De Boomklever December 1994

Page 9

VOGELWAARNEMINGEN Dijlevallei en omgeving januari

-

juni

1994

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven en beslaat de periode 1 januari 1994 tot en met 30 juni 1994. Besloten werd om de in deze rubriek bestreken regio te laten overeenkomen met de IWRB en BBV-regio (zie elders in deze Boomklever). Dit komt neer op de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud­ Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. Waarnemingen buiten deze zone zullen doorgespeeld worden naar de gepaste waarnemingsrubrieken. Wat de 'gewonere' soorten betreft, en dan in 't bijzonder watervogels en steltlopers, is het de bedoeling deze in afzonderlijke en meer diepgaandere bijdragen te behandelen. De volgende rubriek zal de periode juli december

1994 omvatten. Waarnemingen worden verwacht voor 15 januari 1995 bij

Maarten Hens, Redingenstraat 13 te 3000 Leuven. Eén

van de hoogtepunten van dit halfjaar was ongetwijfeld het r�ekordaantal

pleisterende Aalscholvers eind maart (585 ex. op 26/03). Kort daarop zijr. deze vogels echter

bruusk

en

moedwillig

verstoord

geworden.

Wordt

ongetwijfeld

vervolgd...

Daarnaast een Reuzenstern te SAR op 1 mei, een koppel baltsende Slechtvalken eind april en opnieuw een broedgeval van een koppeltje Bergeenden. De grote afwezigen dit voorjaar waren echter de Zwarte Sternen: slechts twee gegevens !

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

Voor het tweede opeenvolgende jaar overwinterde een groep van zo'n 55 aalscholvers in de streek. Tijdens de eerst helft van januari pendelden ze over en weer tussen SAR en OHN: slapen te OHN, eten te SAR. Vanaf ca. 20 jan tot aan de vorstperiode (14-22 feb) bleven de overdag aanwezige vogels (uitsluitend te OHN en SAR, max. 76 ex. op 02/02) echter niet meer in de streek slapen. Geregeld werden in de loop van de namiddag groepjes (tot enkele 10-tallen) gesignaleerd die laag naar het NNW (o)vertrekken, met bestemming Hofstade. Tijdens de vorstperiode is de soort helemaal afwezig, daarna komt de voorjaarstrek stilaan op gang. SAR ontpopte zich hierbij tot een waar aalscholverpara­ dijs. Vanaf begin maart liepen de aantallen pleisterende en overnachtende vogels week na week op:

.,..

06/03 : 85 ex.

02/04 : 200 ex.

12/03 : 98 ex.

10/04 : 150 ex.

21/03 : 210 ex.

16/04 : 219 ex.

22/03

: 262 ex.

18/04 : 125 ex.

26/03

: 585 ex.!!

22/04 : 44 ex.

30/03

: 135 ex.

In de periode maart-april werden op de andere vijvers in de streek nauwelijks (pleisteren­ de) Aalscholvers waargenomen, kortstondige bezoeken van kleine groepjes of enkelingen niet te na gesproken.

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.