De Boomklever December 1997

Page 3

'•

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving juli - september 1997

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven gedurende de periode 1 juli

1997

tot en met

30

september

1997.

De in deze rubriek bestreken regio omvat

volgende gemeenten: Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek.

De

volgende rubriek

Waarnemingen worden voor te

3000

31

zal

januari

de

periode

1998

oktober

-

december

1997

omvatten.

verwacht bij Maarten Hens, Paul Delvauxwijk

18

Leuven.

Juli wordt door vogelaars doorgaans afgedaan als een rustige maand: nagenoeg alle vogels zijn gestopt met zingen en op enkele steltlopersoorten na, is er nauwelijks trekactiviteit. Tijd dus om zelf een rustpauze in te bouwen. De schaarse juli-waarnemingen doorheen de jaren in de regio verzameld suggeren nochtans een boeiende maand. Een uitgelezen maand om broedgevallen van Bruine Kiekendief en Wespendief op te sporen, waarnemingen van zeldzame steltlopers en sternen, terwijl ringvangsten wijzen op aardig wat zangvogelbeweging (o.a.

Acrocephalus soorten, -

Sprinkhaanrietzanger,

Spotvogel).

Ideeën genoeg dus voor

volgende zomer... De uitschieters van de voorbije periode werden alle aangebracht via het ringwerk in de streek: een Orpheusspotvogel in juli, twee Snorren en een Grauwe Klauwier in augustus. De periode half augustus - half september leverde in de vallei de gebruikelijke Zomertalingen en talrijke waarnemingen van Bruine Kiekendief en Boomvalk, maar extreem weinig steltlopers. Tevens is dit het geknipte moment om de leemplateaus af te speuren naar Bruine Kiekendieven, Paapjes en Tapuiten, de oren gespitst om een Duinpieper te vinden tussen de overtrekkende Gele Kwikken en Boompiepers. Zoals in vorige verslagen, zijn ook nu weer gegevens van een groot aantal soorten niet opgenomen: Fuut, Tafeleend, Kuifeend, Havik, Waterral, Houtsnip, Zwarte Specht, Nijlgans, Rosse Stekelstaart, Halsbandparkiet, ... Gegevens van deze soorten worden echter wel allemaal verwerkt en zijn dus meer dan welkom!

Dodaars Tachybaptus ruficollis Geslaagde broedgevallen werden tijdens deze periode genoteerd te OHZ (min. (min.

4

paar) en te SAR

(1

juv. op

10/08).

1

paar), NGB

Tevens een waarschijnlijk broedgeval te NKV­

Doode Bemde en zeker geen broedgevallen te OHN en AVP. Nazomermaxima te NGB:

17

ex. op

27/08, 20 ex. op 15/09 en 24

ex. op

29/09

(KVS, KM).

Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis Gedurende de gehele periode aanwezig, maar de binnengekomen gegevens zijn nogal fragmentair, wat een correcte •nterpretatie bemoeilijkt. In de periode juli - half augustus doorlopend ca.

10

ex. aanwezig in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven, quasi uitsluitend te

OHZ. Vanaf eind augustus nemen de aantallen toe, met naast de groep te OHZ ook waarnemingen (overdag) van

3-6

ex. te SAR. De ganse maand september wordt er overnacht

te OHZ. Het is onduidelijk of er in deze periode ook te SAR (af en toe) een groepje blijft slapen. Maxima aantallen overdag:

27/08 15 ex. te

55

OHZ (KVS),

21/09 26

ex. te OHZ (KVS).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.