De Boomklever Maart 1997

Page 1

Afgiftekantoor : Leuven X

drlemaandeHjka (maart, juni, september,

Tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling LEUVEN

\

,.

;

·�

: -�i . '

Jaargang 25, nummer 1

Verantw. ultg.

P. Herroelen, Leuvenaeeteenweg 347,

maart 1997

3370 Boutersem


DE BOOMKLEVER De BOOMKLEVER is het tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling Leuven.

De Koninklijke Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie DE WIELEWAAL heeft tot doel de kennis en de bescherming van de natuur, en In het bijzonder van de In het wild voorkomende vogels, te bevorderen door alle middelen: ondermeer door het oprichten van _plaatselijke afdelingen, het houden van studiedagen, het uitgeven van tijdschriften, het verspreiden van vogel-en natuurboeken en het oprichten van natuurreservaten. De vereniging werd in 1933 opgericht door E. H. Segers; ze telt nu meer dan 8000 leden-gezinnen, verdeeld over meer dan 50 afdelingen waaronder afd. Leuven. Een waaier van voordrachten, dia-en filmavonden, lessen, tentoonstellingen, gelelde wandelingen. studieprojecten. deelname aan regionale en Internationale onderzoeken en inventarisaties, beheerswerken in natuurreservaten, uitstappen en reizen In binnen-en buitenland staan jaarlijks op de agenda. De vereniging heeft meer dan 80 natuurreservaten in eigendom of in beheer met een totale oppervlakte van meer dan 3000 ha, verspreid over heel Vlaanderen. Ze bezit bovendien een eigen Wlelewaalhuis te Turnhout waar naast het secre­ tariaat ook een ornithologisch museum, een bibliotheek, een vergaderzaal en een boekhandel zijn ondergebracht. •

Lid worden van DE WIELEWAAL kan door overschrijving van 600 BF op giroreke­ ning 000-0319785-73 ten name van De Wielewaal, Graatakker 11, 2300 Turnhout. Je kan ook je naam + adres en het vereiste lidgeld bezorgen aan één van onze bestuursleden : M. Bekkers Oostremstraat 4, 3020 Herent tel 016/ 23 13 38, bestuurslid R. De Borger Vrijwilligerslaan 1, 3080 Tervuren tel 02n61 60 90, penningm. M. Hens Redingenstraat 13, 3000 Leuven. voorzitter P. Herroelen Leuvensestw. 347, 3370 Boutersem tel 016/ 73 40 69, secretaris K. Van Scharen Korbeekstraat 27, 3061 Leefdaal tel 02/ 767 26 38, bestuurslid. •

Leden ontvangen het tijdschrift WIELEWAAL (6 nummers), het driemaandelijks tijd­ schrift ORIOLUS en het trlmestrlêle afdelingsblad DE BOOMKLEVER. ABONNEMENT " DE BOOMKLEVER " Personen die lld zijn van een andere Wlelewaalafdellng doch tevens De Boom klever wensen te ontvangen, kunnen dit door 200 BF over te schrijven op rekenlngnr. 001-1552168-50 van De Wielewaal, afd. Leuven met venneklng • Boomklever" en opgave van hun naam en adres.

ARTIKELS Artikels dienen getljpt te worden Ingezonden. De redactie kan artikels wljZlgen, steeds In overleg met de auteur die verantwoordeljk bUJtt wor z'n tekst

ADVERTENTIES GeUeve te lnfonneren voor tarieven, vorm en Inhoud bij R. De Borger (zie hoger).

REDACTIE Paul Herroelen


- Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving oktober - december 1996

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in r�io Leuven gedurende de periode 1 oktober 1996 tot en met 31 december 1996. De in deze rubriek bestreken regio omvat volgende gemeenten: Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. Sporadisch werden ook gegevens opgenomen van enkele gebieden in de zuidelijke Dijlevallei (Pècrot, Gastuche, Basse-Wavre). De volgende rubriek zal de periode januari - maart 1997 omvatten. Waarnemingen worden voor 31 april 1997 verwacht bij Maarten Hens, Redingenstraat 13 te 3000 Leuven. Hoogtepunten

tijdens

het

voorbije

najaar

vormden

een

langdurig

pleisterende

Grote

Zilverreiger, een late Grauwe Klauwier en een onfortuinlijke Pestvogel. Vijver-vogelaars troepten samen bij drie Geoorde Futen en enkele malen Krooneend. Opmerkelijk waren verder het groot aantal Blauwe Kiekendieven en Boomleeuweriken op diverse trektellingen in oktober, een influx van Barmsijzen en een eruptie van Appelvinken. Voor de meeste watervogelsoorten zijn de resultaten van de maandelijkse Wetlands International

(WI) tellingen in tabelvorm opgenomen. Globaal lagen de aantallen watervogels

eerder aan de lage kant. In oktober lag het zwaartepunt in OHN, waar een bruin najaarspalet Smient-Slob-Krak-Pijlstaart zich samen met een 500-tal Meerkoeten en 30-40 Knobbelzwanen te buiten ging aan de prille vegetatie, ontstaan door het aanhoudend lage waterpeil tijdens het voorjaar. Het aflaten van de vijver eind oktober maakte bruusk een einde aan deze "test-je­ kennis-van-eclipskleden" drukte. Restte nog het achterhalen van het slaapplaatsgedrag van de pleisterende Aalscholvers als enige uitdaging... Vanaf 20 december brak een stevige koudeperiqde aan, die in totaal zo'n 21 vorstdagen opleverde. Enkele Nonnetjes en Grote Zaagbekken sukkelden nog net dit verslag in, maar vormen slechts de voorbode van een paginagroot offensief in de volgende Boomklever. Zoals in vorig verslagen, zijn ook nu weer gegevens van een groot aantal soorten niet opgenomen: Havik, IJsvogel, Zwarte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Waterpieper, ... Gegevens van deze soorten worden echter wel allemaal verwerkt en zijn dus meer dan welkom 1

Dodaars Tachybaptus ruficollis Oktobermaximum: 26/10 WLS

LP

9 ex. te OHN en 6 ex. te OHZ (RUJ).

AVP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

"Z)/\J

SAR

LFD

Totaal

12/10 16/11

3 0

0

0 0

4 0

0 1

0 0

4 0

�1

1

0

3 4

0 0

0 0

�15 �

15/12

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

AVP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

"Z)/\J

SAR

LFD

0 0

0 0

0 0

3 0

0 0

6 5

0 0

0 0

43 25

0

0

0

0

0

1

0

0

8

Fuut Podiceps cristatus

[

WLS

LP

12/10 16/11

20 3

11 15

3 2

15/12

0

7

0

1

Totaal


Geoorde Fuut Podiceps nigricol/is

05/10 3 ex. te OHN (RUJ). Aalscholver Pha/acrocorax carbo

Het voorbije najaar zijn minstens 4 slaapplaatsen - al dan niet gelijktijdig - in gebruik geweest. Een nauwkeurig beeld van de aanwezige aantallen en hun slaapplaatsgedrag kan enkel verkregen

worden

via

simultaantellingen

op

slaapplaatsen

(en

foerageergebieden).

