De Boomklever September 2000

Page 1

Afgiftekantoor sooo Leuven 1 driemaandelijks (maart, juni, sept, december)

Belglë-Belglque P.B. 3000 Leuven 1 2/ 2803

Tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling LEUVEN

De door U meegedeelde en op het verzend­ etiket afgedrukte persoonsgegevens, werden opgeslagen In een bestand dat beheerd wordt door De Wlelewaal. Ze worden uitsluitend ge­ bruikt voor verzending van tijdschriften, docu­ mentatie en lnfonnatle door De Wielewaal. U heeft recht op Inzage van uw persoonlijke

gegevens en kunt hiervan altijd verbetering vragen. BIJ het Openbaar Register kan altijd aanvullende lnfonnatle worden bekomen. Wet van 8 dec 1992 ter bescherming

van de persoonlijke levenssfeer

' ·�

1•

" . ·J

Jaargang 28,

nummer 3

Verantw. ultg. P.

Herroelen,

september 2000

Leuvensesteenweg 347, 3370 Boutersem


DE BOOMKLEVER De BOOMKLEVER Is het tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling Leuven. De Koninklijke Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie DE WIELEWAAL heeft tot doel de kennis en de bescherming van de natuur, en In het bijzonder van de In het wild voorkomende vogels, te bevorderen door alle middelen: ondermeer door het oprichten van plaatselijke afdelingen, het houden van studiedagen, het uitgeven van tijdschriften, het verspreiden van vogel-en natuurboeken en het oprichten van natuurreservaten. De vereniging werd In 1933 opgericht door E. H. Segers; ze telt meer dan 1 o.ooo leden-gezinnen, verdeeld over meer dan 60 afdelingen waaronder afd. Leuven. Een waaier van voordrachten, dia-en filmavonden, lessen, tentoonstellingen, gelelde wandelingen, studieprojecten, deelname aan regionale en Internationale onderzoeken en Inventarisaties, beheerswerken, uitstappen en reizen In binnen-en buitenland staan jaarlijks op de agenda. De vereniging heeft meer dan 80 natuurreservaten In eigendom of in beheer met een totale oppervlakte van meer dan 3000 ha, verspreid over heel Vlaanderen. Ze bezit bovendien een eigen Wlelewaalhuls te Turnhout waar naast het secretariaat ook een ornithologisch museum, een bibliotheek, een vergaderzaal en een boekhandel zijn ondergebracht. •

Men wordt lid van DE WIELEWAAL door overschrijving van 7068F op rekening 096- 2218078-97 ten name van De Wielewaal, Graatakker 11, 2300 Turnhout. Maken qeel uit van het bestuur:

" " " " "

Monique Bakkers Oostremstraat 4, 3020 Herent tel 016/ 23 13 38, bestuurslid R. De BorQer Vrijwilligerslaan 1, 3080 Tervuren tel 02n61 60 90, bestuurslid M. Hens Heldabloerrtpad 1 o, 301 o Kessel-Lot· 016/299890, watervogeltelllngen P. Herroelen LeuvenseStw. 347, 3370 Boutersem tel 016/ 73 40 69, voorzitter Kalle Moreau Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden tel 016/ 40 14 55 (even weken) of 016/ 40 83 63 (oneven weken) " K. Van Scharen Korbeekstr 27, 3061 Leefdaal tel 02/ 7672638, penningmeester Leden ontvangen het tijdschrift WIELEWAAL (6 nummers), het driemaandelijks tijdschrift ORIOLUS en het afdelingsblad de BOOMKLEVER . ABONNEMENT

"

DE BOOMKLEVER"

Personen die Ud zijn van een andere Wlelewaalafdellng doch tevens de Boomklever wensen te ontvangen, kunnen dit door 200 BF over te schrijven op rekenlngnr. 001-1552168-50 van De Wielewaal, afd. Leuven met vennek:Ung Boomklever "en opgave van hun naam en adres. •

ARTIKELS: Artikels dienen getljpt te worden Ingezonden. De redactie kan artikels wlJzlgen, steeds In overteg met de auteur die vera�twoordelljk blijft voor zijn tekst.

ADV E ATEN T 1 Es : voor tarieven, vorm en Inhoud lnformeer bij K Van Scharen (zie hoger). REDACTIE Paul Herroelen

�I

j


y r

LA LOIRE EN PLEINE GLOIRE Herwig B I o

c

kx

Ik ben nogal gek van grote rivieren. Met rivieren bedoel Ik dan wel échte levende waterstromen en niet de veelvuldig getemde en vervuilde Vlaamse waterlopen. Mijn eerste kennismaking met een natuurlijke rivier herinner Ik me als de dag van gisteren: ik reed over een brug in Polen en ik keek even rond naar de middenloop van de Wisla die daar ongeveer 250 m breed is. Ik kreeg letterlijk kippenvel: meanderende ondiepe rivierarmen, kiezel en zandeilandjes. Ik had zoiets nog nooit gezien en dacht onmiddellijk: "Aha, zo kan een rivier er dus ook uitzien". Een tweede kennismaking volgde na een lentetrip naar de Brenne: ik passeerde de brug te Beaugency-sur-Loire waar een aantal eilandjes liggen met sternenkolonies die ik iedereen kan aanbevelen.

Beaugency en de

regio van de ·Loire des chateaux" ligt nu een heel stuk naar het

noordwesten. Ik ben namelijk op weg naar Zuid-Frankrijk en jawel, hier kan je ook bij de "laatste ongetemde rivier van West-Europa" terecht. Ik heb "Where to watch birds in Francen naast mij liggen. De middenloop van de Loire tussen Charité en Pouilly wordt in Frankrijk "la Loire des îles" genoemd en is volgens hoger genoemd boek een uitstekend gebied om vogels te kijken.. Ten zuiden van de brug te Pouilly parkeer ik de auto en volg een tijdje een wandelpad langs de rivier. De bedding ligt vol eilandjes In allerlei vormen en maten. Sommige zijn laag, kaal en zanderig, andere bestaan uit grovere kiezelsteen, nog andere zijn hoger en bedekt

met

grotere wilgen

en

zwarte populieren.

De

rivier

heeft

verschillende

"stroomarmen" en sommige zijn nu, begin augustus, afgesneden van de hoofdstroom. In deze langgerekte poelen wemelt het van vis: van onooglijk kleine tot reusachtige kanjers van barbelen. "Die zouden zelfs een Visarend in verlegenheid brengen" denk ik bij mezelf. Waarschijnlijk is het er nu (begin augustus) nog wat vroeg voor. Een Blauwe Reiger vliegt met een protesterend ·raaak" naar een verder gelegen viswater. Even verder kan ik de drooggevallen rivierbedding opwandelen en heb ik een uitstekend overzicht van de aanwezige vogels. Op een strandje drogen enkele Scholvers hun vleugels. Boven de rivier hangen voortdurend Visdiefjes te bidden en af en toe passeert tot mijn voldoening ook een

49


Dwergstern. Ze doen mij altijd aan vlinders denken als ze bidden maar dat zal wel aan mijn relatieve onvertrouwdheid met deze vogels liggen, zeker... Even rondkijken met de telescoop levert ook Kleine Plevieren en Oeverlopers op die hier zowat hun optimaal biotoop vinden. De zandstrandjes hebben ook al overtrekkende steltlopers aangetrokken: Groenpootruiter, Bosruiter en Tureluur zijn present. Op de eilandjes zitten verder opvallend veel Witte Kwikken en een scherp "tit-tit" komt van een overvliegende Grote Gele Kwik. Ik speur de overhangende takken af naar Kwakken maar in plaats daarvan zie Ik ·slechts• twee IJsvogels. Een dikke halve km zuidelijker op een tweede stopplaats hoorde ik gisteren een avondconcert van Grielen maar daar is nu veel activiteit van een groep kinderen die met kano's de rivier op willen. Ondanks hun lawaai besluit ik toch de tegenoverliggende rivierbocht af te speuren en lap, de telescoop nog maar net gericht, daar staat hij al: een Griel. Een beetje verder nog één in gezelschap van een jong. De meeste vogels zijn vreselijke modellen om te tekenen maar Grielen zijn hierop een dankbare uitzondering: ze staan veel stil, bewegen als een trage slang en goddank, ze vliegen niet ongevraagd weg

Terwijl het groepje Franse scouts gillend Inscheept op de rivier blijven ze onverstoorbaar staan in de brandende zon: het zijn echte zonnekloppers, zoveel is duidelijk. En dan die doordringende gele ogen waarmee ze je zo strak aankijken... Misschien ligt die strenge blik wel aan die gele oogkleur. Slangenarend, Sperwer, Steenuil, noem maar op: ze hebben stuk voor stuk een oogopslag die vruchten zou afwerpen voor allerhande onderwijspersoneel ...

