De Boomklever Maart 2000

Page 1

· ---------

Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 driemaandelijks (maart, juni, sept, december)

·-

België-Belgique P. 8. 3000 Leuven 1 2/ 2803

Tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling LEUVEN

De door U meegedeelde en op het verzend­ etiket afgedrukte persoonsgegevens. werden opgeslagen In een bestand dat beheerd word1 door De Wielewaal. Ze worden ultslultend ge­ bruikt voor verzending van tijdschriften, docu­ mentatie en Informatie door De Wielewaal. U heeft recht op Inzage van uw persoonlijke gegevens en kunt hiervan altijd verbetertng vragen. BIJ het Openbaar Register kan altijd aanvullende lnformatle worden bekomen.

Wet van 8 dec 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

' ·�

·I

..

"

.. , .

" <>\ '"

Jaargang 28, nummer 1

Verantw. ultg. P.

maart 2000

Herroelen, Leuvensesteenweg 347, 3370 Boutersem


DE BOOMKLEVER De BOOMKLEVER is het tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling Leuven. De Koninklijke Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie DE WIELEWAAL heeft tot doel de kennis en de bescherming van de natuur, en In het bijzonder van de in het wild voorkomende vogels, te bevorderen door alle middelen: ondermeer door het oprichten van plaatselijke afdelingen, het houden van studiedagen, het uitgeven van tijdschriften, het verspreiden van vogel-en natuurboeken en het oprichten van natuurreservaten. De vereniging werd In 1933 opgericht door E. H. Segers; ze telt meer dan 1o.ooo leden-gezinnen, verdeeld over meer dan 50 afdelingen waaronder afd. Leuven. Een waaier van voordrachten, dia-en filmavonden, lessen, tentoonstellingen, gelelde wandelingen. studieprojecten, deelname aan regionale en Internationale onderzoeken en Inventarisaties, beheerswerken, uitstappen en reizen In binnen-en buitenland staan jaarlijks op de agenda. De vereniging heeft meer dan 80 natuurreservaten In eigendom of in beheer met een totale oppervlakte van meer dan 3000 ha, verspreid over heel Vlaanderen. Ze bezit bovendien een eigen Wielewaalhuis te Turnhout waar naast het •

secretariaat ook een ornithologisch museum, een bibliotheek, een vergaderzaal en een boekhandel zijn ondergebracht. Men wordt lid van DE WIELEWAAL door overschrijving van 7 o 6 BF op rekening 096- 2218078-97 ten nama van De Wielewaal, Graatakker 11, 2300 Turnhout. Je kan ook je naam + adres en 600 BF bezorgen aan één van onze bestuursleden : •

Monique Bakkers Oostremstraat 4, 3020 Herent tel 016/ 23 13 38, bestuurslid R. De Borger Vrijwilligerslaan 1, 3080 Tervuren tel 02/767 60 90, bestuurslid M. Hens P. Delvauxwijk 18, 3000 Leuven, tel 016/299890, watervogeltellingen P. Herroelen Leuvensestw. 347, 3370 Boutersem tel 016/ 73 40 69, voorzitter Kalle Moreau Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden tel 016/ 40 14 55 (even weken) of 016/ 40 83 63 (oneven weken) K. Van Scharen Korbeekstr 27, 3061 Leefdaal tel 02/ 7672638, penningmeester Rien Verhuizen, Kartulzersstraat 34, 3052 Blanden, tel 016/ 40 16 47.

Leden ontvangen het tijdschrift WIELEWAAL (6 nummers), het driemaandelijks tijdschrift ORIOLUS en het afdelingsblad de BOOMKLEVER . ABONNEMENT " DE BOOMKLEVER"

Personen die lld zijn van een andere Wlelewaalafdellng doch tevens de Boomklever wensen te ont vangen, kunnen dit door 200 BF over te schrijven op rekenlngnr. 001-1552168-50 van De Wielewaal, afd. Leuven met vermelding Boomklever en opgave van hun naam en adres. •

"

ARTIKELS: Artikels dienen getlJpt te worden Ingezonden. De redactie kan artikels wijzigen, steeds

In over1eg met de auteur die verantwoordelijk blijft voor zijn tekst. ADV ER TENT 1 Es : voor tar1even, vorm en Inhoud Informeer bij K Van Scharen (zie hoger).

REDACTIE

Paul Herroelen


LIMNI KERKINI "LENTE OP ZIJN HELLAS" Herwig Blockx In september 1981 waren we er al eens voorbijgekomen: de moerassen van de Strymon. Toendertijd waren we op weg naar de Evrosdelta die, achteraf gezien, dik tegenviel. Ik herinner me nog dat ik bijna met mijn hoofd uit de trein hing om toch maar een glimp op te vangen van het meer en de moerassen. Ik zag alleen maar wilgen voorbijzoeven waarvan Marc stellig beweerde: "Daar zitten zeker Buidelmezen in" . Voor mij al genoeg reden om te stoppen maar omwille van praktische redenen en tijdsgebrek lukte dat toen niet meer. In die dagen was het meer op zijn allerbest nog voor de waterpeilverhoging die in 1982 werd doorgevoerd. Ook in een boek met tekeningen over Griekse natuur werd de lofzang over het Limni Kerkinitis gezongen; in het boek ·important Bird Areas"

werd gesproken over een

gedeeltelijk herstel van de broedkolonies.

Ik was nu opnieuw in Macedonië: een tweede keer zou ik me, waterpeilverhoging of niet, niet laten vangen. Ondertussen was ook al duidelijk geworden dat er iets grondig mis zat met het weer. In de bergen rond de Prespameren lag een slordige 30 cm sneeuw : het is bepaald een vreemde gewaarwording om Kroeskoppelikanen te zien zweven tegen zwaar besneeuwde berghellingen...Ook Ooievaars waren er (nog ?) niet: één Ooievaar had ik tot nog toe gezien terwijl Griekenland begin april hoort ·vol" te zitten met vadertje langbeen. In Kastoria hadden we bovendien een groep van honderden zwaluwen gezien die op een enigszins overdekte vensterrichel probeerden de koude regen te vermijden: het leven van een trekvogel gaat niet over rozen ... ln Siaatista kwam de klap op de vuurpijl: we werden wakker in een regelrechte sneeuw-storm. Vanuit de autobus zagen we verschillende auto's die op een onvoorziene wijze de berm hadden opgezocht. Mijn Griekse medepassagiers antwoordden met een meewarige berustende blik op mijn ongelovige uitroepen.

