De Boomklever Juni 2000

Page 1

Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 driemaandelijks (maart, juni, sept, december)

6elglê·Belglque P. B. 3000 Leuven 1 2/ 2803

Tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling LEUVEN

De door

U meegedeelde en op het verzend­

etiket a fgedrukte persoonsgegevens. werden opgeslagen In een bestand dat beheerd wordt door De Wielewaal. Ze worden uHsluHend ge­ bruikt voor verzending van tl)dschrttten, docu­ mentatie en lnfonnatle door De Wielewaal.

U heeft recht op Inzage van uw persoonlljke gegevens en kunt hleNan altl)d verbetering vragen. BIJ het Openbaar Register kan altQd aarwnende Informatie worden bekomen.

Wet van B dec 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

,.

� ."

".·:, .

Jaargang 28, nummer 2

juni 2000

Verantw. ultg. P. Herroelen, Leuvensesteenweg 347, 3370 Boutersem


DE BOOMKLEVER De BOOMKLEVER is het tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling Leuven. De Koninklijke Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie DE WIELEWAAL heeft tot doel de kennis en de bescherming van de natuur, en In het bijzonder van de In het wild voorkomende vogels, te bevorderen door alle middelen: ondermeer door het oprichten van plaatselijke afdelingen, het houden van studiedagen, het uitgeven van tijdschriften, het verspreiden van vogel-en natuurboeken en het oprichten van natuurreservaten. De vereniging werd In 1933 opgericht door E. H. Segers; ze telt meer dan 1o.ooo leden-gezinnen, verdeeld over meer dan 50 afdelingen waaronder afd. Leuven. Een waaier van voordrachten, dia-en filmavonden, lessen, tentoonstellingen, gelelde wandelingen, studieprojecten, deelname aan regionale en Internationale onderzoeken en Inventarisaties, beheerswerken, uitstappen en reizen In binnen-en buitenland staan jaarlijks op de agenda. De vereniging heeft meer dan 80 natuurreservaten In eigendom of In beheer met een totale oppervtakte van meer dan 3000 ha, verspreid over heel Vlaanderen. Ze bezit bovendien een eigen Wlelewaalhuis te Turnhout waar naast het secretariaat ook een ornithologisch museum, een bibliotheek, een vergaderzaal en een boekhandel zijn ondergebracht. •

Men wordt lid van DE WIELEWAAL door overschrijving van 706 BF op rekening 096- 2218078-97 ten name van De Wielewaal, Graatakker 11, 2300 Turnhout. Je kan ook je naam + adres en 600 BF bezorgen aan één van onze bestuursleden : •

• • •

• •

Monique Bakkers Oostremstraat 4, 3020 Herent tel 016/ 23 13 38, bestuurslid R. De Borger Vrljwllllgerslaan 1, 3080 Terwren tel 02n61 60 90, bestuurslid M. Hens P. Delvauxwljk 18, 3000 Leuven, tel 016/299890, watervogeltelllngen P. Herroelen Leuvensestw. 347, 3370 Boutersem tel 016/ 73 40 69, voorzitter Kalle Moreau Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden tel 016/ 40 14 55 (even weken) of 016/ 40 83 63 (oneven weken) K. Van Scharen Korbeekstr 27, 3061 Leefdaal tel 02/ 7672638, penningmeester Rien Verhuizen, Kartulzersstraat 34, 3052 Blanden, tel 016/ 40 16 47.

Leden ontvangen tiet tijdschrift WIELEWAAL (6 nummers), het driemaandelijks tijdschrift ORIOLUS en het afdelingsblad de BOOMKLEVER . ABONNEMENT " DE BOOMKLEVER" Personen die Ud zijn van een andere Wlelewaalafdeling doch tevens de Boomklever wensen te ontvangen, kunnen dit door 200 BF over te schrijven op rekenlngnr. 001-1552168-50 van De Wielewaal, afd. Leuven met vennek:Ung • Boomklever " en opgave van hun naam en adres. ARTIKELS: Artikels dienen geUjpt te worden Ingezonden. De redactie kan artikels wijzigen, steeds In over1eg met de auteur die verantwoordelijk blijft voor zijn tekst. ADV ERT ENT 1 Es : voor tarieven, vorm en Inhoud Informeer bij K Van Scharen (zie hoger).

REDACTIE Paul Herroelen


MAAK. U GEEN ILLUSIES: W.!T WORDT EEN FUSIE In het volgend nummer van Bestuurscontacten dat alleen bestemd Is voor bestuursleden van de afdelingen, zal (of moet) de Wielewaal het verslag publiceren van de vergaderingen van De Wielewaal v-zw/ Natuurreservaten vz.w die plaats vonden op 11 en 15 april 2000. Uit die verslagen licht Ik de volgende passages met betrekking tot de fusie tussen de twee verenigingen (de treffende uitspraken staan In vetjes): Verslag van 11 april: door de Raad van Bestuur van Natuurreservaten vz.w werden een aantal krachtlijnen of waarden opgelijst die dermate essentieel zijn voor de werking van de vereniging dat zij behouden zouden moeten blijven In de nieuwe entiteit die vla de fusie tot stand zou komen. Verslag van 15 april: punt 1. toelichting door NA bij de krachtlijnen die werden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Het gaat om waarden die dermate essentieel zijn voor de werking van de vereniging dat zij behouden zouden moeten blijven In de nieuwe entiteit die tot stand zou komen na een fusie. De WW-delegatie deelde daarop mee dat zij zich kan vinden In deze krachtlijnen. punt 2.2

:

WW (= De Wielewaal) meldt dat de fusie op reservatenvlak bij de achterban

het meest argwaan opwekt. Verslag van de Algemene Vergadering van Natuurreservaten vz.w op 25 maart 2000 Punt 6, voorstelling van de stand van zaken van de gesprekken met de Wielewaal: Joris

Bracquené benadrukt dat de raad van bestuur beseft voor een grote uitdaging te staan en er ten zeerste zal naar streven om ook de tegenstemmers op dezelfde golflengte te krijgen. Bovendien heeft men het gevoel dat als de fusiegesprekken mislukken een historische kans voor het natuurbehoud wordt gemist. Een lid (van NA) vraagt naar de plus-en minpunten van een fusie. J. V. deelt mee...Als nadelen

gelden

Bovendien

het

bestaat

verlies nog

van

culturele

onduidelijkheid

over

verschlllen het

behoud

en of

de de

comp lexltelt. afname

van

subsidiemogelijkheden.Punt 8. Vragenronde: een lid vraagt waarom de fusiegesprekken niet worden uitgebreid naar vzw Durme of Stichting Limburgs Landschap. Een lid antwoord hierop dat ook de diversiteit van verenigingen belangrijk Is. Aangezien Natuureservaten vzw en De Wielewaal vzw een Identieke werking ontplooien dringt een fusie zich op. Een lid pleit voor een· kleine f usledenkgroep de fusle..

.

..•

Iemand Informeert naar de ledengroei na

Een lid stelt tenslotte voor om een prijsvraag uit te schrijven voor het zoeken

naar een nieuwe naam. 21


(Bovenstaande teksten werden letterlijk overgenomen uit het Medewerkersblad van Natuurreservaten vzw, 1Sde jaargang, nummer 5, juni 2000). Het zal iedere aandachtige lezer duidelijk zijn dat de gesprekken en de onderhandelingen over fusie gaan, niet over losse of structurele samenwerking met Natuureservaten. Spijtig genoeg wordt geen rekening gehouden met de beslissing van de Algemene Vergadering van 20 februari 2000 van De Wielewaal waarop de leden met 97.5°.4 zich uitspraken tegen de opslorping

(een ander woord voor fusie) van De Wielewaal door

Natuurreservaten. Het wordt de hoogste tijd dat Iemand ons mededeelt wat de termen fusie en opslorping eigenlijk betekenen.

Zoals altijd blinkt de leiding in Turnhout uit door gebrek aan duidelijkheid en communicatie.

De afgevaardigden van de afdelingen, deelgenoten aan de Algemene Vergadering stellen zich een aantal vragen over enkele belangrijke punten: 1-wat Is de Inhoud van het testament van E.H. Frans Segers en welke wilsbeschikking heeft Juffr. E. Meyers genomen in verband met de bezittingen van De Wielewaal ? 2-Uit het verslag van de commissarissen van de Wielewaal (20 feb 2000) blijkt <>

dat de organisatie van de boekhouding er niet op verbeterd Is, niettegenstaande de opmerkingen In hun verslag van 1999

v

dat de commissarissen door de feiten gedwongen worden taken te verrichten die buiten hun bevoegdheid liggen en zelfs In tegenspraak zijn met hun mandaat

o

dat hun adviezen genegeerd worden.

3- de tegenstanders van de fusie kunnen in laatste instantie zich nog altijd tot de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Turnhout wenden, met de vraag of alle voorbereidingen en beslissingen van de Raad van Beheer wettelijk verlopen. Als de fusie tot stand komt, zullen de pure Wlelewalers en de vogelkenners afhaken en uitkijken naar de oprichting van een nieuwe ornithologische vereniging (feitelijke vereniging of

vzw),

met een tijdschrift zonder foto's maar met tekeningen.

Er circuleren al namen zoals VOGELS 2000, ORNIS 2000

(het .jaartal om de splitsing te

gedenken), VOGELS IN VLAANDEREN, ORNITHOLOGIE IN VLAANDEREN. Het ogenblik is misschien aangebroken om opnieuw van start te gaan met ORNIS FLANDRIAE ? Paul Herroelen,voorzitter afd. Leuven 22


ONDERWEG NAAR DE PYRENEEEN Herwig Blockx

Vogels kijken

betekent dikwijls ook: dezelfde plekken afdweilen tot je er bijna bij

neervalt. Het adagio ·sooner or later, somethlng lnterestlng will turn up· gaat per definitie altijd op: ·1ater· Is

Immers een erg rekbaar begrip... Deze cirkelredenering

gaat des te meer op voor ·inside" Informatie, ontvangen van andere vogel�ars. Zo had Jan W. In Extremadura een Fransman ontmoet die zo content was van onze tip over ·nonkel adelbert• (Spaanse Keizerarend) dat hij gelijk een briefje had gestuurd over hoe en waar l'Elanion blanc" te vinden was, ergens in Zuid-Frankrijk. Zijn briefje vermeldde verder nog: Bien sar, rester très prudent, à distance et ne pas •

tenter de prendre des photos, ne pas publier ce site et ne /'lndiquer qu'à des ornlthologues ·de conflance· Jan was ondertussen al hier geweest In juli 1993 en jawel, hij had ze gezien. Ik had ondertussen een kopietje geschoten van het bewuste schrijfsel. ·Met een prooi ? En op die elektrlekdraden die op dat plannetje staan ? Hmm, ook eens proberen.. : klonk mijn reactie op zijn enthousiaste verhaal. 2 APRIL 1995 Voor mij liep het de eerste keer anders: het beoogde doel bleef buiten ·schor. Je gaat dan twijfelen over het ontvangen plannetje, over het seizoen en de hamvraag: Is dit paar nog wel hier aanwezig?