Ik hoor nu alarm van zwaluwen en Inderdaad wordt aan

de overkant van de rivier een roofvogelsilhouet zichtbaar. Godver ... Is dat geen ...? Jawel, het is echt een Visarend die daar aan de overkant voorbij vliegt. Hij begint nu te jagen boven de Loire waarbij hij enkele malen In een spetterende plons kopje ondergaat In de rivier. Deze Visarend bidt niet alvorens hij duikt; zou dat een individuele gewoonte zijn? Misschien moet een Visarend hier wel niet bidden: de enorme voorraad vis is In dit helder water waarschijnlijk zo 'n makkie dat bidden niet echt hoeft. Zo gemakkelijk is het vispartijtje dan toch ook weer niet want na een Stal visloze pogingen geeft hij het op en verdwijnt boven het moerasbos aan de overkant. Ondertussen flappen �r twee Kleine Zilverreigers voorbij die elkaar het leven zuur maken omdat de ene een nog beter visplekje heeft dan de andere. Die poten van een Kleine Zilverreiger doen me toch altijd raar opkijken: net alsof ze in een bad gele verf gestaan hebben ...

50


Een eind verder is er volgens "Where to watch" nog een goede plek om de Loire te bekijken, nabij het dorpje Mèsves s/l . De uitleg hoe ik er geraak is perfect want ik arriveer er van bij de eerste poging. De parking ligt hier middenin een gebied met rivierduinen. Er is ook een infobord dat me over het

Pare national Val de Loire " alleen bijleert dat hier sinds

'90 terug bevers voorkomen. Voor de rest van mijn vragen blijf ik op mijn honger zitten: hoe zit het met Buidelmezen in de vloedbossen ? En otters: hier moéten toch otters zitten ? Ook over de vegetatie vind je niks, de Fransen zullen eens in de leer moeten gaan bij de Zweden, denk ik bij mezelf. Alleen het kaartje biedt wel houvast om een wandeling te plannen. Aanvankelijk levert dit enkel een waslijst op van planten. In mijn schets/notaboek noteer ik kroon-, grijs-, zeep-, slangen- , St-Jans- en duifkruid naast 2 thijmsoorten, teunisbloem, zandblauwtje, kruisdistel, knikkende distel, kleine mantelanjer, kattendoorn, buntgras, ·Engels" gras, cypreswolfsmelk, kraailook, hazenpootje, ijzerhard, ... Dat alles in een lage grazige vegetatie onderbroken door wat hoger struikgewas zoals ik het wel graag zie. Zo'n vegetatie trekt natuurlijk insecten aan: vooral hoornaars zijn talrijk en onder de vlinders trekken vooral veldparelmoer, oranje zandoogje en kommavfinder mijn aandacht. Een oranje luzernevlinder en een koningspage doen me eens te meer beseffen dat de mediterrane invloed hier wel degelijk geldt. Een rijke entomofauna is de schakel naar een gevarieerde menigte vier"voeters": het wemelt hier van de hagedissen. Ook vogels hebben begrepen dat hier te bikken valt: enkele Boomleeuweriken, een Buizerd en een vrouwtje Roodborsttapuit zou je nog in België verwachten maar een vaag ·wurr-wurr" veegt die ridicule gedachte meteen weg. Na enkele minuten krijg Ik ze In 't oog: een 20tal Bijeneters die hier kennelljk ook gebroed hebben. Ze zitten op dorre takken van een aantal bomen die hun beste tijd gehad hebben. Even verder kom ik op een groter pad en onmiddellijk begint de miserie weer. Elke Fransman denkt dat de vegetatie in een straal van 50 m rond zijn geparkeerd vehikel een openbaar toilet is en de bontgekleurde papiertjes hoeven naar zijn/haar mening niet ondergestopt. "On doit être con pour faire ça" lijkt hier overal de mentaliteit te zijn. Ondertussen ben ik op de oever van de Loire uitgekomen. Letterlijk ·op": de rivier heeft hier een flink stuk oever afgekalfd en stroomt ettelijke meters lager. Aan de overkant Is een breed zand/grindstrand en daarachter begint een rimboe van wilgen en populieren.

51


Alhoewel daarachter ongetwijfeld velden liggen doe ik alsof ik daar niks van weet. Dit uitzicht is grandioos, er vliegen sternen voorbij, er roept een IJsvogel en deze rivier stroomt zo ongeveer waar ze maar wil. In de kijker komen nu twee roofvogels naderbij die ik tot nu toe in Frankrijk heb gemist. Alsof ze het weten dat er Iets moet goed gemaakt worden, zetten de

twee Boomvalkjes een wervelende luchtshow op waarbij ze elkaar om beurten

bestoken. Terug bij de wagen gekomen, is het erg onweerachtig geworden en vermits dit kennelijk een favoriete zwemplaats is voor een aantal Franse families besluit Ik ook wat zweet af te spoelen. Ik ben nog maar nauwelijks op weg naar het water als er terug naar de auto moet gespurt worden om mijn verrekijker toch maar mee te nemen. Boven de rivier hangt Immers alweer een ... Als ik mijn verrekijker uiteindelijk richt zijn er niet 1 maar 2 Visarenden die samen met een Zwarte Ooievaar minutenlang rondjes draaien boven de Loirebedding. Nu begrijp ik eindelijk waarom ik er al 15 jaar niet meer toe kom om in een zwembad te gaan zwemmen ...

·tV'

t1.'. e-B. � ._.IL . . . .. · ·._� 52

••


\

\

,

"

(- --- -----:;> '

~

�

53


OPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEP --------------------------------------------------------------------

DOOD? NIET OPZETTEN?

NAAR HERWIG !!

U kent dat wel: U rijdt rond met de auto en plots ligt daar een bundel veren langs de kant van de weg. U stopt en het blijkt een prachtige ransuil. Afgelopen nacht aange­ reden, de oranje ogen kijken je indringend aan ... Er is geen spoor van beschadiging zichtbaar. Jammer, denkt U dan. Een vluchtige blik op zijn poten leert dat deze uil niet geringd was. De vogel wordt dus een beetje verder in de berm gelegd waar hij rustig tot stof en as kan wederkeren; U rijdt verder naar uw bestemming.

FOUT!! Indien het een "onbeschadigd" vers (verkeers)slachtoffer betreft, is het mogelijk dat de betreffende soort niet aanwezig is (of in inmiddels versleten staat) bij de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Een eenvoudig telefoontje volstaat om even te checken of zij geïnteresseerd zijn in je vondst. Indien dit niet het geval is, mag je ook mij bellen, want ik ben namelijk altijd geïnteresseerd ! Ik gebruik dode vogels en zoogdieren namelijk als "referentiemateriaal" voor schetsen en tekeningen. "En opgezette exemplaren dan?" zal U waarschijnlijk denken. Lulkoek is het noodzakelijke antwoord: verbleking van kleuren, verkeerde houding, kleurverandering van poten en washuid, ... Niets is beter dan "live material" ook als het jammer genoeg net niet meer "live" is ... Herwig Blockx

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

016/445127

016/230558

0'1'\.

