De Vallei September 1990

Page 1

ZD.

Dl� 1r1\l"l"l�I

zo 23-12-'90:. Watervogeltelling in de Dijlevallei�en zuiden van Leuven. Verplaatsing met de fiets.

--

Afspraak: 9u00 Station Leuven

9u30 Vijvers Oud-Heverlee, brug onder spoor-

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 17' JAARGANG N° �SEPT-DEC '90

weg. Meebrengen: verrekijker, pick-nick, warme kleding. Infos Maarten Hens. In de kerstvakantie, tussen Kerstmis en Nieuwjaar, gaat naar jaar­ lijkse gewoonte het JNM-Kongres door, dit jaar te Beerse. Voor meer informaties zie Kongreseuglena.

.17 -·

2-1-190 tem.

Als je van plan bent hier naar toe te komen, laat dan

za 5-1-'90

aub. zo snel mogelijk iets weten

WO

�.

Winterwerkkamp in de Dood.e Bemde. aan

Maarten. Bij te

) ·-

F

geringe interesse gaat het kamp niet door; wij hebben in de Kerstvakantie nl. nog andere dingen te doen (lees: kursussen verteren

•••

)

.

•••••••••••••••••a•••••••••••••••a••••••••••••••••=••••••••••••••••

�!§E������

:

Dit najaar worden er 3 pieptochten georgani­ seerd.. Mensen die villen meegaan als begeleider o! 'just for fun', kunnen kontakt opnemen met Greet (461036), Begga (461118), Sandra (489426)

i

/

o! Tine (200667).

21-10: Kaboutertocht, 14UOO Zoet Water (Waversebaan) 11-11: Dwarreltocht, 14u00 bij Begga thuis. 25-11: Doode Bemde, 14u00 Zoet Water •••c•==• • ==•=•=n=a=====•=a=•�•=====m==•••==•==•••=sa•==aa••az••c•••

�DAGEN

DOQ�-��l!:

Op het ogenblik dat deze Vallei verschijnt, ken ik nog maar één datun, i nl. op zo 21-10 (om 10u00 aan het materiaaldepot).

/-·

Wens je de data te kennen voor de maanden novembe1• en december, dan neem je best contact op met Piet De

W' .

Backer (203772). •c•=============•••=ca:eam=�=•====•c========s••••z••=•=======•==•••

V.IJ.

r1d.

'�-

. �

3art Vercoutere, ,::;childekelaan 7, 3060 Jertem Jart, Tine, Katia,

,7o,

::i'.:efaa.n

·


2..

�-

V_oorwooff:J

3.

0 JNM staat voor de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescher­ ming. De JNM staat open voor alle

neste ��M-erGje1:1,

jongeren tussen 8 en 25 die geînte­ resseerd zijn in natuur en milieu.

De vakantie is nu wel aerl.Llitier voorbij.. VooJ.· ue B.llaeren ae kampeu al een nele tl.Ja acntcr ae rug ziJn. Gelwurig J.8 er ae komenae aagen voor J.eaereeu ne-ç .NazomtsrJ. c"i:; l., uai. 1.cveu1:1 ae t11.!iJ.·1' cHn,e.ltent van een aruk -op Jm'l-vlak altnans- najaar. Zo is er ae tweeae uitgave van de Nat;uuroeneeraag, iets wat op slecnts één jaar tijd uitge­ groeid is tot een oegrip De nationale organisatie, die ae laatste tijd_ (eindelijk) als een gesmeerae trein loopt, zal nier zeker wel niet vreema aan zijn. Maar ook op a1"aelingsvlak is net alles benalv... rus­ tig: pannekoekennamiaaag en oovenal 2 fuiven "voor net natuuroenouaw Begin alvast maar ieaereen uit te noaigen aie je kent •

sommigc:.u uO!I; maat· uet, i,"rwiJl voor

f

• • •

• • •

Deze eaitie van ae Vallei

worat

versi;uura naar een

groot aantal mensen, van wie wij in ae loop van net Jaar net

aar�1:1

kregen als Zl.Jnae geinteresseera in de JNM. Ik noop voor hen dat dit tijdschrift hen bevalt en bovenal dat we hen eens mogen tegenkomen op één van de aktiviteiten (voor de kalender: zie achteraan). En verder: heb ie suggesties ivm. tochten ot de Val­

In Vlaanderen zijn er een 4 -tal afdelingen met in totaal meer

dan ZJOO

leden. Er wordt jou een uitgebreid programma van excur­

sies, acties en kampen geboden waar zowel natuurstudie, natuur­

beleving en milieubescherming (natuurbeheer,

• • •

) aan bod komen.

Bovendien zijn er nog de verschillende werkgroepen

• • •

Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationaal tijdschrift

·Euglena• (min. rx per jaar) en het atdelingstijdschritt ·De

Vallei" (4x per jaar) Het Bondssecretariaat is ge!estigd in de Kortrijksepoortstraat 140 9000 Gent

tel: (091)/234781

Lid word je door: 400 fr. (gewoon lid) 150 fr. (bijlid) 500 fr. (steunlid: ouder dan 25) op rek.nr. 737-4263074-64 van JNM vzw. op bo­ Tenstaand adres, met vermelding van geboorte­ datum.

lei, artikels of tekeningen, enz., laat dan iets weten of stuur

Profiteer nu van de speciale promotieactie om je lid te maken

.naar opl

Wie zich vanaf sept. 1990 lid maakt, wordt meteen ook lid in

• • •

'rl (16 maanden voor de prijs van 12). Schud dus meteen al je

Adjö, Maarten

vrienden en vriendinnen wakker en wijs ze op deze prachtkans. De contactpersoon voor afdeling Leuven is: Maarten Hens St-Janebergsteenweg 79 3001 Heverlee-Leuven tel: (016)/200667 Tot op één van de activiteiten

• • •


2..

�-

V_oorwooff:J

3.

0 JNM staat voor de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescher­ ming. De JNM staat open voor alle

neste ��M-erGje1:1,

jongeren tussen 8 en 25 die geînte­ resseerd zijn in natuur en milieu.

De vakantie is nu wel aerl.Llitier voorbij.. VooJ.· ue B.llaeren ae kampeu al een nele tl.Ja acntcr ae rug ziJn. Gelwurig J.8 er ae komenae aagen voor J.eaereeu ne-ç .NazomtsrJ. c"i:; l., uai. 1.cveu1:1 ae t11.!iJ.·1' cHn,e.ltent van een aruk -op Jm'l-vlak altnans- najaar. Zo is er ae tweeae uitgave van de Nat;uuroeneeraag, iets wat op slecnts één jaar tijd uitge­ groeid is tot een oegrip De nationale organisatie, die ae laatste tijd_ (eindelijk) als een gesmeerae trein loopt, zal nier zeker wel niet vreema aan zijn. Maar ook op a1"aelingsvlak is net alles benalv... rus­ tig: pannekoekennamiaaag en oovenal 2 fuiven "voor net natuuroenouaw Begin alvast maar ieaereen uit te noaigen aie je kent •

sommigc:.u uO!I; maat· uet, i,"rwiJl voor

f

• • •

• • •

Deze eaitie van ae Vallei

worat

versi;uura naar een

groot aantal mensen, van wie wij in ae loop van net Jaar net

aar�1:1

kregen als Zl.Jnae geinteresseera in de JNM. Ik noop voor hen dat dit tijdschrift hen bevalt en bovenal dat we hen eens mogen tegenkomen op één van de aktiviteiten (voor de kalender: zie achteraan). En verder: heb ie suggesties ivm. tochten ot de Val­

In Vlaanderen zijn er een 4 -tal afdelingen met in totaal meer

dan ZJOO

leden. Er wordt jou een uitgebreid programma van excur­

sies, acties en kampen geboden waar zowel natuurstudie, natuur­

beleving en milieubescherming (natuurbeheer,

• • •

) aan bod komen.

Bovendien zijn er nog de verschillende werkgroepen

• • •

Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationaal tijdschrift

·Euglena• (min. rx per jaar) en het atdelingstijdschritt ·De

Vallei" (4x per jaar) Het Bondssecretariaat is ge!estigd in de Kortrijksepoortstraat 140 9000 Gent

tel: (091)/234781

Lid word je door: 400 fr. (gewoon lid) 150 fr. (bijlid) 500 fr. (steunlid: ouder dan 25) op rek.nr. 737-4263074-64 van JNM vzw. op bo­ Tenstaand adres, met vermelding van geboorte­ datum.

lei, artikels of tekeningen, enz., laat dan iets weten of stuur

Profiteer nu van de speciale promotieactie om je lid te maken

.naar opl

Wie zich vanaf sept. 1990 lid maakt, wordt meteen ook lid in

• • •

'rl (16 maanden voor de prijs van 12). Schud dus meteen al je

Adjö, Maarten

vrienden en vriendinnen wakker en wijs ze op deze prachtkans. De contactpersoon voor afdeling Leuven is: Maarten Hens St-Janebergsteenweg 79 3001 Heverlee-Leuven tel: (016)/200667 Tot op één van de activiteiten

• • •


V__ers1agen

[ ' '''. ,, l .. -•

1..,, J .J

• •

..::

foor•:1oor-u.