Onderstaande tabel geeft de resultaten van de drie Wl-teldagen: slaapplaatsen werden simultaan geteld, de aantallen in de foerageergebieden zijn dagmaxima. Foerageergebieden overdag

Slaapplaatsen WLS

12/10 16/11 15/12

OH

SAR

BW

WLS

LP

OH 35

106

0

24

1

0

1

62

27

22

6

0

0

22

0

11

0

0

NGB

SAR

BW

Totaal

Dijle

0

15

21

0

2

x

x

0

0

x

0

0

106 90 22

De totaalaantallen zijn vergelijkbaar met die van het najaar '94 en '95: maximaal in oktober (hoogtepunt najaarsdoortrek), vervolgens geleidelijk afnemend om in december te stabiliseren rond zo'n 40-60 ex. (het "klassieke" aantal overwinteraars). De ganse maand oktober werd er met zekerheid te OHZ geslapen (max. 108 ex. op 18/10,

20/10 verplaatst de hoofdmacht zich naar SAR. Op de avond van 01/11 werden zo op drie plaatsen overnachtende Aalscholvers geteld: OHZ (10 ex.), SAR (min. 35 ex.) en Basse-Wavre (16 ex.). De slaapplaats te Basse-Wavre is nieuw van dit najaar en

RUJ), doch vanaf

ca.

hangt samen met het verder oprukken van de Aalscholver langs de bovenloop van de Dijle ten zuiden van Waver (Bierges, Limal, Ottignies, Villers-la-Ville). Mogelijk overnachtte hier ook op de oktobertelling reeds een groepje, maar de vijver werd enkel overdag bezocht (21 ex.). Te Wilsele werden de ganse periode overdag steeds 10-30 ex. waargenomen, doch bij iedere telling vertrokken de aanwezige Aalscholvers rond zonsondergang in kleine groepjes (HEM, M. Bekkers). Door toedoen van de vorst verbleven op de decembertelling nog slechts 22 ex. in de streek. Na het invallen van het koude-offensief eind december blijven de Aalscholvers - in tegenstelling tot de voorgaande jaren - in de streek: foerageren op de Dijle, en er wordt een nieuwe slaapplaats ingenomen in Heverlee ter hoogte van de Dijletunnel onder de E40 (RUJ). De aanwezigheid van dergelijke kleine slaapplaatsen op korte afstand (4-8 km) van elkaar, alsook het voortdurend wisselen tussen "bezet" en "niet-bezet" is eerder uitzonderlijk. De geregelde verstoring door jachtpartijtjes op de verschillende vijvers is een mogelijke verklaring. Grote Zilverreiger Egretta alba

06/1O

1 ex. zeer hoog boven de mist overvliegend naar Z te Bossut-Gottechain (Plateau de la Malhaise) (G. Rotsaert).

16/11 1 ex. te WLS(N), foeragerend aan de vijverkant. Vliegt na zonsondergang in kanadapopulier om er te overnachten (HEM, VSK, M. Bekkers). Dit exemplaar blijft gedurende meer dan 5 weken ter plaatse (versch. waarn.). Laatste waarnemingen op

21 en 22112, bij het begin van de koudeperiode (VSK, W. Claes). Zwarte Zwaan Cygnus atratus

Deze soort is momenteel sterk in expansie in Vlaanderen Gedurende de ganse periode 1-4 ex. waargenomen in de streek. De vogels blijken zeer mobiel, en doordat ze ook dikwijls op de Dijle vertoeven, worden bij totaaltellingen gemakkellijk ĂŠĂŠn of meerdere exemplaren over het

/

2


1

tl 1

r

hoofd gezien. Alle waarnemingen (adulten en 18jaars) hebben waarschijnlijk betrekking op het paar dat in het voorjaar '96 met succes broedde te Pècrot.

Maximum: 24/10 4 ex. te OHZ (MOK). Rietgans Anser fabalis 12112

,(

5 ex. in weide te Herent-Delle (M. Bekkers).

Toendragans Anser fabalis rossicus 30/12

5 ad. ex. strijken neer op akker te Bierbeek, maar vliegen enkele minuten later weer weg (MOK).

Grauwe Gans Anser anser 26/1O

9 ex. komen laag uit het noorden aan te Basse-Wavre, doen even een landingspoging, maar vervolgen toch hun weg in ZO-richting (17u50) (G. Rotsaert).

Canadese Gans Branta canadensis 27/10

20 ex. naar N te Winksele (J. Wellekens).

01/12

18 ex. op de half afgelaten vijver te NGB (BLG, D. Mariên).

Bergeend Tadoma tadoma Grotendeels afwezig dit najaar. Eerste waarneming: 1 ex. te OHZ van 9 tot 11/11 (RUJ, HEM, L. Hendrickx). Van eind november tot min. 21/12 doorlopend aanwezig op de afgelaten vijver te NGB: eerst 2 (30/11), later 1 ex. WLS

LP

AVP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

ZVV

SAR

LFD

Totaal

12/10 16/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

15/12

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Smient Anas penelope In oktober doorlopend aanwezig te OHN, met als maxima 13 ex. op 19/10 (VSK) en 10 ex. op 20/10 (RUJ). Dat Smienten net op OHN bleven "plakken", hangt samen met het aflaten van de vijver in het voorjaar. Reeds meermaals is in de streek gebleken dat Smienten in oktober­ november die vijvers uitkiezen waar zich in mei-augustus een rijke (pioniers)vegetatie heeft kunnen ontwikkelen door een aanhoudend laag waterpeil. Na het aflaten van OHN eind oktober, nog slechts sporadisch waarnemingen in november en december. •

WLS

"

LP

AVP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

ZVV

SAR

LFD

Totaal

12/10 16/11

4

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

11 2

15/12

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

4

3


Krakeend Anas strepera WLS 12110 1€/11

11

0

0 0

15/12

AVP

LP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

3

0

0

0

0

0

Totaal

SAR

LFD

0

0

0 0

14 4

0

2

z.w

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

)(.: Wintertaling Anas crecca De 'Dijlevallei-groep' vertoeft gedurende de ganse periode uitsluitend te OHZ. Gezien aantalsschattingen

van

deze

"pitrusvegetatie-verstoppertje"

groep

moeilijk

en

sterk

waarnemer-afhankelijk zijn, laten de binnengekregen gegevens niet toe een duidelijk patroon te schetsen. Zo liggen voor 03/11 de volgende gegevens voor: 182 ex., ca. 150 ex., ± 35 ex en min. 50 ex. Volgende maxima werden opgetekend:

03/11

182 ex. (RUJ).