Jw,t

th.1... roo.d. To..rlarui DUJ>:d:z.. 1

0..

� � of--tJ.�

� ecxxt,

kft

uk.b_,

54


Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving april-juni 2000

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven uit de periode 1 april tot en met 30 juni 2000. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode juli­ september 2000 omvatten. Waarnemingen worden voor 31 oktober 2000 verwacht bij Maarten Hens, Heidebloempad 10, 3010 Kessel-Lo, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be.

Bergeend Tadorna tadorna Net als vorig jaar geen broedgevallen in de streek. Een paartje dat in maart en april doorlopend te Sint-Agatha-Rode verbleef, werd daar voor het laatst waargenomen op 24 april. Op 24 juni kortstondig een pleisterend wijfje op de Tersaartpoel te Neerijse (S. Bouillon).

Krooneend Netta rufina 28/06 1 ďż˝ op de vijvers van Abdij van Park te Heverlee. De vogel vloog op rond 20u00 (S. Bouillon).

Nonnetje Mergellus albe/lus Op 29/05 en 08/06 werd een mannetje op het kanaal Leuven-Dijle te Leuven waargenomen (W. Rommens). Allicht betreft dit de gekwetste (ws. aangeschoten) vogel die in april op de zuidelijke vijver te Wilsele verbleef (M. Hens).

Brilduiker Bucephala clangula De eerste-winter vogel die sinds december afwisselend te Oud-Heverlee Noord en Neerijse Grote Bron verbleef, werd voor het laatst waargenomen te Neerijse Grote Bron op 09/04 (K. Van Scharen). Op 11 en 12/06 pleisterde een mannetje te Neerijse Grote Bron (K. Van Scharen, D. Vanderlinden).

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis Van 21 mei tot 1 juni verbleven 3 ex. op de Grote Bron te Neerijse (L. Hendrickx, F. Fluyt, J.-Ph. Ferette, J. Menten).

Ooievaar Ciconia ciconia 24/04 2 ex. hoog over te Neerijse (Grote Bron) (A. Smets, J.-Ph. Ferette). 31/05 2 ex. gedurende de ganse dag tot min. 17 u pleisterend in de weiden langs de Dijle te Korbeek-Dijle (L. Hendrickx).

Wespendief Pernis apivorus Na drie zeer vroege meldingen eind maart [25 maart Overijse (Terlanen) (H. Roosen); 26 maart Neerijse (Grote Bron) (L. Hendrickx) en aan de rand van Bertembos te Winksele (S.

55


Bouillon)] volgde een overtrekkend exemplaar op 1 mei te Sint-Agatha-Rode (A. Smets,

L.

Hendrickx, J.-Ph. Ferette). Zwarte \Vouw

Milvus migrans

17/04 1 ex. rond l 7u30 even boven de vijver te Sint-Agatha-Rode en vervolgens verder trekkend (F. Fluyt). 19/04 1 ex. overvliegend te Bertem (S. Bouillon). 20/04 1 ex. over te Neerijse (G"ote Bron) om l 8u20 (A. Smets). 24/04 1 ex. over te Heverlee (Bremstraat) (G. Bleys). 26/04 1 ex. overvliegend te Overijse (Terlanen) (H. Roosen). 28/04 1 ex. over te Sint-Agatha-Rode (Groot Broek) (A. Smets). 07/05 Rond de middag 1 ex. boven de Doode Bemde te Oud-Heverlee (F. Vandekeybus, Debruyne).

L.

's Namiddags 1 ex. boven het stort aan de Wolfshagenstraat te

Huldenberg (F. Fluyt). 27/05 1 ex. rond 7u00 een kwartier lang jagend boven akker te Heverlee, dan noordwaarts (G. Bleys). Rode Wouw

Milvus milvus

17/04 1 ex. te Oud-Heverlee (noordelijke vijver)

(C. Bert).

01/05 1 ex. over te Sint-Agatha-Rode (Groot Broek) om 13u25 (A. Smets,

L. Hendrickx, J.­

Ph. Ferette). Aasgier

Neophron percnopten1s

30/04, Sint-Agatha-Rode (Groot Broek): 1 immature Aasgier om 10u30 even boven de ZW­

(L. Hendrickx, F. Walterus). Korte beschrijving van L. Hendrickx: "Om 10.30 kortstondig in de linkerhoek: 1 immature Aasgier (samen met F. Walterus). De vogel kwam uit de zeearendhoek, kon toen enkel frontaal bekeken worden draaide naar het hok van Malou en kon dan enkele ogenblikken bekeken worden voordat hij achter bomen (boompjes aan hok moeten dringend weg .. .) wellicht richting noord verdween. Duidelijk groter dan buizerd, grootte van Visarend (dit was mijn eerste gedacht door witte kop), maar duidelijke en opvallende witte halve maan op vleugels, rest bruinig. niet zwart. Walterus heeft de kenmerkende staart waargenomen en was dadelijk ''formeel" in zijn determinatie." hoek van de vijver, verdwijnt vrij snel uit zicht achter bomen

Blauwe Kiekendief

Circus cyaneus

06105 1 ex. in 9-kleed overtrekkend naar NO te Oud-Heverlee (zuidelijke vijver) (F. Van de Meutter). Grauwe Kiekendief

Circus pygargus

24/04 1 ex. in 9-kleed in het Koutemveld te Boutersem / Vertrijk (R. Guelinckx). 28/04 1 9 jagend boven de akkers ten zuidoosten van Bertembos in Heverlee (G. Bleys). 07/05 1 9 over naar NO om 10u25 boven de Doode Bemde te Sint-Joris-Weert (K. Moreau). 09105 1 9 overtrekkend in N-richting boven Abdij van Park te Heverlee (R. Guelinckx). Visarend

Pandion haliaetus

01/04 1 ex. over te Neerijse (Grote Bron) (J. Menten).

56


02/04 's Ochtends 1 ex. te Oud-Heverlee (zuiéfëlijke vijver) (F. Dondeyne). Mogelijk hetzelfde ex. als op 01/04: beide waarnemers noteerden opvallend donkere ondervleugels. Rond l 8u00 1 ex. over te Overijse (Terlanen) in NO-richting (H. Roosen). 16/04 1 ex. te Neerijse (Grote Bron) (F. Fluyt, J.-Ph. Ferette). 25/04 1 ex. overtrekkend te Leefdaal (KVS). 07/05 1 ex. te Sint-Agatha-Rode (F. Vandekeybus). 11/05 1 ex. overtrekkend te Sint-Agatha-Rode (A. Smets). 16/05 1 ad. pleisterend te Sint-Agatha-Rode (Groot Broek) (H. Roosen). 18/05 1 ad. pleisterend te Sint-Agatha-Rode (Groot Broek) (S. Peten). 20/05 1 ex. pleisterend te Sint-Agatha-Rode (Groot Broek) (L. Hendrickx). 21/05 1 ex. pleisterend te Sint-Agatha-Rode (Groot Broek), vermoedelijk zelfde ex. als 20105 (A. Smets, L. Hendrickx, J.-Ph. Ferette). Kraanvogel Grus grus

02/04 's avonds 24 ex. over naar N te Heverlee (G. Bleys). Visdief Sterna hirundo

01105 1 ex. te Sint-Agatha-Rode (Groot Broek) (L. Hendrickx, J.-Ph. Ferette). 14/05 1 ex. snel passerend te Sint-Agatha-Rode (Groot Broek) (K. Van Scharen, A. Smets). Witwangstern Chlidonias hybridus

18/04 1 ex. te Sint-Agatha-Rode (Groot Broek) (F. Fluyt). Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius

Gericht zoekwerk naar deze soort in het kader van het broedvogelatlas-project, leverde in deze periode minstens vier en allicht vijf territoria op in het Meerdaalwoud. Vooral in de eerste

helft

van

april

waren

de

vogels

zeer

actief.

