De Boomklever Januari 1994

Page 1

r ,,

Afgiftekantoor

Leuven X

DE BOOMKLEVER Tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling LEUVEN

.

.

'

'

.

cit�:·

\ - ·· :')" ::• ()") "

.\

1'

. LEUVE�N

1

JAARGANG 22, NUMMER 1 Vernntw. uitgov�r ; A. Vorbtwm t , OrMnew�g 60

Januari 1994 3001 HêVêî'lêê


,•

1

DE BOOMKLEVER· .

.

De BÖOf\1KLEVER is het drîemaandélijkse afdelingstijdschrift van DÉ WIELEWAAL, . . afdeling LEUVEN; �

'

.

.

' ..

,,

De Koniruqijke Vereniging. voor Vogel- en Natuurstudie DE.WIELEWAAL heeft-•tot doel de kellnis en de bescherming van de natuur, en in het bijzonder vaQ. de in het wild voorkomende vogels, te bevorderen door· alle middelen : ·o.m. door .het óprichten 'van plaatselijke afdelingen, het houden van studiedagen, het uitgeven ván tijdschriften, hèt · 11erspreiden van vogel- en natuurboeken en het oprichten van natuurreservaten. De vereniging werd in 1933 opgericht door E.H. Fr. Segers. Ze telt nu meer dan 5000 leden, verdeeld over 55 afdelingen. Af�eling Leuven is ·er daar één van. �en waaier van voordrachte� dia- en filmavonden, lessen, tentoonstell�gen, gele�de . wàndelingep, studieprojecten, deelname aan regionale en internationale onderzoekén en .in.:ventarisaties, beheerswerken in natuurreservaten, uitstappen en reizen in. binnen-en .. ' buitenland staan jaadijks op de �genda.

·

·

I;>e vereniging heeft niet minder dan 80 natuurreservaten in beheer met een totale .

. oppervlakte van meer dan 3000 ha" verspreid over heel Vlaanderen. Ze bezit bove�dien· een eigen "Wielewaalhuis," 'te Turrihout waar naast het secretariaat ook een orriithologisch museum, een bibliotheek, vergaderzalen· en een boekhandel zijn ondergebracht. Lid worden y� DE WIELEWAAL kan door overschrijven van 600 BF op giio-rekening 000-0319785•73 ten name van De Wielewaal,. Graatakker U, 230ÖTurnhout. . '

. ;

· 'Je. kart ook ee� briefje met je naam en. ·adres· en het vereiste lidgeld bezorgen aan één v� onze. bestuursleden : ·

* Monique Bekker& - Oos.tremstraat 4, 3020 Herent *Herwig Blockx - Dagobertstraat 57, 3000 Leuven •Raymond De Borger - Vrijwilligersla(!.n 1, 3080Tervuren *Frans Geenen - Eikenberglaan 14, 3020 Herent-Winksele *Nico Vanderhauwaert - Heide 80, 3210 Lubbeek

*Michiel Mulier Stations.straat 22, 3370 Boutersem *Paul Herroelen - Leuvensesteenweg 347, 3370 Boutersem •Maarten Hens -·Broekstraat 36,·3000 Leuven �

.• ·

.

.

•André Verbóven - Gtoeneweg 60, 3001 Heverlee · •.Jan· Welleken5 - Llpselàan 24, 3020 Winksele

Leden · ontvangen h�t tweemaandelijkS tijdschrift WIELEWAAL, het trimestriële tijdschrift ORIOLUS en het trimês�riële afdeli�gsblad DE BOOM�EvER.

"

" ·�'

,.

.

I ' .

. ,

J j


\ f

'

,.;

·VOORWOORD B�ste Wielewaler, "

'

·

·

1

-

in naam van het ganse bestuur.van De Wielewaal afdeling Leuve11 wens ikU van ganser harte een gezond, vreugdevol ert vredevol 1994. · Traditiegetrouw is de periode rond nieuwjaar .een . tijd van reflektie over wat voorbij is en van goède voornemèns. ' .

Vo�r het bestllur

van� Wielewaal afdeling is dat niet ànders.

Het· grootste gedeelte van 1993 verliep in· mineur v09r afdeling . Leuven : de belangstelling voor orize aktiviteiten zakte. naar een nooit eerder gezien dieptepunt, de '

Boomklever verscheenh,lat of helemaal niet, ...