,;-:::.; , "1at

·+

Inhoud,

-

5

9

�c - �1: "12

-

1

3:

1� - 15:

is

.iat

post-Zl!tll-WJiî, vaRwrti;� aJthJiL VML Jo VOO'l dt Wil/.

wr:iR.

nou -.veer?

• • •

"f e rsla "e n

(';:er land,

::1eurwedstrijd

'Cm

;'sjechoslowakije,

Ostenri j k )

'.;e �:leuren'

? an ne. li a Leesvoer

•!;i.J;{ a.aar •

• •

e..:u. L.:ou.iea.I'

16 - 1'/: Meuó!lolJ.U!SoU

�:ou,

·· s

van

-

20: Aalander

/ .PGcnuc:us ) .Jo,

[.IT -

nr·�-..,. .....,.,1....i\...IV..1.. •••

�r�et,

r: s l ·...1..� ..1.-:.i

�ine,

teren,

JNM'era ?

(

),

je kan er namelijk nog zeer

]eega,

:::andr:.i,

�·:::i.ar-+:en.

v·,naf te klet­

en zo,

Ookzo nu en dan GRATIS optreden van bv.

l Sand�3,

rotskusten om

meegesleur.d door wind of water,

en overal kan

men wel kamperen en liften (als er tenminste verkeer is ••• )

(in

Belgi8 tegen een

'aardig'

The Dubliners •

prijsje te zien in de

• •

AB),

die

een aantal JNM-kassuksessen in hun repertoire hebben. Eén ongelooflijke ergernis echter in Ierland:

Jeg;a.

OVZRAL PLASTIEK!

En daarmee kom ik eigenlijk tot de essentie van dit artikel:

l:�C?IJ r

hier komt namelijk de heel fantastische en hoogst originele (nl.

ieGen 15 �ecernber i990 op �et reda c ti e adr es

(zie

Ierland is wel een droomland. voor mensen die houa.en de natuur

onherl)ergzame gebieden vinden;

2in"'�, .:tcfo.an, Sr=Bt,

��� -

-

van mijn moemoe overgenomen) knutseltip voor recyclage­

gerichte mensen:

haak zel! uw ietwat tijd-en gewichtbesten­

dige tas uit al die !lut-plastiekzakjes en wees alzo de mode

voorpagina).

weer eens ver vooruit Nee,

Il Men gaat als volgt te werk:

dit is niet om te lachen,

je verzamelt van die zeer dunne

(cfr.

Delhaize,

plastieken zakjes en knipt de bodemnaad eraf. dus een plastiek zak waar alles doorvalt.

GB,

• • •

)

Dan heb je

Dan begin je van

onder af alsmaar in het rond te knippen zodat je een zeer lange plastiek sliert krijgt van 2-3 cm breed.

En met zul­

ke slierten kan een enigszins kreatieve geest zeer leuke tasjes,

rugza":�·:en,

enz.

::taken •

.'.Is je deze uitlep: niet snar-t, zijn,

Let wel: ·1inkels,

zakken

::a nu

d�t

die

bi,j

n iet

is

niet

·�elooft

odel,

:-.assaal -::lastie�cen de

cnver�ijdelijk

voort�·nn :.:e' to.s

hoe

:an

ooi J.it

of andere vr��en,

: ari..r een� bij mij lanp;sko::en.

�eet �e

"

niet

geen i n sn ir a ti e hebt voor een

.je:

::ee,

bedoelin�.

je

' dan·: u ,

�a':jes

J2

ronselen

-ebruikt

in

alleen

iuis zijn binnen�e�lo�en. ik 'L . 'o .;el!' �.ij'.1 recycl

• • •

�o

de

�n

. -e­


V__ers1agen

[ ' '''. ,, l .. -•

1..,, J .J

• •

..::

foor•:1oor-u.

,;-:::.; , "1at

·+

Inhoud,

-

5

9

�c - �1: "12

-

1

3:

1� - 15:

is

.iat

post-Zl!tll-WJiî, vaRwrti;� aJthJiL VML Jo VOO'l dt Wil/.

wr:iR.

nou -.veer?

• • •

"f e rsla "e n

(';:er land,

::1eurwedstrijd

'Cm

;'sjechoslowakije,

Ostenri j k )

'.;e �:leuren'

? an ne. li a Leesvoer

•!;i.J;{ a.aar •

• •

e..:u. L.:ou.iea.I'

16 - 1'/: Meuó!lolJ.U!SoU

�:ou,

·· s

van

-

20: Aalander

/ .PGcnuc:us ) .Jo,

[.IT -

nr·�-..,. .....,.,1....i\...IV..1.. •••

�r�et,

r: s l ·...1..� ..1.-:.i

�ine,

teren,

JNM'era ?

(

),

je kan er namelijk nog zeer

]eega,

:::andr:.i,

�·:::i.ar-+:en.

v·,naf te klet­

en zo,

Ookzo nu en dan GRATIS optreden van bv.

l Sand�3,

rotskusten om

meegesleur.d door wind of water,

en overal kan

men wel kamperen en liften (als er tenminste verkeer is ••• )

(in

Belgi8 tegen een

'aardig'

The Dubliners •

prijsje te zien in de

• •

AB),

die

een aantal JNM-kassuksessen in hun repertoire hebben. Eén ongelooflijke ergernis echter in Ierland:

Jeg;a.

OVZRAL PLASTIEK!

En daarmee kom ik eigenlijk tot de essentie van dit artikel:

l:�C?IJ r

hier komt namelijk de heel fantastische en hoogst originele (nl.

ieGen 15 �ecernber i990 op �et reda c ti e adr es

(zie

Ierland is wel een droomland. voor mensen die houa.en de natuur

onherl)ergzame gebieden vinden;

2in"'�, .:tcfo.an, Sr=Bt,

��� -

-

van mijn moemoe overgenomen) knutseltip voor recyclage­

gerichte mensen:

haak zel! uw ietwat tijd-en gewichtbesten­

dige tas uit al die !lut-plastiekzakjes en wees alzo de mode

voorpagina).

weer eens ver vooruit Nee,

Il Men gaat als volgt te werk:

dit is niet om te lachen,

je verzamelt van die zeer dunne

(cfr.

Delhaize,

plastieken zakjes en knipt de bodemnaad eraf. dus een plastiek zak waar alles doorvalt.

GB,

• • •

)

Dan heb je

Dan begin je van

onder af alsmaar in het rond te knippen zodat je een zeer lange plastiek sliert krijgt van 2-3 cm breed.

En met zul­

ke slierten kan een enigszins kreatieve geest zeer leuke tasjes,

rugza":�·:en,

enz.

::taken •

.'.Is je deze uitlep: niet snar-t, zijn,

Let wel: ·1inkels,

zakken

::a nu

d�t

die

bi,j

n iet

is

niet

·�elooft

odel,

:-.assaal -::lastie�cen de

cnver�ijdelijk

voort�·nn :.:e' to.s

hoe

:an

ooi J.it

of andere vr��en,

: ari..r een� bij mij lanp;sko::en.

�eet �e

"

niet

geen i n sn ir a ti e hebt voor een

.je:

::ee,

bedoelin�.

je

' dan·: u ,

�a':jes

J2

ronselen

-ebruikt

in

alleen

iuis zijn binnen�e�lo�en. ik 'L . 'o .;el!' �.ij'.1 recycl

• • •

�o

de

�n

. -e­


,.

tVe.eck 'St-zetJl•{}'lote YVW"-.,1 � van Jo vwi de. YALlf 1...

Ik denk dat ::iensen

J.ie

'.'.iar ::;et

rl.e

natuu

z ullen

gaan

" s i J� e re en

zijn op de

Va llei ,

z o d at

milieubewustzijn in de politiek wordt geïntegreerd alti jd in het kader

'inte r!"la tionaal'

Dan

nof" een BulO':ci rse,

v�n

"let

tet

:eld

van een

slova�en +

)e eerst:c

J.e

3ij

t e n k am p l�nrs

vindt.

�lle

+

kan je

Volgend jaar

is ekotopia

!

Jo

deze

?raa�

kalmpj e s aan

w

zoals

Dan •:1�e'!: ver huis d naar de '::itte

ie tui:i

in en

�aar

·.•e d.·n de

'.-:onden

aren

tot

je het

bvb.,

:·:arpaten,

een ten­

niet

hier

·ee'-:

prac�tig

Gewoon

�oudloperskeuken is

ongeveer een dodenmars hielden

t w ee

en

�1atloren.

-in-en

as

hoofè­

Russen.

croen

;:;arijs,

Joskov-�rotten in 3ohemi!

zij weten wat

�n

een hele

ka�pplaatsen

een riviertje

·:Je stond

':!eek ·.-!erd er :;;éHer:-:t

,ia· rr ee ve rd ien d

rondreizen.

5eleITen.

Allen daarheen

�eer

!

waa.r we een keer

(de 1'sjecho-.3lovaken

zijn

bekend oc hun hoog st ap-tempo) . Je:nlve

d�'t

�ani-:?!:' 1.ra� ·ie !'!3.tuu!' dan

.)�lt·:.

in de

ni0::-.anj die

:er'�ten ·::e

.!eze ::enser.

!"liet in

1.varen,

er dan

�atie

�ijn

en

��a r bij

Slabb::.ert

ènrb. over

dr

1

oo�:

so:-:::

.-eïn­

�et3kent niet dat deze

�ensen

-:e ïnteres seer d zi.jn, ::aar toont ·.·iel aan

'"ioe de

cnerGie.