1


Lente in Griekenland : het is dus ook een klein beetje sneeuwballen werpen. Mijn flora had ik gelukkig genoeg (na enig aarzelen) thuis gelaten... De sombere gedachten over de Griekse meteorologie worden nu gelukkig verdrongen door een deugddoende lentezon. Terwijl ik de oever van de rivier volg, overpeins ik nog eens de gebeurtenissen van gisteren. Gisteren heb ik aan de baas van het cafĂŠ waar ik logeer proberen uit te leggen wie, wat en hoe. Hij was erg teleurgesteld dat ik geen Grieks sprak. Het feit dat ik eventueel wel in 5 andere talen een "parolleke" wou doen, vond in zijn ogen geen genade... Het bleef dus bij het klassieke

"prentjes aanwijzen in het boek" waarbij afbeeldingen van

pelikanen, zilverreigers en ooievaars hevig geknik en

"neh,neh" (= ja in het Grieks ... )

ontlokten aan Dimitriou. Ook enkele andere schattig verrimpelde oude mannetjes kwamen even meekijken en knikten instemmend als ik met vragende wenkbrauwen deze of gene vogelsoort aanwees. Ook andere beelden van gisteren doemen nu terug op: onbehoorlijk veel vogels: vissende Reuzensterns, 6 reigersoorten,

Kroeskoppelikanen, een paar Schreeuwarenden. In het

Duits zet men daar dan nog u.v.a. bij... Het meest blijft dat moment bij toen we naar een rietveldje keken en ineens een stuk riet vleugels kreeg en zomaar wegvloog. Zelden een Roerdomp zo mooi belicht gezien.

Ernest,

die niet zo thuis is in vogels, stond even perplex: was dat wel een vogel ? Uit hetzelfde rietveldje loopt luttele minuten later een klein ralletje. Of het nu een Klein of een Kleinst Waterhoen was, weet ik nog niet. Ik heb het gisteren proberen op te zoeken maar de Grieken die meekeken in het boek, vonden zo'n kleine vogeltjes maar flauw. Vandaag besluit ik de noordkant van de Strymon af te wandelen tot deze in het meer verdwijnt: op die manier zie ik een ander stuk van het meer. O p de dijk langs de rivier loopt een zandweg en In het potentieel overstromingsgebied van de Strymon liggen rivierduinen met daartussen allemaal kleine plasjes met lisdoddes en wilgen. Voortdurend zie ik Buidelmezen die op de verste uiteinden van de wilgentakken inhakken om te kijken of ze stevig genoeg zijn om daar eventueel zo'n magnifieke pluizen wieg aan te hangen. Hun gedrag daarbij doet me sprekend denken aan Pimpelmezen. Als een reusachtige zwart/witte vlinder "danst" regelmatig een Hop voor mij uit die dit zanderige schrale terrein waarschijnlijk het einde vindt; even later kan ik ze fotograferen in

2


een wilg met net ontloken knoppen. In het begin sta ik altijd even stil om rond te kijken maar na een tijdje let ik niet meer op het scherpe "tie-tie" van de IJsvogels: ze zijn hier werkelijk alomtegenwoordig. De overstromingsplassen zijn niet groot maar toch verbazingwekkend interessant:

een groep van een 40tal Lepelaars vliegt op en begint dan in de staalblauwe

lucht rond te cirkelen waarbij hun vleugels bijna doorschijnend worden. Verrassend zijn ook de paartjes Witoogeend die ik hier toch niet had verwacht. Als ik een soort veekraal ben gepasseerd, begint het vloedbos : links van mij is de rivier en rechts van de dijk water met wilgen. Hier zitten zo mogelijk nog meer IJsvogels dan daarstraks en om de 100 m hoor ik er wel een roepen. Uit de wilgen flappen voortdurend reigers weg: Kleine Zilvers, Kwakken, Purperreigers en Blauwe Reigers. Gisteren zagen we ook Ralreigers maar die zijn hier niet te bespeuren. Als ik één van de braamstruwelen passeer voel ik het meer dan ik het zie: een beweging op nog geen 2 m van mij. Er zit iets in die struik, ik ben er zeker van. Ik sluip voetje voor voetje dichterbij en opeens wordt het zichtbaar: omringd door braam­ bladeren en stengels: een robijnrood oog dat me strak aanstaart. De meeuwgrijze contouren van de eigenaar van dit oog zijn niet echt noodzakelijk om hem te herkennen als een Kwak. Bij een onverhoedse beweging gaat de nachtreiger op de wieken, ik kan de luchtstroom die hij daarbij produceert voelen... Een weinig verder verlaat de weg de dijk en al snel moet ik hier en daar

rond een plas

lopen. Dit plas/dras gebied biedt alweer soorten die ik gisteren nog niet zag: een 1 Stal Grote Zilverreigers en zelfs twee Kraanvogels kunnen op mijn goedkeurend gebrom rekenen. Ook de soorten die gisteren mee ·het mooie weer maakten" komen andermaal in zicht: ver weg zijn 8 Zwarte Ibissen aan het foerageren, een Schreeuwarend baltst eerst hoog in de lucht om wat later vlakbij rond te draaien. Zenuwachtig gefoefel met het fotogerief haalt niets uit: naar die foto's kan ik fluiten. De wilgen sluiten steeds dichter aan en vormen nu een echt overstroomd vloedbos: ik kan niet meer verder en besluit hier mijn boterha." Wat was dat ? Tot nu toe heb al massa's Roodborsten, Zwartkoppen en Zanglijsters gezien In de wilgen

maar dit was duidelijk

zwart/wit. Heel even flitst er iets van "een miniatuur bonte specht" door mijn hoofd maar een inwendige juichkreet barst nu los: jawel, het Is Inderdaad een prachtige Withalsvliegen­ vanger.

3


Besluipen om enkele foto's te maken levert niet die resultaten op die ik wel gewild zou hebben maar hij blijft in ieder geval in de buurt waarbij hij "sortietjes" maakt vanuit de lage wilgenstruiken. Soms komt hij zelfs vliegen vangen boven mijn hoofd . Waarschijnlijk levert dit komische taferelen op van "met fototoestel worstelende Herwig" mee om daarmee te lachen.

maar er is niemand

Ernest en Hilde zijn deze morgen met de trein naar

Thessaloniki vertrokken. De ¡oer"sfeer van dit kunstmatig meer heeft wel wat van de kraanvogelmeren in Frankrijk, maar net zoals daar Is dit maar schijn want her en der verspreid, ligt de rommel die de Strymon vanuit Bulgarije aanvoert en dan hier uiteindelijk aanspoelt . Terwijl ik daar zo zit, probeer Ik de sfeer even te vangen in een tekstje:

4


·oeze plaats doet me denken aan Lac de la Forêt d'Orient, maar dan wel mét vogels. Het aanhoudende "chrak, chrak" geluid van honderden baltsende Futen en het ·oewe, oewe" van een leger Aalscholvers in lentestemming klinkt van vlakbij. Ik weet dat het niet zo Is maar het lijkt alsof Ik in het midden van het meer sta, midden in een markt vol pratende vogels met mijn ogen dicht. Ik zie niks van de vogels maar de geluiden

vanuit

zeggen alles. 1 k ben

het overstroomde wilgenbos er

diep van overtuigd om­

ringd te zijn door verpletterende aantallen vogels. Af en toe flappen Pelikanen, als zware Dornier­ watervliegtuigen over. Boven de rivier scheren regelmatig bendes van tientallen Zomertalingen langs. Het geruis van hun vleugels vermengt zich met het krakende geluid van de mannetjes. Er moeten er duizenden zijn. Is dit één van hun favoriete stopplaatsen tussen de Niger/Senegal­ delta en Siberië? Ook voor hen is het lente...

