De Boomklever Juni 1998

Page 9

DE TAPUIT Oenanthe oena?.ene

ALS DOORTREKKER

IN BIERBEEK(Vlaams-Brabant)

JOHAN

VANAUTGAERDEN

De Tapuit is in onze regio geen broedvogel ( het is trouwens een zeer schaarse broedvogel in ons land en dan nog in een beperkt gebied, vooral in de kuststreek en de Kempen). Als doortrekker komt hij wel regelmatig voor en wanneer echt naar Tapuiten wordt gezocht blijkt dat er veel meer doortrekken dan de losse waarnemingen laten vermoeden. De vogels die bij ons voorbijkomen zijn broedvogels van Nederland, Duitsland en vooral ScandlnaviĂŞ; ook de Groenlandse ondersoort trekt via West-Europa naar de broedgebieden in Noordoost-Canada, IJsland en Groenland. De overwinteringsgebieden van de hele wereldpopulatie liggen ten zuiden van de Sahara, in een brede band van West-Afrika tot aan de Indische oceaan in het oosten, zuidelijk tot in Zambia.

Reeds enkele jaren wordt in de grote omgeving van Bierbeek in voor- en najaar systematisch naar Tapuiten gezocht en vooral getracht zoveel mogelijk exemplaren te ringen. Er wordt hierbij steeds een vaste route gevolgd: Bierbeek-Opvelp-Bierbeek­ Haasrode; al de plaatsen waar geregeld Tapuiten worden gezien, werden uitvoerig onderzocht. Met behulp van kleine klapnetjes en meelwormen als lokaas wordt elk jaar, met wisselend succes een aantal vogels geringd. Van 1985 tot 1998 werden 171 vogels van een ring voorzien maar geen enkele werd tot nogtoe teruggemeld. Tapuiten ringen kan een frusterende bezigheid zijn; soms tonen de vogels meer Interesse voor vliegende prooien, op andere dagen Is het te koud voor de meelwormen zodat ze nauwelijks bewegen en de aandacht niet trekken. Soms lukt het gewoon niet om de vogels in de buurt van de netjes te krijgen. Gelukkig zijn er ook dagen dat de vangst wel meevalt; wanneer 2 of 3 vogels geringd worden op een voormiddag betekent dit een relatief succes. Uitzonderlijk

31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.