22111

ca. 140 ex. (MOK).

24/11

min. 171 ex. (L. Hendrickx).

Als gevolg van de stevige koudegolf, zijn eind december zijn alle Wintertalingen uit de streek verdwenen. WLS

LP

AVP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

Z.W

SAR

LFD

Totaal

12/10 16/11

0

0

0

0

�51

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

�14

0

2

0

0

7

0

�51 �25

15/12

0

1

0

0

�43

0

0

0

0

4

0

�AB

AVP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

z.w

SAR

LFD

Totaal

Pijlstaart Anas acuta WLS 12/10 16/11 15/12

LP

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2 1

0

1

0

0

0

0

4

0

0

1

0

6

OHZ

KBD

NGB

NKV

zw

SAR

LFD

Zomertaling Anas querquedula 12110

1 ex. te OHZ (HEM, VSK).

Slobeend Anas clypeata WLS

LP

AVP

OHN

Totaal

12/10 16/11

0

17

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

4

0

0

0

0

0

0

30 33

15/12

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Krooneend Netta rufina 20 en 26/10

1m te OHN (RUJ, T. Roels).

01 tot 05/11

1m te OHZ (versch. waarn.).

21 en 22111

resp. 1m en 1m1w in het Provinciaal Domein te Kessel-Lo (VSK, E. Toorman).

4

f


11 Tafeleend

Aythya ferina

"

WLS

LP

AVP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

z:w

SAR

LFD

12/10 16/11

0

22

0

1

125

0

2

0

10

0

1

0

82

0

0

19

0

0

2

36

0

4

15/12

0

27

0

0

0

0

0

2

1

7

0

Totaal 161 143 37

Geen grote concentraties pleisterende Tafeleenden dit najaar. Oorzaak is allicht het aflaten van OHN en NGB in combinatie met de nimmer aflatende jacht. Kuifeend

Aythya fuligula AVP

OHN

OHZ

KBD

SAR

LFD

1

7

0

0

1

0

3

0

2

0

0

0

5

0

0

0

0

1

2

14

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

7

0

0

WLS 12/10 16/11 15/12

LP

Duikeend species 20/1O

NGB

NKV

z:w

Totaal 13 22 12

Aythya species

1m te OHN. Vermoedelijk hybride Wrtoogeend x Kuifeend: donkerder bovenhelft, roodachtige zweem, klein beetje wit aan de staart, geen wit of geel oog (RUJ).

� Brilduiker 30/10

Bucephala clangula

1 ad. w. op 't Zoet Water te Oud-Heverlee (MOK).

Nonnetje

Mergus albe/lus

Een reeks waarnemingen onmiddellijk na aanvang van de koudegolf, in de laatste wakken... 21/12

1w te OHZ (VSK).

22/12

1w te OHZ (E. Toorman). 1w in het LP te Kessel-Lo (E. Toorman). 2w te Basse-Wavre (G. Rotsaert).

28/12

2w in het LP te Kessel-Lo (E. Toorman).

Grote Zaagbek 28/09

Mergus merganser

16/11

1w op de Dijle te Neerijse, ter hoogte van de samenvloeiing Dijle/IJse (A. Verboven). 1 ad. w. en 2 18jaars ex. te WLS(N) (HEM, VSK).

22112

2w te OHZ (T. en R. Verbeeck). 1w te Basse-Wavre (G. Rotsaert).

Rosse Stekelstaart

Oxyura jamaicensis

Gedurende de hele periode een wijfje op 't Zoet Water te Oud-Heverlee (versch. waam.).

5


Rode Wouw Milvus milvus 26/1O

1 ex. zeer laag naar 0 te Bossut (G. Rotsaert).

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus Eerste najaarsgegeven: 13/10 2 maal 1 ex. in w-kleed te Bossut-Gottechain (G. Rotsaert). Verder in oktober nog 8 waarnemingen van in totaal 9 ex., waaronder 2 adulte mannetjes.

(T.

10/11

1w in de Doode Bemde

17/11

1ejaars w. geringd te Bierbeek (J. Vanautgaerden/BK)

23/11

1w jagend over maisveld te Heverlee/Brem (BLG).

01/12

1 ex. te Heverlee (BLG).

15/12

1 ex. pleisterend te Heverlee/Bremstraat (BLG, D. Mariën).

22112

1 m jagend te Heverlee/Bremstraat (BLG).

en R. Verbeeck).

'

Smelleken Fa/co columbarius 13/10

1 ex. doortrekkend te Bierbeek/Koutemveld (J. Vanautgaerden, P. Herroelen/BK).

13/10

1 w op het plateau de la Malhaise (G. Rotsaert).

Boomvalk Fa/co subbuteo

02/10

1 ex. zeer snel doortrekkend te Bierbeek (J. Vanautgaerden/BK).

05/10

1 juv. ex. te OHN (RUJ).

06/10

2 ex. rondcirkelend te OHZ

0/V.

Claes).

Waterral Ra/lus aquaticus Gedurende de hele periode (voornamelijk auditieve) waarnemingen te OHN, OHZ, NGB, NKV­ Doode Bemde en Gastuche. Maxima:

26/10 3 roepposten te Gastuche (G. Rotsaert). 25/12 3 à 4 ex. in de Doode Bemde (MOK).

Meerkoet Fulica atra In oktober verbleef een omvangrijke groep (400-550 ex.) te OHN. Maximaal werden 574 ex. geteld op 26/10 (RUJ). Na het aflaten van de vijver verspreid een deel zich over de andere vijvers in de streek (o.a. ZW), maar het merendeel vertrekt uit de streek. WLS

LP

AVP

OHN

OHZ

KBD

NGB

NKV

zw

SAR

LFD

12/10 16/11

66

4

23

467

0

0

15

27

61

0

6

73

2

43

0

12

0

15

38

125

12

2

15/12

63

21

30

0

0

0

0

34

77

16

2

Bonte Strandloper Calidris a/pina 01/12

1 ex. te NGB (BLG, D. Mariën).

Houtsnip Scolopax rusticola 09/11

1 ex. in bos ten zuiden van OHZ (RUJ).

8

Totaal 669 322 243


')(_

Grutto

Limosa limosa

15/10

15 ex. doortrekkend te Bierbeek (J. Vanautgaerden/BK).

Witgatje

Tringa ochropus

In november en december doorlopend 3-15 ex. aanwezig op de afgelaten vijver te OHN. Maxima: 10/11

ca.

15 ex.

(T.

en R. Verbeeck).

23/11 15 ex. (L. Hendrickx). 03/12 11 ex. (MOK).

