De Boomklever December 1991

Page 24

��.;·

!J; 'Vogels

Phalacrocorax carbo

AALSCHOLVER,

Dé soort van de maanden okt/nov. Voortdurend aanwezig te NGB en in mindere mate - te OHN. Hebben sinds vorig najaar een echt "pl eistergedrag" ontwikkel d : 's morgens arriveren groepjes uit NW-richting ( l aag), gaan neer op de vijvers en vertrekken 's avonds terug richting NW (slaapplaats te Hofstade ?). Maxima

:

23 Okt : 9 te OHN, ca 90 te NGB 30 Okt : 53 ex. te NGB

De aanwezigheid van zo'n grote aantal l en aalscholvers heeft blijkbaar gevo lgen voor de viskweek 1 Op 26 Nov heeft men NGB afgevist op 4 uur tijd, gewoonlijk duurt dit 2 voll edige dagen

KUIFAALSCHOLVER, l onvolwassen ex. tot min. zien.

tot

Erg tam

13

Okt

min.

l 11

GRAUWE GANS, 10

Nov

:

(waarschijnlijk le jaars)

28 Nov te OHN.

ROODHALSFUUT, Op

Phalacrocorax aristotelis

60

verbleef van 11

Zat steeds op dezelfde tak,

Nov

uitstekend te

1

Podiceps griseigena

te NGB,

een

2de

(juv.)

ex. verblijft hier van

Nov.

Anser anser ex overvliegend naar Z te Herent

(M. Bekkers)

30 Okt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.