Zo

werden

ondermeer

territoriumconflicten tussen twee naburige koppels alsook een parend koppel waargenomen (J. Menten, G. Vandeputte). Duinpieper Anthus campestris

25/04 1 ex. te Everberg (A. Smets). Noordse Kwikstaart Motacilla thunbergi

07/05 1 è aan de zandgroeve te Bierbeek (K. Moreau). Beflijster Turdus torquatus

03/04 7 ex. (mogelijk 8-9 ex.) in tuin te Heverlee (Bremstraat) (G. Bleys). 06104 20 te Heverlee (Bremstraat) (F. Verdonckt). 07/04 1 è te Leefdaal (M. Hens). 15104 1 è 1 9 in de schapenwei te Leefdaal (Delle) (KVS). 1 è in tuin te Leefdaal (K. Van Scharen). 17/04 Het è van 15/04 nog aanwezig in tuin te Leefdaal (K. Van Scharen). 19/04 1 9 langs de zuidrand van Bertembos te Bertem (G. Bleys). 24/04 Minstens 6, maar allicht 10-12 ex., langs de zuidrand van Bertembos te Bertem (G. Bleys).

57


Kruisbek Loxia curvirostra 06105 1o1 9 foeragerend in het Rodebos te St.-Agatha-Rode (K. Moreau). Appelvink Coccothraustes coccothraustes 17/04 2 ex. in Bertembos te Bertem (F. Verdonckt). 27/05 6 ex. foeragerend in raapzaadveld te Ottenburg (vijver Florival) (J. Menten). Ortolaan Emberiza hortulana 27/04 1 9 in een groepje Kneus te Meerbeek (A. Smets).

Samenstelling Maarten Hens, Heidebloempad 10, 3010 Kessel-Lo, 016 29 98 90 E-mail: maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be

Medewerkers Geert Bleys, Christophe Bert, Herwig Blockx, Alain Boeckx, Steven Bouillon, War Claes, Mark Depauw, Francis Dondeyne, Jean-Philippe Ferette, Frederik Fluyt, Robin Guelinckx, Luc Hendrickx, Maarten Hens, Fred Luyckx, Joris Menten, Kelle Moreau, Stephan Peten, Toon Roels, Wouter Rornmens, Hans Roosen, Axel Smets, Filip Vandekeybus, Frank Van de Meutter, Geert Vandeputte, Dirk Vanderlinden, Dirk Vanderlinden, Geert Vandermeulen, AndrĂŠ Verboven, Freek Verdonckt, Johan Verliefden, Kris Van Scharen.

58 ,


VOGELWAARNEMINGEN

In JUNI-JULI-AUGUSTUS

2000

Samenstelling P. Herroelen & Jos Cuppens Dodaars: maxima te Tienen 47 ex en 55 ex op 22 en 31 aug (COE, COP, HOE, VLD). Fuut: 22 aug Tienen (CUJ, COE, COP, HOE, VLD). Geoorde F uut: Tienen

15 juli 2

ex, 30 juli-22 aug 1 ex (OSL, COE, COP, CUJ, HOE, VLD). Aalscholver: 13 juni Kapellen, 17 juli Tervuren-park, 19 juli St.J-Wlnge-Gemp 4 lmm; Tienen

:

06 en 19 aug 1 ex, 20 en 26 aug 6 ex op bezoek en weer weg (LAJ, REA,

HEP, COE, COP, CUJ, HOE). Wouwaapje: 23 aug Tienen 1 juv over rietveld (COP). Kwak: 15 juli Tienen 1 ad uit wilg wegvliegend en roepend (CUJ). Kleine Zllverrelger: 21 aug Tienen 1 ex een ganse dag aanwezig (COE, HOE). Blauwe Reiger: In juli-aug 3-7 ex op 4 locaties; 22 aug Tienen 15 ex waarvan 1 o ex hoog over in V naar "z:.N om 20.30 u (COE, COP, CUJ, HOE, VLD). Purperreiger: 21-22 aug Tienen 1 juv (COE, COP, CUJ. HOE, VLD). Zwarte Ooievaar: 18 juli Hoegaarden-Menevallei 18 u. 2 ex overvliegend (GUR). Knobbelzwaan: juli-aug Tienen 1 koppel aanwezig zonder jongen, 19 juli Lubbeek­ kapel 3 V; gans aug Tervuren-park 3 ex (HEP, CUJ,

REA,

COE, COP, CUJ, HOE, VLD).

Zwarte Zwaan: gans aug Tienen 1 ex ; 06 aug Leuven-station 1 ex overvt (CUJ). Canadese Gans: Tervuren-park 05 juni 16 ad+ 11 juv (2 broedgevallen), 26 juni 31 ex, 07-08 aug 15-19 ex (REA); mei-juli Kerkom-zandgr. broedgeval 5 jongen (LUJ). NIJigans: Tienen

16 juni-19 aug 2 ex, 20-22 aug 4-5 ex; Tervuren-park

19 juni 130

ex, 03 juli 235 ex (CUJ, HEP, COE, COP, HOE, VLD, REA). Casarca: Tervuren-park 17-19 juli één V met gele spiraalring, gans aug (hetzelfde ? ) V (REA). Bergeend: Tienen

12-13 aug 1 o ex, 15 aug 16 ex, 19-26 aug 2-3 juvenielen (COE,

COP, CUJ, HEP, HOE, VLD, OSL, BLH).

·

Carollna-eend: 30 aug Tervuren-park één M In eclipskleed (REA). Krakeend: Tienen

16 juni V+ 7 pulli; 30 juni 6 ex In vrouwtjeskleed (CW, HEP).

Wlntertallng: Tienen

16 juni 3 M + 2 V; 19-20 aug 17-25 ex; 10 aug Tervuren-park

één V (CUJ, HEP, COE, COP, REA). Rlngtallng: 10 aug Tervuren-park één V (REA). Zomertaling: Tienen

16 juni één ruiend M, 30 juli één V; 06 aug 5 ex, 12-30 aug in

wisselend aantal aanwezig: 15, 21, 25 en 19 ex per 12, 15, 19 en 31 aug (CUJ, COE, COP, HEP, HOE, VLD). Slobeend: 10 aug Tervuren-park één V (REA); Tienen juni 1-2 ex, 20 en 22 aug respect. 50 en 40 ex (COE, COP, CUJ, HOE, VLD).

59

09-24


Krooneend: 27 aug Tienen 1 ex ( COP, COE).Tafeleend: Tienen

16 juni één M, 24

juni ca 25 ad, 3 en 13 pulli (CUJ); 10 aug Tervuren-park één V (REA).

Kuifeend: 10 aug Tervuren-park 35 M bijna alle in eclips+ 23 V (REA); Tienen

24

juni ca 40 ex In de rui, 15 juli een toom van 13 pas geboren pulli, 19 aug twee tomen van oudere pulli ( 9 ex en 5 ex)(CUJ, HEP).

Nonnetje: 08 juni Leuven-vaartkom 1 M tussen de boten (CUJ). Wespendi e f: 07 juni Tervuren, 21 juni Lubbeek 1 ex in de rui met zeer gesleten handpennen, naar Z:VV; 24 juni Lovenjoel 1 koppel (M baltsend), 28 juni Molenbeek­ Wersbeek, 12 juli Boutersem-Bost (balts), 21 jull Opvelp, 30 jull Glabbeek-Zuurbemde één M baltsend; Tienen

01 aug 2 ex, 06 aug 1 ex, 26 aug 1 cirkelend; 13 aug Binkom,

15 aug Molenbeek-Wersbeek 2 ex In termiek (LOM, CUJ, COP, COE, HEP, HOE, HUR, VVW). Rode Wouw: 13 aug Lubbeek (HUR).Brulne Kiekendief: 18 juni Boutersem­ Bost 1 V; in de periode juni-midden aug 1 V In vleugelrul In de regio Hoksem-Honsem­ Opvelp-Beauvechain; broedgeval (3 jongen) te Tienen (VAJ, CUJ, OSL, GUR, HEP, COE, COP, HEM, VEF, ABH, HOE, LUJ).