Dit

verz·

selekteer·:e.

infor:-atie

�o�t

ie

:oedanest

:a� nu o:-. infor­

i lieu- '.'"' ro :le:.:e!"� j,ie tevoren

e c: en "'<:!r'..len.

veel �il i euproblemen

��nre �ii.1en

di2

·.;a2 er

':oe ,.:eini �

veseta!'i.Sr!le

oo:-: een or"";anisatie o r -er i ch t in

loor .je st:..::.t

' toer i 3t i s c � er

:;tuk

i uidel i j k

'"Jun

3.too::-.-

-te ve:-3trek1-�en i.7.::.

�r

Jok

is

en

kom�unistische � e rerin :- e n de is

9en

In ·ie di:.:ku.ssies

·ieter::iineerde.

dn �l:ern=tieve

.ia .r

·.·ie 1

·.rerl�enr..en

:::n buiten een :lussische

�ehouden ··:erden,

fo r :-1 ee r d

(r.;een echt natuur•·erk)

eers· e deel ·"1er'.·:en

no�

1cennen.

dat De

in �e ex-koc�unistische

landen

de�e landen �omenteel ook ekonomi.ch -rioriteit

van �en vrije-1"!:�rktekonor.iie,

���t

·'"een ';eld

uit �aar Je uitbc11�

dus lJoor de �.J.t�ur.

A '"..:', 11

op

'andere' vakantie daar ook ef­

ik

was

over hoe

iee ln:i.m

ik

een . cmerik aan s e uif

�e weer eens

J3t

Gelukkig

hor en

iets

�sychia�rische ins tel lin �,

den

half vier,

;:et

".'ä a r ·l an

kamp

uit Tsjechen en

( 2x Jiii·i).

da a r cr

3emist.

. .l

zeker zinnig dat daar nu al ·:1at ::ieer

van Tsjecho-slovnkije is.

natuuror;-:anisatie

3e 1 -e!"I

Ji� niet in ;e­

jaja)

zijn n•:

trouwens in één van de Jaltische republieken.

de 3rontosauruskampen in de

toch no�

jullie

:Iet

�akelij�

l e est,

iets ongeloo flijks

hebben

er wel bij,

uit

die

advertentie van

be.:::•;an

ze het waar2chijnlijk no � even coeilijk hebjen,

lan::;e ter--:ijn is het

fektief een handje e;aan toesteken. Al diegenen

r

d:-:n toc:1 ook aand�.cht ë<oeten be" r. eden J.an •le ::e l ·cnden.

DfZE JH.fEK ir Z.E.fR.

R1J1<

AAN PLAfficiNE11


,.

tVe.eck 'St-zetJl•{}'lote YVW"-.,1 � van Jo vwi de. YALlf 1...

Ik denk dat ::iensen

J.ie

'.'.iar ::;et

rl.e

natuu

z ullen

gaan

" s i J� e re en

zijn op de

Va llei ,

z o d at

milieubewustzijn in de politiek wordt geïntegreerd alti jd in het kader

'inte r!"la tionaal'

Dan

nof" een BulO':ci rse,

v�n

"let

tet

:eld

van een

slova�en +

)e eerst:c

J.e

3ij

t e n k am p l�nrs

vindt.

�lle

+

kan je

Volgend jaar

is ekotopia

!

Jo

deze

?raa�

kalmpj e s aan

w

zoals

Dan •:1�e'!: ver huis d naar de '::itte

ie tui:i

in en

�aar

·.•e d.·n de

'.-:onden

aren

tot

je het

bvb.,

:·:arpaten,

een ten­

niet

hier

·ee'-:

prac�tig

Gewoon

�oudloperskeuken is

ongeveer een dodenmars hielden

t w ee

en

�1atloren.

-in-en

as

hoofè­

Russen.

croen

;:;arijs,

Joskov-�rotten in 3ohemi!

zij weten wat

�n

een hele

ka�pplaatsen

een riviertje

·:Je stond

':!eek ·.-!erd er :;;éHer:-:t

,ia· rr ee ve rd ien d

rondreizen.

5eleITen.

Allen daarheen

�eer

!

waa.r we een keer

(de 1'sjecho-.3lovaken

zijn

bekend oc hun hoog st ap-tempo) . Je:nlve

d�'t

�ani-:?!:' 1.ra� ·ie !'!3.tuu!' dan

.)�lt·:.

in de

ni0::-.anj die

:er'�ten ·::e

.!eze ::enser.

!"liet in

1.varen,

er dan

�atie

�ijn

en

��a r bij

Slabb::.ert

ènrb. over

dr

1

oo�:

so:-:::

.-eïn­

�et3kent niet dat deze

�ensen

-:e ïnteres seer d zi.jn, ::aar toont ·.·iel aan

'"ioe de

cnerGie.

Dit

verz·

selekteer·:e.

infor:-atie

�o�t

ie

:oedanest

:a� nu o:-. infor­

i lieu- '.'"' ro :le:.:e!"� j,ie tevoren

e c: en "'<:!r'..len.

veel �il i euproblemen

��nre �ii.1en

di2

·.;a2 er

':oe ,.:eini �

veseta!'i.Sr!le

oo:-: een or"";anisatie o r -er i ch t in

loor .je st:..::.t

' toer i 3t i s c � er

:;tuk

i uidel i j k

'"Jun

3.too::-.-

-te ve:-3trek1-�en i.7.::.

�r

Jok

is

en

kom�unistische � e rerin :- e n de is

9en

In ·ie di:.:ku.ssies

·ieter::iineerde.

dn �l:ern=tieve

.ia .r

·.·ie 1

·.rerl�enr..en

:::n buiten een :lussische

�ehouden ··:erden,

fo r :-1 ee r d

(r.;een echt natuur•·erk)

eers· e deel ·"1er'.·:en

no�

1cennen.

dat De

in �e ex-koc�unistische

landen

de�e landen �omenteel ook ekonomi.ch -rioriteit

van �en vrije-1"!:�rktekonor.iie,

���t

·'"een ';eld

uit �aar Je uitbc11�

dus lJoor de �.J.t�ur.

A '"..:', 11

op

'andere' vakantie daar ook ef­

ik

was

over hoe

iee ln:i.m

ik

een . cmerik aan s e uif

�e weer eens

J3t

Gelukkig

hor en

iets

�sychia�rische ins tel lin �,

den

half vier,

;:et

".'ä a r ·l an

kamp

uit Tsjechen en

( 2x Jiii·i).

da a r cr

3emist.

. .l

zeker zinnig dat daar nu al ·:1at ::ieer

van Tsjecho-slovnkije is.

natuuror;-:anisatie

3e 1 -e!"I

Ji� niet in ;e­

jaja)

zijn n•:

trouwens in één van de Jaltische republieken.

de 3rontosauruskampen in de

toch no�

jullie

:Iet

�akelij�

l e est,

iets ongeloo flijks

hebben

er wel bij,

uit

die

advertentie van

be.:::•;an

ze het waar2chijnlijk no � even coeilijk hebjen,

lan::;e ter--:ijn is het

fektief een handje e;aan toesteken. Al diegenen

r

d:-:n toc:1 ook aand�.cht ë<oeten be" r. eden J.an •le ::e l ·cnden.

DfZE JH.fEK ir Z.E.fR.

R1J1<

AAN PLAfficiNE11


3

8

r\;� \/\!\

Neusidl: Het pazadijs op a.a.rd.e ...

/1v,

/

I

j/

1,....

Î

,

\

-v

"

\

\(

Prc�ies de

---•

,_

1

·

' i ,/ :i.

.1. ••

c:-:

v

odJ

�et �unt

�aar

je

r de

da

"I'�

/

p;rootste

(vlindernet je,

zijn ic�ers

3ur.r.;erl:o.nd.

een

::oet·";aternetje ,

• • •

en Je sniD,

:-:estatig

te

loer

.ic rusti;:; '.:abbelend ::;elfjes

slakken

zoals de

:ie tr a;:i g an s en le

de hop en de kluut.

het meer ko�en

ook elk

jaar in

Gels zelf had dit

wet zijn twee­

: eniet en v-::i.n een p a arsro ze �onsondergan�, ·.ran

�errel2idt

iet ::ieer.

:n de avondschernerin� doken er dan �lotseling, vlak voor onze -:rier ::- e ë en o�,

'.'lei��, ::JC'en

te

!en in

C:'l

enkele

_,

·

oGentllil:i-:::er:

::s-:: ;r ote

vervolc;:ens ·:re� te '.J.un:-elen <ioor uit:-estrek­

-r,sl2ndjes van klokjescentiaan,

.;c':1t: 's

3." nst::lren,

Jl2ven ons

� R ttedoorn , kat'.::est,�rt en

. .:alst�o.

vo nd s s-eeld2n ·..,e ie

:-eze 1 !.i;;; ·.mt r,:it::i.ar .v-oor onze

'.:ent,

vele vallende sterren, ieden allerlei �ooie �ense n •

3lie-en in,

c�

de

vo l � en de

Jas

:iets�ccht ond�r Je jl ::i. kenle �on.