Op de terugweg volg ik hetzelfde pad langs de rivier. Ik passeer nog langs een plas waar ik enkele uren geleden een mentaal "te onthouden" bij geformuleerd heb. Wachten levert redelijk snel een IJsvogel op die een tiental meter verder plaatsneemt op een overhangende rietstengel. Ik kan tweemaal afdrukken vooraleer hij het IJsvogelpad poetst ... Even later hoor ik ook de fijne geluidjes waar ik op wachtte: ze komen van een klein lisdoddeplekje: het is ongeveer rechthoekig, 5 m lang en nauwelijks 70 cm diep. Het ligt slechts 3 m uit de hoger gelegen oever waarop ik het mij gemakkelijk gemaakt heb: lucky me, hier moet het lukken. Terwijl ik zo traag als een kameleon opschuif, kijk ik vanuit mijn hoger gelegen positie elke lisdoddepol van dit stukje af. Met de minuut neemt de frustratie toe: er beweegt niks. Als ik helemaal aan het uiteinde gekomen ben begin ik te twijfelen of het geluid wel uit dit onooglijk lisdodde-eilandje kwam. Terwijl ik al wil verdergaan groeit de zekerheid: ik heb dit helemaal uitgekamd, er zit absoluut niks in...

5


Ik sta recht en... van tussen de net afgespeurde verdroogde Typha's fladdert met hangende pootjes

het Klein Waterhoen op. Mijn eerste reactie is niet "waaw", een Klein Waterhoen

maar "shit", hoe kan dat nu ? Het is een mannetje, dat nu enkele meters verder, op een alleenstaande droge wilg landt in het midden van het water. Het wilgje is geen 1 O cm dik en het heeft nauwelijks zijtakken. Ik fixeer de plek onmiddellijk met de kijker en, hoe bestaat het, ik zie niks ... Na een dikke halve minuut zie ik iets bewegen achter het stammetje en komt er langzaam een blauwgrijs kopje om het hoekje kijken. Het ralletje zit kennelijk op een zijtakje aan de achterkant. Om zo onzichtbaar te zijn moet hij in de lengterichting van de zijtwijg staan, perfect gestroomlijnd in de "kijkschaduw" van de wilg. Na een tijdje verstoppertje gespeeld te hebben, geeft hij het op en fladdert enkele meters weg, landt in open water en zwemt dan enkele meters verder in dekking waarin hij onmiddellijk spoorloos verdwijnt. Ik begrijp nu waarom ik hem niet vond in de lisdoddes: als hij genoeg had aan een flutwilgje, moet dat eerste plekje wel een eldorado geweest zijn voor zijn verstoppertjespelletjes. Als ik bijna bij de brug ben, passeer ik een kudde koeien, vergezeld van een groepje koeienwachters: in het groepje Gele Kwikken drentelen naast de de "normale" West­ Europese vorm enkele bizarre exemplaren. De ondersoort cinereocapil/a is hier wel aannemelijk maar wat die mannetjes iberiae hier uitspoken is voor mij een raadsel: Spanje ligt hier wel een heel eind vandaan ..

6


Verder zijn er nog mannetjes waar ik kop noran daart aan krijg: hun koptekening valt ergens tussenin de ondersoorten in de bijbel van Jonsson. Met de bedenking ·daarvoor zijn het nu net ondersoorten, om aan de variabiliteit binnen een soort enig houvast te bieden" berust ik maar in dit raadsel. k bekijk dan maar de enig mooie

Balkan Gele Kwikstaarten. Het is kennelijk fotodag voor

kleine vogels want ook de Gele Kwikken komen redelijk kortbij: het is nog altijd veel koe en weinig kwikstaart maar ja, dat grootteverschil is nu éénmaal niet uit te Vlakken ...

Eén van mijn laatste foto's is van een vlucht overvliegende Aalscholvers voor de ondergaande zon. Tijdens de terugwandeling naar mijn logies hoor ik voor de eerste keer deze lente Boomkikkers roepen. ·01e zullen ook wel content zijn dat het slechte weer voorbij is", denk ik nog. Onmiddellijk gevolgd door: shit, waarom moet ik nu juist morgen terug naar Belgiê ?

7


RECENTE

VOGELWAARNEMINGEN

dec 1999-jan en feb 2000

Samenstellin g

Paul Herroelen en Jos Cuppens

Een getal tussen haakjes (70) achter een soortnaam betekent dat 70 waarnemingen werden ontvangen.

Fuut:St.J-Winge-Gemp 18 dec 2 ad met leder 2 juv; 11feb 5 ex (1 koppel paarspelend); 21

jan Kessel-Lo Provdom 14 ex, 13 feb Roosbeek 2 ex, 14 feb StAgRode-Gr. Broek 22 ex (enkele koppels volop baltsend), 23feb Tervuren 23 ex samen (HEP, CUJ, GUR, REA). Aalscholver: St.J-Winge-Gemp: 18 dec 8 ex in bomen, 25 jan 4 ex, 11 feb 22 ex; solitaire

ex: 28 dec Bunsbeek-Paddenpoel, 31 dec Leuven; 20 jan Kerkom 5 ex richting Roosbeek, 21 jan Kessel-Lo 18 ex (8 in broedkleed), 14 feb St. AgRode 20 ex, 24 jan Bierbeek 3 ex hoog over E40 naar Z; Tervuren

:

24 jan 1 ex over, 07 feb 1 ex (broedkl) laag over Spiegelvijver,

29 feb 9 ex informatie> NO om 18 u. (LAJ, HON, STJ, HEP, HUR, BUG, CUJ, REA, HEM). zilverreiger spec: 18 dec Tienen 16 u. 1 ex snel over naar 'Z>N (CUJ). Blauwe Reiger (19): 1-3 ex op 7 locaties; Tienen

:

04 dec 8 ex op leeglopende vijver met

dode vissen, 23 dec 4 ex; 13feb Roosbeek 5 ex (CUJ, CUO, LAJ Knobbelzwaan: Tervuren

1, GUR, BUG, VOP).

in dec 3 ad, 20 dec 5 ad, jan 3 ex behalve op 14 jan 4 ex, gans

feb 4 ex (09 feb 5 ex); Roosbeek Neervelp- Molensteen

+

19 dec en 16 jan 5 ex, 25 jan (op het ijs) en 13feb 3 ex ;

15 jan en 13 feb 10 ex; Tienen

dec-feb 2 ex; 18 feb Lubbeek 7 ex

over Diestsestw (REA, CUJ, GUA, HEP, LAJ, L..J O). Zwarte Zwaan: 26 jan Tervuren 1 ex (REA). Grauwe Gans: Tienen

06 feb 19 ex naar 0, 21feb 17 ex ter plaatse (CUJ, HOE).