Grijze Wouwen zijn nu éénnmaal niet dik gezaaid In

Europa, laat staan in Frankrijk. Ten tijde van het tekenen van het plannetje (28-4-93) waren er welgeteld twee paar bij onze zuiderburen, het stond vermeld In de brief. Het biotoop vond ik ook al niet om over naar huis te schrijven: veel te veel maisakkers naar mijn goesting. Ik kende Grijze Wouwen uit de dehesa's van Extremadura waar bijna iedereen van vindt dat ze gelijken op Afrikaanse savannes. Zwerven Grijze Wouwen rond In de winter ? Wanneer bezetten ze hun territorium In het voorjaar? Er bleven nog vraagtekens genoeg over. .. Wat Ik wel wist Is dat ze honkvast zijn: in Extremadura kende Ik ·de plek met de parasoldennen· die, mits enig geduld en volharding, telkens weer één (hetzelfde?) paar herbergt. Ik had dus al Grijze Wouwen gezien, tot en met de robijnrode ogen ...Van soortenjagen

23


24


kon men mij deze keer alvast niet beschuldigen. Die eerste keer in Frankrijk was het trouwens niet zo'n tegenvaller: ·s morgens zag ik In de onmiddellijke buurt een Blauwe Kiek ·skydancen· en ook op de ·hot spor zelf komt een Blauwe Kiekendief langs. Een uur later sta ik nog steeds geduldig te wachten want Ik weet hoe dat zit met Grijze Wouwen: opeens duiken ze op, uit het niets... Mijn geduld Is niet tevergeefs: een Visarend komt laag over naar het noordoosten. Alsof ik daarnet nog niet genoeg adrenaline produceerde bij die kiekendief (Grijze Wouwen doen mij altijd heel even aan een kleine kiekendief denken ... ). hangen er regelmatig biddende Torenvalkjes aan de horizon. Deze ontlokken steevast een

ja, daar ... uitroep even snel gevolgd door een diepe

zucht van teleurstelling. Even ten zuiden van de bewuste plek zie ik nog een Rode Wouw en een Hop, maar naar de Grijze Wouwen kan ik fluiten. 7 APRIL 1998

De tweede keer Is het andermaal paasvakantie. Het regent pijpenstelen als Ik In het zuid-Franse dorpje arriveer. De ·site" ligt er mistroostig bij. Ook een rondrit naar een tweede plek waar de "élanion" zou jagen scoort 0,0 op de ornithologische schaal en maximaal op de pluviometer ... Ik begin me af te vragen waarom ik hier al voor de tweede maal passeer ... "Omdat deze plek nu éénmaal tussen thuis en de Pyreneeên ligt" zoals ik mezelf voorhoud, begint meer en meer belachelijk te klinken. 4 JULI 1999

De afgelopen zomer ging Ik nog maar eens naar de Pyreneeên. We waren al gestopt In de Brenne: een streek die ook al perfect halfweg ligt naar Spanje. Ik kan er moeilijk •zomaar passeren op weg naar" want het is er steengoed. Zo ook nu: een prachtig mannetje Wouwaapje en verschillende Purperreigers laten zich uitvoerig bewonderen. Zwarte en Witwangsternen vtiegen af en aan met Insecten voor hun jongen. Vive la France... 's Middags begint het dan toch te kriebelen en als je dan ·vollen tuub" doorbolt, sta je ·s avonds In de Landes. Een boogscheut Is het dan nog naar de Béarn, aan de voet van de Pyreneeên. Of toch nog eens ... ? Eén ding Is zeker, als er nu geen Grijze Wouw te zien Is, rijd ik de volgende keer met een zo groot mogelijke boog rond deze vervtoekte plek.

25

,


Het zijwegje, waar het te doen Is, vind ik snel terug. De elektriciteitsdraden, waar de vogel

werd verondersteld te komen poseren, zijn nu verwijderd maar de betonnen

palen staan er nog. In mijn ogen een even goede zitplaats en jawel, er hangen witte •strepen· op ten bewijze van gebruik; zou een Grijze Wouw witte stront produceren ? De paal In kwestie blijft , in tegenstelling tot mijn verbeelding daaromtrent, leeg: SHIT... Om toch wat te doen te hebben, kijken we wat naar de planten in de wegberm: Koningsvaren,

Waternavel

schermbloemigen zitten

en

de

bij

ons

wat zweefvliegen

verdwenen en

langs

Beekoeverlibel. ·1n België is dat zeldzaam, Herwig•

Brandlobella. Op

een beekje

vliegt

de een

probeer ik mezelf wat op te

beuren maar van een echte opkikker is dit nog mijlen ver verwijderd... Hier staan we dan: op een slordige 1000 km van huls op een nog niet eens mooie plek In Zuid­ Frankrijk, speurend naar een vogel die hier ooit eens gebroed heeft. Misschien heeft dit zigeunerpaartje achteraf hun vergissing wel Ingezien en zijn ze spoorslags terug over de Pyrenneeên verdwenen naar het land

waar ze volgens mij veel meer thuis

horen dan hier. Na nog wat rondgehangen te hebben en enige Insecten te hebben opgezocht In een gids, is het welletjes. Er loopt nog een weggetje tussen twee bosjes door waar ik de vorige keren niet gepasseerd ben en vermits we toch grosso modo die richting ultmoeten, rijden we hier In. Na een honderdtal meter is er tussen de velden links en rechts een bosje met krakkemikkige dennen; een grote bonte specht klemt zich vast in de top van een dode den. Het rechtse bosje is nauwelijks 1O bomen breed en ongeveer 250 meter "diep·. Even verder Is een plek waar de wijd uiteenstaande dennen kunnen bekeken worden. ·Euh, er zit daar Iets op een zijtak van een den·. Het kijkerbeeld brengt onmiddellijk wat adrenaline In de bloedbaan: BINGO. Ik heb hetzelfde gevoel als Alex, die Catalaan in Extremadura. ·En fin, EL ELAN10· riep hij uit bij de eerste blik door zijn kijker. Hij zag toen ongeveer hetzelfde als wij nu: een lichtgrijs bolletje met zwarte schouders, een korte staart en •zwart geschminkte· ogen. Over haar schouder gluurt de vogel naar ons. De telescoop laat zien dat het een jonge vogel Is: met bruine randjes aan de rugveren. Ik denk onmiddellijk een tekening te maken maar misschien stoort dat de vogels wel: het gaat hier tenslotte om één van de paradepaardjes van de Franse roofvogelfauna. Het argument dat Ik al tekeningen heb van de elanlos uit

26


Spanje doet hierbij voor mij weinig ter zake: elke vogel lijkt altijd anders als je hem tekent. Na een tijdje vliegt de vogel weg, het ·bos· In. We besluiten het weggetje even terug te volgen en daar de tale neer te poten om een beter overzicht te krijgen. Vrij snel krijgen we een tweede en zelfs een derde jonge Grijze Wouw In de kijker. Ze blijven moeilijk zichtbaar zitten In de dichte kruin van de dennen. Af en toe wordt er van zitplaats verwisseld hetgeen uitmondt In wat geroep van de jongen onderling. Van .ma of pa Is er geen spoor te bekennen, alhoewel ik eenmaal denk een volwassen wouwtje laag over het graan te zien scheren. Zo met een kijker vanop een 200 m afstand kan ik toch moeilijk uitmaken of dit nu werkelijk pa, ma of een benjamin op uitstap was. Soms Is er wat luider gekrakeel maar of er werkelijk prooi wordt aangedragen, daar hebben we het raden naar. .. Een half uur later is er geen beweging meer, het bosje lijkt uitgestorven. Een benaderingspoging levert niks meer op: de vogels zijn gevlogen ... Als

dat

jong nu toevallig niet zo zichtbaar had gezeten, zouden we hier gewoon

voorbijgetuft zijn en 5 minuten later onderweg naar het zuiden, enkele blnnensmondse verwensingen mompelend... Terwijl we nu weg rijden, valt echter een gevoel van triomf nauwelijks te onderdrukken.

Het Nederlands kent enkele mooie spreuken: derde keer, goede keer; alle goede dingen bestaan uit drie, driemaal is scheepsrecht, ... Of misschien ook nog: de aanhouder wint...

OP HET LAATSTE NIPPERTJE

.•.

(uit het Persbericht ontvangen op 27 juni):

zo 16 tot zo 23 juli 2000 werl<Week in de Doode Bemde nadere Inlichtingen bij ·oe Vrienden... tel 016/ 23 05 58 (9-17 uur) of bij Mieke De Wilde tel O 16/ 62 05 62 ( vanaf 19 uur)

27


------ ---

Ook U kunt de inventariseerders van de broedvogelatlas helpen!

Op

21

januari

werd

broedvogelinventarisatie

in die

onze

regio

moet

broedvogelatlas voor Vlaanderen.

het

leiden

startschot

tot

het

gegeven

van

samenstellen

van

de een

Heel wat natuurliefhebbers werden bereid

gevonden de inventarisatie van een 5

x

5 km hok op zich te nemen. In onze regio

werken De Wielewaal, Natuurreservaten Oost-Brabant, JNM, VHBMW en andere natuurverenigingen

samen aan het

welslagen

van het

project.

Doel

is

de

aanwezigheid als broedvogel vast te stellen voor de meer algemene soorten, en tevens tot een schatting te komen van het aantal broedparen van de minder algemene en bijzondere broedvogels. De inventarisatie loopt over de periode 20002003.

Daarnaast

wordt

tijdens

één

broedseizoen

een

meer

gedetailleerde

steekproef gedaan om de talrijkheid van algemene soorten te kunnen differentieren op Vlaams niveau. Een hele klus! Maar ook de minder ervaren of door tijdstekort geremde vogelkijker kan de inventariseerders helpen. Deze hulp is vooral welkom bij het bepalen van de graad van broedzekerheid van een vogel. Deze broedzekerheid wordt opgesplitst in drie categorieën: mogelijk broedend (bvb eenmalige waarneming), waarschijnlijk broedend (bvb meermalige waarnemingen, baltsend paar, vogel met nestmateriaal) en zeker broedend (bvb; nest of jongen waargenomen, afleidingsgedrag van ouders). Omdat voor elke soort de

hoogste

graad

van

broedzekerheid

moet

bepaald

worden,

komt

de

hokverantwoordelijke wel eens ogen tekort! Hoe vaak hebben we niet het stevige vermoeden dat de Torenvalk in de buurt broedt, maar krijgen we zelden de jongen te zien? Welnu, juist deze waarnemingen die uitsluitsel geven dat een bepaalde soort

zeker

broedt/gebroed

heeft,

zijn

zeer

waardevol

voor

de

hokverantwoordelijke. Merk je dus jonge vogels op, of een nest, aarzel dus niet om deze

waarneming

(exacte

plaats,

tijd

en

soort)

door

te

geven

aan

de

hokverantwoordelijke. De hokverantwoordelijke zal hoogstwaarschijnlijk wel de Merel of Roodborst eens betrappen met jongen, maar die jonge Gele Kwikstaarten zou hij/zij wel eens kunnen missen. Of het alarm van een Havik! Ook de losse waarnemingen van de meer verborgen soorten zijn welkom. Indien een Grauwe Vliegenvanger in de tuin broedt, wil de hokverantwoordelijke dit resultaat zeker toevoegen aan de atlasgegevens.