·

.

·

,

. . Begin oktober besliste het. afdelingsbestuur dan ook dat het zo niet verder kon en dát het hoog lijd werd ·om de basis te raadplegen zoals dat iri vakbondsmiddens heet.Het . organiseren van een algemene ledenvergadering leek ons daartoe de aange\\'.ezen ·

- methóde.

Tot onze niet geó_nge verbazing vónden verscheidene �ensen het de moeite om in hu� pen te kruipen en suggesties en aann10edigingen neer te schrijven. Een nog meer aange.name verrassing was de hoge opkoms� op de algemene vergadering die· op. 26 . November ge�ouden werd.

'

'

Bovendien bleken een groot aantal mensen bereid om ook aktief deél te nemen : niet minder dan lO'mens�n werden bereid gevond om deel te nemen aan het afdelingsbestuur ·

(hun- �amen vind je elders in dit nummer). •

l

Nieuw bloed, nieuwe-ideeën, maar bovenal nieuwe energie en de Wil om er (opnieuw) iets van te maken : het resultaat merk je al aan de face�lift die dit nummer van De .BoomJclever onderging.. We beloven trouwens dat het niet bij een eenmalige insp·annning zal blijven. We zijn . . ervan o:vertuigd dat het enthousiasme van de nieuwe bestuursploeg mi.nstekelijk zal -

·

werken.

1

"

·

Vfe hopen je dan ook snel opnieuw op één van onze aktivjteiten te mogen begroeten. _ ;

Tot binnenkort.

�amens het voltallige bestuur. André' ' .

' /

:

l

,

.

·


' 't:

·

' .:

Il

. OPROEPEN." MEDEDELINGEN

Belangrijke meded�Hng voor de leden. . van . Tervuren . 1 . ·· Tijdens de provinciale vergadering van De Wielewaal op vrijdag 15 okto\)er 1993 te Testelt, werd. een herindeling van de werkingsgebieden}n oostelijk Brabant besproken. . .

Men kwam onder andere tot het besluit dat alle leden van Tervuren overgeheveld worden naat afdeling BRUSSEL ·

·

·

i

.

,.,

"'

, MENSEN DIE WOONACHTIG ZUN IN TERVUREN DOCH LID WENSEN TE , BUJVEN VAN . AFDELING LEUVEN KUNNEN DIT· DOEN DOOR HUN VOORKEURSCHRIFI'EUJK TE MELDEN AAN DE WIELEWAALCEN'fRALE IN 1URNHOUT. .

'

,.

'

. ' '

- /

.

-

·

.

.

.

'

.

'

·

ABONNEMENT 'DE BOOMKLEVER'

De volgende .editie van pe Boomklever (apr:il '94) zal enkel•nog naar de leden van De . Wielewaal gezonden worden.. ·

·

·

Mensen die lid zijn van een andere afdeling doch tevens0de Boomklever·. wense"n . te ontvangen kunnen dit door overschrijving van 200 Bf' op rekeningnummer 431-0085991"-19 van. DE WIELEWAAL, afdeling' LEUVEN met verme\ding "Boomklever". Gelieve tevehs duidelijk je nàam en volledig adres te vermelden. '

·

.

.

.

·

WATERVOGELTELLINGEN DULEVALLEi Ieder winterhalfjaar organiseert het International Waterfowl and Wetlands Research ·Bureau (IWRB) maaridelijl\se tellingen van alle watervogels in het· Westpalearctische gebied. Bèdoeling is om via lange termijn monitoring inzicht te verkrijgen in de overwinteringspafronen, trekroutes (zgn. flyways)' .en aantallen van alle watervogelpopulaties. Deze kennis is vooreerst interessant op zich, maar is ook essentieeJ om gepaste maatregelen te kunnen nemen voor zowel soort- als gebiedsbescherming. Maar ook op kleinere, regionale sèhaal levert de studie van het overwinterîngsgedrag en de aantalsfluktuaties en overwintedngsgedrag.'In de Dijlevallei worden de voornaamste . gebieden .(Oud-Heverlee, Neerijse en St. Agatha Rode)wekelijks geteld en eenmaal per maand (IWRB.-telling) wordt de volledjge regio geteld. ·Aandachtspunten de V()Orbije jaren zijn ondermeer de explosieve toename van aalscholvers, het recent .t ot broeden gekomen.Bergeenden en het nauwgezet_volgeJI van de broedvogelaaiitallan Kuifeend, · Tafefoend .eil Fuut. De volgende IWRB�tellingen hebben plaats op 12-13 februari en 12·13 maart, de wekelijkse tellingen gebeuren normalerwijze in het weekend. Geïnteresseerd om mèe te gaan? Geef een seintje op 016/200667 (M. Hens) of spring eens binnen: Broekstraat 36" ·.

