De Boomklever December 2000

Page 16

Broedvogelinventarisatie regio Leuven resultaten inventarisatiejaar 2000

Het eerste inventarisatiejaar van het project Broedvogelatlas Vlaanderen zit er op, tijd dus om even terug te blikken op het voorbije telseizoen. Voor de Leuvense atlasregio meldden zich een tiental vrijwilligers, hetzij als hokverantwoordelijke, hetzij als mede-inventarisator. Eens de atlashokken aangewezen en de taken verdeeld, kon het telseizoenen van start gaan. Van februari tot augustus trok de inventarisatieploeg, uitgerust met kaartmateriaal, waarnemingsformulieren en kijkers te velde om het plaatselijk broedvogelvolkje in kaart te brengen. Naarmate het telseizoen vorderde, groeide de vertrouwdheid met de methodiek en de lijst van broedvogelsoorten.

Het resultaat van de vele uren telwerk mag dan ook gezien worden. Totnogtoe werden van 105 soorten gegevens verzameld. Van de 15 te inventariseren atlashokken werden er tijdens het eerste jaar zes onder handen genomen. In twee hokken vond steekproefhokonderzoek plaats, vijf hokken werden volledig of gedeeltelijk geĂŻnventariseerd. Onderstaande tabel geeft de stand van zaken weer.

HOK

SITUERING

ATLASHOK

STEEKPROEFHOKJES

FS03B

Sterrebeek I Kortenberg

in 2001

voltooid

FS13A

Bertem I Meerbeek

gedeeltelijk voltooid

voltooid

FS13B

Leuven / Bertem

gedeeltelijk voltooid

voltooid

FS12A

Huldenberg

Voltooid

in 2001

FS22A

Mollendaalbos

Voltooid

niet nodig

FS12D

Ottenburg

Voltooid

niet nodig

Verkennende terreinbezoeken en deelinventarisaties werden uitgevoerd in atlashokken FS13A, FS13C en FS23C.

Meer informatie over de methodiek en de doelstellingen van het inventarisatieproject is terug te vinden op de website van het Instituut voor Natuurbehoud

www.instnat.be/broedvogels/

Resultaten Volgend overzicht, samengesteld aan de hand van de ingestuurde atlashokformulieren, geeft de resultaten weer van het eerste broedvogelinventarisatiejaar. Van enkele soorten zijn bijkomende gegevens opgenomen uit niet-geĂŻnventariseerde hokken in de Leuvense atlasregio.

82


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.