Maar ook die ene waarneming

van

een

Gekraagde Roodstaart zingend in de top van een boom kan bijdragen tot een volledige inventarisatie! Meer nog, wacht niet tot het einde van het broedseizoen, maar contacteer direct de hokverantwoordelijke zodat je samen die buurt dan met speciale aandacht kunt in de gaten houden. Bijgevoegd schematisch kaartje met bijhorende tabel laat je toe de hokverantwoordelijke op te zoeken. Wie er écht zin in heeft, kan zelfs nog een volledig voor zijn rekening nemen: we hebben nog een vijftal gaten op de kaart. Wens

je

bijkomende inlichtingen,

dan

kan je

de

regio-coördinatoren

contacteren: Maarten Hens voor regio Leuven en Robin Guelinckx voor ZO-Brabant, of bezoek de website van het project (http://www.instnat.be/broedvogels). Toon Roels

28


Hok

Plaatsaanduiding

24D 23B 23D 22B 34C 34D 33A

Kortrijk-Dutsel/St Pieters�Rode Lubbeek/Pellenberg BoutersemNertriik/Neervelo Meldert/Beauvechain St Joris-Winge/Houwaart Wersbeek Meensel-Kiezegem/Binkom/Kerkom

33C 32A 32C

Roosbeek/Kumtich Hoeqaarden/Hoksem Jodoigne

338

Glabbeek/Attenrode

33D

Tienen/Bunsbeek/ St-MargrieteHoutem Tienen/Outqaarden/Goetsenhoven Hélécine

-

328 32D 44C 44D

43A 438 43C 43D 42A 428 42C

Waanrode/Miskom Geetbets Kersbeek-Miskom/Heide/Ransbero Glabbeek/Terhaqen Wommersom/Drieslinter Zoutleeuw/halleBooienhoven/Orsmaal Ezemaal/Eliksem/Overhespen/Laar Attenhoven/ Neerhespen Lincent/Racour

Verantwoordelijke

tel

Regio Zuidoost-Brabant 016/62 34 70 Rooer Kerckhofs 016/73 40 69 Paul Herroelen 016/72 09 15 Johan Vanautoaerden 016/73 30 23 Hugo Abts 016/63 01 74 Frank Delbecaue 016 / 64 04 64 Wim Van De Viiver 016/73 44 87 Robin Guelinckx 016/20 12 06 016/73 47 85 Jos Cuooens 016/73 58 39 Lieven Deschampelaere 016/73 44 87 Robin Guelinckx 016/20 12 06 016/ 77 92 19 Jorg Lambrechts 016/29 01 57 016/ 81 8187 Marcel Jonckers 016/81 03 92 Joris Luvoaert e.a. Willem Laermans Robin Guelinckx

Jan Kenens Peter Collaerts Erwin Collaerts Ronnv Huvbrechts David Vandeput Jules Robiins Andre Vanmarsenille Piet Struyf

016/73 44 87 016/20 12 06 013/46 16 00 016/77 82 12 016/77 82 12 011/78 30 47

e-mail kerckhor@vito.be

robin.guelinckx@instnat.be jos.cuppens@villaqe.uunet.be robin.guelinckx@instnat.be aeolus.bvba@skynet.be marcet .jonckers@planetintemet.be .

.

kat@ooohost.eunet.be robin.guelinckx@instnat.be

uouoa.eooos@village.uunet.be upupa.eooos@villaqe.uunet.be Rohu@telindus.be

kat@pophost.eunet.be

011/ 67 42 38 016/20 69 52

piet.struyf@hotmail.com

0 C'


'

'

42D

Landen/ Walshoutem

Yvon Princen

416

Hannut

Freek Verdonckt

53A

Nieuwerkerken

Jan Stevens

016/77 82 12 freek.verdonckt@aqr.kuleuven.ac.be 011/31 48 01 Regio Leuven

036

Kortenbe ra/Sterrebeek

Toon Roels

14C

Veltem/Winksele/Kweros

Jan Wellekens

13A

Bertem/Meerbeek

Axel Smets

02/731 10 61

13C

Leefdaal/Neeriise

Kris Van Scharen

02/767 26 38

kvschare@vub.ac.be

12A

Sint-Aqatha-Rode

Frederik Fluyt

02/687 47 34

freek@villaoe.uunet.be

12C

Ottenburq

Hans Roosen

roosen23@pi.be

14D

Herent

Wouter Rommens

wouter.rommens@bio.kuleuven.ac.be

136

Bertem/Leuven

Maarten Hens

016/47 25 04 i.wellekens@beloacom.net

016/ 29 98 90

maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be

Geert 61eys

geert.bleys@advalvas.be

AndrĂŠ Verboven

andre.verboven@chello.be

Johan Verliefden 13D

Oud-Heverlee/ Heverleebos

Luc Hendrickx

12D

Archennes

Joris Menten

24C

Putkapel/ Holsbeek

Geert Sterckx

016/22 90 24

Dieter Devolder

02/767 22 48

Filip Vandekeybus

016/40 00 53

Francis Dondeyne

016/25 08 69

23A

Linden/ Kessel-Lo/ Korbeek-Lo

016/22 19 42

luc.hendrickx@ueapme.kmonet.oro ioris_menten@merck.com

fvdkeybu@vl-brabant.be

War Claes 23C

Haasrode/6ierbeek/Mollendaal

Kelle Moreau

016/40 14 55

kelle.moreau@student.kuleuven.ac.be

Johan Debaere 22A

Mollendaal/ Hamme-Mille

Iqnaz Wanders

xenu@xs4all.nl

Joris Menten

joris_menten@merck.com

Dirk Vanaenroyde Wout Smitz

0 <">


(258)

(150)

(35A)

(358)

(45A)

(55A)

(458)

350 0

Testelt

(040)

43A

(";

438

Glàbbeek 43C

1 430

0

Zoutleeuw


Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving oktober 1999-maart 2000

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven uit de periode 1 oktober 1999 tot en met 31 maart 2000. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode april-juni 2000 omvatten. Waarnemingen worden voor 31 juli 2000 verwacht bij Maarten Hens, Paul Delvauxwijk 18, 3000 Leuven, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be.

hybride Witoogeend Aythya nyroca x Aythya species Op 5 januari zit een hybride Witoogeend samen met 16 Tafeleenden even te Sint-Agatha­ Rode. Later op de dag wordt de vogel teruggevonden te Neerijse Grote Bron (K. Van Scharen, M. Hens, A. Smets). Op 9 januari wordt de vogel opgemerkt te Sint-Agatha-Rode

(1. Rutten), waar hij opvliegt bij aanvang van een jachtpartij, en later te Neerijse (Grote Bron) (J. Menten). Zoekwerk op beide plaatsen op 7, 8 en 10 januari bleef zonder resultaat. Dezelfde vogel liet zich op 13 en 27 februari opnieuw kortstondig bekijken te Sint-Agatha­ Rode (F. Fluyt, M. Hens). De vogel zorgde voor de nodige determinatie-problemen en werd via de SAR-kast en de Wielewaal-vogellijn doorgegeven als Witoogeend, vermoedelijke Kuifeend

x

Tafeleend en Witoogeend

x

Tafeleend. De uiteindelijke determinatievoorkeur

ging uit naar Witoogeend x Tafeleend Aythya

nyroca x Aythyaferina.

Topper Aythya marila Een eerste-winter vrouwtje verbleef van 24 oktober tot minstens 6 november te Sint­ Agatha-Rode (K. Van Scharen, L. Hendrickx, M. Hens, S. Peten, F. Fluyt, B. Nef). Een adult mannetje verbleef op 18 en 19 maart te Neerijse Grote Bron (M. Hens, K. Van Scharen, L. Hendrickx, K. Moreau, F. Dondeyne, F. Vandekeybus).

Nonnetje Mergellus albellus De

aantallen

overwinterde

Nonnetjes

in

de

streek

bereikten

midden

februari

hun

hoogtepunt, met op 12 februari 2è 7 � te Sint-Agatha-Rode (K. Moreau, K. Van Scharen, J. Menten, F. Dondeyne, W. Claes, M. Hens), 1è te Wilsele (K. Van Scharen, J. Menten, F. Dondeyne, M. Hens) en 1 è in het provinciaal domein te Kessel-Lo (K. Van Scharen, J. Menten, F. Dondeyne). Laatste waarneming op 12 maart: 1 � te Sint-Agatha-Rode

(L.

Hendrickx).

Eider Somateria mollissima Een eerste-winter vrouwtje verbleef van 20 november tot en met 11 december te Sint­ Agatha-Rode (F. Fluyt, T. Roels, J. Menten, S. Peten, M. Hens, F. Dondeyne, K. Van Scharen. L. Hendrickx, K. Moreau, A. Smets).

Zomertaling Anas querquedula Het eerste voorjaarsgegeven betrof een mannetje dat op 9 en 11 maart waargenomen werd te Oud-Heverlee Noord (M. Hens. K. Moreau).