. ·

·


5 3000 1..euveri.

WAARNEMINGEN 1993 Dit nummer bevat een bondig overzicht van de vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en aangrenzende·gebiêden van 1992. Dit overzicht heeft .allermihst·de pretentie volledig te zijn of ,een·goed·beeld te schetsenrvan het vogelleven in de streek. Veeleer is het een . uittreksel µjt ··d� waarnemingenboekjes van enkelen,. met de · uitdrukkelijke bedoeling iedereen die in de regio· naar vogels kijkt te stimuleren om hun.waarnemingen door te geveri opdat die informatie niet verloren zou gaan. We ,zijn overigens niet enkel gebrand op zeldzame waarnemingen. Ook informatie over 'gewone' soorten is steeds meer dan welkom: broedt de (}rote Gele KWikstaart inderdaad middenn in Leuven-centrum langs de Dijle, is er op de parking van. Gasthuisberg nog steeds een koppeltje Roodborsttapuit aanwezig, .of tel jij in je vrije tijd zangposten van de Fluiter in Heverleebos? ·

·

Al deze, en nóg zoveel andere waarnemingen zijn meer dan welkom bij Maarten Hens, Broekstraat 36 te 3000 Leuven. ·

. Wat ·1993 betreft: we. zijn aan de. verwerking .b egonnen, doch het merendeel der waarnemers heeft zijn gegevens voor 1993 nog niet doorgegeven. Onthou dus: . WAARNEMINGEN 1993 DOORS'fl.!REN!

VOGELS IN VLAAMS-BRABANT ·

In samenwerking met de, Wielewaalafdelingen met gemeenten in Brabant en een aantal veldornithologen en ringers wordtdit jaar gestart met een avifauna van Vlaams-Brabant. Het is de bedoeling ze te pubfü:eren in afleveringen (op losse bladen). De eerste zal normaal dit ·voorjaar ·verschijnen ert omvat 24 soorten: Roodkeelduiker, Noordse Stormvogel, Jan van Gent, Kuifaalscholver, Zwarte Ooievaar, Steppekievit, Breedbekstrandloper, Grote Jager, Kleine Alk, Velduil, Hop, Grote Pieper, Rouwkwikstaart, Waterspreeuw, . Huiszwaluw, Grote Karekiet, Orpheusspàtvogel, Baardgrasmus, Pallas' boszanger, Buidelmees, Witstuuitbarïnsijs, Roodmus en Dwerggors,

. Richtprijs van de eerste aflevering 150 BF, te storten op rek.nr. 422-6163061-34 met. . ·ven;nelding -'Vogels in Vlaams..:Brabant l'; .

:

,

Nadere inlichtingen bij Paul Herroelen, I..euvensesteenweg 347, 3370 Boutersem. Tet 016/734069.

l. \

• .


Ondor1tnando lU•t botrert waarnemingen omvat waarnemingen van 1 janu,ari 199� tom 81 decomber 1992. ·

De gegevens werden niet gekontroleerd. Soorten die aan hoµiologatie onderworpen · zijn, dienen. nog onderzocht te worden door het BAHC. ·

De volgehde rubriek wordt afgesloten op .1 april 1')94. Waarnemingen dienen voor aan M. Hens, .BroekstrP-At )6, jOOO Leuven 8ef};v.VfJ. te woráeh.