'.'leer

f it

te

�ijn

voor

e

te 1• •

een

van

··olken

wilde

cnicorei,sl:i.ngekruid,

ver�enGd met

veldsalie,

en een tikl:eltje

ne ::iet blau��ildekruid en moerasvergeet::lijnietjes • �e fietsten do�r gele : � lken van sikkelr;oudscher::i,

.

zwarte toorts,

tuir: elendt koninginnenages,

konin�skaars en moerasb � s terdw e derik •

kruid, leverkruid, cette,

• •

:: oningk la ver

• • •

"'.rote klis,

water::mnt,

heide­ luzer­

heelblaadjes,

p;ele

',�'e fietsten door rozepo.arse wolken van ":nl l ote, zwanebloemen ez: :.:.arir. ·:1i:!.i:;eroos ,je •

;:çroot ka:i.s jes­

boslath:;rnes,

esnar­

• • • •

De schroeiend zon deed ons niet

alleen versc'lrc!'":pelen en snak­

ken naar het koe l e water van de

Ueusieiler

zo-er ook �e bode::ls van

'.:ur'.� dr o ge ste enwoesti jnt jes �eze �eertjes t

.

�ee,

::iaar toverde

talloze kleine ::leertjes om tot

;ele�en tussen de

r:on�n.ar;,e

vornden vroeger één grote binnenzee,

r:i�� 7ui� van ie omrin gende bergen.

-:-�r.3

.:;n het LJeer'

die later •.verd p;evuld �en

zandrur.

scheidt de

streek van het neer.

Resultaat ? Deze kleine meertjes bestaan uit brak water, wat een speciale

::outri�lrn

flor:i. net zich meebren,:;;t.

werden we verrast door een zilverrei"er,

In Illmitz

op niet r:ieer dan

drie meter van ons verwijderd en de allerlaatste ochtend v-an ons verblijf vlogen er als toer:iaatje nop; twee bijeneters ov-er onze hoofden,

ciie

in een lcleine zandgroeve ·.voonden .

Jewantsen voor 3art \-laC'.2n per

kwam overvlie!Sen en landde

o m, '.r ::? rb or c- 2 n in: :.:.J'; ._,i.;,ivnde riet,

�jes

') ,

�olvende rietkra­

paradijs voor vo�els,

en1':ele, ooievaars :rnn nesties 'Jouwen.

:.an het ::ieer,

een

�l:m� jes te de�cr:-::in�ren,

::iekijken.

een

an

0ns netje-vccr-alle-�ebruik

In verschillen�e dor�jes rondom

:iie

0et·.Toners

bl 3 u

kleinbloe� i�e sal ie ,

hlauwtjes en blau·.:vleur;els":rink".'.'nen,

deze

v-riendelijk

autochtone

ie le�e1:::.cr en de roerdocp,

één ooievaar,

In het

O o s tenr i jk, werden we al

van de :!eusidler See en de

le�-levier

'

lieten ons natuurlijk niet van

�e �itten met

gen ronden

p·1rnerrei;;er,

:!c

•:1:i.terwo.ntsennetjc,

'.'!Ster

kiekendief,

7":G:t

!aar wij

He� 0ruine

ma"rt

-.oe

srachtiF natuurreservaat.

•.'fijnvelden van

=oeken en v-o�els te

':i.ar

li3t

�n ":>e0onnen :ia-::::· ...... er

·:.J�':!r.--':!n

v l inu1r� �ch�erna

:e

/

� eus iedler See, een r.;root steppem�er

::ie-in :m:-:ustus :ianlc�·:ar:'.en in '.;els,

:net de

�i··jundi� r.J a ! sfe n st . i (j s

.,o_

1..

ie laatstl uitleners van le �l�en in

r)r:"_iJJ�lli.�k �econ fron t c erd l ·:

"_ �,....a._ � ..:r .Ov.J�;iel_

is door een

·eheel om�eve�

".'oe:1

-

laé'":'fl3kte overc;G:i.n,

:or.�'i.ar;:e

dorpje

/

"°-'�

·�

a

/\ .::-o..:.cl:1-i:ii, :J - odela-;coe-,.:oe :coe-koe \ !\/"' / l . ,,__,, - J. OOC O.\\� I ··· \ .::ai:n

:ee r d en vind lat

/\_/\A 'J \

Je fietsten do• r hondstong,

bleken,

buiten exemplaren

wijngaardsl:::lc,

leverbotslc;kje,

steenslak ondeter::l ineerba ar. wee in onze hartjes eens

:

o n "e lak verrot en .ie sl:::ü}:en

�oals t :i.rwekorre l , ser.rijnslak,

terug.

'!loerasnoelslak en slanke

Ondnn!cs iat �:eer·'en •";e Cver

�én di nc waren ·�

onze r.;rootste waarner.iins \'/as toch

ooit eens in Gols kont Vraag maar naar ::telga, groe ten van ons •

• • •

,

barn­

et

het

\vel :Oel ; a . Als

heim­

allebei

je

haar jeslist

eens op=ceken.

dan ·:1eten ze het ·.ve 1 .

I::n doe z e dan

neet

je

!

Jeg:-:::i.

& :Jreet

de


3

8

r\;� \/\!\

Neusidl: Het pazadijs op a.a.rd.e ...

/1v,

/

I

j/

1,....

Î

,

\

-v

"

\

\(

Prc�ies de

---•

,_

1

·

' i ,/ :i.

.1. ••

c:-:

v

odJ

�et �unt

�aar

je

r de

da

"I'�

/

p;rootste

(vlindernet je,

zijn ic�ers

3ur.r.;erl:o.nd.

een

::oet·";aternetje ,

• • •

en Je sniD,

:-:estatig

te

loer

.ic rusti;:; '.:abbelend ::;elfjes

slakken

zoals de

:ie tr a;:i g an s en le

de hop en de kluut.

het meer ko�en

ook elk

jaar in

Gels zelf had dit

wet zijn twee­

: eniet en v-::i.n een p a arsro ze �onsondergan�, ·.ran

�errel2idt

iet ::ieer.

:n de avondschernerin� doken er dan �lotseling, vlak voor onze -:rier ::- e ë en o�,

'.'lei��, ::JC'en

te

!en in

C:'l

enkele

_,

·

oGentllil:i-:::er:

::s-:: ;r ote

vervolc;:ens ·:re� te '.J.un:-elen <ioor uit:-estrek­

-r,sl2ndjes van klokjescentiaan,

.;c':1t: 's

3." nst::lren,

Jl2ven ons

� R ttedoorn , kat'.::est,�rt en

. .:alst�o.

vo nd s s-eeld2n ·..,e ie

:-eze 1 !.i;;; ·.mt r,:it::i.ar .v-oor onze

'.:ent,

vele vallende sterren, ieden allerlei �ooie �ense n •

3lie-en in,

c�

de

vo l � en de

Jas

:iets�ccht ond�r Je jl ::i. kenle �on.

'.'leer

f it

te

�ijn

voor

e

te 1• •

een

van

··olken

wilde

cnicorei,sl:i.ngekruid,

ver�enGd met

veldsalie,

en een tikl:eltje

ne ::iet blau��ildekruid en moerasvergeet::lijnietjes • �e fietsten do�r gele : � lken van sikkelr;oudscher::i,

.

zwarte toorts,

tuir: elendt koninginnenages,

konin�skaars en moerasb � s terdw e derik •

kruid, leverkruid, cette,

• •

:: oningk la ver

• • •

"'.rote klis,

water::mnt,

heide­ luzer­

heelblaadjes,

p;ele

',�'e fietsten door rozepo.arse wolken van ":nl l ote, zwanebloemen ez: :.:.arir. ·:1i:!.i:;eroos ,je •

;:çroot ka:i.s jes­

boslath:;rnes,

esnar­

• • • •

De schroeiend zon deed ons niet

alleen versc'lrc!'":pelen en snak­

ken naar het koe l e water van de

Ueusieiler

zo-er ook �e bode::ls van

'.:ur'.� dr o ge ste enwoesti jnt jes �eze �eertjes t

.

�ee,

::iaar toverde

talloze kleine ::leertjes om tot

;ele�en tussen de

r:on�n.ar;,e

vornden vroeger één grote binnenzee,

r:i�� 7ui� van ie omrin gende bergen.

-:-�r.3

.:;n het LJeer'

die later •.verd p;evuld �en

zandrur.

scheidt de

streek van het neer.

Resultaat ? Deze kleine meertjes bestaan uit brak water, wat een speciale

::outri�lrn

flor:i. net zich meebren,:;;t.

werden we verrast door een zilverrei"er,

In Illmitz

op niet r:ieer dan

drie meter van ons verwijderd en de allerlaatste ochtend v-an ons verblijf vlogen er als toer:iaatje nop; twee bijeneters ov-er onze hoofden,

ciie

in een lcleine zandgroeve ·.voonden .

Jewantsen voor 3art \-laC'.2n per

kwam overvlie!Sen en landde

o m, '.r ::? rb or c- 2 n in: :.:.J'; ._,i.;,ivnde riet,

�jes

') ,

�olvende rietkra­

paradijs voor vo�els,

en1':ele, ooievaars :rnn nesties 'Jouwen.

