De Boomklever September 1999

Page 11

Opmerkelijke vogelwaarneming

l

de Dijlevallei en omgeving

april - juni 1999

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven uit de periode 1 april tot en met 30 juni 1999. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode juli­ september 1999 omvatten. Waarnemingen worden voor 3 1 oktober 1999 verwacht bij Maarten Hens, Paul Delvauxwijk 18, 3000 Leuven, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be. Zonder afgelaten vijvers kondigde het voorjaar zich eerder matig aan: geen pleisterende steltlopers en dus wachten op een toevallig passerende 'voltreffer'. Dit leverde in april en mei waarnemingen op van Ooievaar, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Zwarte en Rode Wouw, Visarend, en Smelleken. Uitschieter in mei was een zingend o Kleine Vliegenvanger in Meerdaalwoud. Het aantal waarnemingen van Zwarte Stern, Visdief en Dwergmeeuw lag eerder aan de lage kant. De vijver van Florival bood de enige plas-dras situatie in de streek en min. 3 paar Dodaars, broedverdachte Krakeenden, en enkele doortrekkende Groenpootruiters maakten van de (tijdelijke) situatie gebruik. In het kader van een VLINA-project (Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling) werden in de periode februari tot juli 1999 alle broedvogels in een deelgebied van de Dijlevallei tussen Korbeek-Dijle, Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert en Neerijse grondig geïnventariseerd. Dit leverde voor een aantal soorten verrassende resultaten. Zo lag het aantal vastgestelde territoria van soorten als Kleine Bonte Specht, Sprinkhaanrietzanger, Wielewaal en Goudvink veel hoger dan algemeen gedacht. Jarenlange 'vermoedens' omtrent het broeden van Zomertaling en Porseleinhoen werden bevestigd. En waarnemingen van Kwak en Geoorde Fuut in juni verdienen het label 'verder op te volgen'. Het geïnventariseerde gebied (zo'n 160 ha tussen NGB en Sint-Joris-Weert) is in dit overzicht aangeduid als 'gebied NGB-Doode Bemde'. Waarnemingen van Dodaars, Aalscholver, Nijlgans, Tafel- en Kuifeend, Havik, Kerkuil, Steenuil, Halsbandparkiet, en Zwarte Specht werden niet in dit verslag opgenomen, maar wel verwerkt.

Geoorde Fuut Podiceps nigricol/is 12/04 16/04 17 en 18/04

3 ex. in zomerkleed te NGB (T. Roels). 1 ex. te NGB (T. Roels). 2 ex. in zomerkleed te NGB (L. Hendrickx, J.-Ph. Ferette, K. Moreau, K. Van

05106

Scharen). 1 ad. te OHN (K. Van Scharen).

10/06

1 ad. te OHN (M. Hens).

Kwak Nycticorax nycticorax 19/05

1 ad. Kwak opvliegend vanuit wilgen langs de Dijle ter hoogte van NGB (B. Van Elegem).

Op 2 1 of 22/06 zou er een Kwak waargenomen zijn ter hoogte van de samenvloeiing van de IJse en de Dijle (med. P. De Becker).

Grote Zilverreiger Casmerodius albus 13/04

Om 9u40 vliegt 1 ex. oostwaarts over Blanden (K. Moreau).

61


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.