De Boomklever Oktober 1995

Page 7

halvemaanvormige zilverwitte vlek aan de zijhals. Ik zag regelmatig zo'n vogels tussen Messelbroek en Boutersem. Opvallend is wel dat onze plaatselijke broedvogels zich niet inlaten met die oostelijke overwinteraars. Tenslotte zijn er de Geelgorzen die in grote getale overwinterd hebben nabij de Blauwschuurhoeve te Bierbeek. Eind december-begin januari kwamen ruim 130 ex. aan de kost tussen de pakken hooi die Hugo Abts bijna dagelijks uitlegde. Dit toont voldoende aan dat onze standvogels maar kunnen overleven als ze in de winter " bijgevoederd " worden. Men doet het voor roofvogels, uilen en mezen, waarom niet hetzelfde organiseren voor onze bedreigde zaadeters ? Ik eindig met goed nieuws over de Rietgors; die is terug te Hoegaarden in het Schoorbroek en te Vertrijk in de Snoekengracht

Stuurden hun waarnemingen in

:

H. Abts, G. Buelens, /. Bottu, L Descham­

phe/aere, J. Geebelen, P. Herroelen, A. Reygel, A. Roe/ants, J. Vanautgaerden, M. Vanderhal/en, L. Vervoort, W. Willems en F. Walterus.

Recente waarnemingen,juli-september

1995

Geoorde Fuut: 08 aug Tienen één juveniel (HOE), 20 aug 2 ex (COE, COP, HEP). Purperreiger

:

15 sept Tienen 's morgens vroeg een groep van 1 O ex waaronder

minstens 3 juveniele vogels (COE, COP, HOE).

Bruine Kiekendief: 20 sept Willebringen, dood 2dejaars vrouwtje gevonden op akker door landbouwer; vergiftigd ? (OSL); gewicht 770 gram. Ruiscore, linkervleu­ gel 44, rechtervleugel 43 (een volledig nieuwe vleugel = 50). De vogel had een normaal gewicht vermits 2 vrouwtjes uit aug en okt respectievelijk 747 en 790 g. wogen (verz. KBIN Brussel, HEP).

R�tvalk: 06 juli Tienen, adult vrouwtje op hoge struik aan zoetwatervijver, later op electriciteitskabel en vanclaaruit jagend; op 07 juli niet meer teruggevon­ den; 2de juliwaarneming en tevens het 10de geval voor Vlaams-Brabant (HEP).

Porseleinhoen: 07 aug Tienen één juveniel ex aanwezig (COP, COE). Rosse Franjepoot : 08 tot 12 sept Tienen juv ex ( COP, COE, HEP, HOE, CLW, OSL, BLH). De 1ste observatie in Brabant had plaats te Hofstade: 27-30 sept 1991 ad ex.

Noordse Nachtegaal: 23 aug Korbeek-Lo eerstejaars geringd (Ringgr. Leuven). Snor : te Tienen werden op 21 en 31 juli één en twee ex geringd, op 06 en 20 aug eveneens één ex (Ringgr. Leuven). Waarnemers: BLH= Blockx H., CLW= Claes W., COE= Collaerts E., COP= Collaerts P., OSL= De Schamphelaere L., HEP= Herroelen P., HOE= Hoebrechts E.

5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.