Grauwe

Kiekendie f: 24 april Boutersem-Vertrijk-Koutemveld 1 ex in Vkleed;

broedgeval te Beauvechain (Waals-Brabant): M en/of V vrij regelmatig jagend waargenomen in de regio Meldert-Opvelp (OSL, CUJ, COE, COP, ABH, GEJ, GUR, VEF, HEM, COR, E. Weyns, J. M. Tricot en vele andere waarnemers).

Havik: in juni-juli in de regio Honsem-Opvelp 1-2 ex (OSL, CUJ, COR, VOM); 23 aug Molenbeek-Wersbeek (VVW).

Sperwer: in juni-aug vastgesteld op 6 locaties: Lovenjoel-Boutersem, Leuven (Gast­ huisberg en MechelsePoort), Bierbeek-St.Kamillus, Binkom, Glabbeek-Zuurbemde en Tienen-vijvers (HEP, CW, LAJ, COE, COP, HOE).

Buizerd: In juni-juli vastgesteld op 4 locaties (1-2 ex): Opvelp, Lovenjoel, Tienen, Molenbeek-Wersbeek; In aug op 3 locaties : Bierbeek-St.Kamlllus, Bierbeek-Blauw­ schuur en Tienen; max 6 ex op 20 aug te Tienen (CW, HEP, vvw, ABH, COE, COP, HOE).

Visarend: 20 aug Tienen 1 ex naar ZW (COE, COP, CUJ). Torenvalk: In de periode juni-aug als broedvogel vastgesteld op 7 locaties: Assent, Bekkevoort, Molenbeek-Wersbeek, Lubbeek-Pellenberg, Opvelp-Bierbeek, Tienen en Hoeleden (VVW, CUJ, LAJ, LUJ, LIP, HEP, COE, COP, ABH).

Boomvalk: In juni-aug op 5 locaties: Opvelp-Meldert, Leuven-Kelzersberg, Bouter­ sem-Lubbeek, Tienen-vijvergebied, Kersbeek- Miskom ( COR, VOM, GUR, VEF, CUJ,

60


COE, COP, HUR, LAJ, HOE, BLH, OSL, VAJ). Slechtvalk: 18 juni Holsbeek-Nieuwrode één M, 25 juni Grez-Doiceau, 08 en 23 juli Opvelp (HEP, HEM, COR, VOM). Kwartel: In de periode 19 juni-19 juli gehoord te Lubbeek (1), Boutersem-Bost (1), Beauvechain (2), Bierbeek (1), Opvelp (1) en Meldert (2) (VAJ, CUJ, GUR, VEF, BUE, LUJ, LIP, LAW, LAJ, ABK, STP, LJO). Waterral: Tienen

19 aug 2 ex (1 als prooirest), 24 aug 1 ex (COE, COP).

Porselelnhoen: 24-31 aug Tienen 3 tot 5 ex (COE, COP, HOE). Scholekster: Tienen

1 ex op 09, 24, 30 juni en 07 juli (CLW, CUJ, HEP). tot 19 aug aanwezig met maxima 15 ex op 24 juni en 11

Kleine Plevier: Tienen

adulten op 30 juni; verder 1-7 ex tot 19 aug; 22 juni Pellenberg-zandgroeve 1 roepend (CLW, LAJ, CUJ, HEP). Bontbekplevier: 26 aug Tienen 2 ex (COE, COP). Ziiverpievier: 08 juli Tienen 1 ex in 2dejaars zomerkleed (HEM). Kievit: Tienen

30 juni één ad+ één halfwas jong, 19 aug ca 250 ex, 20 aug minstens

500 ex in grote groepen met Spreeuwen en steltlopers (HEP, CUJ, COE, COP). Klelne Strandloper: Tienen

30 juni 2 ex; 28 juli 1 ex, 12-15 aug 2-1 ex, 26 aug 3

ex (HEP, HOE, CUJ, COE, COP). Temmlncks Strandloper: 26 en 31 aug Tienen 1 ex (COE, COP, HOE). Krombekstrandloper: 26 aug Tienen (HOE). Bonte StrandloperTienen Kemphaan: Tienen

15 juli en 06 aug 2 ex, 19 aug 1 ex (CUJ, HEP).

24-30 juni één M in de rui; 08-09 juli SM en 2 M; 13, 15, 19 en

20 aug resp. 4, 7, 5 en 8 ex waaronder 1 of 2 M (CUJ, HEP, COE, COP). Bokje: 24 aug Tienen 1 ex (COE. COP); vroegste datum in augustus in Vlaams­ Brabant, P. Collaerts & P. Herroelen (2000) in Nieuwsbr. Vogels in België Watersnip: Tienen

6 (1-2): 1-2.

vroegste 21 juli 1 ex, 06 aug 2 ex; 12-15 aug 20-35 ex, 19 aug

recordaantal 92 ex (op dezelfde dag 25 ex te Miskom-wachtbekken), 20 aug 50 ex, 26 aug 33 ex (CW, HEP, HUR. COE. COP, HOE). Wulp: Tienen

16 juni 2 ex in weide naast Gete, verjagen een groep van 4 ex (CUJ).

Zwarte Ruiter: Tienen

vroegste 15 juli; 12-22 aug 1 ex, 26 aug 4 ex, 30-31 aug 11

ex ( CUJ, COE, COP, HOE, VLD). Tureluur: Tienen

30 juni 3 ex, 26-31 aug 1 ex (HEP, CUJ, COE, COP, HOE).

Groenpootruiter: Tienen

vroegste 09 en 15 juli, 06-15 aug 2-6 ex, 15 en 19 aug 6

en 9 ex, 20 aug minimum 16 ex, 22 aug 14 ex (CUJ, COE, COP. HEP. HOE, VLD).

61


Witgatje: 22 juni Lubbeek-zandgroeve 3 ex, 24 juni 1 ex; Tienen

09 juni, 24 junl-08

juli 12-14 ex, maximum 40 ex per 21 juli en 20 ex per 22 aug; 17 juli Glabbeek­ Zuurbemde, 23 juli Miskom-wachtbekken (CLW, CUJ, HEP, COE, COP, LAJ, HOE, VLD). Bosrulter: Tienen

vroegste 08 juli 4 ex, 29 juli-12 aug 1 ex, 13 aug 6 ex, 15 aug 18

ex; 19-31 aug 7, 2, 4 en 5 ex; 12 aug Neerlinter 15 ex (HEP, CUJ, HUR, COE, COP, HOE). Oeverloper: Tienen

vroegste 30 juni, 08-15 juli 1 o ex. 21-29 juli 20 ex, max 15 aug

48 ex, tot 22 aug ruim 15 ex; elders: 04 juli Vertrijk-Kwabeek 5 ex (uitrustend ?) op draad langs vijver, 10 aug Tervuren-park (HEP, CUJ, COP, COE, HOE, VLD, REA). Kokm eeuw: Tervuren-park

20 juni eerste 3 ex nog in broedkleed, 23 juni eerste

juveniele vogel, 26 juni 22 ex; 15 juli Tienen 120 ex geteld; 31 aug Boutersem-Bost 18.45 - 19.15 u. totaal 450 ex op slaaptrek richting Leuven (REA, CUJ, VAJ). Kleine Mantelmeeuw: Tervuren-park