"'Á

Steenuil 06/10

Athene noctua

1 ad. ex. in weide te Blanden (MOK).

Kleine Bonte Specht

Dendrocopos minor

06/10

1 ex. te Oud-Heverlee (Fonteinstraat) (RUJ).

24/11

1 ex. te NGB, in populierenbos tussen vijver en Leigracht (T. en R. Verbeeck).

Boomleeuwerik

Lul/ula arborea

28/09

3 ex. te Bierbeek (1 ex. geringd) (J. Vanautgaerden/BK).

02/10

Bossut: 1 ex. naar Z om 9u15 (G. Rotsaert).

03/10

3 ex. te Bierbeek (2 ex. geringd) (J. Vanautgaerden/BK).

05/10

1 ex. te Bierbeek (J. Vanautgaerden/BK). 3 ex. doortrekkend te Bierbeek

(T.

en R. Verbeeck).

06/10

1 ex. te Bossut (Plateau de la Malhaise) (G.. Rotsaert).

12/10

23 ex. te Bierbeek-Blauwschuurveld (J. Vanautgaerden/BK).

13/10

14 ex. te Bierbeek-Blauwschuurveld (J. Vanautgaerden, P. Herroelen/BK). 6 ex. overtrekkend te Bertem-Leefdaal (K. Van Scharen, excursie WA-Leuven). Bossut, tussen 7u40 en 8u40 in totaal 9 ex. passerend (G. Rotsaert). Plateau de la Malhaise, voormiddag in totaal 5 ex. over (G. Rotsaert).

17/10

1 ex. geringd te Bierbeek (J. Vanautgaerden, P. Herroelen/BK).

23/10

Bossut, 8u40: resp. 5 en 6 ex. over (G. Rotsaert).

26/10

Plateau de la Malhaise, 9u45: 9 ex. over (G. Rotsaert).

29/12

10 ex. op akker te Heverlee/Bertembos (BLG).

·

Néthen, 12u15: 1 overtrekkend ex.gehoord (G. Rotsaert).

Duinpieper 10/10

1 ex. te Bierbeek (P. Herroelen, J. Vanautgaerden/BK).

Pestvogel 27/11

Anthus campestris

Bombycilla garru/us

1 uitgeput ad. m. bemachtigd te Wijgmaal en overgebracht naar vogelasiel, waar de vogel gestorven is (L. Smets/O).

Grauwe Klauwier 19/10

Lanius c. col/urio

1 juv ex. in bietenveld te Bierbeek-Blauwschuurveld. (K .en H. Abts/BK).

"

7


Bannsijs Carduelis flammea 01/12

3 ex. op het plateau te Bertem-Leefdaal (BLG, D. Mariên).

22112

ong. 13 ex. te OHZ (T. en R. Verbeeck).

28/12

min. 1 ex. in het LP te Kessel-Lo (E. Toorman).

Appelvink Coccothrauste� coccothraustes 10 ex. in de Doode Bemde (T. en R. Verbeeck).

10/f1

ca.

24/11

2 ex. aan de kliniek te Neerijse (A. Verboven).

22/12

1 ex. te OHZ (T. en R. Verbeeck).

Grauwe Gors Miliaria calandra 30/12

1 ex. aan de zandgroeve te Bierbeek (MOK).

Medewerkers en geraadpleegde bronnen: Volgende waarnemers verleenden hun medewerking bij het tot stand komen van dit overzicht: BLG

=

VSK

=

Geert Bleys, HEM

=

Maarten Hens, MOK

=

Kelle Moreau, RUJ

=

Jos Rutten,

Kris Van Scharen.

Monique Bekkers, War Claes, Jos Grootjans, Luc Hendrickx, Dirk Mariên, Guy Rotsaert, Erik Toorman, Wim Van de Vijver, Tom en Roger Verbeeck, André Verboven, Jan Wellekens. Aanvullende gegevens werden verzameld via de volgende bronnen: /BK

De Boomklever 24(4), 1996

10

Oriolus 62(4), 1996

Gebiedsafkortingen: WLS WLS(N) WLS(Z) LP

Vijvers, Wilsele " " "

"

Noord Zuid

Leopoldspark, Provinciaal Domein, Kessel-Lo

AVP

Abdij van 't Park, Heverlee

OH

Oud-Heverlee

OHN

Oud-Heverlee Noord

OHZ

Oud-Heverlee Zuid

NGB

Neerijse Grote Bron

NKV

Neerijse Kliniek Vijvers

SAR

Groot Broek, St.-Agatha-Rode

zw

't Zoet Water, Oud-Heverlee

LFD

Kasteelvijver, Leefdaal

KBD

Dijle en omliggende weiden, Korbeek-Dijle

BW

Vijver, Basse-Wavre

8

/


" 'I

Il '

1 1 1 1 1

l

'

50

jaar geleden

Ornlthologlache dagen 1847-Leuven Deze twee dagen gingen door op zaterdag en zondag 7-8 juni; op zaterdag leidde Florent Wortelaers In Meerdaalwoud 19 deelnemers tijdens

een

wandeling van ca

20 km. (l); 52 soorten werden genoteerd waaronder Wespendief, Buizerd, Sperwer,

Koekoek (uitgevlogen ex werd geringd), Flutter (nest met jongen) en Goudvink. 's Anderendaags (waar logeerden de deelnemers ?) volgde een uitgebreide voormlddagzmtng, In aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Minister van Landbouw. Volgende onderwerpen kwamen aan bod: - M. Bequaert: Eendvogels In de valleien van de Voer en de Dijle - H. Roels: Een niet gepubliceerd broedgevaJ van de Krooneend

- W. Paulussen: Broedblologle van Rans-. Steen- en Kerkull - J. Spaepen: De vogeltrek

- A. Boone: Vogelfotografie Om 14 uur volgde een academische zitting met Prof. Koch die de Physlologlsche grondslag van de trek van ds vogels

behandelde; tot slot gaf de Nederlandse

ornitholoog Prof. Or. ten Kate een overzicht over de vogels voor en na de Inpoldering van de Zuiderzee. Een uitgebreid verslag van deze tweedaagse staat In Wielewaal en 173-176.

•

Ja, jaa, gij wint; het was een Groenling

•

1947: 149-158


NIEUWE BOEKEN EN PUBLICATIES Anon. 1996. (Introductie en herintroductie van soorten ). Naturopa nr 82, 30 blz. 16 bijdragen over deze materie o. a. over Rode Wouw In Groot-Brlttannlê, Lammergier, wetenschappelijke en juridische aspecten, enz. Te bestellen bij Centra Naturopa, Raad van Europa, F-67075 Straatsburg, In het Frans, Engels, Duits of Italiaans. Bakker M. R. & al. 1996. Nestplaatskeuze van Boerenzwaluw Hlrundo rustica

en Gierzwaluw Apus apus In Nederland: Vogelbescherming Nederland Techn rapp. 15 & Sovon Rapp. 96.0., 154 blz. De Ridder F. & J. Gabrlêla 1996. Evaluatie van het beheer van natuurge­ bieden, cass-study : broedvogels.