32


Roerdomp Botaurus stellaris

Na de waarneming van één vogel op 14 november en twee vogels op 21 november te Neerijse Grote Bron, werden tot eind december nagenoeg bij ieder bezoek één of twee vogels waargenomen (vele 10-taJJen waarnemers). Op 29 december werden voor het laatst twee vogels samen gezien. Minstens één Roerdomp was ook gans januari aanwezig. Deze werd het laatst opgemerkt op 5 februari (K. Van Scharen). Op 19 maart vliegt er één op uit de oevervegetatie van een vijver in de Doode Bemde te Neerijse (K. Moreau). Ooievaar Ciconia ciconia ciconia

23/02 4 ex. overtrekkend boven Leuven (F. Van de Meutter). 19/03 2 ex. rond 14u15 laag noordwaarts cirkelend boven Neerijse Grote Bron (J.-Ph. Ferette, A. Smets). Wespendief Pernis apivorus

Intrigerend zijn meldingen van zeer vroege Wespendieven op 25 maart te Overijse (Terlanen) (H. Roosen) en op 26 maart te Neerijse (Grote Bron) (L. Hendrickx) en aan de rand van Bertembos te Winksele (S. Bouillon). Rode Wouw Milvus milvus

16/ l 0 Trektelling Zwaneberg, Heverlee: 1 ex. over (G. Meeus). 17/10 1 ex. laag overtrekkend te Neervelp (C. Bert). 24/10 1 ex. boven de Doode Bemde te Neerijse (J.-Ph. Ferette). Zeearend Haliaeetus albicilla

1

l

Een onvolwassen Zeearend passeerde op 24 oktober rond l 3u30 laag in 0-ZO richting te Heverlee (G. Bleys). Zoekwerk in de Dijlevallei later in de namiddag en de dagen erna bleef zonder succes. Op 23 december pleisterde een juveniele Zeearend aan het Groot Broek te Sint-Agatha-Rode. De vogel werd rond l l u45 opgemerkt en bleef ten minste tot 14u35 aanwezig (A. Smets, F. Fluyt). Ook nu bleef speurwerk in de omgeving de dagen nadien zonder resultaat. Op 31 december laat dezelfde vogel zich gedurende een 30-tal minuten opnieuw goed bekijken te Sint-Agatha-Rode (A. Smets, F. Fluyt). Nadien wordt de er Zeearend frequent waargenomen, zowel rustend (doorgaans in Canadapopulieren langs vijver) als jagend op Wilde Eenden. Waarnemingsdata-steeds te Sint-Agatha-Rode: 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20 en 23 januari (vele 10-tallen waarnemers). In de koudeperiode van 24-28 januari was de vijver nagenoeg volledig dichtgevroren en werd de Zeearend niet waargenomen. De vogel wordt op 1 ·februari 'herontdekt' te Neerijse Grote Bron (P. Vanormelingen). Op 3, 5, 6 en 9 februari liet de vogel zich opnieuw langdurig bewonderen te Sint-Agatha-Rode. De laatste waarneming dateert van 13 februari boven de Doode Bemde te Neerijse (K. Moreau). Geruchten als zouden er begin februari twee verschillende vogels in het spel geweest zijn, bleken bij navraag gebaseerd op een onbevestigde waarneming van twee 'grote roofvogels' te Neerijse Grote Bron door een niet-vogelkijker. Het is niet duidelijk of de waarneming van een Zeearend te Meldert (Hoegaarden) op 11 januari (vermeld op website van J. Cuppens) het Dijlevallei-exemplaar betreft; vlak voor de middag werd hij die dag alleszins in Sint-Agatha-Rode gesignaleerd (H. Blockx). Visarend Pandion haliaetus

03/10 04/10

2 ex. over te Heverlee (De Wielewaal Vogellijn). l ex. pleisterend te Oud-Heverlee Zuid (T. Roels).

33


Smelleken Fa/co .columbarius 10/1O

Trektelling Brede weg, Korbeek-Dijle: 1 ex. in wijfjeskleed ter plaatse jagend en een tweede ex. over naar ZO (1. Menten, M. Hens, F. Fluyt, K. Van Scharen, L. Hendrickx).

05102

1 ex. jagend op Veldleeuweriken op het plateau te Huldenberg (F. Fluyt).

Slechtvalk Fa/co peregrinus 20/10

Trektelling Brede weg, Korbeek-Dijle, 10u05: 1 ad. passeert vlakbij (K. Van Scharen).

23/10

Rond 10u50 cirkelt 1 ex. langzaam noordwaarts boven Korbeek-Dijle (M. Hens). Wordt iets later jagend opgemerkt boven de akkers tussen Korbeek-Dijle en Leefdaal (G. Meeus).

27/10

Trektelling Brede weg, Korbeek-Dijle: 1 ex. komt rond 9u30 vanuit de richting Bertembos laag over het plateau te Leefdaal/Korbeek-Dijle (K. Van Scharen).

14/02

Om 7u50 een vrij laag vliegende Slechtvalk over te Heverlee (G. Meeus).

Kraanvogel Grus grus 27/02

12 ex. over naar NO boven Heverlee (J. Verliefden). 16 ex. overtrekkend te Sint-Joris-Weert (K. Moreau).

19/03

Bij valavond 6 ex. op lage hoogte noordwaarts cirkelend boven de vijvers te Oud­ Heverlee (K. De Rijck).

Dwergmeeuw Larus minutus 23/03

2 ad. overvliegend vlakbij de Naamsepoort te Leuven (G. Meeus).

Pontische Meeuw Larus cachinnans cachinnans 09/11

1 ad. te Heverlee (Abdij van Park) (K. Moreau).

14/11

1 ad. te Wilsele (M. Hens).

20, 21 en 23/11 resp. 2 ad., 1 ad. en 1 ad. te Neerijse Grote Bron (J. Menten, L. Hendrickx, M. Hens, S. Peten, H. Blockx). 05, 18, 23 en 29/12 telkens 1 ad. te Neerijse Grote Bron (L. Hendrickx, K. Moreau, A. Smets, M. Hens, K. Van Scharen, T. Roels, F. Meysman). 19/12

1 ad. te Oud-Heverlee Zuid (J. Menten).

20112

1 ad. te Heverlee (Abdij van Park) (K. Moreau).

30/12

1 ad. te Oud-Heverlee Zuid (K. Van Scharen, Y. Princen). 1 tweede-winter ex. te Neerijse Grote Bron (Y. Princen, K. Van Scharen).

l ad. op voorverzamelplaats Kokmeeuw te Kessel-Lo (M. Hens). 01/01

1 ad. te Oud-Heverlee Zuid (B. Chiwy).

05/01

2 ad. en 1 tweede-winter ex. te Neerijse Grote Bron (M. Hens, A. Smets).

09/01

1 ad. te Oud-Heverlee Noord (J. Menten).

10/01

1 ad. te Neerijse Grote Bron (M. Hens).

15/01

2 ad. te Oud-Heverlee Zuid, 1 tweede-winter te Neerijse Grote Bron, 1 ad. en 1 tweede-winter kortstondig pleisterend te Sint-Agatha-Rode en 1 ad. in het provinciaal domein te Kessel-Lo (M. Hens, K. Van Scharen, K. Moreau, L. Hendrickx, F. Fluyt).

28/01

1 ad. te Sint-Agatha-Rode (M. Hens).

30/01

1 tweede-winter te Neerijse Grote Bron (J. Menten).

05/02

l tweede-winter te Neerijse Grote Bron (K. Van Scharen, W. Claes).

34


12/02

1 tweede-�inter te Sint-Agatha-Rodëlt!1W. Claes, K. Moreau, K. Van Scharen, J. Menten, F. Dondeyne, F. Fluyt, A. Smets).

13/02

4 ad. samen in een groep met 16 Zilvenneeuwen te Sint-Agatha-Rode (L.

04/03

Minstens 1 ex. in klad grote meeuwen te Sint-Agatha-Rode (J. Menten).

19/03

1 ad. te Sint-Agatha-Rode

Hendrickx, G. Meeus).

(L.

Hendrickx, K. Moreau).

Grote Burgemeester Larus hyperboreus 26/12

1 ex. in tweede-winterkleed gedurende 5 minuten pleisterend in de Doode Bemde te Neerijse (K. Moreau).

Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius Gericht zoekwerk naar deze soort in het kader van het broedvogelatlas-project, leverde in deze periode minstens twee territoria op in het Meerdaalwoud. 05/02

Een vogel gezien, terwijl een tweede ex. op enige afstand riep. De waarneming gebeurde op ongeveer dezelfde plaats waar ook in 1998 en 1999 Middelste Bonte Spechten waargenomen werden

11/02

(J.

Menten).

De Middelste Bonte Specht laat zich horen in Meerdaalwoud, maar is vocaal nog maar minimaal actief: roept bij een eerste passage helemaal niet en de tweede maal slechts twee keer (H. Blockx).

Op 20 en 27 /02 en 19/03 werd er telkens op twee verschillende plaatsen minstens één vogel waargenomen

(J.

Dondeyne,

Hendrickx, W. Rommens, K. Moreau).

L.

Menten, H. Blockx, A. Verboven, M. Hens, K. Van Scharen, F. Fluyt, F.

Boomleeuwerik Lullula arborea 10/10

1 ex. naar W te Heverlee (Zwanenberg) (G. Bleys).

13/10

8 ex. over te Bierbeek (Blauwe Schuur) (C. Bert, J. Vanautgaerden).

14/10

Trektelling Zwanenberg, Heverlee, 8u30-l l u30: 8 ex. (G. Meeus).

15/10

16 ex. over naar 'ZW te Boutersem (C. Bert,

16/10

Trektelling Zwanenberg, Heverlee, 9-12u: in totaal min. 9 ex. over (G. Meeus).

21/10

2 ex. over te Neervelp (C. Bert).

23/10

6 ex. kortstondig pleisterend op akker te Korbeek-Dijle (G. Meeus).

29/10

Trektelling Zwanenberg, Heverlee: 3 ex. over (G. Meeus).

J.

Van Autgaerden).

Oeverzwaluw Riparia riparia Eerste waarnemingen op 12/03 (2 ex. over te Sint-Agatha-Rode; A. Smets, J. Menten) en 16/03 (3 ex. in de IJsevallei te Huldenberg; R. Guelinckx).

Boerenzwaluw Hirundo rustica Eerste waarnemingen op 12/03 (één over te Sint-Agatha-Rode; A. Smets, J. Menten) en 15/03 (2 ex. te Sint-Agatha-Rode; S. Peten).

Rouwkwikstaart Motacil/a yarrellii 19/02

2 ex. in groep Witte Kwikstaarten op het plateau te Bertem (J. Menten).

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros Eerste voorjaarsgegeven op 12/03

(1 è

te Everberg; A. Smets).

35


�-

Zwartkop Sylvia .atricapilla

Eerste voorjaarsgegeven op 1 3/03 ( 1 in de Doode Bemde te Neerijse; S. Peten). Raddes Boszanger Phylloscopus schwani J 6/IO

1 ringvangst te Korbeek-Lo (De Wielewaal Vogellijn).

Tjiftjaf Phylloscopus collybita

13/1 2 J ex. in groep mezen te Oud-Heverlee (G. Meeus). 18/12 1 ex. te Wilsele (M. Hens) en 2 ex. te Kessel-Lo (W. Claes). Na een eerste waarneming op 02/03 (1 ex. te Heverlee; W. Claes), werden vanaf 04/03 zowat overal Tjiftjaffen gezien. Klapekster Lanius excubitor

Op J 7 oktober pleisterde er één in struikjes nabij' trektelpost op het plateau te Korbeek-Dijle (K. Moreau, L. Hendrickx, K. Van Scharen, M. Hens). Europese Kanarie Serinus serinus

Op J 6 oktober 2 ex. pleisterend te Sint-Agatha-Rode (M. Hens, A. Verboven, K. Moreau, K. Van Scharen, L. Hendrickx) Kruisbek Loxia curvirostra

14/IO 16/10 1 7/IO 30/IO 01/11 19/03

Trektelling Zwanenberg, Heverlee, 8u30-1 l u30: 5 ex. over (G. Meeus). Trektelling Zwanenberg, Heverlee, 9-1 2u: minstens 2 ex. over (G. Meeus). 3 ex. in het park van Tervuren (A. Verboven). Trektelling Brede weg, Korbeek-Dijle: 2 ex. over (G. Meeus). 1 ex. over te Neerijse (Grote Bron) (A. Smets). 4 ex. in het Meerdaalwoud te Bierbeek (J. Menten).

