De Boomklever September 1999

Page 19

RECENTE W:. \RNEMINGEN junl-jull-auy .... stus

Samenstelling

:

1999

Paul Herroelen en Jos Cuppens

Dodaars: Tervuren-park 23 aug twee ad, 30 aug één juv of ex/winterkl. (REA);

Tienen twee broedgevallen en een totaal van 8 ex op 28 aug (COE, COP, Fuut: Tienen

cuJ,

HEP).

begin juni nieuw nest (na verloren broedsel in april) dat einde juni 4

pulli opleverde (waarvan 2 snel verdwenen) en waarvan in aug nog één juv overbleef. In juli verdween één ad en vanaf 21 aug bleef alleen de juv vogel nog over; 2 aug Kessel-Lo-Prov.domeln 4 ad + 1 juv (SMP, CUJ, HOE, BUE, COE, COP, HEP).

Geoorde Fuut: 24 aug Tienen 1 ex in overgangskleed tussen Tafeleenden (CUJ). Aalscholver : 12-13 juni St.J.Winge-Gemp 1 imm, 15 juni Oud-Heverlee 8 ex ter plaatse; 12 aug Boutersem 4 ex NW, Tienen één ex per 17 juli, 22 (overdag) en 28 aug; 22 aug 7 u. 13 ex ZW (trek?) en 1 ex naar N om 10.10 u. (HEP, LAJ, GUR, COE, COP, HOE, CUJ, DEP).

Kleine Zilverreiger: 07 en 08 aug Tienen één ex ( COE, COP, CLW). Blauwe Reiger: Tienen

In juni-juli 2-4 ex, maximum per 30 juli, 21.30 u. 8 ex In

grote wilg; 21 aug 4 ex waarvan 3 in thermiek (CUJ, COE, COP, HOE).

Ooie vaar: 27 aug Blanden 3 ex op thermiek naar Z (VER, VBT). Knobbelzwaan: 03 juni Oud-Heverlee 1 koppel + 2 ex, 12 juni St.J.-Winge-Gemp 4 ad; Tienen 28 juni 1 ad + 1 imm (niet samen), 19 juli twee afzonderlijke ad, vanaf 19 juli tot eind aug één ad; Tervuren-park juli-aug twee afzonderlijke ad (CUJ, COE, COP, BUE, HOE, HUR, REA).

Indische Gans: 26 aug en 2 sept Tervuren-park tussen Canadese Ganzen (REA). Canadese Gans: 03 juni Oud-Heverlee-zoet water 1 koppel+4 pulli; Tervuren -park juli-aug 12-13 ex, maxima 21 ex op 12 aug en 22 ex

per 26-30 aug. Ongewone

waarneming: 20 aug 20 u. Kerkom-Boskouter 8 ex op stoppelveld (CUJ, REA, BUG).

Nijlgans: 03 juni Oud-Heverlee-zoet Water 1 koppel+ 3 pulli, 02 aug Kessel-Lo ProvDomeln 6 ad (één op nest) en 7 eerstej.; 12 juni St.J.-Winge-Gemp ad, 12 aug Lubbeek koppel+? jongen, 28 juli Roosbeek 2 ex over, 30 juli Tienen 4 ex over;

Tervuren-park: per 7 en 25 juni, 8 juli en 18 aug respect. 39, 82, 125 en 122 ex (CUJ, COE, COP, HEP, HOE, REA).

Casarca: 03-04, 07, 13 en 21 aug Tienen 1 ex (COE, COP, HEP). Bergeend: Tienen 24 juli 1 ex, 25 juli 3 eerstejaars (COE, COP, CUJ)

69


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.