De Boomklever Juli 1990

Page 1

I

i4 L(r,'t "l o'v' ' \)

OOMKL DrienaandeTijks tijdschrift JAARGANG

van DE VTELEVAAL afdeling LEWEN

78, nunmer 3

15 juli

7990

Beste 7eden, onwiTTe van a77et7ei organisatorische redenen is de boonkl-ever van het voorbije trimester in de teksÈyerrderker bJijven steken.

Dax bexekent echter niet dat wij jullie in de kou laten staan wat betreft de uitstappen. rntegendeeT ze7fs, de aktiviteitenka-lender zag er zel-den zo rijkgevuTd uit. Bovendien zijn er tijdens de l_aatste öestuursvergadering een aantal- nieuwe afspraken gemaakt, die de rinpels in onze organisatie terug gTad moeten strijken Houd dus je brievenbus goed in het oog eind oktobet : de nieuwe boonklever is dan in aantocht. Ondertussen rensen we ju77ie aangenaam verpozen in de herfstnatuur en zien we je graag op één van onze aktiviteiten. Zoal-s daar zijn : Zaterd.ag 29 septenber 1.990 : Onder Teiding van Jo Bogaert trekken we een dag naar een aantal- onvervuilde watertjes in de Atdennen. Hij Laat ons kennjs maken met de onbekende maar boeiende wereLd van vissen, waterinsekten, zoetwaterpoTiepen, . . . Schepnetjes er? l-aarzen niet vergeten

!

Afspraak : 8.30 hr Leuven Station Zondag L4 oktober 1990 : Onder de deskundige leiiting van de ZWAIT trekken we door het Zonienwoud op zoek naar de kinderen der duisternis, zoaTs de paddestoefen ook wel genoemd worden. Geinteresseerden kunnen naar keuze eerr halve of een volTedige dag cleeTnef,ren.

Afspraakpunten zijn er : om 8.OO hr aan Leuven Station on 74.00 hr aan het Station van Groenendael

Zaterdag 27 oktober L990 : Tveede Vlaamse OrnithoTogische Studiedag in de Koninklijke lLaatschappij voor Dierkunde van Antwerpen. Inlichtingen en inschrijvingsfornulieren zijn te bekonen op het Departement BioTogie van de uïA. VÍagen naaÍ Frank Adriaensen (03/8203361) of Erik ttatthgsen (03/820226i) zondag 78 november 7990 : Daguitstap naar de grindgaten in de Linburgse lilaasvTakte, oniler Teiding van een p-laatse-li jke gids. Sinds enkeLe jaren zijn deze door de mens gemaakte waterpTassen belangrijke pTeisterplaatsen voor

taTrijke eenden, futensoorten, duikers,

..

.

Afspraak : 8.00 hr Leuven Station Zondag 25 novenber 7990 : 47ste WielewaaLcongres net a-Ls thema de Deaer-

vallei. Praktjsche inTichtingen zijn te vinden in de WIELEWAAL.


BELANGRIJK

:

op 9, 7O en LL februari 7997 trekken we voor een Tang weekenil naar het Lac du Der-ChanXecoq in NO Frankrijk. Dit grote stuwmeer is een vaste pleisterp-l.aats voor kraanvogels, zeearenden en tal van vatervogeTs (lees er àet verslag gepubliceerd in de vorige boomklever o,aar eens op na ! ) We verblijven in hoxel "Le chevaT blanc du Lac" te Ciffaumonx-Chaapauàert. I(ostprijs voor 2 nachten, halfpension : ongeveer i50 FP Wie neeviT kan inschrijven door 300 BEP te storten op rekening 734-3322772-46 van A. Verboven, ?errzuursevest 254/3 te 3OOO Leuven. aa

Inschrijven vooÍ 7O oktober is aösoluut noodzakelijk .. er is slecàts één hotel en dat is in die periode van het, jaar zeer geliefd ! Voor meer inlichtingen kan je steeds be-l..Ien naar André op

nummer O76/2i8784


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.