10 april

Dodaars

_

Tachybaptus ruficollis

31 december·: 1 ex. op de leibeek van NGB

AalScholver Phalacrocorax

(A. Verboven)

carbo

Hoeft het nog gezegd? Het swingt de pan uit mèt de aalscholver in Europa. Dat dit in de Dijlevallei ook duidelijk merkbaar is, hoeft geen betoog. Van augustus tot het jaareinde zijn er permanent aalscholvers aanwezig, waa.rbij groepen van 70 of 100 ·ex. op één vijver geen uitzondering 'meer zijn. Volgend overzichtje tracht hun voorkomen in de. streek bevattelijk weer te geven. . - in aUgl,lf?tus worden de eérste ' doortrekkende en pleisterende groepjes gesignaleerd. Meestal gaat het om groepjes van 15-25 ex. die te OHZ of NGB verblijven, uitzonderlijk meer (bvb. 54 ex. op 10�9 te NGB). Andere vijvers worden praktisch niet aangedaan. Deze situatie houdt aan tot ca. eind september. - vánaf begin oktober worden, de groepen omvangrijker. Zo noteren we op 10-10 97 ex. te NGB, 6 te .OHZ en 1 te SAR. De vijver van NGB is de belangrijkste pleisterplaats, tot half november wanneer de vijver afgevist wordt. Daarop verhuizen de scholvers ·naar OHN, waar tot ,eind december en de inval van de· koudeperiod� gemiddeld zo'n 15 à 20 ex. verbleven. ·

Vragen die.zich hierbij ·opdringen zijn ondermeer: - gaat het hierbij steeds om dezelfde exemplaren? . Of wat is de verhouding doortrekkers/pleisteraars? Hoelarig blijven ze ·gemiddeld pleisteren? Waar ligt de overgang pleistere� op doortrek / overwintering? - wat is de rol van de Dijlevallei? enkel foerageergebied? of blijven ze er ook slapen? okkasioneel of permanent?· is de· Dijle vallei slechts een omjèrdeel van een groter pleister-/overwinteringsgebied? welke faktoren ·bepalen dan de aantallen in de . Dijlevallei? etc" ·

Om deze.vragen te beantwoorden hebben we gedurende een aantal dagen dit najaar z.eer 'gericht naar aalscholvers gekeken. Praktisch probleem hierbij was zeker de . grote mobiliteit en. verstoringsgevoeligheid van pleisterende ·groepen. Voorlopig.·

""-----·


.- . leidde dit tot_ volgende vaststellingen: - er is alleszins, een intense uitwisseling met andere gebieden. Gedurende de maanden augustus-november zagen we zowel vla:k na zonsopgang als vanaf'een 2.; tal uren voor zonsondergang geregeld groepjes .aalscholvers arriveren op resp. vertrekken vàn de vijvers in de Dijlevallei. Ze trokken hierbij steeds in NW-ZO richting, w_at het bestaande vermoeden bevestigde dat er ''uitwisseling'' bestaat met Hofstade (rekreatiedomein). Daar beviridt zich een grote slaapplaats (oa. 140ex. op 7-11), - Niet_ alle exemplaren in �ktober pleisterend te NGB gingen echter slapen te Hofstade, maar het is niet duidelijk of die dan te NGB bleven, dan wel of het voor 1-dags-pleisteraars op dÓortrek waren. Het is tevens niet-duidelijk voor hoelang groepen· in oktober en begin november blijven plakken en of korte en lange termijn-pleisteraars een verschillend . slaapgedrag hel?ben. . - Na half november is de situatie heelwatduidelijker. Op NGB is dan geen vis meer aanwezig, en de hele bende verplaatst haar hoofdkwartier naar OHN. Hier is vanaf dan wel een permanente slaapplaats, en overdag zwermen ze in kleine groepjes uit over de andere vijvers (vnl. bij verstoring te OHN). Toch treden ook hier grote variaties· op in de overnachtende aantallen, zodat er waarschijnlijk ook nog . uitwisseling is met andere ge�ieden. ·

·

·

.

·

·

Wordt alleszins vervolgd". Roe°rdomp Botaurus stellaris 7 november NGB (M. Hens) Zwarte Ooievaar Ciconia nigra 15 mei Holsbeek (H. Blockx) 7 juni 1 ex. 's avonds te KBD/NGB. Vliegt eerst (overnachting?)

-->

Z, dan terug.-->

N

Ooievaar Ciconia ciconia 26 april Korbeek-Lo 3 ex. náar NW en 4 naar N {J. Van Outgaerden, J. Grootgans) 20mei1 ex. te Heverl.ee (G. Bleys) 23 augustus 31 ex.· overvliegend te SAR (B. De Witte) Wilde Zw� Cygnus cygnus 27 en 28 november Neerijsè 2 ad. (M. Hens en K. Van Scharen) Grauwe gans An8er anser 10oktober : 25 ex.-naar NNW: in het veld tussen NS en KBD (M. Hens)

·

r


Nijlg8ns Alopochen aegyptiacus �·

{1

23 februari Neerijse 2 ex. (P. Van Leuven) 1 maart Oud-Heverlee 4 ex. (P. Van Leuven) 29 maart Oud-Heverlee 1 ex. (M. Jonckers) 30 augustus 1 ex. te Oud-Ueverlee (M. Jonckers) 1

�J

1

{.· � .!

