De Boomklever Juni 1998

Page 15

RECENTE WAARNEMINGEN: maart tot mei 1998 samenstelling Paul Herroelen & Jos Cuppens

Errata, zie Boomklever

jaarg. 26, nr. 1, maart 1998, blz. 17 onder NIJigans: data

en aantallen dienen gelezen als volgt: 24/1o 42 ex, 13/12 34 ex, 20/12 48 ex. Opvallendste gegevens: Twee Geoorde Futen in mei, Kwak in mei, Koereiger op 01 mei Dij/eva/lei (nieuwe soort voor Vlaams-Brabant), 1-4 Ooievaars, 1-2 Casarca 's te Tienen, meerdere Zwarte en Rode Wouwen, Bastaardarend op 20 april in Dij/eva/lei, Schreeuwarend in mei te Tienen (nieuwe soort), Roodpootvalk in mei, Porseleinhoen einde maart, een koppel Scholeksters in april-mei, Bokje einde maart, Steenloper einde mei, ruim 10 Zwartkopmeeuwen, groepen van 25 en 34 Zwarte Sterns, Engelse en Noordse Gele Kwikstaarten, flouwkwikstaarten in mei, ringvangst Groenlandse Tapuit, Snor in mei.

Gebruikte afkortingen: Gemp: vijvercomplex op de grens van Lubbeek en St.

Joris-Winge, Horst= kasteel +vijvers te St. Pieters-Rode, Tervuren= Tervuren park, Tienen= bezinkingsvijvers en omgeving te Tienen-Grimde.

Dodaars: vroegste 07 maa Tienen, terugkeer en installatie van broedkoppels in

april-mei, maximum 12 ex op 25 april (CUJ, CUO, COE, COP, HEP, HOE, HUR, SMP). Fuut: op 04 maa reeds 2 nesten bezet te Tervuren (REA), broedkoppels te Horst (1), Gemp (2) en Roosbeek (2). Te Tienen 1-3 pleisterende vogels in de periode 1030 mei (CUJ, CUO, COE, COP, HEP, HOE, HUR, SMP). Geoorde Fuut: Tienen 1

ex op 17 en 19 mei, 2 ex 25-30 mei (COE, COP, HUR; CUJ, HOE, SMP). Aalscholver: vroegste 07 maa Tienen 15 ex en 7 ex naar NO, doortrek tot In de

eerste helft van april

:

20 en 23 maa te Tienen telkens 35 ex over, 11 april Tienen

10 ex hoog naar N. Laatste 1 of 2 ex te Tienen op 13, 18 en 24 april en 09 mei

(CUJ, CUO, COE, COP, HEP, HOE, HUR, LAJ). Kwak: 17 mei Tienen 22 u. ĂŠĂŠn ad opgejaagd door Kokmeeuwen (COE, COP).

Deze soort is een niet-jaarlijkse gast in Vlaams-Brabant, vooral in mei en van juli tot september. Hieronder volgt het voorkomen van deze soort In Vlaams-Brabant: aantal waarnemingen

jan

mei

1925-1976 (52 jaar)

1

1

o

3

3

2

1o

1979-1998 (20 jaar)

1

6

1

1

4

o

13

juni

"

37

juli

aug

sept

totaal


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.