De Boomklever Juni 2000

Page 21

Recente vogelwaarnemingen maart-april-mei 2000 Samenstelling Paul Herroelen & Jos Cuppens

Wegens andere bezigheden, waaronder inventarisaties voor de Broedvogelatlas in Vlaanderen, bevat deze rubriek voor de eerstemaal alleen de voornaamste waarnemingen uit Tervuren, de streek van Boutersem en Tienen. Alle Ingestuurde gegevens werden naar gewoonte in een database opgeslagen.

Dodaars-eerste 18 maa St.J-Wlnge-Gemp en Roosbeek, 20 maa Tienen, 05 april Tervuren (HEP, GUR, CUJ, REA). Fuut: 06 maa St.J-W-Gemp 9-10 ex, 18 maa Roosbeek 9 ex, 27 maa Tervuren 2 nesten bezet, 8 koppels waarvan 2 baltsend, 23 apr Roosbeek minimum 12 ex en 3 nesten bezet (HEP, GUR, REA).

Roodhalsfuut: 01 mei Tienen (CUJ); Geoorde Fuut: 20 mei Tienen (CLW, COP). Aalscholver-maxima: 05 maa Roosbeek 22 ex, 12 maa Boutersem 27 ex naar NO, 15 maa Drieslinter 27 ex, 18 maa, 18 u. St.-W-Gemp 35 ex, 29 maa Drieslinter 30 ex (CUJ, LUJ, BUG, HUR, HEP). Koereiger: 28-30 april Landen-Eliksem 1 ex In weide (JOF).

Blauwe Reiger-maxima: 18 maa Roosbeek 12 ex, 15 april Boutersem 32 ex over (GUR,VAJ). Oo i e va a r : 31 maa Tielt-Winge 1 ex naar N over A2, 12 april Tienen 2 ex, 15 april Boutersem-Bost 4 ex over (LAJ, HOE, VAJ).

Knobbelzwaan: 18 maa Neervelp-Molensteen 9 ex; Tienen broedgeval (GUR, CUJ). Grauwe Gans: 12 maa Roosbeek 1 ex over, 30 mei Tervuren-park 4 ad+ 7 pulli (GUR. REA). Brandgans: Tienen: 05 maa-08 apr+04-05 mei 1 ex, 14-28 april 2-3 ex (CW, HEP, coE e.a.). NIJigans: 18 maa Neervelp-Molensteen 8 ex 23 mei Tervuren-park 50 ex In groep (GUA.AEA). •.

Bergeend: 26 maa-26 mei+ 16 juni Tienen één koppel (CW, cuo. HUR, CLW, coE. COP, HOE). Carollna-eend: 16 mei Tervuren-Voervallel 2 mannetjes (REA). Mandarljneend: 16 mei Tervuren-Voervallei 1 mannetje (REA). · Smient: 19 maa St.J-W-Gemp één M; Tienen: 12-23 maa+ 09 mei één M (REA, CUJ, LAJ). 1

Krakeend: 10 maa Tervuren-park 2 M + 1 V, 18 maa Roosbeek 3 M+ 2 V en St.J-W-Gemp drie koppels; 09 april Roosbeek en Geetbets telkens 1 koppel, Tienen

:

12 maa 22 ex, In

aprll 10-12 ex, 12 mei twee koppels+ 6 M (REA, GUR, HEP, CUJ, CUO, COE, LAJ, CLW).

Wintertaling: 12 maa Tienen 12 ex, 21 maa Miskom-wachtbekken 33 ex (CUJ, LAJ). Wiide Eend: 05 maa Tienen 123 ex (CUJ). 39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.