04, 17-19 juli en 07 aug één ad; 10-21 juli 1-

2 ex overvliegend te Meldert, Hoeleden, Tienen en Beauvechain; 12-13 aug Tienen 2 ad en 1 imm overvliegend (REA,LAJ. CUJ, HEP, COE, COP. OSL, HOE). Zwarte Stern: 25 juli Roosbeek 2 ex, Tienen

13 aug 1 juv, 21 en 22 aug 1 ex (PRY,

COE, COP, CUJ, HOE, VLD). Wltvleugelstern: 27 aug Tienen juv (COP, COE, HOE). Holenduif: 21 juli Tienen groep van 24 ex (CUJ. HEP). Lachtortel: 20 juni Lubbeek

1 ex zingend (HEP). Tortel: in juni-juli gezien op 8 locaties: Hoksem, Assent, Wille­ bringen, Pellenberg (2), Lubbeek, Molenbeek-Wersbeek en Tienen (CUJ. HEP. VVW). Koekoek: 01 mei Tervuren, 15 mei Lubbeek, 10 en 28 juni Molenbeek-Wersbeek, 19 juli Beauvechain, 08 aug St. Joris-Winge 19-20 u één ex ononderbroken roepend (LOM, HEP, VVW, CUJ, REA). Steen u Il: In juni-aug gezien of gehoord op 1 o locaties: Molenbeek-Wersbeek, Opvel p.Beauvechain,

Heverlee

(KorbeekLostr), Pellenberg,

Bierbeek,

Neerijse

(Ganzemansstr), Leefdaal (Raffelberg), Glabbeek en Bunsbeek (verkeerslachtoffers) (WW, COR, VOM, CW, CLW, LAJ, GUR). Rans u Il:

27 juni Leefdaal-Raffel berg jagend,

23

aug Tienen 1 e x over In

schemerdonker, met krijsende prooi (LAJ, CUJ). Gierzwaluw: Rond nestplaatsen vliegend : 18 juni Roosbeek-centrum 18 ex, 20 juni en 19 juli Lubbeek-centrum 1o ex. Concentraties: 05 en 17 juli Beauvechain 100 ex resp. 50 ex, 08 juli Tienen 30 ex; laatste: 28 juli Vertrijk-Koutemveld 19.50 u 1 o ex -ZVV (CW, HEP, LUJ, LIP, LAW).

62


1 ex IJsvogel:

13 (ook enkele weken vroeger) err·19 aug Tienen 1-3 ex, 18 aug Boutersem

1 ex aan tuinvijvertje waarin kleine vissen, 29 aug Kessel-Lo/ProvDomein 2 ex (COE, COP, CUJ, HOE, HEP, VVW). Bijeneter:

04 en 11 juni Boutersem-Bost 1 ex; Lubbeek-zandgroeve 12-22 juni 2 ex

en broedpoglng (4 ex op 16, 18 en 19 juni, 3 ex op 20 juni), 22 juni Pellenberg­ zandgroeve 3 ex; laatste waarneming 29 juli Lubbeek-zandgroeve 1 ex (VAJ, AKR, HEP, JDR, BEC, CUJ, GUR, VEF, COP, COE, LAJ). Draaihals: ringvangsten te Tienen:

23 aug, 30 aug (met ring uit Estland)(COE, COP,

BLH, HEP, VLD, HOE). Oeverzwaluw: Lubbeek-zandgroeve

140-170 nestgaten, Haasrode-zandgroeve ruim

75 nestgaten (CUJ, HEP). Huiszwaluw: bezette nesten: Lovenjoel 5 , Pellenberg 10 , Lubbeek 10 , Roosbeek-Valkenberg 27 ; 18 juni Roosbeek 5-6 ex landen schuivend op noordelijke kant van kerkdak en plukken mos; St.Joris-Winge-centrum 7 bezette nesten; 24 juni en 09 juli Tienen ruim 100 ex (groep van 50 ex in vlierstruiken zittend),

13-24 aug Roosbeek concentratie van 150-100 ex (CUJ, REA). Boompieper:

13 en 26 aug Tienen doortrek van meerdere ex, o.a. groep van 3 ex

(COE, COP, CUJ, HOE). Gele Kwik: 24 aug Opvelp 20 ex in weide (ABH). Noordse Gele Kwik:

07 mei Haasrode- za ndg roeve 1 M (MOK). Grote Gele Kwikstaart: juni­

juli te Boutersem-oude molen, Hoksem-kerk, Meldert-kerk en Tienen (CW, LAJ, HEP. COP). Witte Kwikstaart: juni-juli Tienen slaapplaats met Nachtegaal: twee ringvangsten

30-40 ex (CUJ, HEP).

05 aug Korbeek-Lo en 13 aug Tienen (COE, COP,

CUJ, HOE). Wltsterblauwborst: 5 ringvangsten 08 aug Korbeek-Lo (1 ) , 12-26 aug Tienen (4) (VAJ, COE, COP, CUJ, HEP, HOE). G ekraagde

Roodstaart:

22 juli Beauvechain-Remmelenbos één V op dak van

kijkhut, 16 aug Roosbeek-Valkenberg één ad V in tuin onder en in fruitbomen (CUJ). Paapje: Tienen

13 aug één M, 26 aug twee 1 stej (ringvangsten); 19 aug Opvelp 3

ex; 21, 24 en 30 aug Bierbeek 1, 2 en 1 ex Roodborsttapuit:

(VAJ, COE, COP, CUJ, HOE, ABH).

21 juli Neervelp-Molensteen 1 ex (CUJ). Tapuit: 20 aug Molenbeek­

Wersbeek 1 ex, 24 aug Opvelp en Bierbeek 6 en 4 ex in akkers (VVW, VAJ, ABH). Kramsvogel:

03-04 juli Vertrijk-Koutemveld 5-6 ex in graasweide; 13 aug Tienen 30

ex verjagen Sperwer (HEP, COE, COP, CUJ, HOE). Sprinkhaanzanger:

01-26 aug Korbeek-Lo 26 ringvangsten waarva� 14 op 05 aug;

12-26 aug Tienen 4 rlngvangsten (VAJ, CUJ, COE, COP, HEP, HOE). 63


Snor: 12 aug Tienen ringvangst (COE, COP, CUJ, HOE). Rietzanger: 21 juli- 29 aug (14 vangdagen) Korbeek-Lo 64 en Boutersem-Bost 4 ringvangsten: maxima 13 ex en 12 ex op 29 juli en 05 aug; 12-26 aug Tienen 28 ringvangsten waarvan 16 op 12 aug

(VAJ, COE, COP, CUJ, HEP, HOE). Klelne Karekiet: 12-13 aug Tienen 205 ringvangsten (COE, COP, CUJ, HEP, HOE). Spotvogel: in juni-juli te Bierbeek-Merbeekstr, Pellenberg en Molenbeek-Wersbeek; 21 juli-10 aug Korbeek-Lo 11 ringvangsten, 12 en 26 aug Tienen telkens 1 ringvangst (BUE, VVW, VAJ, COE, COP, CW, HOE). Braamslulper: 16 aug Roosbeek-Valkenberg 18 u. 1stejaars badend In vijvertje (CUJ). Grasmus: in juni te Molenbeek-Wersbeek, 12-13 aug Tienen 7 ringvangsten (CUJ, COE, COP, HEP, HOE). Fitis: 07 juni Lovenjoel, 05 mei en 17 juni Pellenberg­ Varenberg, 19 juni Lubbeek-zandgroeve (HEP, CUJ). Goudhaantje: 06 juni Lovenjoel-Bruulbos, 05 aug Boutersem-Bost 2 ringvangsten 1stejaars, 27 aug Roosbeek 2 ex in tuin (HEP, VAJ, CUJ). Grauwe Vliegenvanger: 16 mei Lubbeek-centrum; in juli te Vertrijk, Opvelp (alarm), St. Joris-Winge-Gemp (ad+ 2 uitgevlogen jongen) en Tienen (HEP, LAJ, CUJ). Bonte