Samenstelling Maarten Hens, Paul Delvauxwijk 18, 3000Leuven,016 29

98 90, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be

Medewerkers

Christophe Bert, Geert Bleys, Herwig Blockx, Alain Boeckx, Steven Bouillon, Brigitte Chiwy, War Claes, Kim De Rijck, Francis Dondeyne, Jean-Philippe Ferette, Frederik Auyt, Robin Guelinckx, Luc Hendrickx, Maarten Hens, Gert Meeus, Joris Menten, Filip Meysman, Kelle Moreau, Bruno Nef, Stephan Peten, Yvon Princen, Toon Roels, Wouter Rommens, Hans Roosen, Jos Rutten, Axel Smets, Filip Vandekeybus, Frank Van de Meutter, Geert Vandermeulen, Pieter Vanormelingen, Johan Verliefden, Kris Van Scharen, André Verboven, Freek Verdonckt, Jan Wellekens.

36


Een handige streeplljst voor het Atlasproject

De meeste onder ons noteren hun vogelwaarnemingen in een notaboekje. In het kader van het project van de Broedvogelatlas moet men bij bepaalde soorten nagaan of ze een territorium (T) bezetten of deel uitmaken van de categorie ·sijzondere Broedvogels· (8). Bovendien is men verplicht met een afkorting die gegevens op een kaart aan te brengen. Op het formulier van het IN staan die soorten cursief met of zonder donkere achtergrond en waren de soortafkortingen op dat ogenblik nog niet beschikbaar. Ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt en een waarnemingskaart ontworpen met de nodige aanduidingen. Let wel: alle soorten staan niet op de kaart, maar er Is voldoende ruimte om er nog bij te voegen. Maak de lijst uit de Boomklever

los en fotocopiëer hem op een A4 (zeer licht carton): daarna in vier

plooien en u hebt een stevige streeplijst, 15

x 10

cm. Veel succes!

Paul Heffoelen

Carpodacus: nleliw vogeltijdschrift voor Vlaams-Brabant en Brussel In de loop van juni 2000 verschijnt het tweede nummer van Carpodacus. Dit Is een driemaandelijks tijdschrift over de avifauna van Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest. Het derde nummer komt er In september 2000. Het eerste nummer (36 blzn.) verscheen reeds eerder dit jaar. Het bevatte ondermeer een dossier met actuele en historische gegevens over 9 soorten reigers In de regio. Daarnaast werd een aantal recente vogelwaarnemingen gepubliceerd en geduld, en verschenen de

rubrieken. "Redactloneeln en "De grabbeltonn (varlarubrlek).

In het nieuwe blad Is er In principe plaats voor elke vorm van degelijk veldornlthologlsch onderzoek In de regio. Zeldzame én minder zeldzame soorten komen aan bod. De realisatie van Carpodacus Is volledig In handen van plaatselijke vrljwllllgers. De volledige eerste jaargang kost 403 BEF of 10 EURO, te storten op rekeningnummer 979-

9415614-77 van Carpodacus, Konlngslosesteenweg 58, t 853 Strombeek-Bever. Het administratief beheer Is In haildèn van-.René De Boom. Redactie-adres: Frank Van Den Route, Spaanse-Llndebaan 115 � 1850 Grimbergen, tel.

02/270.84.37. E-mail: carpodacus@hotmall.com

37


RECENTE

VOGELWAARNEMINGEN

december 1999-januari & februari 2000

Tweede deel Europese Kanarle:12 feb Korbeek-Lo 1 ex overvliegend (VAJ). Groenling: dec-begin feb Roosbeek-Valkenberg 10-15 ex tot max 30 ex op voederplaats (aankomst tussen 9 en 9.30 u.); 04 dec Willebringen-bos 60 ex en Attenrode 30 ex In gemengde groep op maTs足 veld; 11 feb Kerkom-Tummeken 20 ex op akkerkruiden (CUJ, LAJ, GUR, HEP).

Putter: solitaire ex op 04 dec Willebringen:. 05 dec Bunsbeek-Velpe, 26 dec Zoutleeuw足 Vinne en 03 jan Roosbeek bij voedertafel; 09 jan Tienen-vijvers groep van 60 ex over akkers, 16 jan Bunsbeek-Paddenpoel 16 ex, 03 feb Haasrode 2 ex, 27 feb Tienen-vijvers 1 ex zingend (LAJ, GUA, CUJ, CUO, HOE, COP). Sijs: Tervuren-park op 03-04 feb, ruim 50 ex op 07 en 09 feb; Vertrijk-Snoekengracht

5 ex in jan, 10-15 ex

13 ex op 31 dec, 50 ex

op 06 feb; 30 jan Korbeek-Lo 120 ex in groep, 05 feb Boutersem-Bost 100 ex in groep, 13 feb Tienen-vijvers 70 ex laag over, 20 feb opvallend veel Sijzen op trek te Linter (REA. VOP,

VAJ, BUG, CUJ, HUR). Kneu: 18 dec Tienen-vijvers 4 ex (CUJ). Goudvink: 15 jan Bierbeek 1 V in vallei bij Wilderhof (GUR). Appelvlnk: 19 dec Boutersem-Bost 1 ex overvliegend (VAJ).

Geelgors: 1-5 ex op 15 locaties in gemengde groepen op ma"fsvelden of meidoornhagen ; 6 ex op 30 dec Neervelp-Molensteen , 7 ex op 07 jan Korbeek-Dijle en 09 jan Waanrode足 Essenberg, 12 ex op 09 jan Hoegaarden, 15 ex op 02 jan Attenrode, 18 ex op 26 feb Outgaarden in hoogstamboomgaard, 20 ex op 13 feb Kerkom-zandgroeve In sleedoorns; 28 feb Willebringen-Jordaan zingend ex (LAJ, LJO, GUR, HON, STJ, CUJ). Rietgors: In dec 1-2 ex in gemengde groep vogels op ma誰sveld, In het riet of In vochtige/natte gebiedjes;

Tienen-vijvers 06 feb 14 ex, 20 en 27 feb 47-50 ex foeragerend op begroeide gipsberg; 26 feb Boutersem-Bost 6 M geringd dankzij geluidscassette (LAJ, GUR, HON, STJ, CUJ, VAJ).

Grauwe Gors: periode 09 jan-20 feb 83-1oo ex te Neerlinter en/of te Tienen-omgeving vijvers; 16 jan Vissenaken 35 ex In top jonge populieren langs Velpe (vliegen soms roepend rond); 21 feb Willebringen opnieuw aanwezig in broedgebied, 29 feb Wever 2 ex (waarvan 1 zingend)(HUR, LAJ, COE, COP, CUJ, GUR).

Lijst van medewerkers (sters) en hun drielettercode: ABH= Abts H., BUG= Buelens G., BAL= Briesen L., CLW= Claes W.,CUJ & CUO= Cuppens J. & O.,COE & COP= Collaerts E. & P., GEJ= Geebelen J., GUA= Guelinckx R., HEL= L. Hendrickx, HEM= Herremans M. HEP= Herroelen P., HOE= Hoebrechts E., HON= Hoebrechts N., HUA= Huybrechts R., LAJ= Lambrechts Jorg, LJO= Lambrechts Joachim, LUJ= Luypaert J., REA= Reygel A., ROA= Aoelants A., STJ= Struyf J., VAJ= Vanautgaerden J., VOK= Vanormelingen K., VOP= Vanormelingen P. 38

.1


Recente vogelwaarnemingen maart-april-mei 2000 Samenstelling Paul Herroelen & Jos Cuppens

Wegens andere bezigheden, waaronder inventarisaties voor de Broedvogelatlas in Vlaanderen, bevat deze rubriek voor de eerstemaal alleen de voornaamste waarnemingen uit Tervuren, de streek van Boutersem en Tienen. Alle Ingestuurde gegevens werden naar gewoonte in een database opgeslagen.

Dodaars-eerste 18 maa St.J-Wlnge-Gemp en Roosbeek, 20 maa Tienen, 05 april Tervuren (HEP, GUR, CUJ, REA). Fuut: 06 maa St.J-W-Gemp 9-10 ex, 18 maa Roosbeek 9 ex, 27 maa Tervuren 2 nesten bezet, 8 koppels waarvan 2 baltsend, 23 apr Roosbeek minimum 12 ex en 3 nesten bezet (HEP, GUR, REA).

Roodhalsfuut: 01 mei Tienen (CUJ); Geoorde Fuut: 20 mei Tienen (CLW, COP). Aalscholver-maxima: 05 maa Roosbeek 22 ex, 12 maa Boutersem 27 ex naar NO, 15 maa Drieslinter 27 ex, 18 maa, 18 u. St.-W-Gemp 35 ex, 29 maa Drieslinter 30 ex (CUJ, LUJ, BUG, HUR, HEP). Koereiger: 28-30 april Landen-Eliksem 1 ex In weide (JOF).

Blauwe Reiger-maxima: 18 maa Roosbeek 12 ex, 15 april Boutersem 32 ex over (GUR,VAJ). Oo i e va a r : 31 maa Tielt-Winge 1 ex naar N over A2, 12 april Tienen 2 ex, 15 april Boutersem-Bost 4 ex over (LAJ, HOE, VAJ).

Knobbelzwaan: 18 maa Neervelp-Molensteen 9 ex; Tienen broedgeval (GUR, CUJ). Grauwe Gans: 12 maa Roosbeek 1 ex over, 30 mei Tervuren-park 4 ad+ 7 pulli (GUR. REA). Brandgans: Tienen: 05 maa-08 apr+04-05 mei 1 ex, 14-28 april 2-3 ex (CW, HEP, coE e.a.). NIJigans: 18 maa Neervelp-Molensteen 8 ex 23 mei Tervuren-park 50 ex In groep (GUA.AEA). •.

Bergeend: 26 maa-26 mei+ 16 juni Tienen één koppel (CW, cuo. HUR, CLW, coE. COP, HOE). Carollna-eend: 16 mei Tervuren-Voervallel 2 mannetjes (REA). Mandarljneend: 16 mei Tervuren-Voervallei 1 mannetje (REA). · Smient: 19 maa St.J-W-Gemp één M; Tienen: 12-23 maa+ 09 mei één M (REA, CUJ, LAJ). 1

Krakeend: 10 maa Tervuren-park 2 M + 1 V, 18 maa Roosbeek 3 M+ 2 V en St.J-W-Gemp drie koppels; 09 april Roosbeek en Geetbets telkens 1 koppel, Tienen

:

12 maa 22 ex, In

aprll 10-12 ex, 12 mei twee koppels+ 6 M (REA, GUR, HEP, CUJ, CUO, COE, LAJ, CLW).

