De Boomklever December 2000

Page 5

Ernstige vervulling vastgesteld in PallnQvlrAngu///a anguilla uit de Laan

In het kader van een onderzoek naar de accumulatie van polychloorbiphenylen (PCB's)

en

organochloorpesticiden

oppervlaktewateren,

in

zoetwatervissen

van

Vlaamse

werden concentraties van deze polluenten onder andere

gemeten in Palingen Anguilla anguilla uit de Laan. De analyses werden in opdracht van het IBW uitgevoerd door het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, Departement Zeevisserij. De Paling werd als onderzoeksobject gekozen omdat deze soort door zijn levenswijze en voedingsgewoonten in en nabij de bodem gemakkelijk polluenten accumuleert in zijn weefsels. In tegenstelling tot voor PCB's bestaan er in BelgiĂŤ

nog

geen

specifieke

normen

voor

pesticiden

in

vis

afkomstig

van

oppervlaktewateren zodat wat deze pesticiden betreft nog geen uitspraken kunnen worden gedaan over het al dan niet overschreden worden van maximaal toegelaten concentraties. De strenge Belgische PCB-norm van 200 ng per g vetweefsel werd op zo

goed

als

alle

onderzochtte plaatsen

overschreden

(in totaal werden 52

oppervlaktewateren in de studie opgenomen, in het Dijlebekken waren dat de Laan en de IJse). Zes wateren, waaronder de Laan, overschreden zelfs de nog veel strengere Nederlandse PCB-norm. Samen met nog zes andere oppervlaktewateren (waaronder de Maas en het Albertkanaal) wordt de Laan op basis van een statistische analyse van de totale polluentenvracht van pesticiden en PCB's als het sterkst vervuild door deze polluenten gezien. Weefsels van Palingen afkomstig van de 52 onderzochtte wateren werden in een volgende studie eveneens onderzocht op de aanwezigheid van de zware metalen kwik (Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb). De (niet voldoende strenge) Belgische normen voor kwik (1000 ng per g vetweefsel) en lood (500 ng per g vetweefsel) werden door de gemiddelde Paling nergens overschreden (soms wel door individuele Palingen, maar niet in het Dijlebekken). Spijtig genoeg kan dit niet gezegd worden voor de cadmiumnorm van 50 ng per g vetweefsel. De gemiddelde Cd-concentraties in Palingen bleken op 5 plaatsen te hoog te zijn. De Laan spant hier de kroon met gemiddeld maar liefst 177 ng Cd per g vetweefsel. Op basis van deze resultaten is het wenselijk de consumptie van vis uit de Laan officiĂŤel af te raden. (voor meer informatie: Claude Belpaire, tel. (02)657 03 86 of e-mail: Claude.Belpaire@lin.vlaanderen.be)

71


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.