De Boomklever Juni 1999

Page 11

Opmerkelijke vogelwaarneminge.9Fh de Dijlevallei en omgeving januari - maart 1999

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven gedurende de periode 1

januari 1999 tot en met 31 maart 1999. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode april-juni 1999 omvatten. Waarnemingen worden voor 31 juli 1998 verwacht bij Maarten Hens, Paul Delvauxwijk 18, 3000 Leuven, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be.

De eerste drie maanden van 1999 verliepen uitgesproken zacht en nat. Tussen 4 en 7 januari liep de maximumtemperatuur op tot 14°C. De winterkou beperkte zich tot enkele vorstdagen in januari (11, 12, 30 en 31/01) en een vorstperiode van 08 tot 15/02. Opmerkelijk,

en deels tegen de logica van een zachte winter in, is de eerste volledige overwintering van een groepje Nonnetjes in de streek. Voor het overige lieten de watervogels verstek gaan deze winter, zowel qua aantallen als qua soorten, een enkele Krooneend niet te na gesproken. De 'dooi'weken in de tweede helft van februari vormden de boeiendste periode deze winter, met

herhaalde waarnemingen van Roerdomp, Blauwe Kiekendief en Steppemeeuw en een

pleisterend groepje Grauwe Ganzen. Maart leverde alle zomergasten volgens schema af, met

de gebruikelijke meldingen van Ooievaar, Rode Wouwen en Kraanvogels. Uitschieter in deze maand was de waarneming van een Middelste Bonte Specht in Mollendaalbos.

Voor de meeste watervogelsoorten zijn de resultaten van de maandelijkse Wl-tellingen in

tabelvorm opgenomen en kort besproken.

In iedere tabel staan de aantallen voor de

maandelijks getelde gebeiden en het soorttotaal voor alle getelde gebieden in de regio.

Gegevens van o.a. Blauwe Kiekendief, Havik, Waterral, Water- en Houtsnip, Witgatje, Zwarte Specht en Waterpieper zijn niet opgenomen, maar werden wel verwerkt.

Dodaars Tachybaptus ruficollis WLS

LP

AVP

OHN

OHZ

NGB

NKV

zw

SAR

LFD

EK

Totaal

16/01 13/02

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2 4

13/03

2

0

1

�4

1

4

0

0

0

0

0

:;::13

0

0

0

Fuut Podiceps cristatus WLS

LP

AVP

OHN

OHZ

NGB

0

2

2

NKV

16/01 13/02

12 0

10

4

0

1

0

0

13/03

22

11

10

0

5

0

2

9

7

0

zw

SAR

LFD

EK

To t a a l 45

6

1

3

4

0

0

0

19

9

16

2

4

81

3

Roerdomp Botaurus stellaris 17/02

1 ex. in het Rodebos te St.-Agatha-Rode

(8. Vercoutere).

1 ex. in de Doode Bemde te Oud-Heverlee (P. De Becker). 21/02 22/02

1 ex. te NGB (L. Hendrickx).

1 ex. in het rietveldje te NGB (K. Moreau).

Grote Zilverreiger Casmerodius albus 24/01

1 ex. arriveert rond 14u00 te OHZ en vertrekt om 14u40 in noordelijke richting (L.

Hendrickx).

33