De Boomklever December 2000

Page 11

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving juli-september 2000

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode juli-september

2000.

De bestreken regio omvat de

gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode oktober-december voor

31

januari

2001

2000

omvatten. Waarnemingen worden

verwacht bij Maarten Hens, Heidebloempad

10, 3010

Kessel-Lo,

maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be. Waarnemingen van ondermeer Aalscholver, Zwarte Zwaan, Canadese Gans, Slobeend, Wintertaling, Wespendief, Havik, Houtsnip, Witgatje, Oeverloper, Steenuil, Usvogel, Zwarte Specht en Grote Gele Kwikstaart werden niet in dit verslag opgenomen, maar wel verwerkt.

Tadorna tadorna

Bergeend

07/08

10 ex. overvliegend te Sint-Agatha-Rode (M.

Krooneend

Hens).

Netta rufina

11 en 19/09 een vermoedelijk ontsnapt vrouwtje op de vijvers van Abdij van Park te Heverlee (K. Moreau). Allicht dezelfde vogel werd hier op 28/06 al opgemerkt (S. Op

Bouillon).

Krakeend

Mareca strepera

Zeker broedgeval: op

17/07 een vrouwtje met 2 jongen van 2-3 weken oud te Neerijse

Grote Bron (T. Roels). De aantallen nemen toe in de loop van september, met maximaal ex. te Neerijse Grote Bron op

Smient

30/0.9

47

(T. Roels).

Mareca penelope

Augustuswaarneming:

1 ex.

te Neerijse Grote Bron op

september vier meldingen, met maximaal

3 ex.

06/08 (B.

Nef, F. Fluyt). In

te Oud-Heverlee Noord op

24/09 (J.

Menten).

Anas querquedula

Zomertaling

27/08 en 07/09 quasi dagelijks waargenomen, Grote Bron, 4 ex. in de Doode Bemde te Neerijse en 1 ex.

Tot eind augustus geen meldingen. Tussen met maximaal

10 ex.

te Neerijse

02/09 (K. Moreau). Nadien nog opgemerkt te Oud-Heverlee op 17/09, 1 ex. op 24/09) en op de kliniekvijvers te Neerijse (1 ex. op 17/09)

te Oud-Heverlee Zuid op Noord

(J.

(3 ex.

Menten, K. Moreau).

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

Traditioneel de grootste nazomerconcentraties op Neerijse Grote Bron, met maxima begin

74 ex. op 02/09 (K. Moreau), min. 65 ex. op 04/09 (M. Hens), min. 59 ex. op Hendrickx), 37 ex. op 17/09 (K. Van Scharen) en 32 ex. op 30/09 (T. Roels). Te

september:

09109

(L.

77


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.