Canadese Gans: In jan te Tervuren 17-15 ex, 01-09 feb 14 ex. 23 feb 12 ex (4-5 koppels

vergezeld van solitaire ex) (REA). B randgans: 13-27feb Tienen een tam ongeringd ex aanwezig (CUJ, COE, COP). NIJigans: 28 dec Bunsbeek-Paddenpoel 1 ex langsvliegend; dec-feb:

Roosbeek,

Drieslinter, Neerlinter, Lubbeek (kapel), Boutersem telkens 2 ex; 16 jan Vissenaken 4 e-x in grasland langs Velpe (CUJ, LAJ, HON, STJ, HUA, HEP).

8

,;

_,


Bergeend: 07 jan Neerijse-GroteBron 2 ex; 20 an 25 feb Tienen 1 M (GUR, CUJ). Smient: 09 jan Tienen 2 ex (CUJ. HOE). Chileense Smient A. sibilatrix

Tienen 1 M. Kuif-

x

19 en 27 feb

) Tafeleend hybride: 06, 19 en 27 feb Tienen (COE, COP, CUJ, HOE.

Krakeend: Tienen 18 dec-24 jan 1-4 ex, 05-20 feb 20-21 ex (13 feb 25 ex); 13 feb Roos­

beek 1 koppel, Miskom

-wachtbekken:

20 feb 23 ex. 27 feb 12 ex (CUJ. COE. COP. GUR. LAJ. LJO)

Wintertaling: Tervuren -park: 14 jan 2 M, 26 jan 1 M, 23 feb 2M+2V; 15 jan Neervelp 7 ex.

16 jan Vissenaken 9 ex op Velpe; St.J. Winge- Gemp 25 jan 12 ex. 11 feb 18 ex; aanwezig­ heid te Tienen, zie Figuur nr 1 (REA, COP, CUJ, GUA, HEP, HOE , LAJ. )

Aantal Wintertalingen te Tienen 100 80 60 40 20 0 � t

0. CD n

co 1

0.. CD 0

"' w t

a. Cl> (')

f\.) �m ::J

(.0 1

'"-•

ru :::>

-Jo.

(J) �. 0,) :l

1\.) � ......!... Q) ::s

V) _.

�fl) ::J

O'I

1 -""

CD O"

1\.) 0

N CJ'1

N -.._J

et> O"

CD O"

CD O"

CD O'

et> O"

1 _..,

t -""

Flg nr 1- Wintertaling Anas crecca

9

w

O'>

1 _.....,

1 _...,

1 _...,


Wiide Eend: 21 jan Kessel-Lo ca 100ex; Neervelp

15 jan 25 ex, 13 feb 12ex; 11jan St.J­

Winge-Gemp 20 ex; Lubbee/<. -kapel 18 dec 32ex. 19 jan 40 ex; Kerkom jan 19 ex. 13 feb 5 ex; Roosbeek

18 feb 16ex. 16

19 dec 120 ex. 11 jan 9 ex, 16 jan 87 ex, 13 feb 19 ex

(CUJ, GUR. LAJ, LJO, HEP); aanwezigheid te Tienen, zie Figuur nr. 2.

Pijlstaart: Tienen

1-2ex jan-feb, maxima 4ex (1 M+ 3V) op 23 dec, 5 ex ( 3 M+2V) op 25

feb (CUJ, HEP). Rlngtallng Calonetta Jeucophrys

Bahamapljlstaart Anas bahamens is

14jan Tervuren 1 M + 1 V (REA).

05-27 feb Tienen één M (HEP, CUJ).

Zomertaling: 27 feb Tienen één M (COP, CUJ) . S l o bee nd : Tervuren-park jan 2 M + 1V, 23 feb 4M + 2V; Tienen

begin dec- 14

18 dec-27 feb 1-2ex, 25 feb 4M (REA, CUJ).

Tafeleend: 21 jan Kessel-Lo 60 ex hoofdzakelijk mannetjes; 11 jan St.J-Winge-Gemp 1 M in wak; Roosbeek

19 dec 23 ex ( 5 M), 13 feb 5 ex; aanwezigheid te Tienen

zie Figuur nr. 3

(CUJ, GUR, HEP). Kuifeend: 14feb St.AgRode 12ex; St.J.-Winge -Gemp 11jan 1 M In wak, 11feb 5 ex; Roosbeek 19 dec 2ex, 13 feb 8 ex (CUJ, GUR, HEP); aanwezigheid te Tienen, zie Figuur nr. 4. Nonnetje: 14feb St.AgRode 1 M + 5 V (CUJ). �------ --- ----------

Aantal Wilde Eenden te Tienen 250 200 150 100 50 0 � 1

c.. CD

(")

__.. co 1

0. CD (")

N (>) '

0.

Cl) (")

� CJ) 1

'--•

ru :J

N � �. ID ::s

(,,.) � 1

'--•

ru =>

01 '

CD' 0-

(j) ' __.._ et>

0-

� w ' _., CD O'"

N 0 1 _.., ro 0-

N Ol 1 -+\ CD cr -

Flg nr 2- Wiide Eend Anas platyrhynchos

10

N -J 1 -.... CD O"

-----


Aantal TafeleenJen te Tienen 40 35 30 25 20 15 10 5 0

DM+V

=� 1 � 1

a. CD n

N (>) 1

0. <t> 0

O> 1

"--•

n> :J

N � �. ru :J

(..)

<.n

-l.. •

1 �

1U ::l

O"

'--·

co

<(> ëi)'

Aantal

N 0

CD O"

Cl> 0-

1 '""1'

O'

Flg nr. 3- Tafeleend

w

• �

N 01 •

ëi)' O'

tv "-.1 t -+.

CD 0-

Aythya terina

Kuifeenden te Tie n en

40 35 30 25 20 15 10 5 0

DM+VI mV '

DM

....Jo.

()) 1

a. CD n

f\) (>) 1

a. et> 0

f\) "1.. t\) :J

_.

(J) �. Q) :J

V> � •

'--·

Q> ::l

'f

_.,

CD O"

Flg nr. 4- Kuifeend

11

(j)

1 -of\

<t> O'

w

N 0

CD O"

Cl> O"

� 1 -of\

t ---+\

Aythya tuligu/a

N

<f ëi)'

O"

tv

"""1 • -.....