Vli e genvanger:

07-20

juli Drieslinter 1

ex;

22

juli Beauvechain­

Remmelenbos één V jagend vanuit den nabij kijkhut (HUR, CUJ). Staartmees: Roosbeek-Valkenberg

6-10 ex door tuin •trekkend" per 22 juni, 14 en 31

juli; 27 juni Pellenberg en 19 juli St. Joris-Winge telkens groep van 10 ex (CUJ, HEP). Matkop: 01 juni Pellenberg ad voedert jongen, 25 juli Bierbeek-st. Kamlllus (BUG, CUJ). Boomklever: 18 juni Boutersem-Bost 1 ex op de grond etend van afgevallen onrijpe Amerikaanse vogelkers; 08 juli Opvelp-Remmelenbos, 21 juli Roosbeek in tuin (LAJ, CUJ). Wielewaal: in juni-juli Tienen, Hauwaart (3 zangposten), Roosbeek en Miskom; 12 aug Meldert-Jordaan ( CUJ, HEP, LAJ). Grauwe Klauwier: 15 aug Tienen ringvangst 1stejaars (1ste geval voor Tienen); 24 aug Opvelp (HOE, COP, COE, ABH). Roek: 20 juni Lubbeek 34 ex (mlmimum 2 adulte) in grote graasweide, geen broedvogel aldaar (HEP). Zwarte Kraal: 27 juni en 30 juli Beauvechain telkens 45 ex; 22 aug Tienen 100 ex in canadabomen aan Gate (CUJ, COE, COP, HOE, VLD). Ringmus : 17 juni Lubbeek- Dellenhof, 19 juni Beauvechain 14 ex in graanveld,

64


27 juni Pellenberg-Lastberg, 06 aug Tienen kleine groep in meidoorn (HEP, CUJ). Europese Kanarie:

in juni te Kerkom-Boskouter (BUG). Groenvink: 26 aug Opvelp­

Hazenberg gemengde groep 50-100 ex met Kneus in de avondschemering (ABH). Distelvink: Roosbeek-Valkenberg

In juni-aug 1 koppel

11 eerstej. langdurig foeragerend in top van tamarisk;

+

11stejaars in tuin, 27 aug

Tienen

08 juli één koppel, 21

juli Tienen 5 ex (CUJ, HEP,COP). Kneu:

in juni-juli te Lubbeek-zandgr en Hoeleden-Panishoeve; 08 en 15 juli Tienen

42-45 eerste]. foeragerend op wilde kruiden, 26 aug Opvelp-Hazenberg gemengde groep 50-100 ex met Groenvinken In de avondschemering (CUJ, LAJ, HEP, ABH). Geelgors:

in mei-juni Molenbeek-Wersbeek op meerdere plaatsen, in juni tot 08 juli

zangposten te Hoksem-Lindeveld (7), Assent, Lubbeek-zandgr.(2), Beauvechain­ Biskop (3) en Opvelp-Remmelenbos (1)(VVW, CUJ, COE, COP, LAJ). Rietgors:

08 juli Tienen één M (HEP); Grauwe Gors: 03 juni Hoksem-Lindeveld, 10

juli Meldert-Gijzendel 2 zangposten (CUJ, LAJ). Lijst van medewerkers (sters) en hun drlelettercode:

ABH-ABK= H.

&

K. Abts, AKR=R. Ackermans, BEC= C. Bert, BLH= H. Blockx, BUE=E.

Buysmans, BUG= G. Buelens, CLW= W. Claes, COR= R. Convents, COE-COP= E. Collaerts, CUJ-CUO= J.

&

&

P.

O. Cuppens, OSL= L. De Schamphelaere, GEJ= J.

Geebelen, GUR= R. Guelinckx, HEM= M. Herremans, HEP= P. Herroelen, HOE= E. Hoebrechts, HUR= R. Huybrechts, JDR=

?,

LAJ= J. Lambrechts, LIP=Ph. Liesenborgs,

LAW=W. Laermans, LJO= Joachim Lambrechts, LOM= M. Louette, LUJ= J. Luypaert, MOK= K. Moreau, PRY= Y. Princen, REA=A. Reygel, VAJ= J. Vanautgaerden, VEF= F. Verdonckt, VLD= D. Vanderllnden, VOM=M. Vos,VVW= W. Van de Vijver.

65

,


NIEUWE BOEKEN en

PUBLICATIES

Nleuwborg H. 1999. ANKONA. Jaarboek 1998, 153 blz., form. 24 x 17 cm, prijs 450 BEF, met artikels over wantsen, paddenoverzetacties, mossen, Steenuil, aardsterren, nieuwe vlokreeften en vleermuizen, jaarverslagen, een literatuuroverzicht (padde­ stoelen, planten/ mossen, ongewervelden, amfibleên en reptielen, vissen, vogels, zoogdieren, gebieden, beheer en natuurontwikkeling), plaats- en soortindex. Het artikel over Steenuil bevat op blz. 54 een kaart (13 x 11 cm) afgedrukt in 4 tinten groen om het landgebruik en de vegetatie in de provincie Antwerpen aan te duiden, die gebaseerd is op een Biologische Waarderingskaart van 1985. De verwijzing naar Van Dijk (1996) komt in de literatuurlijst niet voor. Smets P, L. Smets, P. Laeveren. 2000. Kerkuil nieuws, Nieuwsbrief 2de jaarg, nr. 1, Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen, met nieuws uit de 5 Vlaamse provincies, de resul­ taten 1999, de verspreiding in dat jaar en sprokkels over de soort uit het buitenland. Correspondentieadres : Kerkuilwerkgroep Vlaanderen, Postbus 6, 3110 Rotselaar. Van Den Houte F. De vogels van Groot-Grimbergen

.

formaat A4, 264 blz, Uitgave De

Wielewaal afd. Brussel, info: R. De Boom tel 02/ 267 17 15. Vos M., L. Vervoort, M. Vandenberghe . 2000. jaarboek natuurstudie 1999.

Uitgave

Natuurreservaten Oost-Brabant, Diestsesteenweg 77, 3010 Kessel-Lo, formaat A4, 62 blz" met artikels over de stand van Huis-en Oeverzwaluw, broedsucces Steenuil, Grauwe Gors, Kwartel (deze laatste staat niet In de inhoudstafel), bijzondere broed­ vogels, Roodbors�apuit, Blauwborst, sprinkhanen, Hamster, amfibleên en reptielen en natuurstudieprojecten. Op blz 44 en 46 ontbreekt de naam van de fotograaf bij de foto's van Grauwe Gors. Beldts F. 2000. De avifauna van de Uitkerkse Polder. Uitkerkse Polder, form A4, 165 blz.

+

Uitg. Natuurreservaten vzw, werkgr.

1 kaart. Bespreekt de gegevens 1992-1999 en

vergelijkt ze met die van 1962-1992. Van den Bossche W., L. Danlëls 2000. Jaarboek 1999 . Uitg. Natuurreservaten vzw, formaat 24 x 17 cm, 128 blz., met artikels over Ooievaar, 20 jaar EU-Vogelrichtlijn, evolutie van broedvogels Antwerpen-N/ De Kuifeend en in de Ultkerkse Polder.

66


KALENDER DER. ACTIVITEITEN 2000

BELANGRIJK

BERICHT: wegens werken in de omgeving van het station de

Leuven, werd de plaats van bijeenkomst gewijzigd: wij spreken voortaan af op de Bodart-parking naast de ring rond Leuven (tegenover Capucienenvoer). Een

geplande

uitstap

met

eigen

wagens

gaat

niet

door

bij

slechte

weersomstandigheden, zoals dichte mist, zware sneeuwval, gladde wegen, enz ... ma 02 t/m zo 08 oktober

"wandelzoektocht langs de oevers van de DIJie"

Ingericht door de Stichting Leefmllleu vzw/KBC In samenwerking met de Dienst Leefmilieu van de stad Leuven. Startplaats Dienst Toerisme, Stadhuis, Grote Markt te Leuven. Voor een volledige tekst hierover wordt verwezen naar het septembernummer van het tijdschrift Wielewaal

blz 195.

