De Boomklever September 1996

Page 6

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving april - juni 1996

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven gedurende de periode 1 april 1996 tot en met 30 juni 1996. De in deze rubriek bestreken regio omvat volgende gemeenten: Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode juli - september 1996 omvatten. Waarnemingen worden voor 15 oktober 1996 verwacht bij Maarten Hens, Redingenstraat 13 te 3000 Leuven. De naweeĂŤn van de strenge winter lieten zich nog tot in april voelen: sterk verlate en geconcentreerde doortrek van Smient en Pijlstaart, veel mannetjes Blauwe Kiekendief en nog steeds

de

Pestvogels

op

de

Bodart-parking.

Na

een

rekordaantal

Slobeenden

op

voorjaarsdoortrek,. ontpopte april zich verder vrij rustig, met de gebruikelijke waarnemingen van Visarend, Zwarte Wouw, Visdief en Beflijster. Hoogtepunt in mei - nog steeds de verrekijkermaand bij uitstek - waren vier pleisterende Kleine Zilverreigers. Te onthouden is ook een zeker broedgeval van de Krakeend (het eerste sinds de jaren '70) en de definitieve vestiging van de Bergeend als broedvogel in de streek. Dit voo�aar was de vijver van Oud-Heverlee Noord afgelaten: in onze streek het recept om noemenswaardige aantallen steltlopers te observeren. De combinatie neerslag - afvoerhoogte zorgde voor nogal wat schommelingen in het waterpeil, zodat dit in april eerst te hoog en dan te laag was. Vanaf half mei liep de vijver gestaag vol, wat de broedende Meerkoeten, Kievit en Kleine Plevieren noodzaakte om te verhuizen. Al bij al waren de waargenomen soorten en aantallen niet bijzonder hoog, zeker in vergelijking met bvb. de aantallen op de afgelaten vijver te St.-Agatha-Rode in de periode eind maart - begin mei 1988. Voor de regelmatig voorkomende steltlopersoorten is het aantalsverloop te Oud-Heverlee Noord weergegeven in enkele grafieken. Wegens plaatsgebrek zijn gegevens van een groot aantal soorten niet opgenomen. Deze worden echter wel allemaal verwerkt, met de bedoeling ze op te nemen in een uitgebreid jaarrapport. Vielen deze keer onder andere buiten de prijzen: Fuut, Wintertaling, Kuifeend, Havik, Zwarte Specht, Grote Gele Kwikstaart, Tapuit, ... maar ook de meer exotische getinte soorten Nijlgans, Rosse Stekelstaart en Halsbandparkiet.

Dodaars Tachybaptus ruficollis Hoogtepunt van de voorjaarsdoortrek op 14/04, met o.a. 18 ex. te OHZ (RUJ). Begin mei zijn de meeste broedplaatsen ingenomen, met o.a. 3 paar te OHZ en NGB. Verder ook aanwezig op 't Zoet Water te Oud-Heverlee, NKV-Doode Bemde en Florival, echter niet te SAR en Leefdaal. Eerste jongen op 11/05 te OHZ: 1 paar met 3 pulli (HEM). Aalscholver Phalacrocorax carbo In april en mei resp. 22-29 ex. en 14-21 ex. op de slaapplaats te SAR. In juni werden geen tellingen uitgevoerd, maar allicht was ook dan nog een klein groepje present. Begin april was ook de nieuwe slaap- en pleisterplaats te WLS nog in gebruik, met o.a. 13 ex. op 08/04 (KVS). Waarnemingen van aktief trekkende groepen: 06/04 resp. 72 en 1O ex. zeer hoog over naar N te SAR (G. Rotsaert). 13/04 ca. 40 ex. naar N boven de Doode Bemde te Neerijse (P. Herroelen/BK).

44 '