De Boomklever Februari 1991

Page 13

DE GROTE

ZAAGBEK

een graag geziene wintergast Toen

Jan De Wilde z1Jn scheldwoordennummer komponeerde vergat hij een vogelgids

open te slaan om inspiratie op te doen.

Anders had in zijn scheldwoordenlijstje

beslist Grote zaagbek voorgekomen, in het illustere gezelschap van de bergkwabaal en de borgworm. Nu ontleent de Grote zaagbek ZlJn naam niet aan een kwalijke karaktertrek die vaak toebedeeld

wordt

aan

vrouwelijke

specimen

van

onze

eigen

soort,

maar

aan

een

lichamelijk kenmerk, typisch voor alle zaagbeksoorten : aan de rand van een lange, dunne

en

harde

zaagtandjes.

snavel

bevinden

zich

hoornige

lamellen

die

er

uitzien

als

Zo bekeken is het dus toch een scheldwoord.

Dit unieke werktuig stelt hen in staat de meest glibberige vast te houden.

vissen te pakken en

Allerlei zoet- en zoutwatervissen vormen dan ook de voornaamste

voedselbron van deze fraaie watervogel.

Kleine krabben, garnalen en ander levend

grut worden echter ook niet versmaad. Dat het uitstekende vissers zijn konden wij met eigen ogen aanschouwen tijdens een uitstap naar Zeeland op

27

Jan 1985.

Het had flink gevroren,

maar het weer was

schitterend. Het kleine haventje van Goederede-Havenhoofd

lag te schitteren in

een

weldoend

winterzonnetje. Een brede ijsrand, enkele meters breed, omzoomde het haventje maar in

het centrale wak zwommen tot onze vreugde 8

mannetjes

en

vrouwtjes

6

Grote

zager. Vanuit de wagen konden wij vanop korte afstand observeren hoe de vogels tot vlak bij

de

rand

van

het

ijs zwommen,

doken,

onder het ijs

verdwenen

en

vervolgens

geregeld boven kwamen met een flink uit de kluiten gewassen paling. Een blauwe reiger en een mantelmeeuw die vanop een houten staketsel probeerden hun èeel van de buit te bemachtigen kregen daarbij geen schijn van kans. Grote

Zaagbekken

zijn

er

trouwens

om

bekend

dat

zij

in

groep

voedsel

zoeken.

Beroemd zijn de kolossale fouragerende troepen van sommige Zweedse meren en van het IJsselmeer.

Soms sluiten meeuwen zich bij zo'n groep aan. Met een beetje geluk

kunnen zij dan mee profiteren van de verwarring die gesticht wordt in een school vissen. Hetzelfde zagen wij tijdens onze laatste Zeelanduitstap trouwens ook bij een groep Brilduikers ter hoogte van de Philipsdam. Zoals gezegd zijn Grote zaagbekken schitterende vogels. De mannetjes in broedkleed zijn met geen enkele andere vogel te verwarren. ze op Kop

In de winter en vroege lente zijn

hun mooist.

en

bovenhals

vrouwtjes

aristocratisch trouwens

zijn

dragen ook

lang

in

dan

ZlJ

de

zwart

geen

gedragen, vlucht

met

kuif,

een

zodat

goed

op

groene

maar :

de

de kop

door

glans.

veren

overdreven

die

In

van

lange

tegenstelling kruin

groot

'IMlanen"

en

lijkt.

krijgt

tot

nek

de

worden

Dat

de

kop

valt een

lange vorm. Herwig kent daaraan het verschil tussen een vrouwtje Middelste en een vrouwtje vliegende

Grote fles

Zaagbek (hij

in

zegt

de

vlucht

hetzelfde

van

een een

Grote Zwarte

Zaagbek

is

Specht,

maar

volgens bij

hem

een

een

Zwarte

Specht staat de hals scheef). De snavel is sterk gehoekt,

rood en over de bovensnavel loopt van basis tot punt

een donkere streep. De mantel is glanzend zwart;

het midden van de rug grijs en de vleugels zwart met


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.