De Boomklever Maart 1997

Page 3

- Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving oktober - december 1996

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in r�io Leuven gedurende de periode 1 oktober 1996 tot en met 31 december 1996. De in deze rubriek bestreken regio omvat volgende gemeenten: Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. Sporadisch werden ook gegevens opgenomen van enkele gebieden in de zuidelijke Dijlevallei (Pècrot, Gastuche, Basse-Wavre). De volgende rubriek zal de periode januari - maart 1997 omvatten. Waarnemingen worden voor 31 april 1997 verwacht bij Maarten Hens, Redingenstraat 13 te 3000 Leuven. Hoogtepunten

tijdens

het

voorbije

najaar

vormden

een

langdurig

pleisterende

Grote

Zilverreiger, een late Grauwe Klauwier en een onfortuinlijke Pestvogel. Vijver-vogelaars troepten samen bij drie Geoorde Futen en enkele malen Krooneend. Opmerkelijk waren verder het groot aantal Blauwe Kiekendieven en Boomleeuweriken op diverse trektellingen in oktober, een influx van Barmsijzen en een eruptie van Appelvinken. Voor de meeste watervogelsoorten zijn de resultaten van de maandelijkse Wetlands International

(WI) tellingen in tabelvorm opgenomen. Globaal lagen de aantallen watervogels

eerder aan de lage kant. In oktober lag het zwaartepunt in OHN, waar een bruin najaarspalet Smient-Slob-Krak-Pijlstaart zich samen met een 500-tal Meerkoeten en 30-40 Knobbelzwanen te buiten ging aan de prille vegetatie, ontstaan door het aanhoudend lage waterpeil tijdens het voorjaar. Het aflaten van de vijver eind oktober maakte bruusk een einde aan deze "test-je­ kennis-van-eclipskleden" drukte. Restte nog het achterhalen van het slaapplaatsgedrag van de pleisterende Aalscholvers als enige uitdaging... Vanaf 20 december brak een stevige koudeperiqde aan, die in totaal zo'n 21 vorstdagen opleverde. Enkele Nonnetjes en Grote Zaagbekken sukkelden nog net dit verslag in, maar vormen slechts de voorbode van een paginagroot offensief in de volgende Boomklever. Zoals in vorig verslagen, zijn ook nu weer gegevens van een groot aantal soorten niet opgenomen: Havik, IJsvogel, Zwarte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Waterpieper, ... Gegevens van deze soorten worden echter wel allemaal verwerkt en zijn dus meer dan welkom 1

Dodaars Tachybaptus ruficollis Oktobermaximum: 26/10 WLS

LP

9 ex. te OHN en 6 ex. te OHZ (RUJ).

AVP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

"Z)/\J

SAR

LFD

Totaal

12/10 16/11

3 0

0

0 0

4 0

0 1

0 0

4 0

�1

1

0

3 4

0 0

0 0

�15 �

15/12

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

AVP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

"Z)/\J

SAR

LFD

0 0

0 0

0 0

3 0

0 0

6 5

0 0

0 0

43 25

0

0

0

0

0

1

0

0

8

Fuut Podiceps cristatus

[

WLS

LP

12/10 16/11

20 3

11 15

3 2

15/12

0

7

0

1

Totaal


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.