De Boomklever Maart 2001

Page 20

minded medereizigers zich niet ergeren aan je dagenlange afwezigheden. De Engelsen die dit schreven, sloegen de nagel op de kop. De Aiguamolis ligt immers slechts op een steenworp afstand van meer mondaine strandgenoe­ gens.

In april '95 zat ik hier in een hut met een Catalaanse. Ze was in de wolken toen ik haar wees op een baltsend paar Geoorde Fuutjes. Ze waren voor haar "nieuw" op haar "thuis" - terrein. Op mijn vraag of ze hier vaak kwam zei ze "Ja, ja, telkens als ik een beetje tijd heb". Waarop ik, redelijk j_aloers op zo'n weelde vlak bij huis, dacht : "En wij maar zitten wachten in de Dijlevallei op ... " Ja, waarop eigenlijk ???

,1Ton h

TS �,.T '" G r - t t 1 l' LJ l

ût 11;.-irniJuät- \all 15111ct.11L 2vJI itd, 111ii tt11 �utJe Jatu111 vm een ee1 ste Lwaluw te LÎt:ll bvvenJe (;IUlt: vij\t:I \äll Ut: Gcrnp. ih. r.Wälll Jaat äêtll lllll 16. '-hi

u.

t:ll Ldde et Je A alscho l v ers eu de

ctmle11. tit:i e1 1 1 aal links a�i1te1 ::en 1i_i st1uikt11 it.:tu ih. een wiile vlek ge zien. \\·aaraan il-. nid <li recl .M11J�1�l1l �d1u11k. Tve11 Jt.: ltiti11� af�eivµe11 l1:=vUt:11 oµ J1,;

"

"

itte

v Id,·-.

''a�.

�i11t. ih. een stuk. naai rechl:s vm een beter Lichl le

Tul 111i_i n 'e1 bé1L.i1t � blttk ltei ttll :; r olt wille 1 ei�erndllig.e te zi_iu. Jie a a n

Je 1 a11J va11 een h. l ei 11 c si ih.plaäl slu11<l. IIi_i vit..:! up Juot Lijn grootte \·veg.ens Je la11ge 11ek. de lichl�tidt.:u1Je pultll e11 de Juuhere snavel. De a fsta ml tut UI.! vog el schatte ik opJal ogenblik 200 1111,;te1. lid \v1.:Jc1

"'as 1 1ie l

iJeaai. Je lucl1t 1..a� t!ri_is c11 er was µeen zo1111eschij11. De vo�d Vtt tuou<le

�t.:e11 :-.it1\c1t11 aan <le kl>µ. 111aa11i. j11 ·aci1lc1we1h." 1.ag.e1 1 1u galJik uit zoals bij een Kn:tallH>t!el. De pv'\1i�lt:U1 lx.1\t!ll !Jet ltjeJ�l:\\'licltt \\·a� ltid �ecl l ll aetl ee1Jcr nets Vleeskleurig Op j(, 1 1 1 ä a 1 t was il-.. 1 i11 1 Y

l"U/X.

20 u. let plaähe til Je G rulc Zilve11 ciger stun<l up 11icu w aa11Je1a11<l va11

Je :--likpi:ial. Je1,e kce1 nitl \Cl v a1 1 l\\'ee immature I3Jauwe Reigers. De voge l was slank gel>uuwd til oµ,·alle11<l �rulet Ja11 Je Blauwe Rei t.cis. me<le <luor <le lange hals. De bdidtting was iets beter

111aa1 J1; lucht bleef gt ijs tun<le1 1.01111esd1ij11. AanJe snavel was geen gee l of andere bleke kleur te l>ck.t:lllltll en ik 111ec11<le Jat Cl Ct:ll nall\\' biaU\\·e lint te Lien was. Tijdens het voedsel zoeken k\·Vam

ct11 f31 a u w e Rei gt:t twct h.ect te ko1 t bij maar hij <lroup af toen de Grote Zilverreiger e n kele passen in zijn richting. <lee<l. Op l7 11 1aa rl 200l (watervugeltdling) werd de Grote Zilverreiger vanaf 8.50 u.

waai g.ct1l>llle11 Juut Jus Cuµ pe11 s. J\iids til Alain Reyg.el en Paul Henuclen. Op 20 maait, bij een

le111pe1atuur va11 ·r C 0111 14 uu1. was <lc vogel 11og. aanweL.ig. op de slikplaat, 1 1i c l ver

Reigers.Op 16 maart l 99ï 1 lJoomkiever een

<""lrotc /ih·errcigcr

in

van

9 Blauwe

1997: 1 ï) nissen 16.30 en 16.35 uur werd voor het eerst

winterkleed aan de Gcmp te Sint-Joris-Winge waargenomen door

A.

Rrygel: dr7e waarneming werd verkeerdelijk al� ··2(, maart·· gepuhliceerd in Orin/11s 1997: 50 en

op die dJtum m·crgcr.omcn door het 13 ..\HC (Oriolus 1999: 63)

en

Carpodacus �000: 23.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.