·

.

Bergeend Tadorna tadorna Evenals de aalscholver worden er elk jaar meer en meer bergeenden waargenomen. In het voorjaar (jan " apr) is de soort permanent aanwezig, voornamelijk te NGB en OHZ. ' Maxima: 16-2: 9 te NGB 28-2: 8 te OHZ Tot diep in mei blijft 1 koppeltje te NGB hangen, later alleen nog een mannetje". Broedverdacht, doch er werden geen jongen waargenom,en. Gek is wel dat er tijdens. de zomermaanden geen waarnemingen waren, maar dat vanaf 13�9 plots 2 juvenielen gesignaleerd worden te NGB. 1 van beide blijft tot min. 10-10 samen met eèn ad. ex. in de streek rondhangen. Klassiek nemen vanaf november de. aantallen terug toe: 24-11: ll te NGB 13-12: 13 te OHZ 27-12:. 14 te NGB

Smient Anas penelope '· I'

Laat voorjaarsgegeven: 2 <Id' 1 � van 1 tem. 5-5 te SAR. Opmerkelijke groep: 28 ex. te SAR op 15�3. Er waren opvallend weinig waarnemingen dit jaar: geen groepjes die voör langere tijd bleven hangen in de winter (jan-maa, nov-dec) en slechts enkèle najaarsgegevens.

Krakeend Anas strepen.i Grotere groepjes:

10-10: 9 ex. te NGB 2-11: 8 ex. te SAR

Wintertaling Anas crecca 17/18 januari : Oud-Heverlee.91 ex (AVES}

Pijlstaart Anas acuta Zoals gewoonlijk, noteerden we de meeste waarnemingen (en de grootste aantallen) tussen half februari en eind maart. Maximum: 15�3: 6 te NGB, 6 te SAR. Late melding: 22-5: 1 wijfje te OHZ.


g Slobeend Anas clypeata Begin april intense doortrek, met enkele groepen van meer dan 40 ex. Tot half mei geregeld nog kleine groepjes her en der (1-8 ex.), daarna enkel nog waarnemingen van solitaire mannetjes te NGB en OHZ. Net als in 1991 broedde min. 1 paartje met succes te NKV - Doode Bemde.

Krooneend Netta rufina

23 tot 26 januari: 1 d' te Oud-Heverlee (K. Van Scharen) 20-2: 1 wijfje te NGB 23 tot 25-10: 1 mannetje te OHN Toppereend Aythya marila r

i.

l J

20-2: 1 wijfje te NGB 23 februari 1 ex. te Neerijse (P. Van Leuven) LJseend Clangula hyemalis Van 19-2 tot min. 20-4: .1 mannetje eerst te NGB (tot OHN.

ca.

20-3) en vervolgens te

{ )

Zwarte Zeeëend Melanitta nigra

27-4 en 1-5: 1 in wijfjeskleed te NGB

i.

Brildttlker Bucephala clangula .

2 tot S-11: 1 in wijfjeskleed te NGB Grote Zaagbek Mergus merganser.

15-11: 1 lejaars te OHN 13-12: 1 mannetje te NGB Wespendief Pernis apivorus De Wespendief was in 1992 goed vertegenwoordigd in het Leuvense : - vanaf 15 mei werd de soort genoteerd in Holsbeek en. op 15 juni kon een broedgeval (oudervogel ·op nest) bevestigd worden (H. Blockx) - ook in de Doode Bemde werd meermaals een baltsend koppel waargenomen

,....

... ..,...