CD cr


c Q) c:: <l) ·-

f(1) ......

t:: Cl)

(1)

....,,

0

.:..-: �

<1>

Q)

� -

cu

"-'

t: ca

<t

T-

· -

0000000 N 0 o:> <O -.:t N

27-feb 25-feb 20-feb 13-feb 6-feb 5-feb 31-jan 24-jan 16-jan

9-jan

1 1

1

1

l 1 1

1

1

1

1

t�-1

_J

l1 � ==� 1

1 1

1

27-feb

25-feb

1

1

20-feb

1

,....(/(//////� �»'>'>):}j;-y;:)�):)�j}. 1 r.«

1

1

.... ....

l

13-feb

'

Cl) ::J (J.)

c::

c: (1) ·-

Q)

1

c:

1

�.. .... <a

1-

1

1

1

1

1

1

1

1

r"'-'·1

_J

27-dec

2-jan

9-jan

31-jan

5-feb

6-feb

� ::::::

.....,

c: Q) �

·-

> Cl> ·-

-

1

1

:t::: >

u.

C)

CD . ... c:

1

Cl) ::J (J.) c::

Cl>

1

Lt 0

t) � ...

$

� &b

..: c

n:s .....,

c:

C) u.

2-jan

<x: 1

r

1

ns

23-dec

1

18-dec , 4-dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CX) <O -.;t N

'

"' ,.....

...


Zeearend: gans jan en tot 03 feb te St.Ag.Rode immatuur nog aanwezig (HEL, BW). Blauwe Kiekendief {18) vanaf begin december 1-3 overwinteraars, alle in vrouwtjeskleed en solitair (behalve 23 jan Tienen 2 ex) te Neerlinter-Oplinter-Tienen, Hoksem-Meldert­ Willebringen en Boutersem-Bost. Waarneming van slechts 1 M op 06 feb te Boutersem­ Koutemveld (CUJ, LAJ, GUR, HUR, GEJ, COE, COP, BUG, BAL). Havik: 20 jan Wespelaar één M (GUR). Sperwer (23): alle solitaire ex behalve M+V jagend op 05 dec te Bunsbeek;Tervuren 20 dec een V in boom, 2 3 feb 1 ex kringend; 2-3 overwinteraars te Bierbeek-St. Kamillus, Roosbeek-Butsel-Vertrijk-Snoekengracht, Waanrode, Kapellen-Glabbeek-Bunsbeek en Tienen (REA, LAJ, GUR, CUJ, CUO, ROA, VOP, HEP. GEJ, HON, VOK, HEM ). Buizerd (70): overwegend solitaire ex op 32 locaties (incl. Tervuren-park) behalve 09 jan Waanrode-Essenberg 2 ex rondvliegend en 2 andere roepend; telkens 2 ex : 05 dec Willebringen-Jordaan

.

26 en 28 dec Hoeleden resp. Bunsbeek-Paddenpoel, 26 dec

Vertrijk-Snoekengracht , 27 dec en 13 feb Tienen (waarvan 1 ex prooi etend tussen Kokmeeuwen), 05 feb Attenrode; mogelijke terugtrek: 11 feb Kerkom-Muizenakker 2 ex laag, Kerkom-Tummeken 13 uur 6 ex laag in termiek, 27 feb Tienen 4 ex (3 ex kringend ) (REA, BUG, LAJ, LJO, GUR, CUJ, CUO, ROA, VOP, HEP, GEJ, HON). Torenvalk (32): bijna uitsluitend solitaire ex op 14 locaties (incl. Tervuren-park); 2 ex werden genoteerd 26 dec Bunsbeek-Gasthuisbosweiden. 13 en 27 feb Tienen-vijvers en 13 feb Vertrijk-Koutemveld (REA, BUG, LAJ, uo. GUR, CW, ROA, VOK, HEP, HOE, GEJ, HON, STJ). Smelleken: uitsluitend mannetjes 02 jan Neerlinter (HUR). 06-07 en 15 jan (hetzelfde) Boutersem-Bost (VAJ); 04 feb omgeving Aarschot (L. De Meersman). Patrij s: 04 dec Attenrode 6 ex (LAJ). Waterhoen (19): 2-8 ex geteld op 9 locaties, behalve 09 jan Tienen-vijvers 1 o ex. 16 jan Roosbeek 12 ex en Kerkom 14 ex, 13 jan Neervelp 19 ex (CUJ, HEP, HOE, GUR, LAJ, LJO). Meerkoet: 21 jan Kessel-Lo ProvDomein 20 ex; elders 1 tot 1 O ex op 4 locaties; evolutie van de aantallen te Tienen zie Figuur nr. 5 (CUJ, GUR, HEP, HOE, LAJ. LJO). Goudplevier: 26 feb

Glabbeek-Zuurbemd e 6 ex, 27 feb Honsem-plateau 6 ex en

Hoegaarden-z van Bols de Caberg 11 ex. 29 feb Roosbeek-Grote Kouter 29 ex (COE, COP, GUR). Kievit: 20 dec Haasrode-afrit 300 ex in weide, 09-16 jan Kersbeek, Kerkom, Vissenaken respectievelijk 22, 17 en 25 ex. Vanaf februari stijgen de aantallen: 06 feb Bunsbeek-

13


Paddenpoel 80 ex, 13 feb Neervelp 300 en 300 ex (2 locaties), 18 feb Boutersem-Butsel 300 ex; evolutie te Tienen zie Figuur nr. 6 (HEP, CUJ, GUR, HOE, LAJ, LJO).

Bokje: Miskom-wachtbekken

06 feb 3 ex, 12 feb 2 ex, 20 en 27 feb 1 ex; Tienen 19 en 26

feb telkens 1 ex (COE. COP).Watersnlp: in dec-jan 2 ex op 3 locaties: Glabbeek-Velpe, Bunsbeek-Paddenpoel en Tienen-vijvers (ook op 25 feb);Neerlinter 26 dec 7 ex, 02 jan 13 ex (ABH , GUR, LAJ, HON, STJ, CUJ, HUR ).

Houtsnip: 27 jan Meldert-bossen Cappuyns (GEJ).Wulp: Tienen-vijvers

04 dec 1 ad+ 2

juv, 23 dec 3 ex, 02 jan 2 ad M + 2 imm V op slib en In weide; 28 dec Glabbeek-Velpevallei 3 ex jodelend en Bunsbeek-Paddenpoel 2 ex luid roepend; 20 en 27 feb Neerlinter

minimum 3 ex (CUJ, GUR, LAJ, HON, STJ, HUR).

Witgatje: 07 jan Korbeek-Dijle 1 ex, Tienen-vijvers 04 dec en 06 feb 1 ex (GUR, CUJ). Kokmeeuw: 21 jan 11.30 u. Kessel-Lo

Provoom 40

ex, 26 dec Tlenen-GrlJpenvetd 200 ex op

overstroomde akker, Neervelp 15 jan 50 ex, 13 feb 30 ex, Roosbeek 16 jan 70 ex, 13 feb 43 ex. Tienen 27 feb 4 ex in zomerkl. baltsend; aanwezigheid, zie Figuur nr. 7 (CUJ, GUR).