:.an het ::ieer,

een

�l:m� jes te de�cr:-::in�ren,

::iekijken.

een

an

0ns netje-vccr-alle-�ebruik

In verschillen�e dor�jes rondom

:iie

0et·.Toners

bl 3 u

kleinbloe� i�e sal ie ,

hlauwtjes en blau·.:vleur;els":rink".'.'nen,

deze

v-riendelijk

autochtone

ie le�e1:::.cr en de roerdocp,

één ooievaar,

In het

O o s tenr i jk, werden we al

van de :!eusidler See en de

le�-levier

'

lieten ons natuurlijk niet van

�e �itten met

gen ronden

p·1rnerrei;;er,

:!c

•:1:i.terwo.ntsennetjc,

'.'!Ster

kiekendief,

7":G:t

!aar wij

He� 0ruine

ma"rt

-.oe

srachtiF natuurreservaat.

•.'fijnvelden van

=oeken en v-o�els te

':i.ar

li3t

�n ":>e0onnen :ia-::::· ...... er

·:.J�':!r.--':!n

v l inu1r� �ch�erna

:e

/

� eus iedler See, een r.;root steppem�er

::ie-in :m:-:ustus :ianlc�·:ar:'.en in '.;els,

:net de

�i··jundi� r.J a ! sfe n st . i (j s

.,o_

1..

ie laatstl uitleners van le �l�en in

r)r:"_iJJ�lli.�k �econ fron t c erd l ·:

"_ �,....a._ � ..:r .Ov.J�;iel_

is door een

·eheel om�eve�

".'oe:1

-

laé'":'fl3kte overc;G:i.n,

:or.�'i.ar;:e

dorpje

/

"°-'�

·�

a

/\ .::-o..:.cl:1-i:ii, :J - odela-;coe-,.:oe :coe-koe \ !\/"' / l . ,,__,, - J. OOC O.\\� I ··· \ .::ai:n

:ee r d en vind lat

/\_/\A 'J \

Je fietsten do• r hondstong,

bleken,

buiten exemplaren

wijngaardsl:::lc,

leverbotslc;kje,

steenslak ondeter::l ineerba ar. wee in onze hartjes eens

:

o n "e lak verrot en .ie sl:::ü}:en

�oals t :i.rwekorre l , ser.rijnslak,

terug.

'!loerasnoelslak en slanke

Ondnn!cs iat �:eer·'en •";e Cver

�én di nc waren ·�

onze r.;rootste waarner.iins \'/as toch

ooit eens in Gols kont Vraag maar naar ::telga, groe ten van ons •

• • •

,

barn­

et

het

\vel :Oel ; a . Als

heim­

allebei

je

haar jeslist

eens op=ceken.

dan ·:1eten ze het ·.ve 1 .

I::n doe z e dan

neet

je

!

Jeg:-:::i.

& :Jreet

de
'IL.

Eannalia

1? Ach,

zucht klaag ende wee oh nee zojuist heb ik goed geleefd zonder zorgen

zonder tijd met veel groen en een gerstennat Liefste groene jongens en meisjes,

en vrij... de JNM

(

Ik wilde deze Fannalia beginnen met een citaat van de beroemde Wim Buysse uit de

der belgen) de

bijna als een levenswijze kunnen omschrijven:samen genieten van, sam�n iets bij­

afdeling en nationaal

Stefaantastische spreuk:

leren over en samen zich daadwerkelijk inzetten voor de natuur".

!

Zeg niet dat je het niet wist

in natuurreservaten �erken.Op !

17

He.t -leven. .iA.

·.·

!

aÁA .twee vu,i_./_bafl.ken. dLe vedU.en. w<1/l.l

een. v<VW-le.ten. ma.Vz.M

JNM is een levenswijze en om die in stand te houden gaan we ·regelmatig

ALLEN ERGENS HEEN

(koning

wel weet dan dat er onder het jaar ook veel te beleven valt in

Wielewaal sept.'90 "Eigenlijk is de jeugdbond meer dan een vereniging.Je zou het

Inderdaad,

(soms toch)

Bent u zo'n lid dat via een gewaldig kamp kennis hebt gemaakt met ons

Het is een feit, de vakantie is eventjes gedaan. Straks meer hierover.

)

lag of fietste ik erbij gelukkig

kampen met wat geld van Jan Loos erbij

de vUÛJLi..Am1ln. .Wop-t

om vi

mee h.een..

NOVEMBER is er de nationale beheersdag1

(Dode beemde of •

. .

PS:Ben jij iemand (JNMer of iets in die aard)

zie.Euglena)

WANT e�n JNM'er heeft buiten het normale en het abnormale waar de cheugd zich mee bezig houdt, ook een bezigheid die we het best als oerinstinctuitdrukking

Zoja,

die ook alleen op pad gaat?

dan mag je altijd je waarnemingen opsturen of van je

'pad'

een ge­

zamelijke tocht maken.Laat het weten (rooksignalen,fax,hard roepen)!

kunnen omschrijven. Om te kunnen oerinstinctuitdrukken (=eens tussen o2, i.p.v.

tussen beton,

plantjes en beestjes lopen

de mees�e van onze medeburgers hier niet veel aan doen met plezier

_jA-k k'E D�_

asfalt en CO)moet er natuurlijk nog natuur zijn en vermits (integendeel)

gaan wij

VL

al die mooie natuurgebieden en medeburoeps euh te lijf.

I

��

F&-

"HET GAAT TENSLOTTE OM ONZE TOEKOMST"(citaat Wim Buysse)

2-')N

PE

�-À� ��

PJNr,.uïNs

( N l+él t.. ;4-)J

P...+tV r?E:AJK

1

D

KA A.N

�/EN PA-L.A�FNs T�.4No � ��

i �·

\

� \..

�' '�

·� �

� '

A .

7:�--?��

,':·� .

. _,_

Ik wens iedereen een goed jaar toe.E111n tot ooit en ergens want JNMer dat ben je altijd en overal.Kijk maar eens goed om je heen, een JNMer herken je meteen. Fan(ne)-mail:

Stef�an Van der Berkelareveld 3 3060 Bertem

'""�

t,�

F•llU


'IL.

Eannalia

1? Ach,

zucht klaag ende wee oh nee zojuist heb ik goed geleefd zonder zorgen

zonder tijd met veel groen en een gerstennat Liefste groene jongens en meisjes,

en vrij... de JNM

(

Ik wilde deze Fannalia beginnen met een citaat van de beroemde Wim Buysse uit de

der belgen) de

bijna als een levenswijze kunnen omschrijven:samen genieten van, sam�n iets bij­

afdeling en nationaal

Stefaantastische spreuk:

leren over en samen zich daadwerkelijk inzetten voor de natuur".

!

Zeg niet dat je het niet wist

in natuurreservaten �erken.Op !

17

He.t -leven. .iA.

·.·

!

aÁA .twee vu,i_./_bafl.ken. dLe vedU.en. w<1/l.l

een. v<VW-le.ten. ma.Vz.M

JNM is een levenswijze en om die in stand te houden gaan we ·regelmatig

ALLEN ERGENS HEEN

(koning

wel weet dan dat er onder het jaar ook veel te beleven valt in

Wielewaal sept.'90 "Eigenlijk is de jeugdbond meer dan een vereniging.Je zou het

Inderdaad,

(soms toch)

Bent u zo'n lid dat via een gewaldig kamp kennis hebt gemaakt met ons

Het is een feit, de vakantie is eventjes gedaan. Straks meer hierover.

)

lag of fietste ik erbij gelukkig

kampen met wat geld van Jan Loos erbij

de vUÛJLi..Am1ln. .Wop-t

om vi

mee h.een..

NOVEMBER is er de nationale beheersdag1

(Dode beemde of •

. .

PS:Ben jij iemand (JNMer of iets in die aard)

zie.Euglena)

WANT e�n JNM'er heeft buiten het normale en het abnormale waar de cheugd zich mee bezig houdt, ook een bezigheid die we het best als oerinstinctuitdrukking

Zoja,

die ook alleen op pad gaat?

dan mag je altijd je waarnemingen opsturen of van je

'pad'

een ge­

zamelijke tocht maken.Laat het weten (rooksignalen,fax,hard roepen)!

kunnen omschrijven. Om te kunnen oerinstinctuitdrukken (=eens tussen o2, i.p.v.

tussen beton,

plantjes en beestjes lopen

de mees�e van onze medeburgers hier niet veel aan doen met plezier

_jA-k k'E D�_

asfalt en CO)moet er natuurlijk nog natuur zijn en vermits (integendeel)

gaan wij

VL

al die mooie natuurgebieden en medeburoeps euh te lijf.

I

��

F&-

"HET GAAT TENSLOTTE OM ONZE TOEKOMST"(citaat Wim Buysse)

2-')N

PE

�-À� ��

PJNr,.uïNs

( N l+él t.. ;4-)J

P...+tV r?E:AJK

1

D

KA A.N

�/EN PA-L.A�FNs T�.4No � ��

i �·

\

� \..

�' '�

·� �

� '

A .

7:�--?��

,':·� .

. _,_

Ik wens iedereen een goed jaar toe.E111n tot ooit en ergens want JNMer dat ben je altijd en overal.Kijk maar eens goed om je heen, een JNMer herken je meteen. Fan(ne)-mail:

Stef�an Van der Berkelareveld 3 3060 Bertem

'""�

t,�

F•llU


LEBSVOIB

•••

1') .·...:.n..:..:..:.:..:.

vor::ien ::iet e l::::iar

f:JJ

Il : L K ·

,ie

In

.)f':!el te

ver�a�t on

Ji:

ste:::-:-en.