,

Llsec, 16 blz

+

2 bijlagen.

Harrlaon J. A. & al. 1997. The Atlas of Southem Afrlcan Blrds. Vol.1: Non-passe­

rtnes (900 blz., Vol. 2: Passerlnes (700 blz.). Blrdltfe lnternat. South Afrlca., Prijs î 88 of 138 Dollar (vol.1+ 2). Falron J. & al. 1996. Contrlbutlon et /'étude du problème de I a cohabltatlon Effrales-Chlroptères., 37 blz. Doe. travall n° 84, Konlnkl. Belg. lnst. Natuurwe­

tensch., Vautlerstraat 29, 1000 Brussel. In de samenvatting vond Ik de volgende straffe uitspraken

Voorrang aan de vleermuizen f Als

een

ver­

blijfplaats bezet is door vl eermuizen, is het uitgesloten om er de Kerkuil aan te trekken. In

principe is

het aantrekken van deze soort in kerken fout.

Nowald G. & al. 1996. (Themanummer over Kraanvogels). Vogelwelt

117: 99-

159. Gegevens over deze soort In Duitsland, Frankrijk en Spanje. Roette J. 1997. Nestkastenactie voor de Torenvalk In het Waasland 1996., 40 blz.

Ultg. KBVBV, Veeweydestraat 43, 1070 Brussel. Tombal J.-C. 1996. Les o/S8Sux de la réglon Nord-Pas-de-Cala/s. Effectlfs et dlstrlbutlon des espèces nlcheuses. Pérlode 1985-1995. Groupe Om. Nord.

In deze publicatie wordt een vergelijking gemaakt met de Broedvogelatlas van ZW-Vlaanderen (1995). AF TE RADEN NIET KOPEN 1 Gooders J. 1997. Veldg/ds voor de VOGELS van Europa. Tlrlon, Baarn . Prijs 1395 fr., formaat 23 x 13 x 3 cms. gewicht •..

738 g. Staat vol taalfouten en ongerijmdheden: bij Kleine Zilverreiger staat gele poten bij de tekening en zwarte poten en gele voeten In de tekst, Step­ pebulzerd Is zo roodbruin als Rode Wouw, Gierzwaluw vliegt tussen de hul­ zen doorn, mannetje Grote Gele Kwik heeft op de tekening wel een zwarte bef, maar In de tekst staat gele bef, Waterrietzanger met lichtgele onderzijde.

10 /


Recente waarnemlneec dec 1996-feb 1997 Nagekomen 1898 (waarnemingen van VAM) Aalscholver: 04- 05 sept en 13 okt Boutersem 3, 1 en 5 ex over; 13 okt Roosbeek 3 ex aan vijver. Grauwe Gans: 29 nov Butsel 32 ex naar het W. Weependlel: 04 juni, 09 sept en 06 okt Boutersem 1 over. Blauwe Kiekendief: 13 okt Roosbeek­ vijver. Bruine Kiekendief: 27 nov Hoksem-Oorbeek. Sperwer: gans sept Boutersem 1-2 ex. Buizerd: 12 okt Boutersem 3 ex doortrekkend. Meerkoet: 17 nov Roosbeek-vijver 125 ex. IJsvogel: 13 okt Roosbeek-vijver 2 ex. Veldleeuwerlk: 29 nov Butsel ca 80 ex. Witte Kwikstaart 13 okt Boutersem 30 ex op doortrek. Gekr. Roodstaart: 06 okt Boutersem-tuin 3 ex. Zwarte Roodstaart : 04 okt Boutersem zingend. Grote Lijster: 14 sept Boutersem­ Butselveld 20 ex. Koperwiek: 12 en 13 okt Boutersem 50 en 20 ex op doortrek. Zwartkop: 24 nov Boutersem-tuin 1 ex vrouwtjeskleed . Ringmus: 29 nov Butselbos ca 30 ex. Vlam89 Gaal: 28 sept Boutersem 15 ex op doortrek.

P•lode

d«;ember I IHHI tot februari I N1

Opvallendste gegevens : opnieuw Grote Ziiverreiger, 3 Nonnetjes en enkele Grote Zaagbekken (tijdens koudeperlode), 1-2 Bokjes, 2 Wulpen, ca. 10.000 Houtduiven, één Pestvogel, één Baardmannetje tot midden februari, ruim 50 Fraters te Bierbeek en 450 Grauwe Gorzen op een slaapplaats mlddsn januari. Parelduiker: 16 tot 27 dec Rotselaar één eerstejaars (COP, COE, LAJ. VPJ). Dodaars: 21 dec Roosbeek (CUJ, CUO). Fuut: vanaf 22 jan Tervuren-pari< één ex In wak van vijver (REA). Roosbeek : eerste ex na de dool 11 feb (In wlnterkl.), 17 feb 4 ex, 24 feb 5 ex (HEP), St.-J.-Wlngs-Gemp minimum 4 ex (HEP). Geoorde Fuut: 02 feb Neerljse-kasteelvijver ( P. Cujsters). Grote Ziiverreiger: 22 dec Wiiseie (CLW). 23 dec Tienen overvliegend (HOE). Aalscholver: 14, 23 en 25 dec Boutersem 9, 5 en 4 ex over. Roosbek e 14 dec en 24 feb 1 ex (CUJ, cuo. VAM, HEP), 21-22 dec 18 ex of 25 ex (3 lmmature)(HEP, VAM, CUJ,CUO); 14 jan Doods Bemd8 22 ex vissend op Dijle (0. Vanautgaerden) 21 feb Leuven-station 17 ex overvliegend (VAM). Knobbelzwaan: Roosbeek 14 dec 5 ex (CUJ, CUO), 13 jan en 07 feb 1 ex , 1124 feb 2 ex (VAM, HEP);St.-J.-Wlngs-Gemp 22 en 24 Jan 2 ex op het Ijs , 17 feb 2 ex (HEP), Tervuren-park 30-31 jan één adult In wak (REA), Tienen 23 feb 1 ad+ 2 lmm, nog 2 ad op andere vijver(HEP). Zwarte Zwaan: 06 tot 13 jan Terwren-park één adult In wak (REA). Grauwe Gana:07 dec Boutersem-Butselveld 32 ex> W (VAM) Canadese Gans: 23 jan Tervuren-park 5 ex (waarvan 2 met haJsbandrtng)(REA). NIJigans: 24 jan en 17 feb St. J.-Wlnge-Gemp (HEP). Bergeend: 18 dec Tervuren-park één V (REA). Krakeend: Roosbeek 14 dec één koppel, 21 dec 4 ex (VAM. HEP, CW, CUO) Wlntertallng: Roosbeek 22 dec 50 ex (CUJ, CUO). 27 dec 6 ex (VAM). Tervuren -park: 04 dec 1 M, 18 dec 4 M, 20 jan 3 M. 23 jan één M (REA).