Wintertaling: 12 maa Tienen 12 ex, 21 maa Miskom-wachtbekken 33 ex (CUJ, LAJ). Wiide Eend: 05 maa Tienen 123 ex (CUJ). 39


Pijlstaart: Tienen 01 april 2 koppels. 04 april één M. 08 april één koppel (CUJ, cuo, CLW). Rlngtallng: 17+ 31 maa. 07+ 19 april Tervuren-park 1 M+ 1 V (REA) . Zomertaling: Tienen 11april1 M+ 2V, 20-23 mei één M (CUJ, COE, COP. CLW). Slobeend: S.J.-W-Gemp

11 maa 2 M+1 v. 1S maa 3 koppels. 19 maa 4 M+ 2 V (HEP.

REA); Roosbeek 12 maa S ex, 1S maa 15 M + 5 V. 09 april S M+ 2 V (HEP. REA. CUJ . GUR); Tienen eerste 05 maa één M (HEP. CW. CUO. COE. COP. HOE. LUJ): mei

maart

april

12.3 4M + 3V

01.4 9M + 9V

21.3 5 koppels

OS.4 5 M + 3V

09.5 1 koppel

23.3 10M + 4V

08.4 SM (15 u)

12.5 4M+ 1 k

.

04.5

1M

09.4 SM + 2V

17.5 1 koppel

11.4 41(doortrekkers)

23.5 1M 31.5 1M

14.4 SM +2 k 18-28.4 M+1 k Tabel 1- Aantallen Slobeenden te Tienen in maart-april-mei 2000

Tafeleend: 11 maa St.J-W-Gemp 11 M+13 V; 18 maa Roosbeek 25 ex (HEP, GUR); 20 april Tervuren-park 2 M (REA); Tienen

05 maa 10 ex, 12 maa 14 ex. 20 maa 7 ex, 23 maa

27 ex, 01 april 14M + 10V, 08 april 10 ex, 14 en 28 april 21-22 ex ; 09 mei 15M + 6V(CUJ, CUO, COE, LUJ). Kuifeend: 11 maa St.J.-W.-Gemp

6 M+ 1 V (HEP); Roosbeek

maa 16 ex, 9 april 20 ex, 23 april 10 ex; Tienen

In maa 4-6 ex, behalve 18

05, 12 en 20 maa 40-42 ex: 21 maa 72 ex (

32 M+2 6V, 1 koppel, 9M+2V . 23 maa en 01 april 54- 55 ex, 08 aprll 35M+35V, 14 april 52 ex, 28 aprll 60 ex; 09 mei 13M+13V, 4M+2V (CUJ. CUO. LUJ . COE,GUR. HEP). Wespendief: 01 mei Boutersem-Koutemveld, 1 6 mei Tienen, 23 mei Lubbeek-Langeveld 4 ex + Visarend naar NO (OSL. CUJ. HEP). Rode Wouw: 10 april Tienen, 07 mei Kumtich-Grote Kouter 1 ex In termlek, geplaagd door Kieviten en Zwarte Kraaien (CUJ). Aasgier: 30 april St. Agatha-Rode 1 Immatuur, kortstondig gezien (HEL, WAF). Bruine Kiekendief: Tienen

eerste 12 maa één M naar NO . vanaf 08 april één koppel,

met nestmateriaal op 25 april, paring op 1 6 mei, mannetje brengt prooi aan voor V op 2 6 mei (CLW, CUJ, CUO, COE. COP. DSL, GAT. GUR, HEP . HOE, HUR, LAJ. LUJ).

40


Blauwe Kiekendief: 05, 12 en 19 maa Tienen, Honsem/Neervelp en Neerlinter telkens

één V (CUJ, GUR, HUR). Grauwe Kiekendief: eerste 24 april Boutersem-Koutemveld, 29 april Hoegaarden, 06 mei

Goetsenhoven één koppel; In mei meerdere waarnemingen van 1-2 ex In grensgebied Meldert-Beauvechain (GUR, OSL, COP e.a.). Havik: 09 april Geetbets-Langveld, 22 mei Hoegaarden-Rosdel jagend (LAJ, OSL). Sperwer: 01 maa Tervuren-park 2 M, 25 april één M (REA), 12 maa Tienen-vijvers 3 ex

krlngend; 1-2 ex waargenomen in maa-april-mei op een 10 tal locaties: waarschijnlijk 6-7 broedkoppels (CUJ, COE, COP, HEP, LAJ, LUJ, VOK). Buizerd: doortrek 1-4 ex in maart en tot 10 april, daarna nog observaties van 1-2 ex op 11

locaties : waarschijnlijk 7-8 broedkoppels (BUG, CUJ, COE, COP, GUR, HEP, LAJ, LUJ, VOK). Visarend: 14 april Tienen (HOE); 23 mei Lubbeek-Langeveld 1 ex met 4 Wespendieven

naar NO kringend (HEP). Torenvalk: 01 maa Opvelp-Blauwschuur 1 ex hangt soms aan bouwvallige schuurmuur

om Ringmussen te verrassen (ABH, ABP); waarschijnlijk 13-15 broedkoppels in ganse observatiegebied (BUG, CUJ, COE, COP, GUA, HEP, LAJ, LW, VOK). Roodpootvalk:05 mei Lubbeek-Dellenhof 2dejaars V kringend (HEP). Smelleken: 13 maa Kumtich, 20 maa Oplinter, 10 april Tienen (CUJ, HUR, HOE). Boom valk: 15 april en 04 mei Honsem, 24 april Glabbeek-Zuurbemde, vanaf 05 mei te

Tienen; 22 mei Beauvechain 1 baltsend koppel (OSL, LAJ, CUJ, CWL). P atrijs: koppels te Geetbets, Butsel-Mulzenakker, Oorbeek, Bierbeek-st. Kamlllus (LAJ, CUJ). Kwartel: gehoord 27 april Drieslinter, 08 mei Oorbeek, 13 mei Opvelp, 15 mei Kumtich

(HUR, CUJ, BUG en vele anderen). Waterral: 12 maa Tienen, 16 maa Huldenberg­ IJsevallel 2 ex, 18 maa Korbeek-Dijle-Dries (CUJ, COP, COE, GUR). Waterho en: 15 maa Boutersem-Kwabeek 20 ex op grasoever,

18 maa Kerkom­

zandgroeveplas 19 ex (HEP, GUR}. Meerkqet: 05 maa Tienen 100 ex, 12 maa 60 ex; 18 maa Neervelp-Molensteen 8 ex en Roosbeek 19 ex, 21 maa Miskom-wachtbekken 8 ex; 16 mei Lubbeek-kliniek 1 halfwas jong op nest in parkvijver (CUJ, COE, COP, GUR, LAJ, HEP). Scholekster: 18-19 maa, 09 april en 01 mei Neerlinter 2 ex; Tienen

10 april-01 mei 2 ex;

04 mei 1 ex baltsend, 05-31 mei 1-3 ex, 20 mei 4 ex (1 koppel baltsend) (HUR, CUJ). Klelne Plevler: eerste 05 maa Tienen, verder 1-2 ex In maa-aprll (HUA, CUJ, CUO, COE,

COP, HEP, LUJ). Bontbekplevler:T/enen

20+26 mei respectievelijk 2 en 3 ex (CLW. CUJ).

41


Goudp lev ier: 05 maa Willebringen 35 ex over met Kieviten, 11 maa Roosbeek 1 ex tussen Kieviten, 12 maa Roosbeek 15 ex gestoord door wandelaar en dan naar NO, 12 maa Kumtich-Grote Kouter en Kolemveld 42 ex (OSL, GUR, CUJ, LUJ).

Ziiverpievier: 30 maa Bierbeek 1 ex aan poel Blauwschuurhoeve (ABH, ABP). Kievit: Tienen 150 ex 1ste helft maa, 08 april 70 ex; 12 maa Kumtich 200 ex (CUJ, LUJ, HEP). Bonte Strandloper: 23 maa Tienen 2 ex in winterkleed (CUJ). Kemphaan Tienen : 21 maa 15 u. aankomst 7 ex, 08 april twee tussen Kieviten en 1 aankomend, 25 april 1 V, 04 mei één opvliegend met Tureluurs (HEP, CLW, CUJ, COE).

Watersnip: 12 maa L'Ecluse-Schoorbroek 1 ex, Boutersem-Snoekengracht

12 maa 2 ex,

02 april 1 ex; 04 mei Tienen 3 ex opvliegend naar. NO (GUR, ABH, BUG, CUJ).

Houtsnip: 23 april Roosbeek-vijvers 1 ex opvliegend uit bosrand (CUJ). Regenwulp: 14 april Tienen 1 ex (HOE). Wulp: 05 maa Bunsbeek 2 ex baltsend, 18 maa Neerlinter 2 ex, 09 april Geetbets 2 ex; 23 april Neerlinter 2 ex; Tienen

in april 2 ex, in mei

1 ex gehoord of gezien (CUJ, COE, COP, CLW, HUR, LAJ).

Zwarte Ruiter: 12 april Tienen (HOE). Tureluur: Tienen

05 maa-05 mei 1-3 ex, 17-20

mei 14-15 ex, 23 mei 4 ex, 20, 26 en 31 mei telkens 1 ex (CLW,CUJ, CUO, COE, COP, HOE,HUR). Groenpootr uiter: Tienen 21-25 april 3-4 ex, 05- 31 mei 1 ex, 20 mei 2 ex (CLW, CUJ, COE, COP). Witgatje: 21 maa-24 april op 5 locaties telkens 1 ex (LAJ, CLW, CUJ, HUR). Bosrulter: 20 mei Tienen (CLW).

Oeverloper: 21 april-09 mei 1-3 ex Tienen, Neerlinter, Tervuren-park; Tienen

12 mei 5

ex, 20 mei 6 ex, 26 mei 8 ex (CUJ, HUR, REA, CLW).

Steenloper: 25 en 28 april Tienen telkens 1 ex (CUJ). Zwartkopmeeuw: 08 april Tienen 2 ex tussen Kokmeeuwen (COE). Kokmeeuw: Tienen

in maa 200-600 ex, maximum 1000 ex op 12 maa, 700 ex op 01 april

(CW, CUO, GUR, HEP).

Stormmeeuw: 05 maa Tienen en Roosbeek 1 ex, 12 maa Hoegaarden 4 ex (CUJ, LUJ). Klelne Mantelmeeuw: 12 maa Meldert; Tienen

04 en 23 mei 1 en 2 ex (GUR, CUJ).

