'"'?ri c:r.;i�tpent4Jf:?_'] 3117 te 3370 8out'?rsem

ir:lm�r� t�oP.n

�1·1

mei 2001

voLJ�i:::>. IJij vvo1 keuï rnaandeiijks. in te stu1eri .... ,...,....,r vc",.., A �,.., ...C'o ,.., L' · //r::i �,...p . e/,... ""'' ' · ".t- "' '''.:1 ''lt.Äu r, " '-' '"'d�."v< A ,t"1...> v,fr,.., '-' at 36 , 3001 ,Hr.i•.'e ...;. v rlcc

-r1c:.:1:, ·:;111111u�11 vv6!

.

•:.. .

!

"'"'"' •VVI

" •

·

,,...,

" .... �

(19/ 04861 12 58 77 �r1ur�r��!n ;:n nrrir_11'.lv1nc1 nt=:it=:ir .Jns Cuppen.c:;. V;1.fkAnnPN} .5 3-5/C uuulr:::1sen1 te/ 0 !G/ 73 47 85 ol naar Fdul 1-feuoelen

j


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.