, ·r--------.- - - - ---------------·- ---·-:._.....· .....,.....-

__

- ·

:--- --

- -··- . - · - --�.,..-. -----·


Zwarte wouw Miluus migrans 1 mei : 1 ex. boven de "Zingende Wind" (H. Blockx) 16 mei 1 ex. te Oud-Heverlee (N. Desadeleer)

Rode wouw Miluus miluus 2 mei : 1 ex. te Leefdaal (P. Standaert)

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 11 april : koppeltje te Gastuche (H. Blockx) 22 augustus : 1 juveniel ex. te Leefdaal (P. Standaert) 6 september : 1 adult mn naar NW te SAR (M. Hens) 6 september : 1 juveniel ex. naar N te NGB (M. Hens)

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus

!

l1

j

i

18 17 10 28

ma:art 1 ďż˝ te OHZ (M. Hens) september 1 ex. cirkelend te Winksele (J. Wellekens) oktober 1 ex. te Leefdaal (AVES) november 1 ex. te Neerijse (AVES)

Grauwe Kiekendief Circus pygargus 10 mei Haasrode (J. Van Outgaerden) 17 augustus Leefdaal (H. Dineur)

Visarend Pandion haliaetus '

1 augustuswaarneming te NGB (?) 28 september 1 ex. te Oud-Heverlee (C.De Lier)

Smelleken Falco columbarius 10 oktober 1 ex. naar Z in het veld tussen NS en KBD (M. Hens, K. Van Scharen)

Slechtvalk Falco peregrinus 3 april 1 ex. te Leefdaal (K. Van Scharen)

Kraanvogel Grus grus 29 februa:ri : auditieve waarneming aan de "Kleine Dreef' (H. Blockx)


11

Goudpwvtar Pluuialls apricaria 7 november: 1 ex tussen NS en KBD (M. Hens) 15 november : ex. tussen NS en KBD (auditieve waarneming, M. Hens)

Kemphaan Philomachus pugnax 27 april : 3 ex. te NGB (M. Hens)

Watersnip Gallinago gallinago 8 februari: 4 ex. te OHZ 10 oktober : 11 ex. te NKV 15 november : 3 ex te NKV 28 november: 3 ex te NGB 13 december: 7 ex. te OHZ Alle waarnemingen van M. Hens ·

·Grutto Limosa limosa 20 april 1 ex. te NGB (M. Hens)

Regenwulp Numenius phaeopus auditiieve waarneming op 14 juli aan "Salvator" (H. Blockx)

Wulp Numenius arquata 8 november

:

16 ex. naar N vliegend te Neerijse (AVES)

Tureluur Tringa totanus 20 26 16 29

april : 2 ex. april: 2 ex. november: november:

te NGB (M. Hens) " te NGB (A. Verboven & WA Lier) 1 ex. te Neerijse Kliniekvijvers (AVES) 1 ex. te Oud-Heverlee (AVES) ·

Groenpootruit.er Tringa nebularia 26 en 27 april: 11 ex. op NGB (A. Verboven & WA Lier, M. Hens) 1 mei: 4 ex. op Neerijse Grote Bron (H. Blockx) 6 mei: 2 ex. te Sint-Joris-Weert (H. Blockx)


12. Witgatje Tringa ochropus 17/18januari: 9 ex te Oud-Heverlee (AVES) maximum tijdens voorjaar : minstens 14 ex. te NGB op 20 april (M. Hens) laatste voorjaarswaarneming: 27 april minstens 10 ex. te NGB (M. Hens) eerste najaarswaarneming: 31 augustus 3 ex. op NGB (M. Hens) najaarsmaximum: 12 ex op 15 november te NGB (M. Hens) .

.

! 1

Oeverloper Actitis hypoleucos 27- april: 3 ex. te NGB (M. Hens) 31 augustus : 1 ex. op een ondergeregende weide te OHN

(M.

l

Hens)

Kokmeeuw Larus ridibundus 18maart: 1 dood ex. met Russische ring aan het Leopoldspark (H. Blockx)

Witwangst.ern Chlidonias hybridus 14 mei: 9 ex te SAR (H. Blockx, K. Van Scharen, A. Verboven)

Zwarte St.ern Chlidonias niger 14 mei 11 ex. op SAR (H.-Blockx, A. Verboven) 18mei: 6 ex. te SAR (P. StĂ ndaert) 20 mei minstens 17 ex te NGB (M. Hens)

Witvleugelst.ern Chlidonias leucopterus 17 mei 3 ex te SAR (B. De Witte)

Kerkuil Tyto alba 9 januari : 1 exemplaar op een verkeersbord te Leefdaal (H. Blockx en A. Verboven)

Steenuil Athene noctua 1 april: 2 ex. te Sint-Agatha-Rode (H. Blockx) 5 en 10 april : telkens 1 ex. nabij Neerijse Grote Bron (H. Blockx)

Ransuil Asio otus 10 januari en 24 januari: 1 ex. langs de A2 ter hoogte van Gasthuisberg (H. Blockx)

-.