:·:aar,

1vat

nieuw

vallen.

stukjes

steerrachti�

::ee,

\·:é..rrü;e à.a�nkrin:>; binnendrin�en.

een

3.0mtal

door

Jit

de

stukken

(ceestal hé�éle klei!1

schoonheid van onze •rerlat:m

en koers

zetten ric'.:ltin::

a::.rde.

Sons echter brengen gro-

D.w.z.

::ieteorieteninsla�. '.ioor�ee� on:::e

die

luc�tla�en

aam:;e zien

dat

13 �eteoor iaar zwerftocht en o�

ian enorr:ie krater::;

sl::.3.n

Je ::ieteoriet

in '.!et

a.

. •

Je �:eest

kan

-eliefde is ·1aarsc'1i.1nli.�':

(VS).

:ie

Jarri:Fer '-:r:i. ter in .'.ri:::ona

c

�2 au-:;ustus sr.i:j:ien de brian van '.ie 2.-:r:ie

·

·-:e�..;o�(!:::md.d2

"--erseidc:-. .1'

�o'n vuurbollen

:::e '..:unnen leiden tot

�edeeltelijk overleefd heeft

narde :1eerstort. anrdopner'r

" ·

zelfs overda�

Llit noer.it men een vuurbol.

zijn ::;e lu�c'.�ir; ·1rij ze ldzaar.,

el::aar.

op­

:.yriden

To riden

:

�eoiniden Jrsiden

zij

leiden ::iet aan

Jresjnev,

zekerheid grenzende

mazelen en

..3paanse griep.

dan wachten op de aanblik van een April �yried bi.j of een Perseïed op 1·laria-Licht:Jis

"Slachtoffers van Leonied":

�ul'.-: een orokstuk veroorzaakt

heel fel-nnlichtende sliert,

eD: jaar

Cphiuciden

�.S.: 'foor de euvele durvers, '.let nu;;-.rner

•.:at voor

.ia!""'.)�:rir.;;9.:at dan voor ons

zic':::.t::a r is.

Je

aangetrokken

terebrokken een ':Jezoek aan onze

Jan een

Juni

waaronJer �e onvolprezen Leonied

maansverduistering

iat ze de troep bro�­

hen �eestal noodlotti� �floopt.

nooC.lottig '.-:an aflo::ien.

�er.

aan

Jan •.-1o rdo n er steed::;

·;eteorietjes)

nlaneet,

Jie

,·,quari:ien

1C - ;20 .juni:

waarschijnlij:cheid tot rode hond, Het is

·::e oeurt ·:1ann eer de oaan van de aar de en die van

!

,\pril Lyriden

zijn aarts6evaarlij�,

wordt dit a�ntal ongevoerd tot •:iel tientallen -per

z1·1er:� :::eteorieten elkaar �<:ruisen.

Joötiden

8-16 dec.:

want sterren vallen ook

een

baan van de aarde

-·19-�4 apr.:

-1S'-i4 J ee .

�at die lichtsevende De :eoni1en,

uur

treinsporen

+-IE nov.: Leoniden

. eestal neemt ::1en ;ier ::iacht enkele vallen:ie sterren Haar.

8verdar,

de

-1C okt.-5 dec.:

straal veroorzaakt.

·,ef'a:?.l.ie nachten en da::;en,

...;aaroo i3 :---_et

een zelf .ie pum; :-.aar :iene

-�G-27 okt . : Crioniien

iit (;epaard

et oen reusachti;e �nelheid, ontsta::;t er een enorwe

::anr 0"

·-r::ilbaan.

...;. ,::; �-:et::.-::o::-·:!n

zijn:

-�7-25 juni:

·.-.Ti.i•rin,-skracht wet de '::lovenste luchtlasen en verbrandt de ne�oriet (=stukje steena htig nateriaal),

,;��1:-0:-·:

ontsprinGen uit één )Unt.

- 1- 8 ::iei:

�ateria8l die vanuit de ruir.ite onze Aan0e zien

j ii:-:e

i::

- 3- 5 jan.:

-

v· lle!1de sterren of :;ieteoren zi.jn

.i::i�

is ietzelfde effect als

tegenkooen,

zijn nu eigenlijk vallende

�:ion ede!'!

even·.1i

r

ze alleoaal vanuit

horizon 66k lijken te

een �er7elen1e he�ellichtshow van

? :!et zijrr ir:r:ers ;?:e8n sterren die ;:iardoef, naar

.t

vallen.

.::en

. .::..

,�ndere oeteorenz·::ermen di3

swin;:;en oD

sterren

�a

pree ie s alsof

Cp 12. aue;ustus werd je i:7lmers, zoals elk

-ras.

trouwens,

ve.lle::::e

.etm., Leom1e.d./ ·

ofwel lag je zachtjes �ensen te prevelen in het

nachtelijke jaar

je

12 a u;:::ustus stonde

n2.cht ·r3.n

ar�troc�,

_, __ ...... �l. ••.

o .. e::.

i.���:.;r. te

7'Je :e :---.J..:J.::'.

en

iie 'la!1

::o:-::t

",o.�

:e �1et

.st2rrG!1'Jeeld 11:!?ersenstt ·:.'a::lr 112 "3teore-n i:.e nac�"..t alle�13.al

·1an

v·:E:/20C667

.ie 3elfl:ulpii;roen


LEBSVOIB

•••

1') .·...:.n..:..:..:.:..:.

vor::ien ::iet e l::::iar

f:JJ

Il : L K ·

,ie

In

.)f':!el te

ver�a�t on

Ji:

ste:::-:-en.

:·:aar,

1vat

nieuw

vallen.

stukjes

steerrachti�

::ee,

\·:é..rrü;e à.a�nkrin:>; binnendrin�en.

een

3.0mtal

door

Jit

de

stukken

(ceestal hé�éle klei!1

schoonheid van onze •rerlat:m

en koers

zetten ric'.:ltin::

a::.rde.

Sons echter brengen gro-

D.w.z.

::ieteorieteninsla�. '.ioor�ee� on:::e

die

luc�tla�en

aam:;e zien

dat

13 �eteoor iaar zwerftocht en o�

ian enorr:ie krater::;

sl::.3.n

Je ::ieteoriet

in '.!et

a.

. •

Je �:eest

kan

-eliefde is ·1aarsc'1i.1nli.�':

(VS).

:ie

Jarri:Fer '-:r:i. ter in .'.ri:::ona

c

�2 au-:;ustus sr.i:j:ien de brian van '.ie 2.-:r:ie

·

·-:e�..;o�(!:::md.d2

"--erseidc:-. .1'

�o'n vuurbollen

:::e '..:unnen leiden tot

�edeeltelijk overleefd heeft

narde :1eerstort. anrdopner'r

" ·

zelfs overda�

Llit noer.it men een vuurbol.

zijn ::;e lu�c'.�ir; ·1rij ze ldzaar.,

el::aar.

op­

:.yriden

To riden

:

�eoiniden Jrsiden

zij

leiden ::iet aan

Jresjnev,

zekerheid grenzende

mazelen en

..3paanse griep.

dan wachten op de aanblik van een April �yried bi.j of een Perseïed op 1·laria-Licht:Jis

"Slachtoffers van Leonied":

�ul'.-: een orokstuk veroorzaakt

heel fel-nnlichtende sliert,

eD: jaar

Cphiuciden

�.S.: 'foor de euvele durvers, '.let nu;;-.rner

•.:at voor

.ia!""'.)�:rir.;;9.:at dan voor ons

zic':::.t::a r is.

Je

aangetrokken

terebrokken een ':Jezoek aan onze

Jan een

Juni

waaronJer �e onvolprezen Leonied

maansverduistering

iat ze de troep bro�­

hen �eestal noodlotti� �floopt.

nooC.lottig '.-:an aflo::ien.

�er.

aan

Jan •.-1o rdo n er steed::;

·;eteorietjes)

nlaneet,

Jie

,·,quari:ien

1C - ;20 .juni:

waarschijnlij:cheid tot rode hond, Het is

·::e oeurt ·:1ann eer de oaan van de aar de en die van

!

,\pril Lyriden

zijn aarts6evaarlij�,

wordt dit a�ntal ongevoerd tot •:iel tientallen -per

z1·1er:� :::eteorieten elkaar �<:ruisen.

Joötiden

8-16 dec.:

want sterren vallen ook

een

baan van de aarde

-·19-�4 apr.:

-1S'-i4 J ee .

�at die lichtsevende De :eoni1en,

uur

treinsporen

+-IE nov.: Leoniden

. eestal neemt ::1en ;ier ::iacht enkele vallen:ie sterren Haar.

8verdar,

de

-1C okt.-5 dec.:

straal veroorzaakt.

·,ef'a:?.l.ie nachten en da::;en,

...;aaroo i3 :---_et

een zelf .ie pum; :-.aar :iene

-�G-27 okt . : Crioniien

iit (;epaard

et oen reusachti;e �nelheid, ontsta::;t er een enorwe

::anr 0"

·-r::ilbaan.