Visdief: 12 mei Tienen (HOE). Holenduif: 13 mei Opvelp-Grootveld 2 koppels, 16 mei Lubbeek 9 koppels op geêgde akker (OSL, HEP). Houtduif: 03 april Oorbeek 120 ex, 29 april Korbeek-Lo slaapvtucht van ca 400 ex (CUJ, HEP).

Tortel: 23 aprll-23 mei op 8 locaties (HUR, LAJ, CUJ, HEP). Koekoek: eerste 09 april Geetbets (LAJ), 23 april tot In mei op 7 locaties (CUJ, GUR, REA, HEP).

42


Steenuil: In maart-april gehoord of gezien op 7 locaties (CUJ, LUJ, BUG, BUE,

LAJ ,

ABH, ABP).

Bosull:in maa-april Glabbeek-Zuurbemde, Boutersem-Lat en Kerkom-Boskouter (LAJ, CUJ, BUG). Aansull: In maa-mei Lovenjoel. Vissenaken. Neervelp (2 locaties)(VHH, cuJ, LUJ, ABH,BUG). Nachtzwaluw: 09 mei Beauvechain 1 dood ex. In ontbinding (ABH. ABK). G ierzwaluw: eerste 25 april Tienen 2 ex; 05 mei Tervuren. Leuven, Roosbeek; 20 mei

21.30 u. Tienen-vijvers 40 ex (CUJ. REA). IJsvogel: overwintering van 1 ex in Plantentuin van Leuven en (hetzelfde

?) ex In het voorjaar aan vijvertje Gasthuisberg (RMA); in maa­

aprll te St. Jorls-Wlnge-Gemp. Huldenberg-IJsevallel, Neervelp-Molensteen, Roosbeek­ vijvers. Geetbets-Langveld. Boutersem (tuinvijvertje);

22 mei Heverlee-Park ad+ 2 juv (HEP.

GUR. LAJ . CLW).

Groene Specht: In maa-mel vastgesteld op 14 locaties (CUJ, LUJ, GUR, HEP, LAJ), 01 maa Blerbeek-Blauwschuur ex dat soms langs hoge muur van schuur klautert (ABH, ABP).

Grote Bonte Specht: in maa-mei vastgesteld op 5 locaties (CUJ. GUR, ABH). Kleine Bonte Specht: In maa regelmatig in boomgaard Bierbeek-Blauwschuur, 08 april Drieslinter,

21 mei Zoutleeuw-Vlnne (ABH, ABP, HUR, COP). Veldleeuwerik: in maa-mel

zingend of territorium houdend op

50 locaties (CUJ, CUO, LUJ, COE. COP. HEP).

Oeverzwaluw: eerste 16 maa Doode Bemde 3 ex (GUR); 05 april Tervuren-park 1 ex in gemengde groep boven vijver; broedkolonies Bierbeek en Lubbeek (REA. CUJ, HEP).

Boerenzwaluw: eerste 16 maa St. Ag.-Rode 2 ex, 19 maa St.J.-W.-Gemp 2 ex; in april-mei broedend op

15 locaties (GUR, REA. LAJ. CUJ, LUJ. COE, HEP).

Boeren-& Huiszwaluw: Tienen zwaluwen (vooral Hulszw op

09 en 17 mei 's avonds concentratie van 60 en 150

17 mei) boven rietveld of vijvers (CUJ).

Huiszwaluw: eerste 05 april Tervuren-park 6 ex In gemengde groep boven vijver, 21 april Roosbeek

2 ex In broedkolonie, 23 ap�ll Roosbeek ca 200 ex boven vijvers; broedkolonies

Bierbeek. Lovenjoel, Pellenberg, Lubbeek. Breisem. Willebringen en Vertrijk (REA. cw. HEP).

Boompieper: 12 mei Tienen-vijvers 1 doortrekker In hoge struik (CUJ). Grasp ieper: Tienen

In maa tot 14 april

enkele ex; Brelsem-broek Grote Kouter

20-25 ex op llchtbegroelde gipsberg, 15 april

09 april 26 ex waarvan 22 In groep In welde; 10 apr Boutersem­

2 koppels (CUJ. LUJ). Waterpieper: 12 maa Tienen 3 ex, 08 april 1 ex (CUJ).

Gele Kwikstaart: In april-mei op 20 locaties (CUJ, LUJ. GUR. LAJ). Grote Gele Kwikstaart: In april te Boutersem-Snoekengracht en te Hoksem (GUR, CUJ). Witte Kwikstaart: 18 maa Bunsbeek 17 u. 21 ex over en te Korbeek-Lo 16.45 u. ruim 10

43


ex op slaapplaats parking GB; In maa-mel op 10:.locaties (LAJ, CUJ, LUJ). Nachtegaal: 01 mei Hoegaarden-Rosdel 1 zangpost (OSL). Blauwborst: in april Linter &

Tienen 1 o zangposten, 08 mei Tienen-GrlJpenveld 1 zangp, 09 april Geetbets-Langveld (HUR, CLW, COE, COP, CUJ). Zwarte Roodstaart: eerste 16 maa Pellenberg UZ en 17 maa St.J.足

Winge-dorp; in april-mei op 10 locaties (BUG, REA, HUR, LAJ, HEP, CUJ, LW). Gekraagde Roodstaart: os april Breisem 2 ex, 16 april Vissenaken 1 koppel ( M zingend) (LUJ, CUJ). Paapje: 30 april Neerlinter (HUR). Roodborsttapuit: In maart Neerlinter-Oplinter-Tienen

1o ex, 15 mei Willebringen 1 koppel (HUR, CUJ). Tapuit: 23 april-07 mei 1-3 ex Tienen, Neer-en Drieslinter en Willebringen (HUR, CUJ).

Beflijster: 09 april Oplinter. 15 april Boutersem-Bost, 15 april Neervelp 1 ex overnachtend in houtstapel (HUR, VAJ, BEC). Kramsvogel: maximum 150 ex op 13 maa Meldert足 Babelom; in april-mei minimum 5 broedterritorla (BUG, CUJ, LUJ). Koperwiek: 05 maa Bunsbeek-Paddenpoel

5 ex met Zanglijsters, 21 maa Glabbeek足

Kapellen 30 ex in bomen koorzingend (LAJ). Grote Lijster: In maa-april zingend op 5 locaties; Lubbeek 16 en 23 mei 7 ex en 5 ex (HEP, CUJ, LUJ). Sprinkhaanzanger: 23-24 april en 01 mei Neerlinter, 01 mei Hoegaarden-Rosdel en

Tienen (HUR, OSL). Rietzanger: 11, 14 en 16 april Tienen (COE, COP, HOE). Bo srle tzanger: eerste 07 mei Vertrijk-Snoekengracht; in mei 13 zangposten op drie

locaties (GUR, CUJ). Klelne Karekiet : in mei te Tienen 2 zangposten (CUJ). Spotvogel: eerste 07 mei Kumtich; In mei 7 zangposten op 6 locaties (CUJ, COP). Braamslulper: 23 april Roosbeek, 24 april Glabbeek-Zuurbemde, 01 mei Drieslinter cCUJ, LAJ, HUR). Grasmus: eerste 08 april Tienen; tot 09 mei 23 zangposten op 7 locaties (CUJ, LUJ, LAJ). Tulnflulter: eerste 09 april Roosbeek en 18 april Lubbeek (CUJ, HEP). Zwartko p: eerste 02 april Hoegaarden, 07 april Tervuren-park, 08 april Tienen; 09 april

Roosbeek-Velpe 9 zingende mannetjes (HUR, REA, CUJ). Tjiftjaf: eerste 04 maa Glabbeek-Zuurbemde, 05 maa Willebringen (LAJ, OSL). Fitis: eerste 26 maa Neerlinter, 01 april Heverlee-campus, 03 april Oorbeek; 16 april

Kumtich-Vissenaken ca 10 zangposten (HUR, LAJ, CUJ). Goudhaantje: 02 maa Bierbeek-St.Kamillus zingend, 11 maa Roosbeek-Valkenberg 2 ex,

23 april Roosbeek-vijvers zingend (CUJ). Grauwe

Vliege nv anger: 07 mei Vertrijk, 13 mei Butsel-kapel, 21 mei Neervelp足

Molensteen, 30 mei Oorbeek-Mene (CUJ, HEP).

44


Glanskop: 21 maa Glabbeek-Kapellen 1 ex in loofbos (LAJ). Matkop: in april-mei op 3 locaties (LAJ, CUJ).

Kuifmees: 05 mei Korbeek-Lo-St. Kamillus 1 ex in hulstboom (CUJ). Zwarte Mees: 01 maa Roosbeek-Valkenberg op voederplaats, 1 O maa Tervuren-park zingend, 20 maa Tienen-vijvers (CUJ, REA).

Wlelewaal: 14-30 mei op 5 locaties (GUR, HEP, HUR, CUJ). Kauw: Tienen -vijvers 05 maa 430 ex, 12 maa 200 ex; 29 maa Boutersem-kasteel 72 ex (CUJ).

Zwarte Kraal: 12 maa Opvelp (grens Beauvechain) 28 ex; 21 maa Tienen 50 ex (HEP.CUJ). Spreeuw: 12 maa Boutersem 1 ex met nestmateriaal, 18 april Lubbeek-Spicht 1 ex imiteert Goudvink (HEP). Ringmus: 31 maa Bierbeek-Blauwschuur (kleine kolonie): pikken kalk uit de voegen van schuurmuur (ABH, ABP). Europese Kanarie: in april-mei 3 zangposten te Lubbeek (GUr, HEP). Dlstelvlnk: in april-mei op 5 locaties (CUJ, LAJ).

Sijs: in maart 2-3 ex te Vertrijk-Snoekengracht, 06 maa Tervuren-park 10 ex (GUR, REA). Kneu: in april-mei op 8 locaties; 08 april Breisem 2 ex in boom bij Grauwe Gorzen (HEP, LAJ, CUJ). Goudvink: 16 maart Huldenberg-IJsevallel één M (GUR).

Geelgors: 05 maa Breisem-Galgenberg 3 ex bij malssilo met Vinken, Grote Gele Kwik en Witte Kwik, Papendaal 3-4 ex in graft met Vinken en Rietgorzen; 31 maa Bierbeek­ Blauwschuur nog 25 ex achterblijvers van groep van 200 ex die ter plaatse overwinterde. In maa-april-mei minimum 25 zangposten op 13 locaties (CW, LUJ, GUR, BUG, ABH, ABP, LAJ).

Rietgors: in maart 2-5 ex op 5 locaties; In april-mei op 3 locaties, 23 mei Tienen-vijvers minimum 6 zangposten (LAJ, CUJ, LUJ, HEP, ABH, BUG, OSL).

