De Boomklever December 1995

Page 5

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving januari - juni 1995

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven gedurende de periode 1 januari 1995 tot en met 30 juni 1995. De in deze rubriek bestreken regio omvat volgende gemeenten: Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. Het laattijdig verschijnen van dit overzicht had dan toch als voordeel dat een aantal elders gepubliceerde data opgenomen kon worden. Gezien het geringe aantal ontvangen waarnemingen werden fenologiegegevens niet vermeld. De volgende rubriek zal de periode juli - december 1995 omvatten. Waarnemingen worden verwacht voor 15 januari 1996 bij Maarten Hens, Redingenstraat 13 te 3000 Leuven.

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis Ergens in de eerste helft van april een ex. te SAR (A. Smets). 22/04 3 ex. in broedkleed te SAR (KVS, MH). De volgende dag waren de vogels gevlogen.

Jan van Gent Morus bQ$sanus Rond 10/01 viste

F. HĂŠla een dode ad. Jan van Gent uit de vijver te OHN. Het dier werd

enkele dagen later in de buurt begraven (med. W. Coucke).

Roerdomp Botaurus stellaris Na de decemberwaarnemingen te NGB, volgden er in januari nog drie waarnemingen: 04/01 1 ex. in overhangende wilg langs kant van de vijver te NGB (A. Smets). 14/01 1 ex. vliegt op uit rietruigte te OHN (MH, KVS). 21/01 1 ex. vliegt op 'vanuit' dennenbosje aan de vijver te OHN (KVS). Begin januari werd tevens een ex. gesignaleerd in het Dunbergbroek te Holsbeek (J. Wijckmans). Ook in dit gebied liggen waarnemingen voor van het najaar 1994.

Lepelaar Plata/ea leucorodia 23/04 Rond 13u20 cirkelt plots een ad. Lepelaar boven de waarnemingshut te SAR. Hij komt langzaam naar beneden gegleden en zet zich in de kant van de vijver. Bij ons vertrek (ca. 13u50) is hij nog steeds ter plaatse. (MH, KVS).

Grauwe Gans Anser anser 23/04 2 ex. komen van hoog uit Z invallen te SAR (MH, KVS).

Zomertaling Anas querquedu/a 14/03 1 m. te SAR (DBV). 18, 25/03 en 02/04 telkens 1 m. te NKV-Doode Bemde (KVS, MH, K. Sansen). 30104 2 ex. te NKV-Doode Bemde

(F. HĂŠla/AB).

15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.