11


MandarlJneend: In dec-jan Tervuren-park 2 M (REA). Wiide Eend: Roosbeek 29 dec 200 ex+ 10-12 Wintertalingen (CW, CUO), 11 jan 104 ex op besneeuwde Ijs van vijver, op 07 feb slechts 22 ex (HEP); 24 jan Lubbeek-kapel 62 ex op het Ijs (HEP) PIJistaart: 16 jan Terwren-park één M (REA), Tienen : 23 feb twee groepjes van 2 M + 1 V, 5 ex en één afzonderlijk V (HEP). Slobeend: 12 dec Tervuren-park 2 ex vrouwtjeskleed (REA). Tafeleend· Roosbeek 14 dec 8 ex ( 4 M) , 18-22 dec 20-30 ex, 14 feb 24 ex (VAM, HEP, CUJ, CUO). St. J.-Wlnge- Gemp 17 feb 46 ex ( 39 M), Tienen : 16 feb 22 ex (11 koppels: CUJ, CUO), Neerijse-kasteel 20 ex (P. Cujsters).Tervuren-park: 28 en 31 jan één M. 29-30 jan één koppel (REA). Kuifeend: Roosbeek 14 dec twee koppels In wak (CW, CUO), 21-22 dec 8-12 ex (6 koppels : CUJ, CUO), 24 feb drie koppels (VAM, HEP); St. J. Wlnge-Gemp 17 feb één M en één V (geen koppel: HEP), Tienen : 16 feb 5 koppels (CW, CUO), 23 feb 3 M+één V, 2 M+3 V (HEP). Non ne t)e:Roosbeek 21 dec 2 V (VAM), Tervuren-park: 30 jan één V op wak (REA). Grote Zaagbek:Roosbeek 21 dec één M + 3 V (HEP, CUJ, CUO), 22 dec 2 vrouwtjes (VAM), Tienen : 21 dec 3 V overvliegend (COE, COP) Bruine Kiekendief: 01 dec Hoksem-Oorbeek, Menebeek; 30 dec Kerkom­ zandgroeve (VAM). Blauwe Kiekendief: 27 dec Boutersem-Elkeveld één ex jagend (VAM), 25 jan Butsel-Mulzenakker één V (HEP), 11 jan Oplinter één V ( prooi Ringmus: CW, CUO), 12 jan Beauvechain één V (CUJ), 22-23 feb Wiiiebringen-Jordaan één M (OSL, CW e. a.), Tienen : gans december één V, van 01 tot 12 jan één M, op 01 jan één M + 3 V (COE, COP), 23 feb één V (HEP), Bierbeek - Blauwschuurbroek gans de winter één V (ABH). Sperwer: 13 jan Roosbeek vrouwtje nabij voederplaats In tuin, 29 jan (hetzelfde ?) op andere plaats; 08 feb Tlenen-Opllntersepoort (CUJ, CUO), 18 dec Terwren-park één V (REA). Buizerd: In dec-feb waargenomen te Kerkom, Tienen, Vertrijk, Lovenjoel, Hoksem (CUJ, CUO) en Terwren-park (REA). Rulgpootbulzerd: 14 december Kampenhout-Sas (VAJ). Torenvalk: In dec-feb waargenomen Roosbeek, Tienen, Korbeek-Lo, Bierbeek (CUJ, CUO) en Terwren-park (REA). Smelleken: 27 dec Boutersem-Elkeveld (VAM). PatrlJe: 21 dec Kerkom-Bljvoorde 18 ex overvliegend (HEP), 23 en 24 jan Blerbeek-St. Kamlllus 4 en 2 ex (CUJ). Meerkoet: Roosbeek 22 dec 150 ex (CUJ, CUO), 11-17 feb 40-44 ex, 23 feb 82 ex (HEP), Tienen : 16 feb 8+ 5 ex (CW, CUO), 23 feb 18+ 8 ex (HEP). St.J.-W/nge­ Gemp 17 feb 16 ex (HEP). Goudplevler : 23 feb Tienen 5 ex overvliegend (COE, COP, HOE). Kievit: 17 feb St. P.-Rode+t� één ex op welde met Kramsvogels en Spreeuwen (HEP), 22 feb Wiiiebringen-Jordaan 35 ex overvliegend; ter vergelijking : 27 feb Jodoigne 4 ex baltsend, Molembals St. J osse 12 ex overvliegend (CUJ, CUO). Bonte Strandloper: 15 feb Tienen één ex (COE, COP). H outs nip: 01 dec Hoksem-Oorbeek, Menebeek, 23 feb Meldertbos (VAM)

