De Boomklever Maart 1997

Page 13

Recente waarnemlneec dec 1996-feb 1997 Nagekomen 1898 (waarnemingen van VAM) Aalscholver: 04- 05 sept en 13 okt Boutersem 3, 1 en 5 ex over; 13 okt Roosbeek 3 ex aan vijver. Grauwe Gans: 29 nov Butsel 32 ex naar het W. Weependlel: 04 juni, 09 sept en 06 okt Boutersem 1 over. Blauwe Kiekendief: 13 okt Roosbeek­ vijver. Bruine Kiekendief: 27 nov Hoksem-Oorbeek. Sperwer: gans sept Boutersem 1-2 ex. Buizerd: 12 okt Boutersem 3 ex doortrekkend. Meerkoet: 17 nov Roosbeek-vijver 125 ex. IJsvogel: 13 okt Roosbeek-vijver 2 ex. Veldleeuwerlk: 29 nov Butsel ca 80 ex. Witte Kwikstaart 13 okt Boutersem 30 ex op doortrek. Gekr. Roodstaart: 06 okt Boutersem-tuin 3 ex. Zwarte Roodstaart : 04 okt Boutersem zingend. Grote Lijster: 14 sept Boutersem­ Butselveld 20 ex. Koperwiek: 12 en 13 okt Boutersem 50 en 20 ex op doortrek. Zwartkop: 24 nov Boutersem-tuin 1 ex vrouwtjeskleed . Ringmus: 29 nov Butselbos ca 30 ex. Vlam89 Gaal: 28 sept Boutersem 15 ex op doortrek.

P•lode

d«;ember I IHHI tot februari I N1

Opvallendste gegevens : opnieuw Grote Ziiverreiger, 3 Nonnetjes en enkele Grote Zaagbekken (tijdens koudeperlode), 1-2 Bokjes, 2 Wulpen, ca. 10.000 Houtduiven, één Pestvogel, één Baardmannetje tot midden februari, ruim 50 Fraters te Bierbeek en 450 Grauwe Gorzen op een slaapplaats mlddsn januari. Parelduiker: 16 tot 27 dec Rotselaar één eerstejaars (COP, COE, LAJ. VPJ). Dodaars: 21 dec Roosbeek (CUJ, CUO). Fuut: vanaf 22 jan Tervuren-pari< één ex In wak van vijver (REA). Roosbeek : eerste ex na de dool 11 feb (In wlnterkl.), 17 feb 4 ex, 24 feb 5 ex (HEP), St.-J.-Wlngs-Gemp minimum 4 ex (HEP). Geoorde Fuut: 02 feb Neerljse-kasteelvijver ( P. Cujsters). Grote Ziiverreiger: 22 dec Wiiseie (CLW). 23 dec Tienen overvliegend (HOE). Aalscholver: 14, 23 en 25 dec Boutersem 9, 5 en 4 ex over. Roosbek e 14 dec en 24 feb 1 ex (CUJ, cuo. VAM, HEP), 21-22 dec 18 ex of 25 ex (3 lmmature)(HEP, VAM, CUJ,CUO); 14 jan Doods Bemd8 22 ex vissend op Dijle (0. Vanautgaerden) 21 feb Leuven-station 17 ex overvliegend (VAM). Knobbelzwaan: Roosbeek 14 dec 5 ex (CUJ, CUO), 13 jan en 07 feb 1 ex , 1124 feb 2 ex (VAM, HEP);St.-J.-Wlngs-Gemp 22 en 24 Jan 2 ex op het Ijs , 17 feb 2 ex (HEP), Tervuren-park 30-31 jan één adult In wak (REA), Tienen 23 feb 1 ad+ 2 lmm, nog 2 ad op andere vijver(HEP). Zwarte Zwaan: 06 tot 13 jan Terwren-park één adult In wak (REA). Grauwe Gana:07 dec Boutersem-Butselveld 32 ex> W (VAM) Canadese Gans: 23 jan Tervuren-park 5 ex (waarvan 2 met haJsbandrtng)(REA). NIJigans: 24 jan en 17 feb St. J.-Wlnge-Gemp (HEP). Bergeend: 18 dec Tervuren-park één V (REA). Krakeend: Roosbeek 14 dec één koppel, 21 dec 4 ex (VAM. HEP, CW, CUO) Wlntertallng: Roosbeek 22 dec 50 ex (CUJ, CUO). 27 dec 6 ex (VAM). Tervuren -park: 04 dec 1 M, 18 dec 4 M, 20 jan 3 M. 23 jan één M (REA).

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.