De Boomklever December 2000

Page 4

zeldzaam dan de Gewone Viltroos. De Steeliep Ulmus laevis is een Midden­ Europese soort van alluviale bossen langs snelstromende beken en rivieren. In Vlaanderen, waar hij de uiterste grens van zijn areaal bereikt, is het een zeer zeldzame boomsoort; slechts enkele vindplaatsen zijn bekend. Met het bosreservaat Putten van de IJzerweg is er daar eentje bijgekomen. (voor meer informatie: Kris Vandekerkhove,

tel.

(054)43

71

of

28

e-mail:

Kris.Vandekerkhove@lin.vlaanderen.be)

De Lederboktor Pr/anus corlarlus opnieuw vastgesteld in het Meerdaalwoud

Onderzoek in Duitsland toonde aan dat dood-hout-kevers (xylobionten) voor hun voortbestaan sterk afhankelijk zijn van integrale bosreservaten. In deze reservaten kan dood hout in al zijn degradatiestadia aanwezig blijven. Zeer veel rodelijstsoorten, waarvan sommigen als zeer bedreigd of zelfs als uitgestorven te boek stonden, blijken hier dankbaar gebruik van te maken. Over het voorkomen van xylobionten in de vaak kleine en versnipperde Vlaamse. bosreservaten was tot voor kort weinig geweten.

Het

IBW

en

het

KBIN

Natuutwetenschappen) starttten begin

(Koninklijk

Belgisch

Instituut

voor

1999 daarom met een onderzoek naar de

aanwezigheid van dood-hout-kevers in Vlaanderen. Eén van de vier geselecteerde onderzoekssites was gelegen in het Meerdaalwoud. Als vangtechniek werd een batterij van gecombineerde vallen gebruikt. Deze werden opgesteld op of rond een dode staande Beuk Fagus sylvatica van respectabele omvang. Voor het eerst na

1950 werd zo in het Meerdaalwoud weer de Lederboktor Prionus coriarius gevangen. Deze forse boktor (tot

45 mm) was in Vlaanderen nog enkel bekend uit het

Zoniënwoud, het West-Vlaamse Heuvelland en de Voerstreek. Mogelijk is deze schuwe, nachtaktieve soort minder zeldzaam als de literatuur doet vermoeden. (voor meer

informatie:

Kris

Vandekerkhove,

tel.

(054)43

71

28

of

Kris.Vandekerkhove@lin.vlaanderen.be of Diego Van den Meersschaut, tel.

e-mail:

{054)43

71 26 of e-mail: Diego.Vandenmeersschaut@lin.vlaanderen.be)

70

J