12 f


Bokje: Tienen 01dec twee ex, 07- 08 dec één ex (COE, COP). Wa tersnip: 23feb Boutersem-Snoekengracht 8 ex (BUG). Wulp: 14 dec Tienen 4 ex, 21dec 2 ex (COE, COP). Witgatje: vanaf 09 feb Tienen 1ex. 09 feb Kersbeek 2 ex (COE, COP). Kokmeeuw: 14 dec Roosbeek, 15u. 50ex op Ijs (CUJ, CUO), 11feb concentratie voor slaapvlucht minimum 4090 ex (HEP). K lelne Mantelmeeuw: 1 8 dec Tervuren-park één adult tussen Kok-en Ziivermeeuwen (REA). Ziivermeeuw: Tervuren-park : 04 dec 2ad+ 1juv en 18 dec 4 ad+ 10juv tussen Kok-en Stormmeeuwen (REA). 22 jan Bertem ca 11u. 9 ex over autostrade naar Z (HEP: vermoedelijk naar vuilnlsbeh van Mont-St.-Gulbert (Waals-Brabant). Houtduif : Boutersem 15 dec ca 2000 ex omgeving Snoekengracht op niet geoogste mala (BUG), 29 dec morgenvluchten van ca. 4000- 5000 ex> NW, op 09 jan aangegroeid tot bijna 10.000 vogels (VAM); Oorb68k :16feb ca 3000 ex noord­ flank Menevallel (CUJ, CUO); 30 dec Tervuren-park minimum 200 ex In boom­ toppen (REA). Ransull: 21 dec Tienen-Sytvanla, 22 feb Wiiiebringen-Jordaan roepend (BUG, CUJ, CUO). IJsvogel : 14 dec Roosbeek-vijver, vissend In wak (VAM, CUJ, CUO); 02 feb Neerljse-kasteelvljver ( P. Cujsters). Grote Bonte Specht: In dec-feb regelmatig 12 - ex te Roosbeek op voederplaats In tuin (CUJ, CUO). Veldleeuwerlk 13 jan Boutersem-Butselveld ca 35ex. 01feb 20ex (VAM), 25jan Butsel-Mulzenakker ca 120ex op de vlucht voor Blauwe Kiekendief (HEP). Grote Gele Kwikstaart : 11 dec Roosbeek één ex komt even drinken aan tuinvijver (CUJ, CUO), 31jan Terwren-park (REA). Witte Kwikstaart: 06 dec Leuven-Stella Artols 30 ex druk rondvliegend In twee berken (CUJ), waarschijnlijk op slaapplaats; 22 feb Hoksem-Jordaan overvliegend en roepend (CUJ). P•tvogal: • 27 nov Leuven-Wijgmaal uitgeput adult M (L. Smets). Heggamus: 06 feb tussen Kerkom en Pellenberg (afst. 5km) 8 zangposten (BUG); 19 feb Roosbeek zingend (CUJ). Merel: 29 dec Roosbeek maximum 8 ex In tuin op voederplaats (CUJ, CUO). Kramsvogel : 13 jan Boutersem-Butselveld ca 100 ex, 01 feb 10 ex (VAM)",Roosbeek : 14 dec 20ex met Houtduiven aan vijver, 01jan Roosbeek 10ex eventjes In boomtoppen van tuin (CUJ, CUO); Vertrijk: 27 jan 100- 150 ex over lagere school, Bierbeek: 06 feb 150- 200 ex op akker met wintergraan, 12 jan St. Ag. Rode 60 ex naar ZO (CUJ); 14 jan Doode Bemde ca 400 ex op bevroren weiland (D. Vanautgaerden), 17 feb St. P.-Rode+torst ca 120 ex met 200 Spreeuwen op grote welde (HEP). Zanglljater: 19 feb Roosbeek zingend (CUJ). Koperwiek: 10 dec Tervuren-park 1ex tussen Merels (REA), 24 jan St. J-Wlnge-Gemp (HEP). Grote Lijster : 18 feb Vertrijk één ex op wintergraan (HEP), 22 feb Willebringen 2 ex aan rand van welde (CUJ, CUO), 23 feb Tienen zingend (HEP). Baardmannetje: te Tienen 4 ex van 01tot 15dec, 3ex op 21dec, nog één ex van 27 dec tot 11jan 1 één M tot 15feb (COE, COP, HOE, LAJ, SMP).

13


Staartmeea : 15 en 25 dec Roosbeek en 18 jan 8-10 ex In haag nabij voederplaats, 01 feb 5 ex, daarna 1-2 ex; bezoeken ook de vetbollen; (CUJ, CUO). Zwarte Mees: In dec te Roosbeek-tuin 1 geringd + 1 ongerlngd ex op voederplaats, op 01 feb 2 ongerlngde ex (CW, CUO). Plmpelmees, Koo lmees: van eind dec tot begin feb te Roosbeek-tuin respectievelijk 12-15 ex en 10 ex op voederplaats (CW, CUO). Kuif mees: • 04 dec Kerkom raamslachtoffer (BUG) Ekster: 30 Jan Korbeek-Lo De Mol, ·s middags 16 ex (CW), 12 feb Leefdaal één ex met nestmateriaal (HEP). . Kauw: 16 feb Oorbeek 20 ex met Roeken (CUJ, CUO). Roek: 01 jan Roosbeek 6 ex bezoeken kippenren en vliegen weg met oude brood­ jes; 03 jan Lovenjoel (8.30 u.) 80 ex In boomtoppen, 12 jan Opvelp 100 ex op akkers samen met een 20-tal Kauwen, 16 feb Oorbeek 200 ex met Kauwen op akkers en In welde (CUJ, CUO), 24 jan tijdens vrij zonnige namiddag minder dan 10 ex waargenomen op het traject Boutersem-Lubbeek-St. Pieters-Rode; 17 feb ca 2500 ex+ 500 Kauwen op slaapplaats In Daelembroek te Vissenaken (HEP). Ringmus: 07 dec Boutersem-Butselbos ca 30 ex (VAM), In februari een maximum van 18 ex op voedertafel te Wiiiebringen (OSL). K auw: 03 jan Boutersem ca 300 ex In groepen van 10-40 ex> NW; hieronder minstens één Russische soemmerfngll (VAM). Vink: 08 dec St. P.-Rode, Horst ca 30 ex In maTsveldje, 27 dec Boutersem-Elkeveld groep van ca 100 Vinken, Kepen, Sijsjes en Geelgorzen, op 13 jan nog 3 Kepen, 15 Sijsjes en 10 Geelgorzen (VAM), ganse winter Roosbeek-tuin 10 ex op voederplaats. 16 feb Tienen 100 ex In hoge oeverbegroelTng (CUJ, CUO). Europese Kanarie: 23 feb Tienen één ex ( COE, COP). Groenling: gans de winter te Roosbeek-tuin 10 ex op voederplaats (CW, CUO). Putter: 16 feb Tienen-vijvers 4 ex ( één zingend) (CW, CUO). Sijs: 08 dec St. P.-Rode ca 25 ex (VAM), gans jan Terwren-park ca 20 ex (REA). Kneu: 29 dec, 13+ 29 jan Roosbeek-tuin 12, 28 en 30 ex In boomtoppen (CW). Frater: vanaf midden december te Blerbeek-Blauwschuurbroek 52 ex, die drie weken zijn gebleven; zaten op Bijvoet (ABH, ABK). Barmaljs: 09 dec Glabbeek 27 ex (COE, COP). Geelgors: 13 jan Boutersem-Butselveld 10 ex met Kepen en Sijsjes, 01 feb 4 ex (VAM), vanaf 06 februari Bierbeek- Blauwschuurbroek ruim 200 ex waarvan de meeste wegtrokken bij sneeuwval; voedden zich met zaadjes In het hooi of met zaden van overjarig gras (ABH), 22 feb Hoksem-Jordaan en Meldert-MolenbeekVallel zingend; (CW, BUG), ter vergelijking: 27 feb Jodoigne 8 ex waarvan 4 zingend binnen een straal van 300 meter achter hoeve, Folx-les-Caves 6 ex In boom In gezelschap van 50 tal Vinken (CW, CUO). Rietgors: 24 jan Lubbeek-Splchthelllng 3 ex tussen lage sparre�es (HEP). Grauwe Gore: 05 Jan Tienen 160 ex op slaapplaats, op 12 jan minimum 450 ex (COE, COP).