...;. ,::; �-:et::.-::o::-·:!n

zijn:

-�7-25 juni:

·.-.Ti.i•rin,-skracht wet de '::lovenste luchtlasen en verbrandt de ne�oriet (=stukje steena htig nateriaal),

,;��1:-0:-·:

ontsprinGen uit één )Unt.

- 1- 8 ::iei:

�ateria8l die vanuit de ruir.ite onze Aan0e zien

j ii:-:e

i::

- 3- 5 jan.:

-

v· lle!1de sterren of :;ieteoren zi.jn

.i::i�

is ietzelfde effect als

tegenkooen,

zijn nu eigenlijk vallende

�:ion ede!'!

even·.1i

r

ze alleoaal vanuit

horizon 66k lijken te

een �er7elen1e he�ellichtshow van

? :!et zijrr ir:r:ers ;?:e8n sterren die ;:iardoef, naar

.t

vallen.

.::en

. .::..

,�ndere oeteorenz·::ermen di3

swin;:;en oD

sterren

�a

pree ie s alsof

Cp 12. aue;ustus werd je i:7lmers, zoals elk

-ras.

trouwens,

ve.lle::::e

.etm., Leom1e.d./ ·

ofwel lag je zachtjes �ensen te prevelen in het

nachtelijke jaar

je

12 a u;:::ustus stonde

n2.cht ·r3.n

ar�troc�,

_, __ ...... �l. ••.

o .. e::.

i.���:.;r. te

7'Je :e :---.J..:J.::'.

en

iie 'la!1

::o:-::t

",o.�

:e �1et

.st2rrG!1'Jeeld 11:!?ersenstt ·:.'a::lr 112 "3teore-n i:.e nac�"..t alle�13.al

·1an

v·:E:/20C667

.ie 3elfl:ulpii;roen


----

Mf!JQëaelingfJ_fJ-- --

1T se;:; ?L:-11'1:.L .::c� �'Ll..::I'!AL :::c:; _èLCI"!.,._ .X:.3 .èLUI"!.'J. :>c::> -·'-�.l.�I'f,<L scs ?LUIL:. je \veet i..!et nae; niet,

Je •:1eet i..!et al of

(achter de batterijenfabriek Tudor, koop.

:::n daar zijn '."/Îj natuurlijk als de kippen bij,

logisch zeer waardevol le vijver van '.le ·:1er!�groep

met oa.

� �

_,:-:::'-'::..-'

1�::.. ;J:! en een overgangszone

.:::n aan die

'geldjacht'

dan heb je .3eld nodig •

zi,jn 'Ü.j van plan ook wee te

wel door :iet organiseren van ::: fuiven in de loo:i be r .

.

I

'{� 3

" t 15 miet áAJuR \:�� koop helm YüeR-\Z

� A�RJj.f . ��

:

P.s., mv

0 � ff oolc. im

� •

( 091.

:

-�,��� �Cf?

�;::)� 2ie tite.t. 1-

vl>.hlh\1·1�-�

�MDU:>�

: 016/2.0066T

. .

�,;;;,��ft"''

l:.1�

Om

al les

muziek,

:

1..i

:::?.l ·.rel ".rl·.t3 l.O'.::l�":.Y'l��. m der e

tappen,

::iij ( " :-la a rten ) :

weten aan

�r".ri, .st.:.:?.:. J�

:lrGa.i.,isati2

:-i:!":l:-"

I3der':!e'1 li:i ::ip S�a ;:;f en affiches,

�r

:

van

zijn

• • •

veel en

r:!e ::iaand decem­

:13·.!::·) -,_.:_::: ::-1;::; :.:i..

:aanier ·:1il :aee·:/Cr';:en affiches pl akken,

• •

doen,

),

:_3

(ontwerp kaarten laat best iets

nooit �1elpende handen teveell

wat te regelen zijn er alvast 2 voorbereidende vergaderiml;en

g epl an d , "�aar op iedereen 'Ielkom is.

vr .

0

:

�lic.htimgt.t\- � - sv99estles . ?

�es

_;>raktische

:--3-';·i:--:'JlJ�-:�:�:'�,

.

_

De

open

·.:ater::;entiaan.

::aar 1vil je zulk een ::;ebied aan'.<open, geld •

De vijver is Jan niet de

de mooiste is :1et vast en zeker wel:

wat e r met een 'J re de rietkr2..a;,

\/')

want deze bio­

staat hoog op het '.ferlanr;lijstje

(VHJi·i'.v).

' D ijl e l an d '

grootste uit le streek,

·-

maar de vijver van io'lorival

�emeente ûttenbur�) staat te

16-11-'90 en

(fakbar Li3K, Oo!< al::;

vr .

7-12-'90,

� ell�e ns

om 20u30 in de

1Gnor3l'

';/aversebaan te 3evcrlee-ccntru:n).

je :iog andere initiatieven moest hebben om i:;eld '::ii.j

te krij07,en, :..ag (moet!) je dat zo snel mog;elijk laten wet0n •

�u:aar • •

:·:aarten :!ens oktober "1';3':70

SO!::> .."LU.:. tI1/.\.L .

::lUu

:?J...,urt.lv1\.L

uUu lfLC..1.tl.wi-U.J

t.JUV

l"LV.rt..Lv.\.L

..:>U.....>

l''LUrt.1.wAL

uO� Et°'LUlL1.v;1..L


----

Mf!JQëaelingfJ_fJ-- --

1T se;:; ?L:-11'1:.L .::c� �'Ll..::I'!AL :::c:; _èLCI"!.,._ .X:.3 .èLUI"!.'J. :>c::> -·'-�.l.�I'f,<L scs ?LUIL:. je \veet i..!et nae; niet,

Je •:1eet i..!et al of

(achter de batterijenfabriek Tudor, koop.

:::n daar zijn '."/Îj natuurlijk als de kippen bij,

logisch zeer waardevol le vijver van '.le ·:1er!�groep

met oa.

� �

_,:-:::'-'::..-'

1�::.. ;J:! en een overgangszone

.:::n aan die

'geldjacht'

dan heb je .3eld nodig •

zi,jn 'Ü.j van plan ook wee te

wel door :iet organiseren van ::: fuiven in de loo:i be r .

.

I

'{� 3

" t 15 miet áAJuR \:�� koop helm YüeR-\Z

� A�RJj.f . ��

:

P.s., mv

0 � ff oolc. im

� •

( 091.

:

-�,��� �Cf?

�;::)� 2ie tite.t. 1-

vl>.hlh\1·1�-�

�MDU:>�

: 016/2.0066T

. .

�,;;;,��ft"''

l:.1�

Om

al les

muziek,

:

1..i

:::?.l ·.rel ".rl·.t3 l.O'.::l�":.Y'l��. m der e

tappen,

::iij ( " :-la a rten ) :

weten aan

�r".ri, .st.:.:?.:. J�

:lrGa.i.,isati2

:-i:!":l:-"

I3der':!e'1 li:i ::ip S�a ;:;f en affiches,

�r

:

van

zijn

• • •

veel en

r:!e ::iaand decem­

:13·.!::·) -,_.:_::: ::-1;::; :.:i..

:aanier ·:1il :aee·:/Cr';:en affiches pl akken,

• •

doen,

),

:_3

(ontwerp kaarten laat best iets

nooit �1elpende handen teveell

wat te regelen zijn er alvast 2 voorbereidende vergaderiml;en

g epl an d , "�aar op iedereen 'Ielkom is.

vr .

0

:

�lic.htimgt.t\- � - sv99estles . ?

�es

_;>raktische

:--3-';·i:--:'JlJ�-:�:�:'�,

.

_

De

open

·.:ater::;entiaan.

::aar 1vil je zulk een ::;ebied aan'.<open, geld •

De vijver is Jan niet de

de mooiste is :1et vast en zeker wel:

wat e r met een 'J re de rietkr2..a;,

\/')

want deze bio­

staat hoog op het '.ferlanr;lijstje

(VHJi·i'.v).

' D ijl e l an d '

grootste uit le streek,

·-

maar de vijver van io'lorival

�emeente ûttenbur�) staat te

16-11-'90 en

(fakbar Li3K, Oo!< al::;

vr .

7-12-'90,

� ell�e ns

om 20u30 in de

1Gnor3l'

';/aversebaan te 3evcrlee-ccntru:n).

je :iog andere initiatieven moest hebben om i:;eld '::ii.j

te krij07,en, :..ag (moet!) je dat zo snel mog;elijk laten wet0n •

�u:aar • •

:·:aarten :!ens oktober "1';3':70

SO!::> .."LU.:. tI1/.\.L .

::lUu

:?J...,urt.lv1\.L

uUu lfLC..1.tl.wi-U.J

t.JUV

l"LV.rt..Lv.\.L

..:>U.....>

l''LUrt.1.wAL

uO� Et°'LUlL1.v;1..L


18.

.à-

Käleneler

1j Leiding: Opm.·:

Maarten '.fens (016/200667)

Deze tocht gaat niet door bij :Jlechte weersom­

standigheden. Bij t ....ijfel: bel.

za 13-10-'90:

Nazomerfeest te Schakkebroek, vanaf 11u00.

en

Iedereen die gedurende de voorbije zomer aan één of

zo 14-10-'90

meerdere JNM-kampen heeft deelgenomen, kan hier terug

gadering (planning voor 1990�, leuke dia's en heer­

komen genieten van die zalige vakantiesfeer: ekskur­

lijke pannekoeken •••

sies, kampendia's en -discussie, fuif, •

za 3-11-'90

Pannekoekennamiddag, met een excursie, bestuursver­

Iedereen die zich JNM-er waardig acht, wordt hier

• •

verwacht!