1200 1000 800 600 400 200 0 _...\, co ' 0. (1) ()

N (>) 1

0. (1) ()

N � ' 0. Cl>

..-l.. (j) "2... Dl ::J

N �. n> ::J

0

w ....,,. '2... n> ::J

� VJ '

N 01 '

__.,

_.,

CD cr

Fig. nr 7-Kokmeeuw Larus ridibundus

14

Cl> 0-

N � 1 _.,

Cl> cr


Stormmeeuw: Tienen-vijvers 27 dec ca 20 ex met Kokmeeuwen, 31 jan+06 feb 1 ad (CUJ). Kleine Mantelmeeuw: 14 jan Tervuren-park 1 ad ;Tienen 31 jan 9 u. morgenvlucht naar ZW 2 ad+ 2 imm+ 1 ad, 06 feb 12.45 u. 1 ad naar W (CUJ). Zilvermeeuw: Tienen 06 feb 12.45 u. één imm naar NW, 13 feb 14 u. één ad + 1 imm tusen Kokmeeuwen en 27 feb

16 u. twee ad + 2 imm over (CUJ). gr ote

meeuw: T i e n e n

1

ad over.

27 dec 1 juv

overvliegend, 24 jan 9 u. morgenvlucht 1 imm+ 4 ad naar Z, 1 imm naar NW; 06 feb 1 2.30 u 5 ad naar W (CUJ). Holenduif: 02 jan N eerlinter 28 ex; 20 feb Tienen enkele ex vliegen uit niet-gebruikte lozingsbuizen aan de vijveroevers (HUR, CUJ). Turkse T ortel: 08 jan Boutersem locale vlucht van 26 ex, 16 jan Vissenaken 90 ex in drie jonge populieren (HEP, LAJ). Halsbandparkiet: 09 jan Tienen 1 ex uit Wissenbos en vliegt naar W (CUJ, HOE, GUR). Ke rkuil: 05 dec 17.45 u Kumtich 1 ex over oud-militaire bunker richting Vissenaken (CUJ). Steenuil: 28 dec Bunsbeek-Paddenpoel 1 ex roepend in schemering (LAJ, HON, STJ). Bosuil: 27 jan 18.30 u. Bierbeek-St.Kamillus roepend, gans februari Boutersem-Latstraat 2 ex roepend, 03 feb Roosbeek-vijvers

verkeersslachtoffer (CUJ, GUR).

IJsvogel: 02 dec Tervuren-park 1 ex, dec-jan Hoegaarden-Schoorbroek regelmatig aanwezig (REA, GEJ). Groene Specht: in dec-feb waargenomen te Bierbeek (in schapenweide), Roosbeek­ Valkenberg (op pas gemaaid grasveld), Tienen, Bunsbeek (weilanden), Waanrode­ Essenberg, Glabbeek-Zuurbemde (laagstamboomgaard) (CUJ, LAJ). Zwarte Specht: in dec te Boutersem-Butselbos en 16 jan in canadabos Eyckeveld (ROA). Grote Bonte Specht: in dec-feb op 3 plaatsen: Tienen, Roosbeek-Valkenberg (tuin) en Vertrijk-Snoekengracht (CUJ, BUG). Boomleeuwerik: 26 feb Landen-Wever 1 ex overvliegend (GUR). Veldl e euwe rik: 18 dec Tienen-vijvers 9 ex, 20 dec 10 u. Roosbeek 15 ex naar ZW wegens sneeuwval, 09 jan Kersbeek groep van 40 ex (CUJ, LAJ). pieper s pec 28 feb Vertrijk-Snoeckengracht 2 zangposten nabij ingang, vogels werden niet gezien (CUJ), vermoedelijk Waterpiepers. Gras pieper: Tienen 27 feb 15 ex op begroeide gipsberg (CUJ,HEP).

15

09 jan + 05 feb 1 ex,


nov 1 ex.

Waterpieper: Tienen 27

ex,

06

dec 2 ex, 18 en 23 dec

04

5

ex. in jan en op 27 feb één

feb 3 ex (CUJ. HOE).

Grote Gele Kwikstaart: Tervuren-park

Vertrijk-Snoeckengracht

18

dec en 09 jan 1 ex,

dec Bunsbeek-Velpe dec

Kramsvogel: Tienen 04 26

16

beek-Velpe

120

naar Z;

jan Lovenjoel 17 u.

22

Lijsters en

25

26

jan ca

jan telkens

1

ex;

03

jan

02

jan (slaap ?)vlucht van 41 ex (CUJ). elk 1 koppel (ABH).

ex in lange meidoornhaag (LAJ, GUR).

20

u.

ex naar 0, 18 dec minimum

45

dec 80 ex in laagstamboomgaard, ex,

24

jan Glabbeek-Velpe en Bunsbeek-Paddenpoel

Roodborsttapuit: 22

in weide.

dec een

ex (REA, VOP).

1

Witte Kwikstaart: Tienen

Mere l : 05

01-02, 20

dec Bunsbeek 45

67

02

150

ex met Spreeuwen

jan ruim 250 ex aanwezig;

ex in weilanden,

07

jan Roosbeek

dec Buns­ ex

17 u. 200

ex over; St. Joris-Winge-Gemp 18 dec 30 ex met Grote

ex in laagstamboomgaard (afgevallen appelen),

200

05

11

feb Lubbeek

ca 100 ex uit richting Gemp komend (CUJ, LAJ, GUR, REA, HEP). feb Roosbeek zingend, 28 feb Willebringen-Jordaan

Zanglijster: 24

zangposten (CUJ).

Koperwiek: 05

dec Bunsbeek-Velpe

10

1

koppel over en 4

ex., 18 dec

15 u.

Tienen

enkele ex verspreid in het riet ( LAJ, GUR, CUJ). Grote

18 dec St. Joris-Winge-Gemp

Lijster:

boomgaard, 31 jan en

1O

ex met Kramsvogels in laagstam­

feb Tienen resp.Vertrijk zingend;

06

13

feb

14.30

u. Tienen

ex

10

naar NO (REA, CUJ, BUG). Tjiftjaf:

18 dec Kessel-Lo 2 ex in park Michotte. 19 dec Drieslinter;

27

feb Neerlinter, 28 feb

Willebringen-Jordaan 2 ex in struik in holle weg ( CLW, HUR, CUJ). Go udhaantje:

28 dec

ex zingend) en begin feb Bierbeek-St.Kamillus

(1

1-2

ex;

21

jan

Kessel-Lo ProvDom enkele zingend aan rand van park (CUJ). Vuur(go ud)haantje : 14

dec Tervuren-park

1

M (REA).

Paddenpoel 1 o ex,

31

Valkenberg ruim

ex door beukenhaag en tuin,

12

dec Vertrijk-Snoekengracht

ex (LAJ. HON. STJ. VOP, CW). Zwarte Mees: Pi mpe l- e n

Matkop: 26

Roosbeek-Valkenberg,

04

25

ex (28 feb 2 ex), jan en

17

28 dec Busnbeek­ 17

jan Roosbeek­

feb Bierbeek-St.Kamillus

2

dec Zoutleeuw-Vinne 1 ex in groep mezen (CUJ).

