De Boomklever September 1999

Page 3

r

1-

MIDWINTERTELLING

AN ROOFVOGELS

IN REGIO LEUVENP JANUARI 1999.

Kelle Moreau, Korenbloem/aan 5, 3052 Blanden

1. Inleiding

Tijdens

de

voorbije

winter

vond

voor

de

tweede

keer

een

simultane

midwintertelling van roofvogels plaats In Vlaanderen. Deze tellingen worden gecoördineerd door de roofvogelvereniging MILVUS news in samenwerking met de Vlaamse Avifauna Commissie (VLAVICO) en de WIELEWAAL-vogelwerkgroep. In onze regio werd ook voor de tweede keer meegeteld. Het aantal medewerkers steeg hier van twee vorig jaar tot vier dit jaar. Hierdoor werd uiteraard een groter gebied geïnventariseerd en werden in totaal meer roofvogels waargenomen. De officieel vastgestelde uiterste data voor de inventarisatie waren 1 en 20 januari. Om dubbelwaarnemingen zoveel mogelijk uit te sluiten werd in regio Leuven deze periode vernauwd tot het weekend van 9 en 1 O januari. Er mocht geteld worden van zonsopgang tot zonsondergang. Slaapplaatsen van roofvogels zijn me in het Leuvense niet bekend zodat er geen slaapplaatstellingen werden opgenomen. Bij elke waarneming wordt genoteerd om welke soort het gaat, eventueel de leeftijd en het geslacht, het type biotoop waarin de waarneming plaatsvindt en het gedrag dat de roofvogel vertoont.

2. Weersomstandigheden

Tijdens

het

telweekend

was

het

koud

in

onze

streken,

de

gemiddelde

dagtemperatuur bedroeg niet meer dan 2°C. De hemel was afwisselend helder en betrokken. Er waaide overwegend een NO­ wind en afgezien van een enkel miezerig buitje, bleef het droog.

3. Telgebied

Dit jaar werden er elf hokken van 2.5

x

2.5 km afgespeurd naar roofvogels. Dit

53


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.