De Boomklever December 1995

Page 15

Vog. Vl.- Brab., afl. 2, 1995 Doortrekker

05650 Rosse Franjepoot Phalaropus fulicarius

De Rosse Franjepoot heeft een verbrokkeld circumpolair ver�preidingsgebied en broedt noordelijker dan de Grauwe Franjepoot Ph. /obatus. De soort overwintert hoofdzakelijk in de planktonrijke zeeën voor de kust van N oord-Chili, West-Afrika en Zuid-Arabië maar kan op alle wereldzeeën worden aangetroffen. In ons land vindt de hertsttrek plaats van augustus tot in december, voornamelijk vanaf eind september; vroegste datum 09 aug 1958 Antwerpen. Hoewel de soort aan zoutwaterbiotopen gebonden is, komt zij in het binnenland bijna uitsluitend voor aan zoet water, vooral in september en oktober : sept 1900-1964

2

1972-1976

1

1981-1995

4

Tabel

okt 5

nov 3 1

1

2

1- Aantal gevallen in het binnenland van België

Tot in 1952 werden bijna alle vogels verzameld door jagers en tijdens de tweede periode werden slechts twee waarnemingen opgetekend, hoewel 1972 als piekjaar bekend staat. De cijfers van de derde periode illustreren de toenemende activitei­ ten van veldornithologen. Tijdens de tussenliggende jaren werden in het binnenland geen Rosse Franjepoten waargenomen. Voorjaarswaarnemingen zijn veel schaarser; voor het binnenland zijn er vijf voor de periode 1976-1985: 09 en 16 mei 1976 Harchies (H), 18-19 mei 1982 Oorderen (A), 18 juni 1982 Ramskapelle (W), 27-30 maa 1985 Vielsalm (Lx) en 24 apr 1993 Gent (0). Uit Vlaams-Brabant liggen slechts twee septemberwaarnemingen voor: 27 tot 30 sept 1991 Hofstade, adulte vogel 08 tot 12 sept 1995 Tienen, juveniele vogel

Voor zover bekend werd de Rosse Franjepoot éénmaal in Limburg vastgesteld nl. op.,. 14 sept 1912 te Zonhoven. Opvallend is dat Visé en Butgenbach in de provincie Luik, waar franjepoten werden vastgesteld, nagenoeg op dezelfde zuidoostelijke lijn liggen vanuit Zonhoven. In Luxemburg werd de soort genoteerd te Vielsalm en Orval, in Henegouwen zijn de vijf waarnemingen geconcentreerd in het westen van de provincie (Hollain, Harchies, Saint-Ghislain, Nimy, Escanaffles). Referenties Olsen 1. 1995. Dansk Om. Foren. Tidsskr. 89: 49-54. van den Bergh A. B. 1983. Dutch Birding 5: 69-73. Vanloo E. 1994. Mergusa: 247-249. Paul Herroelen

25


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.