Grauwe Gors: In maa-april-mei 20 zangposten op 11 locaties (HUR, CUJ, LUJ, ABH).

Lijst van medewerkers (eters) en hun drlelettercode: ABH-ABK= H. & K. Abts, BEC= C. Bert, BUE=E. Buysmans, BUG= G. Buelens, CLW= W. Claes, COE-COP= E. & P. Collaerts, CUJ-CUO= J. & 0. Cuppens, OSL= L. De Schamphelaere, GAP= P. Grootaers, GUR= R. Guellnckx, HEL= L. Hendrickx, HEP= P. Herroelen, HOE= E. Hoebrechts, HUR= R. Huybrechts, LAJ= J. Lambrechts, LUJ= J. Luypaert, REA=A. Reygel, AMA= A. Rentmeesters, VAJ= J. Vanautgaerden, VEF= F. Verdonckt, WAF= F. Watterus.

45


IN MEMORIAM LOUIS

WOUTERS

Dag bompa, Waarom ben je nu zo plotseling weg ? Wij waren net nog plannen aan het maken voor de toekomst Het ging eindelijk allemaal terug beter Totaal onverwacht ging je je eigen weg en we kunnen je niet meer volgen Ik moet je nog zoveel vragen en zoveel vertellen Je hebt mij zoveel geleerd, want overal wist je Iets van Je passie, de natuur en de vogeltjes En op honderd-en-ĂŠĂŠn kleine en grote dingen wist je wel raad.

Steeds opnieuw hield je je groot en sleurde je onze kleine familie overal doorheen Ik keek enorm naar je op en dat zal altijd zo blijven, waar je ook bent. De tijd hier is voor jou voorbij. maar de lieve en behulpzame man die je was, zit voor altijd In mijn hartje. Ik mis je vreselijk, wij allemaal trouwens

KATHLEEN Louis WOUTERS werd geboren te Baal op 14 september 1923 en overleed onverwacht thuis te Wijgmaal (Leuven) op 8 juni 2000 Tijdens de tweede wereldoorlog werd hij weggevoerd en na zijn terugkeer zou hij daarvan tot aan zijn overlijden de gevolgen moedig dragen. Hij wijdde zich geheel aan zijn familie en putte energie in de natuur en de vogels die hij zo goed kende. Als ringer specialiseerde hij zich in het vinden van nesten van Roodborsttapuit om de jongen te merken (1990 tot 1996: 600 ex) en tijdens het najaar was hij actief met het slagnet om zwaluwen In de vlucht en andere soorten, van Veldleeuwerik tot Kneu, naar de grond te lokken. De Ringgroep Leuven verliest een minzame en wijze man, een fijnzinnig vogelkenner. Wij allemaal zullen hem missen.

46


, ______ _... .., ..

KALENDER DER ACTIVITEITEN 2000

BELANGRIJK

BERICHT: wegens werken in de omgeving van het station de

Leuven, werd de plaats van bijeenkomst gewijzigd: wij spreken voortaan af op de Bodart-parking naast de ring rond Leuven (tegenover Capucienenvoer). Een

geplande

uitstap

met

eigen

wagen s

gaat

niet

door

bij

slechte

weersomstandigheden, zoals dichte mist, zware sneeuwval, gladde wegen, enz". Raadpleeg eveneens de aangeduide verantwoordelijke persoon of een bestuurslid.

za 26 augustus 2000

Slotmanifestatie

"250 jaar kanaal Leuven-DIJie"

vanaf 16 u organisatie van een markt aan de Vaartkom, tot 19 u animatie door mimespelers, dixlebandje en andere muziekgroepen en ... springkastelen voor de allerkleinsten. Tussen 19 u en 20.30 u aankomst van een karavaan boten uit Mechelen en onthulling van het beeld "de kanaalgravers·. Vanaf 21 u optreden van de Swingtimers Big Band en van 22.30 u tot ongeveer middernacht een vuurwerk dat vanop de Keizersberg wordt afgestoken.

za 02 september 2000

plantenexcursle

Groot Asdonk-De Schans

ingericht door De Wielewaal-NME. Bijeenkomst aan de kerk van Schaffen om 9.30 u. Leiding en nadere Inlichtingen bij Olivier Heylen tel 014/ 47 29 50.

dinsdag 12 september 2000

Info-avond over gemeentelijk natuurbeleid

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, Ingericht door De Wielewaal-Nationaal. Voor de Vlaams-Brabantse afdelingen gaat deze avond door te Halle in het Onze­ Lleve-Vrouwcentrum, Ninoofsesteenweg nr. 7; aanvang 20 uur, einde omstreeks 22 u.

zo 17 september 2000 voormiddagbezoek aan de bezinkingsputten te Tienen

onder leiding van P. Herroelen (tel 016/ 73 40 69). Afspraak te Leuven-Bodartparklng 8 uur, te Tienen aan de Cltrlque Beige, St. Truldensesteenweg om 8.45 u.(te bereiken

vla Tiense noordelijke ring); laarzen nood�akelljk, einde ca 12 uur.

47


zo os oktober 2000 Meerdaalwo ud

wandeling In de Doode Bemde (voormiddag) e n In

(namiddag)

door

afdeling

Moervaart-Zuldlede.

Leden

van

afd.Leuven kunnen hierbij aansluiten. Afspraak te Leuven-Bodartparklng om 8.30 u, aan de afrit van de E40 te Bertem om 9 u. Leiding P. Herroelen (tel 016/ 73 40 69).

zo 22 oktober 2000

vogeltrektelllng op het plateau te Bertem

Afspraak te Leuven, parking Bodart om 7 uur en aan de kerk van Korbeek-DIJie om 7.30 u; vandaar rijdt men naar Bertem voor de telling van 8 tot omstreeks 12

u.,

onder

leiding van Kris Van Scharen (tel 021767 26 38).

trektelllng van vogels te Opvelp

zo 29 oktober 2000

afspraak te Leuven, Bodartparking om 7 uur en te Boutersem om 7.30 u. afrit 24 (autostrade naar Luik). Vandaar rijdt men naar de telplaats; einde tussen 11 en 12 u. Leiding Jos Cuppens en P. Herroelen (tel 016/ 73 40 69).

za 18 november 2000

Dag van de Natuur

nadere gegevens worden gepubliceerd in de Boomklever

zo 19 november 2000

van september 2000.

voormlddagwandellng te Bornem

nadere gegevens worden gepubliceerd in de Boomklever

van september 2000.

/

"That's fine Dad - hold it there...

"


Verschijnt om de 3 maand (maart, juni, september, december) Het COPYRIGHT van de teksten, foto's en tekeningen blijft bij de auteurs, fotografen en tekenaars. Overname is mogelijk mits hun uitdrukkelijke toelating.

Jaargang 28, nr. 2

DE BOOMKLEVER

juni 2000

INHOUD

blz.

Maak u geen illusies: het wordt een fusie

Paul Herroelen

21-22

Herwig Blockx

23-27

Onderweg naar de PyreneeĂŞn Ook u kunt de inventariseerders van de broedvogelatlas helpen

Toon Roels

28-31

Opmerkelijke vogelwaarnemlngen In de Dijlevallel en omgeving oktober 1999- maart 2000

Maarten Hens

32-36

CARPODACUS

:

nieuw vogeltijdschrift voor Vlaams-Brabant en Brussel Paul Herroelen

Een handige streeplijst voor het Atlasproject

37 37

Recente vogelwaarnemingen dec 1999-jan en feb 2000, tweede deel Paul Herroelen en Jos Cuppens

38

Recente vogelwaarnemingen maart-april-mei 2000 Paul Herroelen en Jos Cuppens In memoriam: Louis WOUTERS Kalender der activiteiten april-juni 2000 Uitneembaar (middenbladzljden) Open brief van de nationale ere-voorzitter van de Wielewaal Streeplijst voor het Atlasproject

39-45 46

47-48

Artikels en korte mededelingen voor het nummer van juni 2000 worden Ingewacht bij Paul Herroelen, Leuvensesteenweg 347 te 3370 Boutersem ten laatste tegen 31 augustus 2000 Gelieve uw waarnemingen over vogels, bij voorkeur maandelijks, In te sturen - voor Leuven en omgeving naar Maarten Hens, P. Delvauxwijk 18 3000 Leuven tel O16129 98 90. - voor Tienen, Boutersem en omgeving naar Jos Cuppens. Valkenberg 5 3370 Boutersem tel 016173 47 85 of naar Paul Herroelen


NUTTIGE

ADRESSEN

Bijzonder Broedvogelproject regio Leuven: Maarten Hens, P. Delvauxwijk 18, 3000 Leuven tel 016/ 29 98 90 regio Tienen: Peter Collaerts, Zuurbemde 97, 3380 Glabbeek tel 016/ 77 82 12 Gekwetste vogels: Vogelasiel p/a H. Ceusters, Engelenberg 51, 3271 Messelbroek tel 013/ 77 27 02 Geringde vogels J. Vanautgaerden, Boststraat 69, 3370 Boutersem

tel 016/ 72 09 15

Homologatiecomité (BAHC) nieuwe secretaris p/a M. Vandegehuchte. W. de Zwijgerstr. 8, 8020 Oostkamp tel 0501827260 http://users.skynet.be/birding e-mail: marnix.vandegehuchte@skynet.be

Internet: Zeldzamevogels in België http://rareblrds.mypage.org en e-mail jos.cuppens@village.uunet.be nieuw adres : Postbus 6, 311o Rotselaar p/a L. Smets, Baron E. Descampslaan 64, 3018 Wijgmaal, tel 016/ 44 83 34 (tussen 14 en 20 uur)

Kerkuilenwerkgroep

Steenuilenproject, regio Leuven Toon Roels, Beekstraat 37/1, 3040 Neerijse, tel 016/ 47 25 04 Roofvogeltelling . regio Leuven: Kelle Moreau Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden tel 016/ 40 14 55 (even weken) of 016/ 40 83 63 (oneven weken) Recente waarnemingen: p/a D. Symens, nieuw adres Bredabaan 300, 2990 Wuustwezel Vogellijn tel 03/ 488 01 94 Vogelbescherming Vlaanderen, Veeweydestr. 43, 1070 Brussel, tel 02/ 521 28 50 Watervogeltelllngen: M. Hens, P. Delvauxwljk 18, 3000 Leuven, tel 016/ 29 98 90 J. Vandeplas, Rot 21, 3221 Nieuwrode, tel 016/ 57 23 60 Wetgeving Leefmilieu p/a Stichting Leefmilieu, Kipdorp 11, 2000 Antwerpen tel 03/ 231 64 48, fax 03/ 232 63 98 Wielewaal vzw Natuurvereniging & Natuur-& Milieu Educatie vzw: Graatakker 11, 2300 Turnhout, tel 014/ 47 29 50 ('s maandags gesloten). fax 014/ �7 29 51


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.