Afspraak: een gezamelijk vertrek wordt gepland met de trein van 9u24 (te Leuven, lijn Leuven­

Nadere informatie over de plaats en het programma

Hasselt, afstappen te Schulen). Om 10u30

krijg je nog toegestuurd. Mensen die pa.niiekoeken

wordt je dan afgehaald aan het station te

willen bakken, gelieve kontakt op te nemen met Maar­

Schulen.

ten.

Voor zij die later k>men: trein te Leuven om .24, elk uur. Voor meer informatie: bel Bart Vercoutere (016/-4331.ff

)

zu

10-11-'90:

Slakkentocht in de Doode Bemde. Afspraak: 9u00 Station Leuven, hoek Post.

of zie Euglena 4/90 (blz. 24).

9u30 Zoet Water, Waversebaan te Oud-Heverlee Meebrengen: laarzen, eten en determinatietabel.

za 20-10-'90: Werkdag op de Kesselberg. Afspraak:

Info: Katia Van Tichelen (016/220529).

10u00 Parking Koningstraat, ingang domein Kesselberg.

za 17-11-'90:

Tweede landelijke natuurbeheerdag.

Meebrengen: Lunchpakket, werkhandschoenen, • • •

Op deze dag wordt er door alle JNM-afdelingen gewerkt

Info: Bart Vercoutere (016/489745).

in een of ander natuurreservaat. Wij doen het natuur­ lijk in de Doode Bemde (de Scouts komen ook meehelpen)

za 27-10-'90:

Kaderweekend Natuurbeheer op de Kluis te St-Joris

en

Weert. Een absolute aanrader!

zo 28-10-'90

Als voorbereiding op de Natuurbeheerdag kan je er

Afspraak: 10u00, materiaaldepot in de Reigersstraat te Oud-Heverlee. Inlichtingen: Maarten Hens (016/200667)

luisteren naar voordrachten, vragen stellen aan spe­ cialisten ter zake en dergelijke meer. Je moet echter verplicht inschrijven op voorhand. Afspraak: je wordt zaterdag op de Kluis verwacht vanaf 10uoo.

za 24-11-'90: "Grijze novembertocht" • • • Te voet dourheen Mollendaal en de velden te Bierbeek en Hamme-mille. Aandacht voor vanalles en nog wat. Afspraak: 8u30, Station Leuven, met de fiets.

Meer info: zie Euglena 4/90 (blz. 20-21)

9u15, Brise-Tout, bosrand Weertse dreef _te Bierbeek.

za 3-11-'90

Vogeltrektelling in het veld te Korbeek-Dijle. Afspraak:

7u30 brug over E40.

St.-Jansbergsestwg. te

Heverlee-Egenhoven. Laatkomers treffen ons aan in de buurt van het

'wit huisje' in het veld te Eertem/Kor­

beek-Dijle.

Leiding: Geert Abts


18.

.à-

Käleneler

1j Leiding: Opm.·:

Maarten '.fens (016/200667)

Deze tocht gaat niet door bij :Jlechte weersom­

standigheden. Bij t ....ijfel: bel.

za 13-10-'90:

Nazomerfeest te Schakkebroek, vanaf 11u00.

en

Iedereen die gedurende de voorbije zomer aan één of

zo 14-10-'90

meerdere JNM-kampen heeft deelgenomen, kan hier terug

gadering (planning voor 1990�, leuke dia's en heer­

komen genieten van die zalige vakantiesfeer: ekskur­

lijke pannekoeken •••

sies, kampendia's en -discussie, fuif, •

za 3-11-'90

Pannekoekennamiddag, met een excursie, bestuursver­

Iedereen die zich JNM-er waardig acht, wordt hier

• •

verwacht!

Afspraak: een gezamelijk vertrek wordt gepland met de trein van 9u24 (te Leuven, lijn Leuven­

Nadere informatie over de plaats en het programma

Hasselt, afstappen te Schulen). Om 10u30

krijg je nog toegestuurd. Mensen die pa.niiekoeken

wordt je dan afgehaald aan het station te

willen bakken, gelieve kontakt op te nemen met Maar­

Schulen.

ten.

Voor zij die later k>men: trein te Leuven om .24, elk uur. Voor meer informatie: bel Bart Vercoutere (016/-4331.ff

)

zu

10-11-'90:

Slakkentocht in de Doode Bemde. Afspraak: 9u00 Station Leuven, hoek Post.

of zie Euglena 4/90 (blz. 24).

9u30 Zoet Water, Waversebaan te Oud-Heverlee Meebrengen: laarzen, eten en determinatietabel.

za 20-10-'90: Werkdag op de Kesselberg. Afspraak:

Info: Katia Van Tichelen (016/220529).

10u00 Parking Koningstraat, ingang domein Kesselberg.

za 17-11-'90:

Tweede landelijke natuurbeheerdag.

Meebrengen: Lunchpakket, werkhandschoenen, • • •

Op deze dag wordt er door alle JNM-afdelingen gewerkt

Info: Bart Vercoutere (016/489745).

in een of ander natuurreservaat. Wij doen het natuur­ lijk in de Doode Bemde (de Scouts komen ook meehelpen)

za 27-10-'90:

Kaderweekend Natuurbeheer op de Kluis te St-Joris

en

Weert. Een absolute aanrader!

zo 28-10-'90

Als voorbereiding op de Natuurbeheerdag kan je er

Afspraak: 10u00, materiaaldepot in de Reigersstraat te Oud-Heverlee. Inlichtingen: Maarten Hens (016/200667)

luisteren naar voordrachten, vragen stellen aan spe­ cialisten ter zake en dergelijke meer. Je moet echter verplicht inschrijven op voorhand. Afspraak: je wordt zaterdag op de Kluis verwacht vanaf 10uoo.

za 24-11-'90: "Grijze novembertocht" • • • Te voet dourheen Mollendaal en de velden te Bierbeek en Hamme-mille. Aandacht voor vanalles en nog wat. Afspraak: 8u30, Station Leuven, met de fiets.

Meer info: zie Euglena 4/90 (blz. 20-21)

9u15, Brise-Tout, bosrand Weertse dreef _te Bierbeek.

za 3-11-'90

Vogeltrektelling in het veld te Korbeek-Dijle. Afspraak:

7u30 brug over E40.

St.-Jansbergsestwg. te

Heverlee-Egenhoven. Laatkomers treffen ons aan in de buurt van het

'wit huisje' in het veld te Eertem/Kor­

beek-Dijle.

Leiding: Geert Abts


ZD.

1)1� lT1\I"l�l�I

zo 2 3-12-'90: Watervogeltelling in de Dijlevallei�en zuiden van Leuven. Verplaatsing met de fiets.

··-

Afspraak: 9u00 Station Leuven 9u30 Vijvers Oud-Heverlee, brug onder spoor­

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 17' JAARGANG N° 't SEPT-DEC '90

weg. Meebrengen: verrekijker, pick-nick, warme kleding. Info: Maarten Hens. In de kerstvakantie, tussen Kerstmis en Nieuwjaar, gaat naar jaar­ lijkse gewoonte het JNM-Kongres door, dit jaar te Beerse. Voor meer informatie: zie Kongreseuglena.

;

HENS MAARTEN ST.JANSBERG STE

�'

3001

r

wo 2-1-190

Winterwerkkamp in de Doode Bemde.

tem.

Als je van plan bent hier naar toe te komen, laat dan

za 5-1-'90

aub. zo snel mogelijk iets weten

aan

Maarten. Bij te

LEUVEN

geringe interesse gaat het kamp niet door; wij hebben in de Kerstvakantie nl. nog andere dingen te doen (lees: kursussen verteren

•••

).

·····--··-··D••••a••••a•••C••••••aa•••••••••••••••ma•a•••••••••••••

����TIVITE!!§�

i

Dit najaar worden er 3 pieptochten georgani­ seerd. Mensen die villen meegaan als begeleider ot 'just for run•, kunnen kontakt opnemen met Greet (461036), Begga (461118)1 Sandra (4894-26) ot Tine (200667).

21-10: Kaboutertocht, 14-Uoo Zoet Water (Waversebaan) 11-11: Dwarreltocht, 14u00 bij Begga thuis. 25-11: Doode Bemde, 14u00 Zoet Water •••=•==ac:=•cm=•=c=====m=•s•2mm==csa�e•m•==•===••=sa•mz•a••••••••••

�!!!DAGZN

IJ22�-���

: Op het ogenblik dat deze Vallei verschijnt, ken ik nog maar één datuni, nl. op zo 21-10 (om 10u00 aan het materiaaldepot).

_;-·

Wens je de data te kennen voor de maanden november en

"

december, dan neem je best contact op met Piet De Backer (203772). •ma=====s=======•••==•=aamcs=•====e�========s•a••z••=•=======•==•••

v.".

r1rJ.

.

( ...._ (

f

Jart Vercoutere, •3childekelaan 7, 30GC Jertem Jart, Tine, Eatia, ,;o, Stefaan

ENWEG

�0


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.