De Boomklever Oktober 1995

Page 5

VOGELNIEUWS UIT OOST-BRABANT-Januari tot april 1995 De vorstperiode die in december 1994 begon en aanhield tot bijna midden januari dreef de W i l de Eenden bijeen in de eerste helft van de maand: 210 ex te Roosbeek en 104 ex op de Gemp, alle op het ijs. Na de dooi werden de eerste

Futen opgemerkt op dezelfde locaties en op 13 februari was een futennest ·al voor de helft voltooid op één van de vijvers van de Zoete Waters. Afgezien van de waarneming van één immature vogel op de Gemp op 19 januari, vlogen op 27 januari 13 en 8 Aalscholvers boven de vijvers van Roosbeek. De grootste groep nl. 101 vogels, bijna alle adulte, bleven van 23 tot 26 februari pleisteren in de bomen rond de Gempvijvers. Uitzonderlijk is de waarneming van een Kuifaalscholver te Tildonk op 06 januari. Twee koppels Nijlganzen werden gezien in januari te Nieuwrode-Blauwe Molen en te Roosbeek; op 26 februari zat al een vrouwtje te broeden op de Zoete Waters te Oud-Heverlee. Op 14 maart vlogen 4 Grauwe Ganzen over het Kwabeekpark te Vertrijk. Van 05 tot 07 april verbleef een roepende Bergeend op een vijver te Pellenberg-kliniek; ontsnapte of uitgezette vogel? De grootste groep KLifeenden zat te Roosbee k eind januari : 45 ex waaronder 32 mannetjes. De Tafeleend deed het daar nog beter: 120 ex waaronder 74 adulte mannetjes; te Oud-Heverlee werden op 22 februari zelfs 166 vogels geteld. Twee uitschieters waren Grote Zaagbek en Rosse Stekels1aart ; van de eerste soort waren op de Gemp 3 tot 5 ex aanwezig van december 1994 (buiten de vorst­ periode) tot eind februari. Twee vrouwtjes Rosse Stekelstaart pleisterden op de vijvers van de Zoete Waters van september tot aan de vorstperiode in december en opnieuw vanaf 25 januari. Achteraf werd vernomen dat het om geleewiekte vogels ging die werden uitgezet ! Vier soorten roofvogels krijgt men 's winters regelmatig te zien : 1 of 2 Blauwe

Kiekendieven op jacht in de beekvalleien van Velpe en Mene, een 5-tal gecan­ tonneerde Buizerds en evenveel Sperwers. Niet te vergeten zijn de Torenvalken die in onze streek onopvallend overwinteren in hun broedterritoria. Op 22 april trokken 's namiddags 3 Zwam WotMen over Bierbeek; de waarneming was een welkome troostprijs voor de vele twitchers die kwamen opdagen voor. een Hop die al verder getrokken was. Rode Wouwen komen al door in de derde maand: 03 maart Boutersem en 19 maart Hoegaarden. Wie regelmatig buiten is wordt al eens beloond met een Havik zoals op 09 april te Boutersem. Waar het water niet dichtvriest kan men het Bokje ontmoeten o.a. op 5 januari in de Spicht te Lubbeek. Hetzelfde geldt voor Waterral die jaarlijks te Vertrijk in de Snoe-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.