1) Draaihals Jyn:x torquilla 28 april Overijse (S. Peten) Duinpieper Anthus campestris kleine invasie in Vlaanderen tijdens de najaarstrek (van 17 augustus en 3 oktober) 17 augustus: 1 overtrekkend te Leefdaal (H. Dineur) 27, 28 en 31 augustus: Bertem resp. 7, 3 en 5 pleisterend (G. Bleys) - 1, 3, 13 en 19 september: resp. 8, 2, 11 en 3 ex. te Bertem (G. Bleys) 3 september : 2 ex. te Leefdaal (H. Dineur) Bertem: min 21 ex, dagmaximum: 11

Noordse Gele Kwikstaart Motacilla fiava thunhergi 26 april : 1 ďż˝ met twee ex. nominaatvorni op een akker in de Doode Bemde (A. Verboven & WA Lier)

Nachtegaal Luscinia megarhynchos 30 april een zingend mannetje nabij Egenhovenbos. Werd daarna niet meer teruggehoord (A. Verboven)

Roodborsttapuit Saxicola torquata 24 augustus: koppeltje roodborsttapuit nabij Gasthuisberg - AZ (broedgeval ?) (M. Hens)

Beflijster Turdus torquatus 18 april 1 ex. te Heverlee (G. Bleys) 26 april 3 ex. te Bertem (G. Bleys, D. Marien)

Snor Locustella luscinioides 1 en 2 mei: Holsbeek (P. v. Leuven)

Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus 9 juli Oud-Heverlee (E. Malfait)


1+ Qri>heusspotvogel Hippolais polyglotta ),

26 juli ringvangst te Korbeek-Lo (Ringgroep Leuven)

Klapekster Lanius excubitor

24 oktober : 1 ex. te NKV (M. Hens)

Europese Kanarie Serinus serinus ·

25 maart 1 zingend mannetje te Holsbeek (H. Blockx) 16 en 17 april 1 zingend mannetje te Heverlee (A. Verboven)

B&rmsijs Carduelis fiammea

24 ·april : 6 ex. in een es in Mollendaal (H. Blockx)

Ort.olaan Emberiza hortulana 3 september 1 ex.. te Leefdaal (H. Dineur)

Grauwe gors Miliaria calandra 10 april : zang van 1 mn tussen KBD en Leefdaal (M. Hens) 27 december: 20 à 25 ex. op het plateau tussen NS en KBD (M. Hens) ·

Lüst van gebruikte afkortingen KBD: Korbeek-Dijle NGB: Neerijse Grote Bron NKV: Neerijse Kliniekvijvers NS : Neerijse OHN: Oud-Heverlee Noord OHZ: Oud-Heverlee Zuid SAR: Sint-Agatha-Rode ·

1

'


1/

1

KALENDER

Il

Vrijdag 11 Februari : DIA-AVOND OVER ZUID-AFRIKA Impressies van de natuur in Zuid-Afrika, van de nodige commentaar voorzien door 'flying doctor' Nico Vanderhauwaert. U opgediend met een gepast natje en droogje... Afspraak:

20 h 00 Infocentrum Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud,

deelgemeentehuis Heverlee (ingang Politie)

Zaterdag5 Maart : UILENTOCHT IN KORBEEK-DIJLE Uilen gegarandeerd, goed weer niet. .. Afspraak:

. Leiding:

19 h 30 Heverlee Station 20 h 00 Kerk Korbeek-Dijle Einde voorzien om 22 h 30

Herwig Blockx en Maarten Hens

Zondag 17 April : YOORJMRSTOCHI IN TERVUREN Voormiddagwandeling met bijzondere aandacht voor de eerste zomergasten en voorjaarsflora Afspraak:

8 h 00 Leuven Station 8 h 30 parking voor het Museum van Tervuren Einde voorzien om 12 h 00

Leiding:

Paul Herroelen

l


Il

Il

INHOUD

Vomwoord

3

Oproepen - Mededelingen

4

Vรณgelwaarnemingen 1992

6

Kalender

15

Inhoud

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.