Roosbeek-Valkenberg 01 dec,

Koolmees :

5

Staartmees:

31

jan en

15

feb 1 ex op voedertafel (CUJ).

ganse winter 1 O Pimpels en 6 Koolmezen op voedertafel te dec Tienen 10 Pimpels in groep, samen met Koolmezen (CUJ). 16


Boomklever: eind dec-begin jan 1 ex te Vertrijk-Snoekengracht; 17 feb Bierbeek-St. Kamillus 1 ex (ROA, VOP, BUG, CUJ). Ekster: 01 dec Roosbeek-Valkenberg 2 ex pikken "verloren� walnoten terug van gemaaid grasveld; in jan Tervuren-park 14 ex samen op grasveld, 19 jan Tervuren 1 ex met takje in snavel overvliegend (CUJ, REA, HEP).

Kauw: 18 dec St. J.-Winge ruim 100 ex in groep naar Z, 28 dec Bunsbeek-Paddenpoel bij valavond "vele honderden" rondvliegend (slaapplaats)(REA. LAJ, HON, STJ).

(K=)Kauwen

+

Halsbandkauw)

+

(R=)Roeken: 02 dec Kerkom 100 K (de meeste met kenmerken van 40 R, Lubbeek-Heide 10 K (2 Halsbandk) verspreid met R, Butsel 20 K (1

Halsbandk) met enkele R; 03 dec Neervelp 60 K (geen Halsbandk) met R; 26 dec Tienen slaapvlucht 174 K K

+

+

R ; 27 dec Roosbeek 16.30 u. 70 K met 20 R naar NO, 11 jan Kerkom 1

30 R, 19 jan Roosbeek slaapvlucht van 105 K

+

203 R naar ONO, 01 feb Pellenberg

honderden K met R op voorverzamelplaats rond Koebos; 05 feb Breissem 1 Halsbandkauw bij 13 R in weide; 11 feb Kerkom 20 K (2 Halsbandk) met 40 R en Lubbeek-Schubbeek 40 K (minstens 4 Halsbandk) bij 100 A; 13 feb Kerkom 29 Roeken omgeving zandgroeve (CUJ, HEP, LAJ, LJO, HON, STJ).

Zwarte Kraal: in jan Tervuren-park 24 ex op grasveld; Tienen in dec minimum 70 ex in weide-en akkergebied rond vijvers; op 02 jan (na tweede dijkbreuk) 260 ex geteld in toppen van canadabomen (slaapplaats?) (REA, CUJ).

Huismus: 01 dec Aoosbeek-Valkenberg 15 ex op voederplaats (CUJ). Ringmus: 04 dec Vertrijk-Koutemveld, Tienen en Glabbeek-Attenrode respect. 10 ex (maïsveld), 2 ex en 5 ex in gemengde groep op maïsveld; Roosbeek-Valkenberg

06 dec

1ste ex op voederplaats, max 6 ex eind januari. ruim 10 ex op 05 feb; 18 dec Tienen 50 ex met Koperwieken In meidoorns, 26 dec Bunsbeek 16 ex in meidoornhagen, 09 jan Neerlinter 40 ex (CUJ, LAJ, HUR). Vink: dec-begin feb Aoosbeek-Valkenberg 10-15 ex op voederplaats, ruim 20 ex vanaf 19 dec (CUJ). Keep: 04 dec Attenrode 2 ex in gemengde groep op maïsveld; 26 dec Vertrijk-Snoekengracht 30 ex met enkele Vinken (LAJ. VOP).

17


KALENDER DER ACTIVITEITEN 2000

BELANGRIJK BERICHT: wegens werken in de omgeving van het station de Leuven. werd de plaats van bijeenkomst gewijzigd: wij spreken voortaan af op de Bodart-parking naast de ring rond Leuven (tegenover Capucienenvoer). Een

geplande

uitstap

met

eigen

wagens

gaat

niet

door

bij

slechte

weersomstandigheden, zoals dichte mist, zware sneeuwval, gladde wegen, enz... Raadpleeg

eveneens de

aangeduide

verantwoordelijke

persoon

of

een

bestuurslid.

za 01 april 2000

studiedag van Brakona

van 9u 15 tot 16u 30 in het auditorium 'Jozef Heuts', lokaal 00.215, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (KUL, Heverlee, Kardinaal Mercierlaan 92 in Heverlee, te bereiken via de ring rond Leuven (afslaan aan de Naamse Poort). Inschrijving noodzakelijk: 200 BEF storten op rekening 091-0106007-15 van de provincie Vlaams-Brabant met vermelding "BRAKONA studiedag 2000". Nadere inlichtingen bij F. Vanlerberghe tel 016/ 26 72 69-61.

zo 16 april 2000 voormiddagbezoek aan de

bezinkingsputten te Tienen

onder leiding van P. Herroelen (tel 016/ 73 40 69). Afspraak te Leuven-Bodart­ parking 8 uur, te Tienen aan de Citrique Beige, St. Truidensesteenweg om 8.45 u. (te bereiken via Tiense noordelijke ring); laarzen noodzakelijk, einde ca.12 uur.

Vrienden van Heverleebos & Meerdaalwoud za

15 april 2000

ornithologie In de Dljlevallel

Voorjaarstrek van de vogels; samenkomst 8.30 u. Gemeentehuis Heverlee, bege­ leiding Kris Van Scharen; geen kilometer. Einde rond 12 u.; laarzen noodzakelijk.

1 8


zo 16 aprll 2000

"Op het p1ane1and"

Dag van de A a r de

georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw.; informatie: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, tel 021282 17 27 Danny Jacobs.

do 20 april 2000

dia-avond over uilen

georganiseerd door de Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen, te 20 uur in de raadzaal van het Gemeentehuis te Bekkevoort. De presentatie wordt verzorgd door Philippe Smets provinciaal coĂśrdinator, tel 016/ 82 03 53.

zo 23 april 2000 een voormiddag in de

Jordaanval lel te Willebringen

een wandeling langs kleine reservĂŠ;lten in een afwisselend landschap van akkers. holle wegen en beken.

Maak kennis

met de plaatselijke roofvogels

en

broedvogels (Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Koekoek, kwikstaarten, Grote Lijster, Boomklever, Geelgors en Grauwe Gors). Afspraak te Leuven-Bodartparking om 8 u. en om 8.30 u. aan de afrit nr. 24 Boutersem van de E-40 richting Luik. Leiding P. Herroelen (tel 016/ 73 40 69). Laarzen aanbevolen, einde rond 12.30 uur.