Lijst van waarnemers : ABH, ABK= H. & K. Abts, BUG= G. Buelens, COE. COP= ·E. & P. Collaerts, CLW= W. Claes, CW, CUO= J. & 0. Cuppens, OSL= L De �laere, GEE=J. Geebelen, HEP= P. Herroelen, HOE= E. Hoe brechts, lAJ= J. Lambrechts, Pl.J= J. Vandeplas, REA= A. Aeygel, SMP= Ph. Smets, VAJ= J. Vanautgaerden, VAM= M. Vanderhallen.

14 I


KALENDER DER ACTIVITEITEN 1 8 8 7

zo 13 aprll

boewandellng

lleerdaal

afspraak 13.20 u. station Leuven, 14 u. Therestakapel, Naamsesteenweg, Bierbeek. Leiding G. Buelens, natuurglds; einde rond 17 u. Stevige wandelschoenen of laarzen worden aanbevolen.

vroegmorgenwandellng

zo 27 aprll bijna aJle zomervogels zijn terug kennen

aan

en

het Is een gelegenheid om ze te leren

hun zang of roep.

leiding Maarten Hens

Afspraak 5. 30 u. station Leuven, station Oud-Heverlee 6 u.; einde voorzien tussen 10 en 11 u.

za 10 mei

mllleu-en natuur 14daagee te Herent

onze afdeling toont een stand over het zwaJuwenproject; opening van de ten­ toonstelling In het Cultureel Centrum De Wiideman, Schoolstraat 15 te 19 u.; meer Inlichtingen bij Monique Bakkers tel 016/ 23 13 38.

zo 18 mei

voormiddag In Harchlea

het gebied Is gekend voor vele soorten water-en moerasvogels (Woudaapje, Wespendief. Visarend, Boomvalk, steltlopers, sterns, Blauwborst en Grote Karekiet). Afspraak met eigen wagen te 7 u.

aan

station Leuven; leiding P.

Herroelen, einde rond 13 u. Deelnemers (sters) dienen zich vooraf en tijdig In te schrijven, telefonisch op 016/ 73 40 69 (bij voorkeur na 21 u.). zo 25 mei

lnwandellng van natuurleerpad Molenbeekvallel

afspraak station Leuven 13.30 u.,

aan

de St. Mlchlelskerk (Kerkstraat) van

Beisem 14 u. De leldlng Is In handen van de organisatoren van de mllleu-en natuur14daagse van Herent; einde rond 17 u.

avondwandeling

za 14 Juni

In het landbouwgebied van Bierbeek en Bevekom gaan wij luisteren naar Kwartels en Grauwe Gorzen; daar jagen ook Bruine Kiekendieven. afspraak 19 u. station Leuven, eigen wagens

15

leldlng Maarten Hens


In de maand Jull

werkweek In de Doode Bemde

meer Inlichtingen bij Els Deflllet tel 016/ 23 01 1o

Bericht voor de leden van Tervuren Op de bijeenkomst van deelgenoten In februari 1997 te Halle (B) heeft de Algemene Vergadering de nieuwe afdeling Zonlên ( Hoeilaart, Overijse, Tervuren) In de statuten opgenomen. De leden die In Tervuren wonen en voordien bij Leuven hoorden, kunnen kiezen tussen de nieuwe afdeling en Leuven. Wensen ze verder bij afdeling Leuven te horen, dan dienen ze dat schdftelijk te melden

aan

de centrale te Turnhout.

Vogelcursus 1997 De Vogelwerkgroep van Natuurreservaten Oost-Brabant start te Linden met een cursus over vogels. Hij bestaat uit 1o voordrachten, 7 voormlddagwandellngen en 6 dagtochten waarvan 3 met autocar. Prijs 3000 fr voor niet-leden van de

Vogelwerkgroep. De eerste voordracht gaat door op dinsdag 22 april , de laatste dagtocht heeft plaats op zaterdag 20 december 1997. De voordrachten zullen handelen over - hoe vogels determineren - evolutie, bouw en voortplanting - vogels op trek - watervogels van eigen streek, van de kust, grote moerasgebieden en 's winters - roofvogels, uilen en akkervogels De geplande wandelingen en zes dagtochten zjjn de volgende : Zoete Waters+ Heverleebos, Demerbroeken, De Maten, Wiiiebringen, Dljlevallel, Flevopolders, Tienen, de kust en het Zwin, Mechels Broek, Harchies, Vlrolnvallel, Antwerpen en Saeftlnghe.

Inlichtingen en Inschrijvingen bij Marcel Jonckers tel 016/ 81 87 87 of Arsène Bau­ wens tel 016/ 81 43 69.

16 /


NUTTIGE ADRESSEN

Gekwetste vogels Vogelasiel p/a H. Ceusters, Engelenberg 51, 3271 Messelbroek tel 013/ 77 27 02 Geringde vogels J. Vanautgaerden, Schoolstraat 47, 3360 Bierbeek, tel 016/ 46 31 85

nieuw adres

HomologatiecomitĂŠ (BAHC) p/a J. Pollet.

Welbroekdreef 32 9880 Aalter

tel 09/ 374 48 60 E-mail: jan.pollet@ rug. ac. be

Kerkuilenwerkgroep p/a L. Smets, Baron E. Descampslaan 64, 3018 Wijgmaal, tel 016/ 44 83 34 (tussen 14 en 20 uur) Recente waarnemingen p/a D. Symens, Zavelstraat 12, 2800 Mechelen Vogellljn tel 03/ 488 01 94 Wetgeving Leefmilieu p/a Stichting Leefmilieu, Kipdorp 11, 2000 Antwerpen tel 03/ 231 64 48, fax 03/ 232 63 98 Wielewaal, centrale: Graatakker 11, 2300 Turnhout tel 014/ 41 22 52 ('s maandags gesloten), fax 014/ 43 96 51


Verschijnt om de 3 maand (maart, juni, september, december) DE

BOOMKLEVER

jaargang 25, nr. 1

Maart

1997

INHOUD Opmerkelijke vogelwaamemlngen In de DIJlevallel en omgeving, oktober- december 1996

Maarten Hens

1

9

50 jaar geleden

Nieuwe boeken en publicaties

Paul Henoelen

10

Recente waarnemingen dec 1996- jan-feb 1997

Paul Henoelen

11

Actlvltettenkalender april-mei-juni-juli 1997

15

Bericht voor de leden In Tervuren

18

Vogelcursus

18

Nuttige adressen

Artikels en korte mededelingen voor het volgend nummer aunl 1997) worden Ingewacht bij Paul Herroelen, Leuvensesteenweg 347, 3370 Boutersem ten

laatste tegen 81 mei 1897. Gelieve Uw waarnemingen over vogels In te sturen naar Maarten

Hens,

Redlngenstraat 13. 3000 Leuven tel 016/ 32 14 12 (alleen tijdens kantooruren).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.