Internationale vogelkljkdagen

za/zo 07 en 08 oktober

inlichtingen bij Toon Roels tel 016/ 47 25 04 of Marcel Jonckers tel 016/ 81 87 87 01-08

oktober

22ste Week van het Bos

nadere inlichtingen Houtvesterij Leuven 016/ 21 12 20 en Toerisme Vlaams-Brabant 016/ 26 76 20. AANDACHT: de wandeling van 08 okt van de afd. Moervaart-Zuidlede, aangekondigd in de Boomklever

blz 48, Is verplaatst naar 22 oktober maandelijkse watervogeltelllng

za 14 oktober 2000

naar goede gewoonte heeft de telling in het Leuvense plaats op zaterdag 14 oktober; nadere inlichtingen bij Maarten Hens tel 016/ 29 98 90. Wie gebieden in Oost-Brabant wil tellen, neme contact op met J. Vandeplas tel 016/ 57 23 60.

zo 22 oktober 2000

vogeltrektelllng op het plateau te Bertem

Afspraak te Leuven, parking Bodart om 7 uur en aan de kerk van Korbeek-Dijle om 7.30 u; vandaar rijdt men naar Bertem voor de telling van 8 tot omstreeks 12 u., onder leiding van Kris Van Scharen (tel 021767 26 38).

zo 22 oktober 2000

wandeling In de Doode Bemde (voormiddag) en In

Meerdaalwoud (namiddag) door de Wielewaal afdeling Moervaart-Zuidlede. Leden van afd. Leuven kunnen hierbij aansluiten. Afspraak aan de afrit van de E40 te Bertem om 9 u. Leiding G. Buelens en P. Herroelen (tel 016/ 73 40 69).

67


trektelllng van vogels te Opvelp

zo 20 oktober 2000

afspraak te Leuven, Bodartparking om 7 uur en te Boutersem om 7.30 u. afrit 24 (autostrade naar Luik). Vandaar rijdt men naar de telplaats; einde tussen 11 en 12 u. Leiding Jos Cuppens en P. Herroelen (tel 016/ 73 40 69).

maandelijkse watervogeltelllng

za 11 november 2000

nadere inlichtingen bij Maarten Hens tel 016/ 29 98 90. Wie gebieden In Oost-Brabant wil tellen, neme contact op met J. Vandeplas tel 016/ 57 23 60.

za 18 november 2000

Vlaamse Ornlthologlsche Studiedag

in de Marmerenzaal van de Zoo van Antwerpen; aanvang te 9.30 uur. Het programma wordt waarschijnlijk gepubliceerd in Oriolus

of Wielewaal

voormlddagwandellng te Bornem

zo 19 november 2000

afspraak te Leuven op de Bodartparking om 8 uur en op de parking nabij de kerk van Wintam om 9 uur. Vandaar rijdt men tot aan de grote sluis. Einde voorzien rond 12 uur. Leiding Paul Herroelen (tel 016/ 73 40 69) en een plaatselijke gids.

maandelijkse watervogeltelllng

za 16 december

nadere inlichtingen bij Maarten Hens tel 016/ 29 98 90. Wie gebieden in Oost-Brabant wil tellen, neme contact op met J. Vandeplas tel 016/ 57 23 60.

Kalender

01-07

januari

2001

jaarlijkse telling van dagroofvogels

maandelijkse watervogeltelllng

za 13 januari

nadere inlichtingen bij Maarten Hens tel 016/ 29 98 90. Wie gebieden In Oost-Brabant wil tellen, neme contact op met J. Vandeplas tel 016/ 57 23 60.

zo 18 februari

Algemene Vergadering van de Deelgenoten te Lier

za 03 maart

Natuurstudledag van de Wielewaal

68


NUTTIGE

ADRESSEN

Bijzonder Broedvogelproject regio Leuven: Maarten Hens Heidebloempad 10. 3010 Kessel-Lo016/ 29 98 90 •.

regio Tienen: Peter Collaerts, Zuurbemde 97, 3380 Glabbeek tel 016/ 77 82 12 Gekwetste vogels: Vogelasiel p/a H. Ceusters, Engelenberg 51, 3271 Messelbroek tel 013/ 77 27 02 Geringde vogels J. Vanautgaerden, Boststraat 69, 3370 Boutersem

tel 016/ 72 09 15

Homologatiecomlté (BAHC) nieuwe s ecretaris p/a M. Vandegehuchte, W. de Zwijgerstr. 8, 8020 Oostkamp tel 0501827260 http://users.skynet.be/birding e-mail: marnix. vandegehuchte@skynet.be Internet: Zeldzamevogels In België http://rareblrd s.mypage.org en e-mail jos.cuppens@village.uunet.be nieuw adres : Postbus 6, 3110 Rotselaar Kerkuilenwerkgroep p/a L. Smets, Baron E. Descampslaan 64, 3018 Wijgmaal, tel 016/ 44 83 34 (tussen 14 en 20 uur) Steenuilenproject, reqio Leuven Toon Roels, Rene Everstraat 14, 3020 Herent Roofvogeltelling , regio Leuven: Kelle Moreau Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden tel 016/ 40 14 55 (even.weken) of 016/ 40 83 63 (oneven weken) Recente waarnemingen: p/a D. Symens, nieuw adres Bredabaan 300, 2990 Wuustwezel Vogellijn tél 03/ 488 01 94 Vogelbescherming Vlaanderen, Veeweydestr. 43, 1070 Brussel, tel 02/ 521 28 50 Watervogeltelllngen: M. Hens, Heidebloempad 1 O, 301 o· Kessel-Lo 016/ 29 98 90 J. Vandeplas, Rot 21, 3221 Nieuwrode, tel 016/ 57 23 60 Wetgeving Leefmilieu p/a Stichting Leefmilieu, Kipdorp 11, 2000 Antwerpen tel 03/ 231 64 48, fax 03/ 232 63 98 Wielewaal vz.w Natuurvereniging & Natuur-& Milieu Educatie vz.w: Graatakker 11. 2300 Turnhout, tel 014/ 47 29 50 ('s maandags gesloten), fax 014/ �7 29 51


Verschijnt om de 3 maand (maart, juni, september, december) Het COPYRIGHT van de teksten, foto's en tekeningen blijft bij de auteurs, fotografen en tekenaars. Overname is mogelijk mits hun uitdrukkelijke toelating.

DE

september 2000

jaargang 28, nr. 3

BOOMKLEVER

blz.

INHOUD

Herwig Blockx

La Loire en pleine gloire

49-53

54

Oproep: dood? niet opzetten ? naar Herwig !! Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving april-juni 2000

Maarten Hens

55-58

Recente vogelwaarnemingen juni-juli-augustus 2000 Paul Herroelen en Jos Cuppens

Nieuwe boeken en publicaties

Paul Herroelen

Kalender der activiteiten september- november 2000

59- 65

66 67-68

Artikels en korte mededelingen voor het nummer van december 2000 worden ingewacht bij Paul Herroelen, Leuvensesteenweg 347 te 3370 Boutersem

ten laatste tegen 30 november 2000 Gelieve uw waarnemingen over vogels, bij voorkeur maandelijks, in te sturen - voor Leuven en omgeving naar Ma arten Hens, nieuw adres Heidebloempad 10 3010 Kessel-Lo tel 016129 98 90. - voor Tienen, Boutersem en omgeving naar Jos Cuppens, Valkenberg 5 3370 Boutersem tel 016173 47 85 of naar Paul Herroelen

j


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.