De Boomklever Augustus 1994

Page 5

WAARNEMINGEN

OKT- DEC 1993

Dit overzicht omvat waarnemingen uit de Dijlevallei en omgeving van 1 oktober 1993 tot en met 31 december 1993.

·

·

. Gegevens worden voor 31 mei verwacht bij M. Hens, Broekstraat 36 te 3000 Leuven. Het najaar 1993 zal voornamelijk bijblijven omwille van de grote aantallen ...

Aalscholvers die de gedurende de hele periode in de streek pleisterden, met op 16 en 17 oktober ook 2 Kuifaalscholvers. Vermeldenswaardig zijn verder het à' Witoogeend en de langdurig pleisterende Brilduikers. In het volgend nummer zal een gedetailleerd overzicht gegeven worden van de watervogelgegevens van de winter 93-94. Deze soorten (Fuut, Dodaars, Tafeleend, Slobeend, Pijlstaart,... ) worden in dit overzicht dan ook niet besproken.

Aalscholver· Phalacrocorax

carbo

Gedurende de ganse periode aanwezig. In tegenstelling echter met de najaarsperiodes '91 en '92, bleven ze nu steeds in de streek slapen. In totaal werden zo'n 4-tal verschillende slaapplaatsen gebruikt in de streek, zij het nooit simultaan. In september sliepen de vogels in de kanadapopulieren te OHZ. Maximaal werden hier 87 ex. geteld op 2 oktober. Overdag foerageerden ze steeds te NGB. Deze situatie houdt aan tot ca. 20 oktober (nog 25 vogels te OHZ), met maximaal 106 ex. op 16 oktober (waarvan de helft slapend te OHN, de andere te OHZ). Kort daarop verhuisde zowel slaapplaats als foerageergebied naar SAR (max. 67 ex. op 24 oktober). Zowel te OH als te NGB werden nog maar onregelmatig Aalscholvers genoteerd en zelden meer dan 10 ex. De situatie gedurende de vorstperiode (2° helft november) is onduidelijk: in de aanwezige wakken wordt af en toe een vissende groep opgemerkt en terwijl kort daarop alle vijvers dichtgevroren zijn, wordt midden in een kanadabosje in de weides thv. NGB (richting Doode Bemde) een groep van zo'n 45 ex. opgemerkt... Begin december wordt NGB afgevist en in de loop van deze maand worden enkel nog te SAR omvangrijke groepen gesignaleerd Op dat ogenblik bleven de vogels echter niet in de streek slapen. Vermoed wordt dat eenmaal het hard begon te vriezen de vogels om te gaan slapen uitgeweken zijn naar Hofstade en in die periode (ca. 20 november tot eind december) slechts onregelmatig naar de Dijlevallei afzakten om er te komen foerageren.

Kuifaalscholver

Phalacrocorax aristotelis

16 en 17 oktober: 2 onvolwassen ex. te OHN (KVS, MH) 31 oktober en 5 november: 1 1•jaars te Basse-Wavre, mogelijk één van de vogels van Oud­ Heverlee (BN)

Roerdomp

Botaurus stel/aris

10 oktober: 1 ex. te NGB (KVS)

5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.