Red Bruine Kiekendieven za 29 en zo 30 april 2000 e en nieuw initiatief . onder de hoofding Harrier Rescue organiseert afd. Westkust een weekend om door observatie nestplaatsen van Bruine Kiekendieven in de polders op te sporen. Info bij 8. Declercq, Eksterstraat 29 te 8450 Bredene, tel 059/ 33 29 00.

za 06 mei 2000

inhuldiging van "Den Battelaer"

naml ddagwandellng

het nieuwe reservaat van de Wielewaal regio Mechelen wordt ingewandeld; bijeenkomst om 14 uur aan de Gentse steenweg te Mechelen (Battel) ter hoogte van de voetbalvelden. De wandeling duurt ca 2 uur; laarzen aanbevolen.

za 13 mei 2000

voor het eerst in het voorjaar

paddestoelen

determineren In het Osbroek te Aalst. Afspraak om 9 uur Osbroekdreef. bij het infobord (Aalst-centrum). Info H. Lemaire tel 054/ 33 01 06 of Hans Vermeulen tel 02/ 218 75 91.

1 9


niet te missen

zo 14 mei 2000

voormlddagwandellng te Schulen

Het gebied staat bekend voor zijn verscheidenheid aan vogels; men kan er 60-70 soorten waarnemen o. a. Aalscholver. Krakeend, Visarend, Watersnip, Grutto, Wulp. Dwergmeeuw, Zwarte Stern. Nachtegaal, Blauwborst, 4 soorten grasmus. Afspraak 7. 45 u. te Leuven-Bodartparking en om 9 u. aan de kerk van Linkhout. Leiding P. Herroelen (tel 016/ 73 40 69); laarzen noodzakelijk; einde voorzien tegen 12. 30 uur.

zo 04 juni 2000 zeker niet te missen voormlddagwandellng te Harchies in dit moeras- en vijvergebied broeden, buiten Blauwe Reiger en Aalscholver, enkele zeldzame(re) soorten: Geoorde Fuut, Roerdomp, Boomvalk, Stormmeeuw, IJsvogel, Nachtegaal, Blauwborst, Cetti's Zanger, Grote Karekiet ... en kan men doortrekkers observeren: Wespendief, Visarend, Visdief, Zwarte Stern. Afspraak om 7.30 u. te Leuven-Bodart parking en 9 u. aan de kerk van Pommeroeul (scheve toren: niet verwarren met Pommeroeul-Ville ! ). Harchies is te bereiken langs de E-19 tot voorbij Mons, afrit 26. Einde rond 12.30 u, leiding P. Herroelen (tel 016/ 73 40 69), laarzen noodzakelijk.

zo 18 juni 2000

een aanr ader

namiddagwandellng

In Walembos

samen met de leden van de werkgroep botanie van afdeling Brussel, leiding Hugo Vandevorst (tel 02/ 361 18 70). Afspraak om 13. 30 uur te Leuven­ Bodartparking en om 14 u. aan de kerk van Houwaart. Laarzen aanbevolen, einde voorzien tegen 17 uur.

Een nieuw boek Van Den Haute F. 2000. De vogels van Groot-Grimbergen, een uitgave van de Wielewaal afdeling Brussel., formaat A4, 264 blz., prijs 495 BF, verzending niet inbegrepen. Nadere inlichtingen bij auteur F. Van Den Haute (tel 02/ 270 84 37) of bij R. De Boom (penningmeester) tel 02/ 267 17 15. Het boek bevat actuele en historische gegevens over 206 vogelsoorten uit te periode 1920-1999.

20


NUTTIGE

ADRESSEN

Bijzonder Broedvogelproject regio Leuven: Maarten Hens, P. Delvauxwijk 18, 3000 Leuven tel 016/ 29 98 90 regio Tienen: Peter Collaerts, Zuurbemde 97, 3380 Glabbeek tel 016/ 77 82 12 Gekwetste vogels: Vogelasiel p/a H. Ceusters, Engelenberg 51, 3271 Messelbroek tel 013/ 77 27 02 Geringde vogels J. Vanautgaerden, Boststraat 69, 3370 Boutersem

tel 016/ 72 09 15

Homologatiecomité (BAHC) nieuwe s ecretaris p/a M. Vandegehuchte , W. de Zwijgerstr. 8, 8020 Oostkamp tel 050/ 827260 http://users.skynet.be/bird ing e-mail: marnix.vandegehuchte@skynet.be Internet: Zeldzamevogels in België

http://rareblrds.mypage.org en

e-mail jos.cuppens@village.uunet.be Kerkuilenwerkgroep nieuw adres : Postbus 6, 3110 Rotselaar p/a L. Smets, Baron E. Descampslaan 64, 3018 Wijgmaal, tel 016/ 44 83 34 (tussen 14 en 20 uur) Steenuilenproject, regio Leuven Toon Roels, Beekstraat 37/1, 3040 Neerijse. tel 016/ 47 25 04 Roofvogeltelling , regio Leuven: Kelle Moreau Korenbloemlaan 5, 3052 Blanden tel 016/ 40 14 55 (even weken) of 016/ 40 83 63 (oneven weken) Recente waarnemingen: p/a D. Symens, nieuw adres Bredabaan 300, 2990 Wuustwezel Vogellijn tel 03/ 488 01 94 Vogelbescherming Vlaanderen, Veeweydestr. 43, 1070 Brussel, tel 02/ 521 28 50 Watervogeltelllngen: M. Hens. P. Delvauxwljk 18, 3000 Leuven, tel 016/ 29 98 90 J. Vandeplas, Rot 21, 3221 Nieuwrode, tel 016/ 57 23 60 Wetgeving Leefmilieu p/a Stichting Leefmilieu, Kipdorp 11, 2000 Antwerpen tel 03/ 231 64 48, fax 031232 63 98 Wielewaal vzw Natuurvereniging & Natuur-& Milieu Educatie vzw: Graatakker 11, 2300 Turnhout, tel 014/ 47 29 50 ('s maandags gesloten), fax 014/ �7 29 51


Verschijnt om de 3 maand (maart, juni, september, december) Het COPYRIGHT van de teksten, foto's en tekeningen blijft bij de auteurs. fotografen en tekenaars. Overname Is mogelijk mits hun uitdrukkelijke toelating.

jaargang 28, nr. 1

DE BOOMKLEVER

maart 2000

INHOUD

Limni Kerkini ¡Lente op zijn Hellas"

Herwig Blockx

1-7

Recente vogelwaarnemingen dec 1999-jan en feb 2000, eerste deel

Paul Herroelen en Jos Cuppens

18-20

Kalender der activiteiten april-juni 2000

Uitneembaar (middenbladzijden)

8-17

Voorjaarstenologisch onderzoek 2000

Artikels en korte mededelingen voor het nummer van juni 2000 worden ingewacht bij

Paul Herroelen, Leuvensesteenweg 347 te 3370 Boutersem

ten laatste tegen 31 mei 2000

Gelieve uw waarnemingen over vogels, bij voorkeur maandelijks, In te sturen - voor Leuven en omgeving naar Maarten Hens, P. Delvauxwijk 18

3000 Leuven tel 016129 98 90. - voor Tienen, Boutersem en omgeving naar Jos Cuppens, Valkenberg 5

3370 Boutersem tel 016/ 73 47 85 of naar Paul Herroelen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.